Podsumowanie rokuPobieranie 33.65 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar33.65 Kb.

MIASTO I GMINA LWÓWEK

PODSUMOWANIE ROKU

2011
Oficjalna broszura wydana przez Urząd Miasta i Gminy w Lwówku

Radni Rady Miejskiej

reprezentowany okręg wyborczy

1. Gawełek Zbigniew

2. Jaroński Mariusz

3. Kachel Tadeusz

4. Kasperczak Andrzej

5. Żuchowski He


ryk

miasto Lwówek1. Krakowiak Henryk

Chmielinko

1. Kaźmierczak Arkadiusz

2. Loba AndrzejGrońsko, Józefowo, Krzywy Las, Lipka Wielka, Mokre Ogrody, Władysławowo

1. Stelmaszyk Łukasz

Konin, Pawłówek

1. Jędrzejczak Andrzej

Podlesie, Posadowo, Posadówek, Zgierzynka

1. Starkowski Ryszard

Pakosław

1. Czekała Bartłomiej

2. Woźna GabrielaBrody, Bródki, Marszewo, Zygmuntowo

1. Fornalik-Lisek Wiesława

Zębowo

1. Starosta Barbara

Grudzianka, Linie, Komorowice, Komorowo, Tarnowiec, WymyślankaPrzewodniczący Rady Miejskiej – Arkadiusz Kaźmierczak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Krakowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek - Piotr Długosz

Skarbnik Gminy - Krystyna Kaczmarek

Sekretarz Gminy - Maciej Piechowiak
Sytuacja demograficzna gminy na dzień 31 grudnia 2011r.

Liczba ludności: 9 469 osób (spadek w stosunku do początku roku o 26 osób).

Zameldowani na pobyt stały: 9 238 osób,

w tym kobiety: 4 680 osób; mężczyźni: 4 558 osób.

Zameldowani na pobyt czasowy: 231 osób.

Lwówek: 3 078 osób (wzrost w stosunku do początku roku o 1 osobę).

Teren wiejski: 6 391 osób (spadek w stosunku do początku roku o 27 osób).

Urodzenia: 99 osób; zgony: 89 osób; liczba zarejestrowanych ślubów: 53.Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2011r.

(w nawiasach podano zmianę liczby ludności w stosunku do 1.01.2011r.
 1. Lwówek 3 078 (+1)

 2. Pakosław 969 (-11)

 3. Zębowo 850 (+8)

 4. Brody 765 (+7)

 5. Chmielinko 572 (-6)

 6. Grońsko 444 (+2)

 7. Konin 434 (-5)

 8. Bródki 371 (+5)

 9. Zgierzynka 334 (+3)

 10. Posadowo 289 (-7)

 1. Linie 285 (+1)

 2. Komorowo 219 (+1)

 3. Władysławowo 193 (-13)

 4. Lipka Wielka 156 (-3)

 5. Józefowo 153 (-3)

 6. Komorowice 84 (-6)

 7. Krzywy Las 79 (0)

 8. Zygmuntowo 72 (-2)

 9. Pawłówek 63 (+4)

 10. Wymyślanka 59 (-2)Realizacja budżetu gminnego w 2011r.

 • Planowane dochody na dzień uchwalenia budżetu (20.01.2011): 25 825 505 zł. W tym dochody bieżące : 22 877 425 zł., dochody majątkowe: 2 948 080 zł.

 • Planowane wydatki na dzień uchwalenia budżetu: 26 582 489 zł. W tym wydatki bieżące: 22 498 855 zł., wydatki majątkowe: 4 083 634 zł.

 • Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2011:

zrealizowane dochody: 31 295 519,42 zł.,

wzrost w stosunku do kwoty przyjętej na początku roku o 5 470 014,42 zł.,

zrealizowane wydatki: 31 081 171,05 zł.,

wzrost w stosunku do kwoty przyjętej na początku roku o 4 498 682,05 zł. • Kwota długu według Wieloletniej Prognozy Finansowej: 11 542 176,01 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.12.2011r.: 34,67%.

 • Dotacje udzielone w 2011r. jednostkom sektora finansów publicznych: 1 156 688,00 zł.,

dotacje udzielone w 2011r. jednostkom spoza sektora finansów publicznych: 406 700,00 zł.
Najważniejsze inwestycje i projekty realizowane przez gminę Lwówek w roku 2011 przy udziale środków zewnętrznych:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, w miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo – etap Chmielinko, Józefowo. Planowany koszt: 2 616 826 zł., pozyskane środki z PROW: 1 538 607 zł.

 2. Przebudowa ciągu ulic Al. E Sczanieckiej i Nowotomyskiej łączących drogę powiatową nr 2709P z drogą krajową nr 92 w mieście Lwówek - całkowity koszt: 2 560.000 zł., z NPPDL 2008 - 2011 (tzw. „schetynówka”) pozyskano ok. 1 242 100 zł.
 1. „Odnowa centrum wsi – świetlice wiejskie w miejscowościach Zgierzynka, Zębowo i Chmielinko” – całkowity koszt: 363 500 zł., pozyskane środki z PROW: 200 000 zł.

 2. „Odnowa centrum wsi Pakosław poprzez modernizację boisk sportowych” – całkowity koszt: 207 000 zł., pozyskane środki z PROW: ok. 81 000 zł.;

 3. Przebudowa drogi gminnej Komorowo-Komorowice oraz Grońsko-Skowronkowo – całkowity koszt: ok. 314 000 zł., pozyskane środki z FOGR: ok. 66 000 zł.

 4. „Odnowa centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie Zieleńca” - całkowity koszt: ok. 65 000 zł., pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś przy znaczącym udziale Sołectwa Brody: 40 000 zł.

 5. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” (prace wokół świetlicy w Zgierzynce oraz tablice reklamowe Rezerwatu w Zgierzynce) - całkowity koszt: ok. 52 000 zł., pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś przy znaczącym udziale Sołectwa Zgierzynki: 40 000 zł.

 6. „Z e-learningiem ku przyszłości” projekt realizowany w roku szkolnym 2010/2011 w ramach PO KL, obejmujący zajęcia dodatkowe dla klas IV - VI szkół podstawowych i wszystkich klas gimnazjum. Łączna wartość: 503 106 zł., z czego na rok 2011 przypadło 326 088,81 zł.

 7. „Aktywność bez barier” projekt realizowany przez MGOPS, w ramach PO KL, w którym przeprowadzono szereg kursów i szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych. Pozyskana na powyższy projekt kwota w 2011 r. wyniosła 299 960 zł.

 8. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek”, projekt realizowany w roku szkolnym 2011/2012 w klasach I - III wszystkich szkół podstawowych gminy Lwówek w ramach PO KL, w którym przeprowadzane są zajęcia wyrównujące i rozwijające. Łączna wartość pozyskanych środków: 229 409,70 zł., z czego w 2011 roku wykorzystano 118 704,50 zł.

 9. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, które zostaną zrealizowane w 2012 r. we wsiach: Bródki, Linie i Józefowo w ramach II edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Ogólny koszt dokumentacji: ok. 15 000 zł. Ogólny koszt inwestycji: ok. 219 000 zł. Pozyskane środki: 120 000 zł.


Najważniejsze inwestycje realizowane przez gminę Lwówek w roku 2011 w całości ze środków własnych:

 1. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do budowy kanalizacji sanitarnej – etap Konin, Linie, Zgierzynka, Posadowo, Zębowo, Komorowo, Grońsko – koszt ok. 63 000 zł. 1. Przebudowa drogi gminnej w Zębowie – ul. Przemysłowa (dokończenie) – kwota ok. 178 000 zł.

 2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Konin – kwota 95 529 zł.

 3. Przebudowa ul. Św. Barbary w Lwówku – kwota ok. 168 000 zł.

 4. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. 3-go Stycznia oraz fragmencie ul. Rynek i ul. Pniewskiej - kwota ok. 133 000 zł.

 5. Budowa parkingu przy MGOK – kwota ok 46 000 zł.

 6. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę budynku przedszkola wraz z oddziałami żłobka w Lwówku - kwota 30 750 zł.

 7. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Lwówku - kwota ok. 167 000 zł.

 8. Dobudowanie sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej we Władysławowie – kwota 64 200 zł.

 9. Przekazanie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną dla szpitala w Nowy Tomyślu – kwota 90 000 zł. na zakup wyposażenia nowo powstałego oddziału dziecięcego i wewnętrznego.


Łączna wartość najważniejszych inwestycji i projektów realizowanych w gminie Lwówek w 2011 r.: ok. 8,2 mln zł.
Łączna wartość pozyskanych przez gminę Lwówek środków zewnętrznych w 2011 r.: ok. 4 mln zł.
Szanowni Państwo!

W imieniu władz samorządowych chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że w minionym roku wspólnie zrobiliśmy dla miasta i gminy Lwówek tak wiele. Dziękujemy pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych. Dziękujemy lokalnym liderom organizacji pozarządowych oraz sołectw. Dziękujemy sponsorom. Wasze wsparcie, kreatywność, życzliwość i przedsiębiorczość znacznie ułatwiało wykonywanie powierzonych nam zadań. Mamy nadzieję, że kolejne lata będą dla naszej gminy równie pomyślne.

W nowym roku życzymy Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności Przed nami wiele ważnych przedsięwzięć. Wspomnijmy tylko najważniejsze z nich - budowa nowego przedszkola i żłobka w Lwówku. Liczymy, że szczęście i przychylność dobrych ludzi nie opuści naszej gminy i jej mieszkańców w latach następnych. Życzymy tego szczególnie gorąco Państwu, jak i władzom samorządowym miasta i gminy Lwówek.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Arkadiusz Kaźmierczak Piotr Długosz

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy