Strona główna

Podstawy animacji k3 nazwa w j. Ang


Pobieranie 90.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar90.75 Kb.

KARTA KURSU
NAZWA

PODSTAWY ANIMACJI K3

NAZWA W J. ANG.

Rudiments of animation K3
KOD
PUNKTACJA ECTS*

3
KOORDYNATOR

prof. UP Marcin Pawłowski

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY

mgr Przemysław LiputOPIS KURSU (Cele kształcenia)


- kształtowanie wyobraźni artystycznej

- zapoznanie z podstawowymi środkami wyrazowymi w animacji i filmie

- poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie formy plastycznej i narracji filmowej

- zgłębianie problematyki percepcji obrazu-kształtowanie umiejętności prezentacji i obrony własnego projektu artystycznego.
Kurs prowadzony jest w języku polskim.
WARUNKI WSTĘPNE

WIEDZA


UMIEJĘTNOŚCIKURSY


EFEKTY KSZTAŁCENIAWIEDZA


Efekt kształcenia dla kursu
Efekty kształcenia dla kierunku


W 1- zna zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego , przy użyciu zarówno technik analogowych, jak i współczesnych narzędzi cyfrowych

W 2 - poznaje podstawy oprogramowania do edycji obrazu, dźwięku, montażu.
W 3 - poznaje podstawowe zagadnienia animacji takie jak: ruch, czas, rytm.K_W32

K_W33


K_W34
UMIEJĘTNOŚCI


Efekt kształcenia dla kursuEfekty kształcenia dla kierunku


U 1- potrafi ocenić i dostosować ilość opracowanych klatek na sekundę w realizacjach w celu uzyskania pożądanego efektu wizualnego

U 2 - wykazuje się umiejętnością twórczego wykorzystania wiedzy z zakresu grafiki warsztatowej, fotografii i projektowania graficznego w celu realizacji zadań


K_U17
K_U18

KOMPETENCJE

SPOŁECZNE
Efekt kształcenia dla kursuEfekty kształcenia dla kierunku


K 1 -umie szukać, analizować i interpretować potrzebne informacje

K2 - jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne w kontekście własnej pracy artystycznej

K 3- w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność twórczą

K_K02

K_K05

K_K08
ORGANIZACJA

FORMA ZAJĘĆ

WYKŁAD (W)

ZAJĘCIA W GRUPACH

A
K
L
S
P
EL
LICZBA GODZIN


30


OPIS METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ
- dokładne omówienie ćwiczenia wraz z pokazem przykładów,

- indywidualne i grupowe omawianie prac,

- realizacja zadań na zajęciach i w domu

- prezentacja pracFORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIAE – learning

Gry dydaktyczne

Ćwiczenia w szkole

Zajęcia terenowe

Praca laboratoryjna

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Udział w dyskusji

Referat

Praca pisemna (esej)

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Inne

W1x

x
W2xx
x
W3
x
x
U1
x


U2
x


K1
x
x
K2
x
x
K3
x
x


OCENA

-obecność i aktywny udział w zajęciach

-realizacja kolejnych etapów pracy praktycznej w ramach ćwiczenia

-jakość artystyczna powstałej pracy

-znajomość procesu animacji i podstawowe umiejętności realizacyjne, wyobraźnia czasowo-przestrzenna, kreatywność.UWAGI
TREŚCI MERYTORYCZNE (wykaz tematów)
1. Scenopis, określenie grup docelowej, animatik, dobór techniki i estetki- poszczególne etapy .

2. Character design- projektowanie postaci pod katem animacji- concept art. Przykłady, dobór techniki (realizacja analogowa lub komputerowa).

3. Podstawy animacji- ruch, rytm, narracja. Kształtowanie obserwacji i wyobraźni czasowo-przestrzennej Krótkie ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych do animacji i postprodukcji ( Adobe After Effects, Adobe Photoshop) .

4. Podstawowe techniki animacji- wycinanka, animacja poklatkowa, komputerowa, itp. Omówienie przykładów dla każdej z technik.

5. Animacja 2d i 2,5 d. Charakterystyka animacji 2 i 2,5 D, określenie możliwości i ograniczeń wynikających z techniki. Omówienie przykładów.


WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ- "Polski Film Animowany; historia filmu animowanego", red. Marcin Giżycki, Bogusław Zmudziński, Warszawa 2008


WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ- "The Animator's Survival Kit", Richard Williams, 2001

-"24 klatki na sekundę. Rozmowy o animacji", Kraków 2008, Mariusz Frukacz

-„Nie tylko Disney. Rzecz o filmie animowanym” Marcin Giżycki, Warszawa 2000


Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)


Ilość godzin w kontakcie z prowadzącymi

Wykład

-

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

5

Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

5

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca indywidualna)

25

Przygotowanie do egzaminu (przegląd)

10

Ogółem bilans czasu pracy

75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość