Strona główna

Podstawowym wskazaniem do wykonania echokardiograficznego badania przezprzełykowego jest


Pobieranie 70.91 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar70.91 Kb.
KARDIOLOGIA

 1. Podstawowym wskazaniem do wykonania echokardiograficznego badania przezprzełykowego jest:

  1. ocena funkcji skurczowej lewej komory

  2. ocena stopnia zaawansowania niedomykalności aortalnej

  3. nieinwazyjna ocena naczyń wieńcowych

  4. ocena pod kontem infekcyjnego zapalenia wsierdzia u chorych z protezą zastawkową

  5. ocena obecności płynu w osierdziu

 2. Echokardiografia spoczynkowa pozwala na ocenę:

   1. obecności „zamrożonego” mięśnia serca u chorego po epizodzie niedokrwiennym

   2. globalnej funkcji skurczowej lewej komory

   3. odcinkowej funkcji skurczowej lewej komory

   4. morfologii zwężeń w naczyniach wieńcowych

   5. morfologii i czynności zastawek

Prawdziwe odpowiedzi to:

 1. wszystkie

 2. żadna

 3. I, II, III

 4. I, III, V

 5. II, III, V

 1. Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące stenozy aortalnej:

  1. może występować jako wada ostra i przewlekła

  2. objawy występują już przy niewielkiego stopnia zwężeniach

  3. tylko wyjątkowo jej przyczyną jest gorączka reumatyczna

  4. za ciasną (dużego stopnia) stenozę aortalną uznajemy zwężenie pola powierzchni zastawki <2cm2

  5. jest czynnikiem ryzyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

 2. Niedomykalność aortalna typowo powoduje:

  1. pęknięcie wolnej ściany lewej komory

  2. powstanie względnej niedomykalności zastawki pnia płucnego

  3. powiększenie lewej komory

  4. zmniejszenie amplitudy tętna

  5. zwapnienie zastawki mitralnej

 3. Które z wymienionych zmian osłuchowych są charakterystyczne dla stenozy mitralnej:

   1. wzmocnienie pierwszego tonu serca

   2. szmer skurczowy na koniuszku

   3. szmer skurczowy wzdłuż lewego brzegu mostka

   4. szmer rozkurczowy na koniuszku

   5. szmer skurczowo-rozkurczowy

Prawdziwe odpowiedzi to:

 1. I, II

 2. I, III

 3. V

 4. I, IV

 5. żadna

 1. Typowymi objawami stenozy mitralnej są:

   1. niewydolność lewokomorowa

   2. niewydolność prawokomorowa

   3. krwioplucie

   4. tachyarytmie nadkomorowe

   5. powikłania zatorowe

Prawdziwe to:

 1. I, IV

 2. II, V

 3. III, IV, V

 4. wszystkie

 5. I, III, V

 1. Wskazaniami do operacyjnego leczenia dużej niedomykalności mitralnej są:

   1. powiększenie się lewego przedsionka

   2. pojawienie się zwapnień na pierścieniu mitralnym

   3. objawy niewydolności serca pojawiające się przy codziennej aktywności

   4. upośledzenie kurczliwości globalnej lewej komory – wartość frakcji wyrzutowej <60%

   5. pojawienie się niedomykalności zastawki trójdzielnej

 1. wszystkie

 2. żadna

 3. I, III

 4. II, IV

 5. III, IV

 1. Wybierz grupę leków hipotensyjnych najwłaściwszą do rozpoczęcia monoterapii u chorego z NT i przebytym zawałem serca:

  1. diuretyki pętlowe

  2. klonidyna

  3. krótko działające pochodne dihydropirydyny

  4. beta-adrenolityki z własną aktywnością sympatykomimetyczną

  5. beta-adrenolityki bez własnej aktywności sympatykomimetycznej

 2. Alkoholizm powoduje:

  1. kardiomiopatię restrykcyjną

  2. kardiomiopatię rozstrzeniową

  3. kardiomiopatię przerostową

  4. kardiomiopatię na tle tachyarytmii

  5. nadużywanie alkoholu nie wpływa na czynność mięśnia serca

 3. Zaznacz odpowiedź prawdziwą:

  1. nocny spadek ciśnienia tętniczego krwi jest objawem zaburzenia rytmu okołodobowego ciśnienia tętniczego

  2. brak nocnego spadku ciśnienia tętniczego (non-dippers) wykazuje lepszą korelację z ryzykiem powikłań narządowych NT aniżeli pomiar ciśnienia w warunkach standardowych

  3. nocny spadek ciśnienia tętniczego jest spowodowany nadmierną aktywacją układu współczulnego

  4. ocena rytmu dobowego ciśnienia tętniczego nie ma znaczenia dla określenia ryzyka powikłań narządowych NT

  5. ocena rytmu dobowego ciśnienia tętniczego ma jedynie zastosowanie w badaniach naukowych

 4. Który z wymienionych warunków jest niezbędny dla rozpoznania infekcyjnego zapalenia wsierdzia:

  1. obecność wcześniej rozpoznanej wady zastawkowej

  2. uzyskanie wzrostu bakterii z krwi

  3. stwierdzenie typowych objawów w echokardiografii

  4. gorączka

  5. żadna z powyższych

 5. Częstość występowania nadciśnienia naczyniowo-nerkowego w populacji chorych z NT wynosi:

  1. <15%

  2. 10%

  3. 15%

  4. 20%

  5. >30%

 6. Zaznacz zdanie prawdziwe. Dysplazja włóknisto-mięśniowa:

  1. rodzaj zapalenia tętnic średniego kalibru

  2. częściej występuje u mężczyzn

  3. jest najczęstszą przyczyną zwężenia tętnicy nerkowej w wieku podeszłym

  4. jej etiologia jest nieznana

  5. zawsze prowadzi do NT

 7. Wybierz najlepszą odpowiedź. Nawrót NT u chorego z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym po skutecznej angioplastyce zwężonej tętnicy nerkowej może być związany z:

  1. występowaniem restenozy tętnicy nerkowej

  2. występowaniem zwężenia w innym odcinku tej samej tętnicy nerkowej

  3. rozwojem NT pierwotnego

  4. prawdzie tylko a i b

  5. prawdziwe a, b, c

 8. Przyczyna zespołu Eisenmengera nie może być:

  1. ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD)

  2. ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD)

  3. przetrwały przewód tętniczy (PDA)

  4. drożny otwór owalny (PFO)

  5. każda z wymienionych przyczyn

 9. Zaznacz odpowiedź prawidłową dotyczącą zatorowości płucnej:

  1. większość przypadków nie jest rozpoznawana

  2. materiał zatorowy pochodzi najczęściej ze spływu żyły głównej górnej

  3. u większości chorych stwierdza się objawy zakrzepicy żył głębokich

  4. najczęściej spotykaną postacią zatorowości jest zator komórkami tłuszczowymi

  5. zatorowość najczęściej przebiega pod postacią nagłego zatrzymania krążenia

 10. 15-letni pacjent zgłosił się do szpitala z powodu silnych bólów brzucha. W badaniu fizykalnym stwierdzono na kończynach wyczuwalną plamicę. Do rozpoznania wstępnego należy zaliczyć:

  1. plamicę Schonleina-Henocha

  2. olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

  3. chorobę Takayasu

  4. ziarniniak Wegenera

  5. prawidłowe b i c

 11. Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów (c-ANCA) można stwierdzić u większości chorych z:

  1. miażdżycą

  2. olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnicy skroniowej

  3. chorobą Takayasu

  4. ziarniniakiem Wegenera

  5. zarostowo-zakrzepowym zapaleniem naczyń

 12. Najczęstszą przyczyną infekcyjnego zapalenia osierdzia są:

  1. bakterie

  2. wirusy

  3. grzyby

  4. pasożyty

  5. prątki gruźlicy

 13. Tętno paradoksalne nie występuje u chorych z:

  1. tamponadą serca

  2. wętylową odmą opłucnową

  3. ostrym zawałem serca

  4. ciężkim napadem astmy

  5. występuje we wszystkich sytuacjach wymienionych powyżej

 14. Które z poniższych zestawień chorób zapalnych naczyń zawiera zapalenie/a dużych naczyń:

  1. plamica Schonleina-Henocha

  2. olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

  3. choroba Takayasu

  4. ziarniniak Wegenera

  5. prawidłowe b i c

 15. Do czynników infekcyjnego zapalenia wsierdzia nie zaliczamy:

  1. mechanicznej protezy zastawki

  2. przetrwałego przewodu tętniczego

  3. stenozy aortalnej

  4. ubytku w przegrodzie między komorowej

  5. przebytego pomostowania aortalno-wieńcowego

 16. Preparaty naparstnicy są stosowane u chorych z izolowaną stenozą mitralną przede wszystkim w celu w celu:

  1. poprawy funkcji skurczowej lewej komory

  2. zmniejszenia obciążenia następczego dla lewej komory

  3. zmniejszenia obciążenia wstępnego dla lewej komory

  4. zwolnienia czynności komór u chorych, u których obecne jest migotanie przedsionków

  5. zmniejszenia ryzyka zatoru obwodowego

 17. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące ostrej niedomykalności mitralnej:

  1. może być powikłaniem zawału serca

  2. jej objawami może być ostra niewydolność lewokomorowa i wstrząs

  3. występuje często w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia

  4. nierzadko wymaga leczenia kardiochirurgicznego w trybie pilnym

  5. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

 18. Zaznacz objaw nietypowy dla rozkurczowej niewydolności serca:

  1. duszność wysiłkowa

  2. przerost mięśnia lewej komory

  3. frakcja wyrzutowa lewej komory <45%

  4. prawidłowa wielkość sylwetki serca na zdjęciu rtg

  5. podeszły wiek

 19. Do małych kryteriów bakteryjnego zapalenia wsierdzia nie należy:

  1. udar

  2. mechaniczna zastawka mitralna

  3. leukocytoza

  4. gorączka

  5. ostry zator tętnicy siatkówki

 20. Wybierz błędną odpowiedź:

  1. częstość pierwotnego NT wzrasta z wiekiem

  2. większość chorych z rozpoznanym i leczonym NT ma prawidłowe ciśnienie tętnicze

  3. Pierwotne NT może być przyczyną schyłkowej niewydolności nerek

  4. Każdy powinien znać wartość swojego ciśnienia tętniczego i mierzyć je co najmniej 1 raz w roku

  5. NT jest czynnikiem ryzyka zastoinowej niewydolności serca

 21. Optymalne ciśnienie tętnicze oznacza wartość:

  1. < 120/80 mmHg

  2. <130/85 mmHg

  3. <140/90 mmHg

  4. każda wartość ciśnienia skurczowego <160 mmHg

  5. każda wartość ciśnienia rozkurczowego <90 mmHg

 22. Do czynników ryzyka miażdżycy nie należy:

  1. otyłość

  2. hiperfibrynogenemia

  3. wysokie stężenie HDL

  4. palenie papierosów

  5. podeszły wiek

 23. Wskaż, który lek nie jest stosowany w leczeniu zatorowości płucnej:

  1. aspiryna

  2. heparyna niefrakcjonowana

  3. heparyna drobnocząsteczkowa

  4. doustne leki przeciwzakrzepowe

  5. streptokinaza

 24. Najczęstszą przyczyną wtórnego NT jest:

  1. zespół Conna

  2. zwężenie tętnicy nerkowej

  3. guz chromochłonny

  4. przewlekłe choroby miąższu nerek

  5. koarktacja aorty

 25. Izolowane skurczowe NT u dorosłych rozpoznajemy gdy wartość ciśnienia wynosi:

  1. >140 mmHg skurczowe i >90 mmHg rozkurczowe

  2. >160 mmHg skurczowe i >90 mmHg rozkurczowe

  3. >160 mmHg skurczowe i <90 mmHg rozkurczowe

  4. >140 mmHg skurczowe i <90 mmHg rozkurczowe

 26. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

  1. w leczeniu zaburzeń rytmu towarzyszących kardiomiopatii przerostowej lekiem z wyboru są preparaty naparstnicy

  2. w patogenezie kardiomiopatii przerostowej istotną rolą odgrywa nadużywanie alkoholu

  3. u chorych z kardiomiopatią przerostową występują mutacje genów kodujące białka kurczliwe miocytów

  4. główną przyczyną zgonów w młodym wieku chorych z kardiomiopatią przerostową jest zastoinowa niewydolność serca

  5. kardiomiopatia przerostowa często kojarzy się z wadą zastawki aortalnej

 27. 35-letni chory uprzednio bez dolegliwości, w 2 tygodnie po przebyciu grypy zaczął skarżyć się na uczucie łatwego męczenia, osłabienie, stany podgorączkowe i bóle w klatce piersiowej związane z wysiłkiem. W wykonanych badaniach laboratoryjnych: niewielki wzrost CPK, w ekg – niewielkie spłaszczenie załamków T w odprowadzeniach przedsercowych. Rtg klp – powiększenie sylwetki serca, echo – obecność niewielkiej ilości płynu w osierdziu, rozlane, dyskretne upośledzenie kurczliwości mięśnia serca, bez zmian zastawkowych. Najbardziej prawdopodobne rozwiązanie to:

  1. zawał serca

  2. kardiomiopatia przerostowa

  3. zapalenie mięśnia serca

  4. gorączka reumatyczna

  5. kardiomiopatia restrykcyjna

 28. Zaznacz zdanie fałszywe dotyczące objawów choroby Buergera:

  1. zwykle zajmuje naczynia kończyn dolnych

  2. chorują głównie mężczyźni

  3. prawie zawsze choroba dotyczy palaczy tytoniu

  4. w ścianie tętnic pojawiają się zwapnienia

  5. choroba ma przebieg postępujący z okresowymi remisjami i nawrotami

 29. Izolowane nadciśnienie skurczowe:

  1. jest fizjologiczną zmianą w układzie krążenia

  2. nie wpływa na masę mięśnia lewej komory

  3. jest ważniejszym czynnikiem ryzyka powikłań sercowo naczyniowych niż wartość ciśnienia rozkurczowego

  4. jest następstwem zwiększenia zawartości elastyny w ścianie dużych tętnic

  5. nie powinno być leczone farmakologicznie

 30. Objawem zapalenia osierdzia nie jest:

  1. tętno dziwaczne

  2. ściszenie tonów serca

  3. uniesienie odcinka ST

  4. duszność

  5. obecność patologicznego załamka Q

 31. Zaznacz objaw zwężenia zastawkowego lewego ujścia tętniczego:

  1. osłabienie głośności II tonu serca, szmer skurczowy, mała amplituda tętna (pulsus parvus)

  2. osłabienie głośności II tonu serca, szmer skurczowy, tętno chybkie i wysokie (pulsus celer et altus)

  3. osłabienie głośności II tonu serca, szmer rozkurczowy, mała amplituda tętna (pulsus parvus)

  4. wzmożenie głośności II tonu serca, szmer rozkurczowy, mała amplituda tętna (pulsus parvus)

  5. wzmożenie głośności II tonu serca, szmer skurczowy, tętno chybkie i wysokie (pulsus celer et altus)

 32. Czynnikiem ryzyka udaru mózgu nie jest:

  1. przetrwały otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej

  2. migotanie przedsionków

  3. izolowane skurczowe NT

  4. zwężenie tętnicy szyjnej wspólnej

  5. zapalenie żył głębokich kończyn

 33. Które ze stwierdzeń dotyczących ostrej zatorowości płucnej (ZP) jest prawdziwe:

  1. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych jest rzadką przyczyną ZP

  2. prawidłowe zdjęcie rtg PA i profilowe pozwala wykluczyć ZP

  3. u chorego z istotnym klinicznym podejrzeniem ZP konieczne jest rozpoczęcie leczenia już przed rozpoczęciem diagnostyki

  4. dawka heparyn drobnocząsteczkowych stosowanych w leczeniu ZP powinna być uzależniona od wydłużenia czasy aPTT, tak aby aPTT był 2 –2,5 krotnie wydłużony

  5. przed rozpoczęciem leczenia trombolitycznego ZP musi być potwierdzona arteriograficzne

 34. Zaznacz błędną odpowiedź:

  1. 24-godzinny zapis ciśnienia tętniczego (ABPM) charakteryzuje lepszą korelację z powikłaniami narządowymi niż pomiar ciśnienia spoczynkowego

  2. 24-godzinny zapis ciśnienia tętniczego (ABPM) może zastąpić inne badania w celu wykrycia powikłań narządowych NT

  3. 24-godzinny zapis ciśnienia tętniczego (ABPM) pozwala na wykrycie NT „białego fartucha”

  4. 24-godzinny zapis ciśnienia tętniczego (ABPM) umożliwia wykrycie chorych z zaburzeniami rytmu dobowego ciśnienia (non-dippers)

  5. 24-godzinny zapis ciśnienia tętniczego (ABPM) pozwala na ocenę skuteczności leczenia hipotensyjnego

 35. Typowe dla istotnej hemodynamicznie złożonej wady mitralnej (stenoza, niedomykalność) jest:

  1. poszerzenie aorty wstępującej

  2. wybiórcze powiększenie przedsionków serca

  3. powiększenie lewej komory i lewego przedsionka

  4. współistnienie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej

  5. żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 36. Leczenie przeciwzakrzepowe u chorego z ostrą ZP powinno trwać:

  1. 10 dni

  2. 4-6 tygodni

  3. minimum 3-6 miesięcy

  4. czas leczenia zależy od zmian stwierdzonych w początkowym badaniu gazometrycznym krwi tętniczej

  5. leczenie przeciwzakrzepowe nie jest stosowane w ostrej ZP

 37. W diagnostyce ostrej ZP nie ma istotnego zastosowania:

  1. scyntygrafia perfuzyjna płuc

  2. echokardiografia

  3. spiralna tomografia komputerowa

  4. ocena stężenia D-dimerów we krwi

  5. bronchoskopia

 38. Patognomonicznym objawem ZP jest:

  1. stwierdzenie monofonicznych świstów ograniczonych do jednego płuca

  2. prawokomorowy III ton serca

  3. prawogram w spoczynku

  4. D-dimery >1500 mikrogr/ml

  5. żadna z powyższych

 39. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe dla ZP

  1. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych segmentu proksymalnego jest rzadką przyczyną ZP

  2. zasłabnięcie i ból w klp nie są charakterystyczne dla ZP

  3. stężenie D-dimerów jest zazwyczaj podwyższone

  4. chorzy po epizodzie ZP powinni być leczeni przeciwzakrzepowo nie dłużej niż 3 miesiące

  5. pewne rozpoznanie można postawić przy pomocy rezonansu magnetycznego

 40. Wybierz prawdziwe zdanie charakteryzujące przetrwały otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej u osoby dorosłej:

  1. najczęściej typu ostium secundum

  2. zwiększa ryzyko rozwoju zapalenia wsierdzia

  3. prowadzi do przerostu mięśnia lewej komory

  4. często towarzyszy stenozie aortalnej

  5. zawsze wymaga korekcji chirurgicznej

 41. Wskaż stwierdzenie prawdziwe:

  1. izolowane nadciśnienie skurczowe nie wymaga leczenia

  2. u osób w wieku >70 lat nie należy leczyć izolowanego nadciśnienia skurczowego

  3. u osób w wieku >30 lat nie należy leczyć izolowanego nadciśnienia skurczowego

  4. wysokość ciśnienia skurczowego nie ma wpływu na ryzyko sercowo-naczyniowe

  5. wszystkie stwierdzenia są fałszywe

 42. Które zalecenie uwzględnisz jako metodę niefarmakologicznego leczenia NT:

  1. ograniczenie podaży sodu

  2. ograniczenie podaży potasu

  3. ograniczenie podaży wapnia

  4. ograniczenie podaży białka

  5. wszystkie odpowiedzi trafne

 43. wskaż zdanie prawdziwe:

  1. z badań epidemiologicznych wynika, że nadużywanie alkoholu chroni przed występowaniem incydentów sercowo-naczyniowych

  2. wykazano związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zakażeniem Chlamydia pneumoniae a rozwojem miażdżycy

  3. efektywność ekonomiczna leczenia hiperlipidemii za pomocą statyn zależy od wyjściowego ryzyka w leczonej populacji – im większe ryzyko, tym mniejsza efektywność ekonomiczna

  4. przyczyną ostrego incydentu wieńcowego jest najczęściej nałożenie się świeżej zakrzepicy na istniejące miażdżycowe zwężenie tętnicy wieńcowej

  5. leczenie hiperlipidemii za pomoc statyn zmniejsza ryzyko zgonu i zawału mięśnia sercowego, ale nie wpływa na progresję zmian miażdżycowych

 44. Wskaż objaw niecharakterystyczny dla choroby Takayasu:

  1. początek choroby <40 r.ż.

  2. chromanie kończyn górnych

  3. bóle wielomięśniowe pasa barkowego i miednicznego

  4. szmer nad tętnicą podobojczykową

  5. nieprawidłowość w arteriografii

 45. Poszerzenie żył szyjnych, objaw Kussmaula, tętno paradoksalne, III ton serca, prawidłowa sylwetka serca i zwapnienia w osierdziu w obrazie radiologicznym są charakterystyczne dla:

  1. tamponady serca

  2. zaciskającego zapalenia osierdzia

  3. niewydolności prawokomorowej serca

  4. kardiomiopatii restrykcyjnej

  5. zawału prawej komory

 46. Przyczyną niewydolności prawej komory nie może być:

  1. wada zastawkowa

  2. choroba niedokrwienna serca

  3. zatorowość płucna

  4. zapalenie mięśnia sercowego

  5. NT

 47. Który z wymienionych zespołów objawów jest zgodny z podejrzeniem pierwotnego hiperaldosteronizmu u chorego z NT:

  1. alkaloza, hipokalemia, hipochloremia, zwiększona aktywność reninowa osocza (ARO)

  2. hipokalemia, hipernatremia, hiperglikemia, obniżona ARO

  3. hiponatremia, hiperkalemia, hipoglikemia, prawidłowe ARO

  4. hipercholesterolemia, hiperglikemia, hiperuricemia, zwiększona ARO

  5. zwiększone wydalanie z moczem wolnych kortykoidów, hiperglikemia, zwiększone ARO

 48. Który z wymienionych objawów nie przemawia za rozpoznaniem nadciśnienia naczyniowo-nerkowego:

  1. oporność nadciśnienia na leczenie hipotensyjne

  2. obniżenie ciśnienia po zastosowaniu enalaprylu

  3. obniżenie stężenia kreatyniny we krwi po zastosowaniu enalaprylu

  4. wiek chorego >65 lat

  5. hipokalemia z podwyższoną ARO

 49. 66-letni chory z cukrzycą II leczoną doustnie, u którego stwierdzono wartości ciśnienia tętniczego wynoszące 165/110 mmHg, mieści się w grupie ryzyka powikłań narządowych:

  1. niskim

  2. średnim

  3. wysokim

  4. bardzo wysokim

  5. w żadnej z powyższych kategorii

 50. 70-letni chory po pierwszym w życiu incydencie wieńcowym, z utrwalonym migotaniem przedsionków powinien być leczony przeciwzakrzepowo:

  1. 3 miesiące

  2. 6 miesięcy

  3. 1 rok

  4. całe życie

 51. Jakie są markery biochemiczne pheochromocytoma w moczu:

  1. kwas wanilinomigdałowy

  2. adrenalina

  3. noradrenalina

  4. dopamina

  5. metoksykatecholaminy

 52. Główne grupy leków w leczeniu NT.

 53. Co podejrzewasz u 50-letniej kobiety z napadami silnego bólu głowy z towarzyszącymi zwyżkami ciśnienia, potami, drżeniem rąk, uczuciem nieuzasadnionego lęku, biegunką i bezsennością:

  1. nadczynność tarczycy

  2. zespół przekwitaniowy

  3. ataki paniki z zespołem hiperwentylacji

  4. pheochromocytoma

  5. wszystkie powyższe

 54. Co wchodzi w skład zespołu MEN II? – rak rdzeniasty tarczycy, gruczolak przytarczyc, pheochromocytoma

 55. Etiologia miażdżycy???

 56. Biochemia w zespole Conna: spadek ARO, hiperaldosteronizm, hipokalemia, alkaloza

 57. Najczęstsze przyczyny zwężenia tętnic nerkowych: zapalenie, ucisk, zator, neurofibromatosis, dysplazja włóknisto-mięśniowa

 58. Najczęstsze przyczyny wtórnego hiperaldosteronizmu:

  1. niewydolność krążenia

  2. marskość wątroby

  3. zespół nerczycowy

  4. zwężenie tętnic nerkowych

  5. wszystkie powyższe

 59. Zjawiska osłuchowe w MS

 60. Obecność pheochromocytoma należy rozważać u wszystkich chorych na NT, gdyż nie rozpoznany, może on:

  1. wywoływać śmiertelne zwyżki glikemii z towarzyszącą gwałtowną hipotonią

  2. wywoływać śmiertelne przełomy nadciśnieniowe podczas znieczulania lub innego stresu

  3. wywoływać śmiertelne epizody hipoglikemii ze zwyżkami ciśnienia tętniczego

  4. wywoływać śmiertelne epizody hipoglikemii z towarzyszącą gwałtowną hipotonią

  5. wywoływać śmiertelne przełomy nadciśnieniowe podczas leczenia alfa-blokerami

 61. W wykrywaniu guzów chromochłonnych o pozanadnerczowej lokalizacji, niezidentyfikowanych przez TK i MR, największą rolę spełnia scyntygrafia z zastosowaniem:

  1. metyljodobenzoguanetydyny

  2. metyljodometanefryny

  3. znakowanego jodem radioaktywnym cholesterolu

  4. znakowanej jodem radioaktywnym monoaminooksydazy

  5. znakowanej technetem radioaktywnym normetanefryny

 62. W przełomie nadciśnieniowym wywołanym wyrzutem katecholamin z guza chromochłonnego lekarz powinien zastosować:

  1. doustnie beta-bloker (propranolol) oraz uspokoić chorego

  2. doustnie selektywny alfa-bloker (prazosynę)

  3. dożylnie alfa-bloker (fentolaminę)

  4. dożylnie beta-bloker (metoprolol)

  5. doustnie nieselektywny alfa-bloker (fenoksybenzaminę)

 63. 18-letni pacjent zginął na miejscu po uderzeniu piłką w brzuch na boisku. Rozpoznano sekcyjnie 8 cm guz chromochłonny lewego nadnercza. Podaj najbardziej prawdopodobną przyczynę zgonu pacjenta:

  1. martwica jelit

  2. udar niedokrwienny mózgu

  3. migotanie komór

  4. pęknięcie serca

  5. zator płucny

 64. Lekarz rodzinny po przeprowadzeniu dokładnego badania podmiotowego, przedmiotowego oraz wykonaniu badania ultrasonograficznego jamy brzusznej u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, wysunął istotne podejrzenie guza chromochłonnego. Skierował pacjenta do ośrodka specjalistycznego w celu wykonania badań hormonalnych potwierdzających rozpoznanie. Podaj jakiego leku nie powinien zastosować lekarz rodzinny u wyżej opisanego pacjenta:

  1. metoclopramid

  2. dopegy

  3. labetalol

  4. relanium

  5. żadnego z wyżej wymienionych

 65. U pacjenta z guzem chromochłonnym leki blokujące receptory beta mogą być podane celem opanowania tachykardii, ale tylko po uprzednim podaniu blokerów receptorów alfa. Jeżeli nierozważnie podane zostaną same, mogą:

  1. wywołać reakcję presyjną z przełomem nadciśnieniowym oraz obrzęk płuc

  2. wywołać reakcję presyjną z przełomem nadciśnieniowym oraz martwicę jelit

  3. wywołać gwałtowną hipotonią z bradykardią oraz udar niedokrwienny mózgu

  4. wywołać gwałtowną hipotonią oraz depresję

  5. wywołać reakcją presyjną z przełomem nadciśnieniowym oraz depresją

 66. U 32-letniego pacjenta, 2 godziny po zabiegu operacyjnym usunięcia guza chromochłonnego z prawego nadnercza, anestezjolog na oddziale POOP stwierdził tachykardię 140/min, bladość, zlewne poty, drżenie rąk i zaburzenia świadomości. Najbardziej prawdopodobną przyczyną wyżej opisanych dolegliwości była:

  1. hipertonia i hiperglikemia

  2. hipotonia i hiperglikemia

  3. hipotonia i hipoglikemia

  4. hipertonia i hipoglikemia

  5. żadna z wyżej wymienionych

 67. Hiperaldosteronizm pierwotny podejrzewasz wówczas, gdy wskaźnik aldosteronowo-reninowy wynosi:

  1. >1

  2. >2,5

  3. >5

  4. >10

  5. >20

 68. Brak obrzęków w zespole Conna spowodowany jest następującym mechanizmem kompensacyjnym dla wzmożonej retencji sodu:

  1. zwiększenie objętości osocza

  2. zwiększenie przepływu nerkowego

  3. podwyższenie stężenia przedsionkowego peptydu natriuretycznego

  4. wszystkie wyżej wymienione

  5. żadne z powyższych

 69. Które ze zdań jest prawdziwe:

  1. typowym objawem hiperaldosteronizmu pierwotnego jest hipernatremia

  2. w większości postaci hiperaldosteronizmu wtórnego dochodzi do hiponatremii

  3. w zespole Conna hipomagnezemia może być przyczyną tężyczki

  4. retencję sodu i utratę potasu u pacjenta z zespołem Conna można stwierdzić, także w takich narządach jak gruczoły potowe, ślinianki i jelita

  5. wszystkie wyżej wymienione


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość