Strona główna

Politechnika rzeszowska


Pobieranie 45.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar45.55 Kb.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA ZAŁĄCZNIK DO

Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA ZARZĄDZENIA NR 24/2000

W RZESZOWIE REKTORA PRZ z dnia 13 listopada 2000 r.WYDZIAŁ

BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKAKIERUNEK

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


SPECJALNOŚĆ

URZĄDZENIA SANITARNE


RODZAJ STUDIÓW

STUDIA NIESTACJONARNE III i IV SZ


K A R T A P R Z E D M I O T UN A Z W A

P R Z E D M I O T U


URZĄDZENIA SANITARNE


Z A K Ł A D / K A T E D R A

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

R O D Z A J Z A J Ę Ć

REALIZOWANYCH W

RAMACH PRZEDMIOTU


W


Ć

L

P

K


L I C Z B A G O D Z I N

PROWADZONYCH ZAJĘĆ

W DANYM S E M E S T R Z Esem.VI – 20 godz

sem.VII –20 godzE.


-

-sem.VI – 10 godz.

sem.VII – 10 godz.


TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆLICZBA


GODZIN


WYKŁAD:

Semestr VI ……………………………………………………………………………………….

 1. Klasyfikacja i charakterystyka kąpielisk. Warunki lokalizacyjne i funkcjonalne kąpielisk. Obiekty towarzyszące i ich wyposażenie.

 2. Klasyfikacja pływalni. Terminologia. Warunki lokalizacji pływalni otwartych i krytych.

 3. Zasady funkcjonalne zakładów basenowych - schematy. Wymagania dotyczące pomieszczeń technologicznych i sanitarnych oraz ich wyposażenie.

 4. Jakość wody basenowej. Metody uzdatniania. Schematy technologiczne instalacji uzdatniania wody basenowej. Rodzaje urządzeń. Obliczenia i dobór urządzeń.

 5. Instalacje sanitarne i technologiczne w zakładach basenowych.

 6. Mikroklimat krytych basenów kąpielowych. Instalacje grzewcze basenów krytych.

 7. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna pomieszczeń technologicznych, sanitarnych i technicznych krytych basenów kąpielowych.

 8. Technika basenowa w uzdrowiskach. Balneotechnika. Atrakcje wodne.

Sauny, fontanny – rozwiązania techniczne i funkcjonalne.20c. d. KARTY PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA SANITARNE

TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆLICZBA


GODZIN

Semestr VII ……………………………………………………………………………………….


 1. Struktura przestrzenna i funkcjonalna zakładów gastronomicznych. Adaptacyjne możliwości istniejących struktur budowlanych. Podstawowe parametry wymiarowe w projektowaniu.

 2. Charakterystyka podstawowych operacji technologicznych. Układy funkcjonalne pomieszczeń dla różnych zakładów gastronomicznych i ich wyposażenie.

 3. Obliczenia i dobór urządzeń gastronomicznych. Wymagania instalacyjne i rozmieszczenie.

 4. Instalacje sanitarne w zakładach gastronomicznych.

 5. Instalacje technologiczne w zakładach gastronomicznych.

 6. Struktura przestrzenna i funkcjonalna pralni mechanicznych. Charakterystyka operacji technologicznych pralni. Układy funkcjonalne pomieszczeń – drogi technologiczne.

 7. Rodzaje urządzeń będących wyposażeniem pralni i ich dobór. Wyposażenie pomocnicze.

 8. Instalacje sanitarne i technologiczne w pralniachSemestr VII ………………………………………………………………………………….


Opracować projekt technologiczny zakładu gastronomicznego i zakładu pralniczego lub stacji benzynowej wraz z rozwiązaniem instalacji sanitarnych i technologicznych (inst. wody zimnej, ciepłej, gazowej, kanalizacji, parowej, sprężonego powietrza itp.) dla budynku, którego podkład budowlany stanowi załącznik do tematu, dla indywidualnie określonych warunków technicznych zaopatrzenia w media.

Projekt techniczny winien zawierać:

 1. Opis techniczny

 2. Obliczenia zapotrzebowania wody, ciepła, pary itp.

 3. Dobór urządzeń i maszyn technologicznych.

 4. W części rysunkowej projekt winien zawierać:

 • schemat przebiegu procesów technologicznych

 • sytuację z naniesionym na niej uzbrojeniem terenu;

 • rzuty wszystkich kondygnacji wraz z naniesionymi instalacjami;

 • rozwinięcia instalacji sanitarnych i technologicznych

 • rysunki szczegółowe w zależności od rozwiązania projektowego.

10

20E

10

WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY

Semestr VI


 1. Kappler Hans Peter – Baseny kąpielowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1977.

 2. Kołodziejczyk - Mechaniczne urządzenia sanitarne.

 3. Madejski Andrzej i inni : Baseny kąpielowe - lecznicze i rehabilitacyjne. Wyd PZITS nr 425, Warszawa 1984.

 4. Madejski Andrzej – Podstawy inżynierii środowiskowej. Arkady Warszawa 1979.

 5. Sokołowski Czesław - Kryta pływalnia. Wytyczne programowo – funkcjonalne. Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa 1997.

 6. Sokołowski Czesław – Poradnik projektowania i eksploatacji krytych pływalni. PZP, Warszawa 1990.

 7. Sokołowski Czesław - Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni. Wyd. PZITS nr 760, Warszawa 1998.

 8. DIN 19643 Uzdatnianie i dezynfekcja wody dla basenów pływackich i kąpielowych.

 9. Instalacje Basenowe – Materiały - IV Sympozjum Naukowo – Techniczne. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Politechnika Śląska, Ustroń 2003.

 10. Pływalnie kryte. Kierunki rozwoju. Problematyka projektowania i eksploatacji. Materiały - IV Seminarium, Gdańska Fundacja Wody, Gdańsk – Sobieszewo 2001.

 11. Pływalnie kryte. Kierunki rozwoju. Problematyka projektowania i eksploatacji. Materiały - VI Seminarium, Gdańska Fundacja Wody, Gdańsk – Sobieszewo 2003.

 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 roku w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach Dz.U. nr 183/2002, poz. 1530.

Semestr VII


 1. Baciarelli J., Furtak L. – Instalacje i urządzenia sanitarne. Wyd. PW. Warszawa 1981.

 2. Jastrzębski W. – Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych. WSiP Warszawa 1995.

 3. Koziorowska B. – Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych. Wyd. SGGW Warszawa 1998

 4. Mirska B., Mirski Z. – Stołówki w zakładach przemysłowych. Poradnik projektanta przemysłowego. Opracowanie Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego. Wyd. II Warszawa 1973. T. 3.

 5. Mirski Z.- Wyposażenie stołówek w zakładach przemysłowych. Opracowanie Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego.

 6. Mirski Z.- Jadalnie i bufety w zakładach przemysłowych. Opracowanie Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego.

 7. Milson A., Kirk D. – Podstawy konstrukcji i działania urządzeń gastronomicznych

 8. Nowakowski E. – Zakłady pralnicze. Wyd. Arkady. Warszawa 1982.

 9. Pieskow I. - Instalacje przemysłowe. WSiP Warszawa 1992.

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz.U.02.75.690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (RODZAJU ZAJĘĆ)

1. Obecność na zajęciach wykładowych i projektowych.

2. Wykonanie i zaliczenie projektu.

3. Zdanie egzaminu z całości materiału.P O D P I S Y :
................................................................................................................................................................................

nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot data

................................................................................................................................................................................kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę data


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość