Strona główna

Podział przemysłowych procesów elektrochemicznych. Zasada procesu elektrorafinacji metali


Pobieranie 34.71 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.71 Kb.

 1. Podział przemysłowych procesów elektrochemicznych.

 2. Zasada procesu elektrorafinacji metali.

 3. Omów zwięźle otrzymywanie wyrobów ze szkła – podstawowe surowce i czynności technologiczne.

 4. Podaj trzy podstawowe składniki (surowce) stałe masy ceramicznej i omów ich rolę w procesie formowania, suszenia i wypalania wyrobów.

 5. Wpływ różnych parametrów na proces syntezy amoniaku.

 6. Mechanizm absorpcji tlenków azotu w wodzie.

 7. Wymień różnice pomiędzy polimeryzacją, a polikondensacją.

 8. Jakie znasz rozwiązania aparaturowe operacji usuwania monomerów lub rozpuszczalników z polimerów przez destylację?

 9. Wymień główne produkty procesu pirolizy olefinowej ciekłych surowców naftowych i opisz warunki prowadzenia tego procesu.

 10. Porównaj dwie główne metody przemysłowej produkcji akrylonitrylu.

 11. Opisz kraking katalityczny podając cel procesu, surowce, produkty oraz parametry procesowe (temperatura, ciśnienie, katalizatory itp.).

 12. Podaj zasadnicze reakcje zachodzące podczas procesu katalitycznego reformingu.

 13. Określić zasadnicze różnice w sposobie prowadzenia procesów przetwarzania surowców kopalnych i surowców odtwarzalnych.

 14. Omówić procesy alkilowania celulozy.

 15. Jakie parametry stanowią podstawę klasyfikacji technologicznej smoły koksowniczej ?

 16. Podaj przyczyny trudności w wyodrębnianiu czystych związków chemicznych ze smoły koksowniczej.

 17. Jaki jest cel budowy instalacji pilotowych?

 18. Wymień jakie czynniki wpływają na wzrost nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji przemysłowych. 1. Definicja elektrochemii i zalety stosowania przemysłowych metod elektrochemicznych.

 2. Elektrorafinacja miedzi.

 3. Porównaj metody formowania wyrobów ceramiki właściwej oraz wyrobów szklanych..

 4. Co odróżnia hartowanie uformowanych wyrobów szklanych od ich odprężania? Podaj co to jest szkło bezpieczne.

 5. Wpływ różnych parametrów na proces syntezy mocznika.

 6. Różnice w ciśnieniowej i bezciśnieniowej metodzie otrzymywania kwasu azotowego.

 7. Jakie znasz metody prowadzenia polimeryzacji blokowej i jakie polimery otrzymuje się tymi metodami ?

 8. Wymień typy inicjatorów polimeryzacji rodnikowej i podaj ich przykłady.

 9. Krótko przedstaw wpływ parametrów oraz rolę katalizatora w procesie odwodornienia etylobenzenu do styrenu.

 10. Krótko opisz główne węzły technologiczne w procesie zbilansowanego chlorowania i oksychlorowania etylenu do chlorku winylu .

 11. Przedstaw uproszczony, blokowy schemat rafinerii uwzględniający najważniejsze procesy oraz strumienie surowców i produktów.

 12. W jakich procesach rafineryjnych surowcem są lekkie węglowodory gazowe. Przedstaw podstawowe reakcje zachodzące podczas tych procesów.

 13. Ekologiczne aspekty procesów przetwarzania surowców odnawialnych na przykładzie reakcji estryfikacji celulozy.

 14. Opisać proces otrzymywania biopaliw.

 15. Opisz instalację do ciągłej destylacji smoły koksowniczej.

 16. Przedstaw skład grupowy benzolu koksowniczego.

 17. Podaj kolejne etapy rozwoju procesu technologicznego.

 18. Podaj przyczyny przejścia z utleniaczy stechiometrycznych na tlen i powietrze. 1. Przemysłowe procesy elektrochemiczne stosowane w Polsce.

 2. Zachowanie zanieczyszczeń metalicznych w procesie elektrorafinacji miedzi.

 3. Porównaj kolejność trzech podstawowych stadiów procesu ceramicznego dla ceramiki właściwej, szkła i materiałów wiążących.

 4. Porównaj przemiany fizykochemiczne zachodzące podczas wypalania ceramiki właściwej oraz wytapiania szkła.

 5. Wpływ różnych parametrów na proces utleniania amoniaku.

 6. Utlenianie dwutlenku siarki metodą podwójnej konwersji.

 7. Jak działają układy redoks w polimeryzacji rodnikowej ? Podaj przykłady.

 8. Na czym polega polimeryzacja blokowo-strąceniowa i jaki polimer otrzymywany jest ta metodą ?

 9. Krótko opisz rolę procesu pirolizy olefinowej w produkcji podstawowych monomerów.

 10. Przedstaw metody produkcji metakrylanu metylu.

 11. Przedstaw uproszczony, blokowy schemat rafinerii uwzględniający najważniejsze procesy oraz strumienie surowców i produktów.

 12. Opisz kraking katalityczny podając cel procesu, surowce, produkty oraz parametry procesowe (temperatura, ciśnienie, katalizatory itp.).

 13. Omówić jeden z procesów z udziałem sacharozy jako surowca.

 14. Omówić procesy przetwarzania estrów kwasów tłuszczowych.

 15. Jak określa się prawidłowość odbioru oleju karbolowego z kolumny destylacyjnej ?

 16. Podaj sposób rozdzielania składników oleju antracenowego (antracenu, fenantrenu i karbazolu).

 17. Oceń jakie czynniki maja istotny wpływ na cenę produktów chemicznych.

 18. Na podstawie wysłuchanych wykładów wymień właściwości jakie powinien posiadać dobry katalizator stosowany w procesach przemysłowych. 1. Zalety stosowania w praktyce metod elektrochemicznych na przykładzie elektrosyntezy związków organicznych

 2. Elektrorafinacja miedzi – reakcje podstawowe i uboczne.

 3. Omów krótko czynności technologiczne występujące przy wytwarzaniu wyrobów ceramiki właściwej.

 4. Wyjaśnij czym różnią się szkliwa topione od szkliw surowych i omów zwięźle proces ich przygotowania.

 5. Wymień procesy absorpcyjne w technologii nieorganicznej.

 6. Zagrożenia w procesie otrzymywania saletry amonowej.

 7. Scharakteryzuj i porównaj dwie metody prowadzenia polimeryzacji: w masie i w suspensji .

 8. Opisz znane Ci rozwiązania technologiczne polimeryzacji w fazie gazowej. Jakie polimery otrzymuje się w ten sposób?

 9. Wymień główne produkty procesu pirolizy olefinowej ciekłych surowców naftowych i opisz warunki prowadzenia tego procesu.

 10. Wymień i krótko porównaj metody produkcji butadienu.

 11. Opisz kraking katalityczny podając cel procesu, surowce, produkty oraz parametry procesowe (temperatura, ciśnienie, katalizatory itp.).

 12. Podaj zasadnicze reakcje zachodzące podczas procesu katalitycznego reformingu.

 13. Na wybranym przykładzie omówić warunki procesowe gdy surowcem są oleje roślinne.

 14. Omówić proces otrzymywania estrów sacharozy.

 15. Jaki związek jest głównym zanieczyszczeniem naftalenu karbochemicznego i dlaczego trudno jest go usunąć ?

 16. Składniki nienasycone w benzolu koksowniczym.

 17. Jaki jest cel budowy instalacji pilotowych?

 18. Wymień jakie czynniki wpływają na wzrost nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji przemysłowych.

 19. Opisz proces reformingu katalitycznego – m.in. podaj cel procesu, stosowane surowce, otrzymywane produkty, warunki prowadzenia procesu i zachodzące przemiany, zilustrowane odpowiednimi reakcjami.

 20. W jakich procesach rafineryjnych wykorzystuje się gazowe substraty? Podaj reakcje zachodzące podczas prowadzenia tych procesów.

 21. Podział przemysłowych procesów elektrochemicznych.

 22. Podstawa procesu elektrorafinacji metali.

 23. Przedstaw podział przemysłu ceramicznego na 5 podstawowych działów i podaj, co jest podstawą łączenia tych działów.

 24. Krótko omów spoiwa powietrzne (definicja, surowce, składnik wiążący, zasada otrzymywania – reakcje).

 25. Przedstaw (w postaci reakcji) realizowane w przemyśle metody wzajemnych przemian małocząsteczkowych alkenów – opisz główny cel stosowania tych procesów.

 26. Wyjaśnij główne przyczyny umiejscowienia instalacji do otrzymywania kaprolaktamu w obrębie typowych zakładów produkcji nawozów sztucznych.

 27. Dlaczego w procesach przemysłowych stosowane są katalizatory?

 28. W reakcji utleniania surowca A powietrzem powstaje produkt B. W reakcji stosowany jest katalizator. Reakcja prowadzona jest w fazie gazowej. Zaproponuj reaktor do tego procesu.

 29. Wymienić zasadnicze różnice pomiędzy procesami przetwarzania surowców odtwarzalnych i surowców kopalnych.

 30. Przedstawić schemat otrzymywania komponentów paliw z surowców naturalnych.

 31. Opisz instalację do ciągłej destylacji smoły.

 32. Podaj przyczyny trudności w uzyskiwaniu czystego naftalenu karbochemicznego.

 33. Opisz proces krakingu katalitycznego – m.in. podaj cel procesu, stosowane surowce, otrzymywane produkty, warunki prowadzenia procesu i zachodzące przemiany, zilustrowane odpowiednimi reakcjami.

 34. W jakich procesach rafineryjnych wykorzystuje się gazowe substraty? Podaj reakcje zachodzące podczas prowadzenia tych procesów.

 35. Zalety elektrosyntezy związków organicznych.

 36. Reakcje podstawowe i uboczne w procesie elektrorafinacji miedzi.

 37. Porównaj kolejność trzech podstawowych stadiów procesu ceramicznego dla ceramiki właściwej, szkła i materiałów wiążących.

 38. Wymień trzy podstawowe składniki stałe masy ceramicznej, omów ich rolę oraz podaj przykłady stosowanych w praktyce surowców mineralnych.

 39. Na podstawie ogólnego schematu pirolizy węglowodorów różnych szeregów homologicznych, wyjaśnij różnice uzyskiwanych wydajności głównych produktów w zależności od składu użytego do procesu surowca.

 40. Krótko opisz i porównaj główne przemysłowe metody produkcji chlorku winylu.

 41. Wymień podstawowe cele budowy instalacji pilotowych.

 42. Podaj zagrożenia związane ze stosowaniem jako surowca tlenu.

 43. Wymienić zalety i wady procesów przetwarzania surowców odtwarzalnych i kopalnych.

 44. Przedstawić kierunki przetwarzania celulozy i omówić wybrany proces.

 45. Odzyskiwanie smoły koksowniczej i benzolu z surowego gazu koksowniczego.

 46. Czynniki utrwalające emulsję smołowo-wodną.

 47. Mechanizm absorpcji tlenków azotu.

 48. Dlaczego SO2 utlenia się w reaktorze półkowym ?.

 49. Jakie znasz polimery pochodzące z surowców odtwarzalnych ?

 50. Jakie znasz zalety i wady polimeryzacji blokowej ?

 51. Wpływ różnych parametrów na utlenianie amoniaku.

 52. Otrzymywanie kwasu azotowego metodą ciśnieniową i bezciśnieniową.

 53. Czym różni się polimer od oligomeru ?

 54. Jak zmienia się w czasie stopień przereagowania w określonym miejscu reaktora: (a) okresowego zbiornikowego z mieszadłem, (b) zbiornikowego z mieszadłem pracującego w sposób ciągły ?

 55. Opisz proces krakingu katalitycznego – m.in. podaj cel procesu, stosowane surowce, otrzymywane produkty, warunki prowadzenia procesu i zachodzące przemiany, zilustrowane odpowiednimi reakcjami.

 56. Opisz proces reformingu katalitycznego – m.in. podaj cel procesu, stosowane surowce, otrzymywane produkty, warunki prowadzenia procesu i zachodzące przemiany, zilustrowane odpowiednimi reakcjami.

 57. Definicja elektrochemii i zakres stosowanych metod elektrochemicznych.

 58. Zachowanie się zanieczyszczeń w procesie elektrorafinacji miedzi.

 59. Omów zwięźle otrzymywanie wyrobów ze szkła – podstawowe surowce i czynności technologiczne.

 60. Omów trzy podstawowe etapy produkcji cementu portlandzkiego oraz przedstaw wady i zalety metody suchej i mokrej.

 61. Wymień i krótko opisz podstawowe elementy (węzły) przemysłowej instalacji do pirolizy olefinowej benzyn.

 62. Przedstaw i porównaj główne przemysłowe metody produkcji styrenu.

 63. Jakie znasz przemysłowe procesy utleniania? Opisz stosowane w nich katalizatory i sposób rozmieszczenia katalizatora w reaktorze.

 64. Wymień te czynniki, które podnoszą koszt produktów chemicznych.

 65. Ocenić ekologiczne aspekty przetwarzania surowców naturalnych.

 66. Wymienić podstawowe procesy przetwarzania surowców odtwarzalnych i omówić wybrany proces.

 67. Skład grupowy benzolu koksowniczego.

 68. Parametry procesu ekstrakcji składników kwaśnych z oleju karbolowego.

 69. Wpływ różnych parametrów na otrzymywanie amoniaku.

 70. Otrzymywanie kwasu siarkowego metodą podwójnej konwersji.

 71. W jaki sposób można generować rodniki w celu zainicjowania polimeryzacji rodnikowej ?

 72. Jakie znasz rozwiązania technologiczne polimeryzacji etylenu w fazie gazowej ?

 73. Przedstaw uproszczony schemat rafinerii, uwzględniający najważniejsze procesy.

 74. Opisz proces hydrokrakingu.

 75. Przemysłowe procesy elektrochemiczne stosowane w Polsce.

 76. Wyjaśnij czym różnią się między sobą 3 podstawowe rodzaje mas ceramicznych oraz omów metody formowania z nich wyrobów.

 77. Wyjaśnij na czym polega proces szkliwienia wyrobów ceramicznych – co to jest szkliwo, rodzaje szkliw i ich przygotowanie, metody pokrywania wyrobów.

 78. Krótko opisz główne trudności rozdzielania frakcji C4 z procesów rafineryjno-petrochemicznych oraz podaj przykładowy sposób rozdziału takiej frakcji.

 79. Przedstaw główne reakcje zachodzące w trakcie produkcji akrylonitrylu z propylenu oraz opisz możliwości zagospodarowania powstających w tym procesie produktów ubocznych.

 80. W reakcji utleniania surowca A powietrzem powstaje produkt B. W reakcji stosowany jest katalizator. Reakcja prowadzona jest w fazie gazowej. Zaproponuj reaktor do tego procesu.

 81. Podaj zagrożenia związane ze stosowaniem tlenu jako czynnika utleniającego w procesach przemysłowych.

 82. Wymienić podstawowe surowce naturalne i kierunki ich zastosowania.

 83. Omówić wybrany proces przetwarzania celulozy.

 84. Siarka w benzolu koksowniczym i smole koksowniczej. Najważniejsze związki.

 85. Główne składniki oleju antracenowego, sposoby ich rozdzielania.

 86. Otrzymywanie amoniaku w układzie cyrkulacyjnym.

 87. Zagrożenia przy otrzymywaniu azotanu amonu.

 88. Jakiego typu związki chemiczne wykorzystuje się do inicjowania polimeryzacji ?

 89. Co uważasz za zalety polimeryzacji suspensyjnej?

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość