Strona główna

Plan zajęĆ VII zjazd 12. 02. 2011 r. (sobota)


Pobieranie 76.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar76.6 Kb.

SEMESTR II


PLAN ZAJĘĆ

VII ZJAZD
12.02.2011 r. (sobota)

sala 308 dawny BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


GODZ. ZAJĘĆ

TEMAT

WYKŁADOWCA

11.20 – 12.50

Podstawowe zagadnienia prawno – techniczne wykonywania kontroli operacyjnej; Przegląd regulacji prawnych dotyczących stosowania kontroli operacyjnej przez uprawnione podmioty; Kontrola operacyjna w oparciu o prawo telekomunikacyjne; Możliwości techniczne wykonywania kontroli operacyjnej

(2gw + 2 gk))płk mgr inż. Janusz Cysewski

płk mgr inż. Kazimierz Filipak
PRZERWA 10 min.

13.00 - 14.30


Cd. WykładuPRZERWA 20 min.

14.50 – 16.20

Wręczenie (przyjęcie) kontrolowane, dostawa (przejęcie) niejawnie nadzorowana, zakup kontrolowany - pojęcie i istota instytucji; podstawy prawne stosowania; zasady procesowe a sposób realizacji; wybrane zagadnienia praktyczne

(2gw )

Prof. dr hab. Ewa Gruza

drWiesław MądrzejowskiPRZERWA 10 min.

16.30 – 18.00Etyka w postępowaniu karnym

(2 gw)

mgr Paweł Korbal


18.15 – 19.45

SEMINARIA DYPLOMOWE
13.02.2011 r. (niedziela)

sala 308 dawny BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


GODZ. ZAJĘĆ

TEMAT

WYKŁADOWCA

8.00 – 9.30

Monitoring wizyjny

(2 gw)


dr Paweł Waszkiewicz

PRZERWA 10 min.

9.40 - 11.55Negocjacje

(3 gw)

Paulina Kurek


PRZERWA 20 min.

12.15 – 13.45

Analiza kryminalna

(2 g.w.)


mgr Andrzej MroczekVIII ZJAZD
12.03.2011 r. (sobota)

sala 107 dawny BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

GODZ. ZAJĘĆ

TEMAT

WYKŁADOWCA

11.20 – 12.50

Świadek anonimowy - istota instytucji. Praktyczne aspekty taktyki przesłuchania. Praktyka stosowania instytucji świadka anonimowego z uwzględnieniem oceny możliwości zachowania jego danych w tajemnicy. Ocena dowodu z zeznań świadka incognito i wartości dowodowej tych zeznań.

(2gw)


sędzia Barbara Piwnik


PRZERWA 10 min.

13.00 - 14.30c.d. wykładu

(2gw)


sędzia Barbara Piwnik


PRZERWA 20 min.

14.50 – 16.20

Instytucja świadka koronnego w teorii i praktyce procesu karnego

(2 gw)


mgr Paweł Korbal


PRZERWA 10 min.

16.30 – 18.00

Przesłuchanie wideokonferencyjne; geneza wprowadzenia tej techniki do polskiego procesu, z uwzględnieniem przesłanek wynikających z prawa UE; praktyka przesłuchania na odległość z wykorzystaniem techniki wideokonferencyjnej; dotychczasowe doświadczenia polskie na tle doświadczeń w praktyce państw obcych, ze szczególnym uwzględnieniem Hiszpanii i W. Brytanii

mgr Paweł Korbal


18.15 – 19.45

SEMINARIA DYPLOMOWE

13.03.2011 r. (niedziela)

sala 107 dawny BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

GODZ. ZAJĘĆ

TEMAT

WYKŁADOWCA

8.00 – 9.30

Specyficzne czynności wykrywcze wykonywane w sprawach o przestępstwa popełniane w sposób zorganizowany na tle reguł dowodowych; Czynności operacyjne a prawo do prywatności i prawo do obrony. Podstawowe błędy uniemożliwiające efektywne wykorzystanie w procesie informacji uzyskanych w trybie czynności operacyjnych

(2 gw)


doc. dr Hanna Gajewska - KraczkowskaPRZERWA 10 min.

9.40 - 11.10Udział Rzeczypospolitej Polskiej w europejskiej współpracy w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i korupcji

(2 gw)

mgr Michał NarojekPRZERWA 20 min.

11.30 – 13.00

Ocena wybranych czynności procesowych i pozaprocesowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

(4gw)


dr Piotr KładocznyPRZERWA 10 min.

13.10 – 14.40


c.d wykładu


dr Piotr Kładoczny


IX ZJAZD

09.04.2011 r. (sobota)

sala 207 dawny BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

GODZ. ZAJĘĆ

TEMAT

WYKŁADOWCA

11.20 – 12.50

Terroryzm islamski

(2 gw)


płk. Waldemar Kaczorowski

PRZERWA 10 min.

13.00 - 14.30

Podniebni szeryfi


(2 gw)

Robert Gawryś

PRZERWA 20 min.

14.50 – 16.20

Fałszerstwa dokumentów podróżnych


(2gw)

Robert Gawryś

PRZERWA 10 min.

16.30 – 18.00

Przestępstwa z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych w Polsce. Ocena zagrożeń; motywy działania sprawców; efekty wykrywcze. Wstęp do śledztwa powybuchowego.


mgr Dariusz Deptała


18.15 – 19.45

SEMINARIA DYPLOMOWE

10.04.2011 r. (niedziela)
sala 207 dawny BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


GODZ. ZAJĘĆ

TEMAT

WYKŁADOWCA

8.00 – 9.30

Podstawy prawne, zadania i środki poszczególnych organów lub jednostek w zakresie przeciwdziałania oraz zwalczania zorganizowanej przestępczości, terroryzmu i korupcji:

 • Policja (D. Deptała)

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne (A. Mroczek)

 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej, służba celna, kontrola skarbowa (G. Szczuciński – 2 gw)

 • Prokuratura (J. Kopeć)

 • Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego (P. Płonka)

(6 razy po 1 g.w)

mł. insp. mgr Dariusz Deptała

mgr Andrzej Mroczek

mgr Grzegorz Szczuciński

mgr Jerzy Kopeć

dr Piotr PłonkaPRZERWA 10 min.

9.40 - 11.10

c.d. wykładu
PRZERWA 20 min.

11.30 – 13.00

c.d. wykładuPRZERWA 10 min.

13.10 – 14.40

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
1. Pojęcie, istota i typologia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
2. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
3. Funkcje i zadania ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
4. Realizacja zadań ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

(2 gw)


dr hab. Bernard Wiśniewski

X ZJAZD
21.05. 2011 r. (sobota)

budynek Wydziału Prawa i Administracji ul. Lipowa 4
SOBOTA :

GODZ. 11.20 – 18.00 – GRY SYMULACYJNE
18.15 – 19.45

SEMINARIA DYPLOMOWE


1 i 2 DZIEŃ:
GRY SYMULACYJNE, ZAJĘCIA KONWERSATORYJNE I WARSZTATOWE

(PROWADZONE METODĄ INTERAKTYWNĄ) W PODZIALE NA GRUPY

(w każdej grupie 4x3 godziny)
1. Specyfika i metodyka postępowań karnych przeciwko uczestnikom zorganizowanych grup i związków przestępczych

mgr Jerzy Kopeć - sala 1.2


2. Metodyka czynności zw. z zapobieganiem zamachom terrorystycznym i ściganiem ich sprawców. Wybrane zagadnienia praktyczne śledztwa powybuchowego

mgr Dariusz Deptała – sala 2.3


3. Metodyka walki z terrorem kryminalnym

mgr Jacek Kubuszewski - sala 2.4


4. Granice czynności operacyjno-rozpoznawczych w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i terroryzmu - mgr Andrzej Mroczek – sala 2.6

22.05.2011 (niedziela )

budynek Wydziału Prawa i Administracji ul. Lipowa 4

NIEDZIELA:

GODZ. 8.00 – 14.40 - GRY SYMULACYJNE


1. Specyfika i metodyka postępowań karnych przeciwko uczestnikom zorganizowanych grup i związków przestępczych

mgr Jerzy Kopeć - sala 2.8


2. Metodyka czynności zw. z zapobieganiem zamachom terrorystycznym i ściganiem ich sprawców. Wybrane zagadnienia praktyczne śledztwa powybuchowego

mgr Dariusz Deptała – sala 2.3


3. Metodyka walki z terrorem kryminalnym

mgr Jacek Kubuszewski - sala 2.4


4. Granice czynności operacyjno-rozpoznawczych w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i terroryzmu mgr Andrzej Mroczek – sala 2.6


XI ZJAZD
18.06.2011 (sobota)

sala 107 dawny BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


GODZ. ZAJĘĆ

TEMAT

WYKŁADOWCA

11.20 – 12.50


Prawnomiędzynarodowe mechanizmy zwalczania terroryzmu.


Kierunki rozwoju prawa międzynarodowego w zakresie zwalczania terroryzmu.

Problemy definicji aktu terrorystycznego w ujęciu normatywnym

Model zwalczania terroryzmu międzynarodowego w umowach wielostronnych

Zobowiązanie do podjęcia działań na szczeblu krajowym

(4 gw )

dr Tomasz

Aleksandrowicz


PRZERWA 10 min.

13.00 – 14.30c.d. wykładu


dr Tomasz

AleksandrowiczPRZERWA 20 min.

14.50 - 16.20Umowy międzynarodowe dotyczące zwalczania zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu

1) Wiążące Polskę ważniejsze instrumenty prawa międzynarodowego o charakterze powszechnym dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu

2) Wiążące Polskę ważniejsze instrumenty prawa międzynarodowego o charakterze regionalnym dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu

3) Działania Unii Europejskiej w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu,

(4 gw)


prof. dr hab. Eleonora Zielińska
PRZERWA 10 min.

16.30 – 18.00

c.d. wykładu


prof. dr hab. Eleonora Zielińska

18.15 – 19.45

SEMINARIA DYPLOMOWE

19.06.2011 r. (niedziela)

sala 107 dawny BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

GODZ. ZAJĘĆ

TEMAT

WYKŁADOWCA

8.00 – 10.15

Biały wywiad

(3 gw)


dr Jerzy Kosiński


PRZERWA 10 min.

10.25 - 11.55Metody prania pieniędzy

(5 gw.)


Dariusz Potakowski


PRZERWA 20 min.

12.15 – 14.30

c.d. wykładu

Dariusz PotakowskiXII ZJAZD
25.06.2011 r. (sobota)

sala 107 dawny BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


GODZ. ZAJĘĆ

TEMAT

WYKŁADOWCA

11.20 – 12.50Elektroniczny System Odzyskiwania Mienia (ESOM) – wybrane aspekty śledztwa finansowego

(4 godz.)dr Krzysztof Wiciak


PRZERWA 10 min.

13.00 – 14.30

c.d. wykładu
PRZERWA 20 min.

14.50 - 16.20

Przesłuchanie tzw. technikami FBI

(4 g.w.)


Mieczysław Merta


PRZERWA 10 min.

16.30 – 18.00

c.d. wykładu

18.15 – 19.45

SEMINARIA DYPLOMOWE – oddanie prac


26.06.2011 r. (niedziela)
sala 107 dawny BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

GODZ. ZAJĘĆ

TEMAT

WYKŁADOWCA

8.00 – 9.30

Międzynarodowa współpraca policyjna i jej znaczenie z punktu widzenia ścigania zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu

(2 gw)

mgr Dariusz Deptała


PRZERWA 10 min.

9.40 - 11.10Wybrane zagadnienia działań antyterrorystycznych wg. NATO

 1. Operacje anty- i przeciwterrorystyczne w doktrynach organizacji międzynarodowych;

  1. Klasyfikacja operacji reagowania kryzysowego w NATO i operacji zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej

 1. Wybrane zagadnienia planowania operacji antyterrorystycznych i przeciwterrorystycznych w środowisku wielonarodowym – na przykładzie działań w Afganistanie

  1. Pożądany stan końcowy operacji;

  2. Kryteria sukcesu;

  3. Linie operacyjne;

  4. Punkty decydujące.

(2 gw.)

płk Jacek Trembecki
PRZERWA 20 min.

11.30 – 13.00

Międzynarodowa współpraca organów prokuratorskich i jej znaczenie z punktu widzenia ścigania zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu.

(2 gw)

mgr Paweł Korbal


PRZERWA 10 min.

13.10 – 14.40

Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja do polskiego prawa karnego procesowego w kontekście ścigania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

(2gw)

prof. dr hab. Maria

Rogacka - Rzewnicka

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość