Strona główna

Politechnika Koszalińska


Pobieranie 39.51 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar39.51 Kb.

Politechnika KoszalińskaKarta Przedmiotu
Data


04.11.2011

Wydział

Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Kod

WBiIŚ

Kierunek

Geodezja i Kartografia

Kod

GiK

Specjalność

Geodezja Gospodarcza

Kod

SI

Rodzaj studiów

Stacjonarne II st

Kod

S_II

Przedmiot

Cyfrowe przetwarzanie obrazu

Kod

CPO

Semestr

1

Kod

6

Forma zajęć

Wyk.

Ćw.

Lab.

Proj.

Lek.

Semin.Godziny / Forma zaliczenia

1 Zo
1 Zo
PKT. ECTS

4
2
Pracownik odpowiedzialny

prof. dr inż. Wolfgang KresseKatedra/Zakład

Katedra Geoinformatyki
1. Konspekty kursów i wykaz zalecanej literatury

Kurs egzaminacyjny Wykład:

1. Description of an image

2. Histogram

3. Filters, density slicing, edge detection

4. Image analysis: variance, covariance

5. Resampling

6. Data compression

7. Principle Component Transformation (PCA)

8. Fourier transformation

9. Area Based Matching

10. Feature Based Matching

11. Large images

12. Draping
Literatura podstawowa:

1. J. Richards & X. Jia (2006): Remote sensing digital image analysis. – Fourth edition, Springer, 439 p.

2. M. Ostrowski (ed.) (1992): Informacja obrzowa. – Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

3. K. Kraus & W. Schneider (1988): Fernerkundung – Band 1: Physikalische Grundlagen und Aufnahmetechniken. – Dümmler, Bonn

Literatura uzupełniająca:

1g

1g1g

1g

1g1g

2g

2g2g

1g

1g1g


Kurs nieegzaminacyjny Laboratorium:

1. Define and modify a histogram

2. Apply a high-pass and a low-pass filter

3. Detect edges in an image and pass them to a vector-system

4. Determine the variance and co-variance of an image and its bands

5. Resample an image, program this using a standard programming language?

6. Compress and decompress an image using different methods

7. Apply a Principle Component Analyses to an image and evaluate the details

8. Apply a Fourier transformation for filtering of an image

9. Program an Area-based matching?

10. Program a Feature-based matching?

2g

2g2g

1g

5g2g

2g

2g6g

6g

Kursy poprzedzające Kody:30


2. Prowadzący


Data


04.11.2011

Rok akademicki / semestr

2011/2012 sem. letni

Odpowiedzialny za kurs (prowadzący wykład)

prof. dr inż. Wolfgang Kresse

Prowadzący laboratorium

3. Forma i warunki zaliczenia

Wykład:

Zaliczenie kolokwium

Laboratorium:

Obecność na zajęciach, zaliczone kolokwium, komplet sprawozdań z laboratoriów.4. Efekty kształcenia

Wykład:

Cel kształcenia: Poznanie zagadnień z cyfrowego przetwarzania obrazów w geodezji, fotogrametrii oraz teledetekcji.
Efekty kształcenia

Wiedza: Student definiuje pojęcia z dziedziny cyfrowego przetwarzania rastrowych obrazów cyfrowych, opisuje specyfikę obrazu cyfrowego – kwantowanie, rozdzielczość, charakterystyki przestrzenne i częstotliwościowe, wymienia formaty plików oraz metody kompresji, definiowanie i modyfikacje histogramy, opisuje filtrację cyfrową – analiza kształtu, wymiaru, odszumianie, poprawa jakości; definiuje zagadnienia przetwarzania obrazów źródłowych – korekcje radiometryczne, zmiany rozdzielczości i piramidy obrazu, przepróbkowywanie obrazu (resampling), rozpoznaje cechy obrazu cyfrowego – punktowych i liniowych, opisuje metodę głównych składowych (Principal Component Analysis – PCA) – korelacja, wariancja, kowariancja, w zastosowaniu do cyfrowych obrazów wielowymiarowych (wielospektralnych), przedstawia zasady dopasowania obrazów – korelacja, tworzenie obrazów epipolarnych, dopasowanie powierzchniowe (Area Base Matching), dopasowanie cech (Feature Base Matching), wieloobrazowe; analizuje specjalistyczne przetwarzanie obrazu - rzutowanie na płaszczyzny i powierzchnie (drapowanie).
Kompetencje społeczne– Student samodzielnie implementuje zadania związane z cyfrowym przetwarzaniem obrazów w geodezji, ocenia pracochłonność zadań, dąży do usprawnienia pracy zespołu, organizuje powierzone mu zadania.

Laboratorium:

Opanowanie praktycznych umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami technik cyfrowego przetwarzania obrazów; stosowania technik cyfrowego przetwarzania obrazu w fotogrametrii cyfrowej, teledetekcji, kartografii i geodezji; opanowanie programowania związanego z grafiką oraz samodzielnej implementacji algorytmów związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazów.

Pracownik odpowiedzialny Kierownik Katedry / Zakładu

za przedmiot (prowadzący wykład)

Wolfgang Kresse, WBiIŚ


--------------------------------------- ---------------------------------
Przewodniczący Komisji Programowej Dziekan / Prodziekan

--------------------------------------- ---------------------------------


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość