Strona główna

Polska agencja prasowa zawarcie znaczącej umowy przez ampli s. A


Pobieranie 9.44 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar9.44 Kb.
Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 15 /2010

Tarnów, dnia 23 czerwca 2010 roku


KOMISJA NADZORU FINASOWEGO
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POLSKA AGENCJA PRASOWA

Zawarcie znaczącej umowy przez AMPLI S.A.

Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że w dniu 22.06.2010 r. doszło do zawarcia znaczącej umowy nazwanej umową o świadczenie usług eFinancing (Umowa) pomiędzy AMPLI S.A.

a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. I Małopolskie Centrum Korporacyjne w Tarnowie (Bank).


Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług polegających na finansowaniu poprzez wykup przez Bank niewymagalnych wierzytelności przysługujących AMPLI S.A. wobec jej wyszczególnionych w Umowie kontrahentów (Odbiorców) - w drodze przelewu tych wierzytelności. W ramach finansowania, za każdą przelaną wierzytelność Bank zobowiązany będzie do zapłaty ceny odpowiadającej 100 % wartości wierzytelności wskazanej na fakturze, dotyczącej danej wierzytelności.

Odnawialny limit finansowania, który obowiązuje w okresie od dnia 22 czerwca 2010 r. do dnia 31 maja 2011 r. (będącego ostatnim dniem, w którym Bank może dokonać wykupu wierzytelności) ustalony został na kwotę 500 000,00 zł.


Zgodnie z umową maksymalny okres finansowania wierzytelności wykupionych przez Bank wynosi 45 dni kalendarzowych po terminie płatności tych wierzytelności.
W przypadku niezrealizowania przez Odbiorców całości lub części spłaty wykupionych przez Bank wierzytelności przed zakończeniem okresu finansowania Bank będzie dokonywał ich rozliczenia w drodze regresu do AMPLI S.A. Od kwot niespłaconych w terminie Bank będzie naliczał i pobierał od AMPLI S.A. odsetki z tytułu opóźnienia w uregulowaniu wierzytelności wysokości odsetek ustawowych.
Prawnymi zabezpieczeniami wierzytelności Banku wynikających z ww. Umowy są:

  1. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym AMPLI S.A. prowadzonego przez Bank Pekao S.A.

  2. Oświadczenie AMPLI S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 750.000 zł

Za przyznanie limitu finansowego Bankowi przysługuje prowizja wysokości 0,5 % od

wysokości przyznanego limitu tj. 2500 netto. Ponadto Bankowi przysługuje prowizja

operacyjna w wysokości 0,1 % kwoty finansowanej, ale nie mniej niż 10,00 zł netto, a także

prowizja za niewykorzystanie limitu (od zaangażowania) 1,0 % p.a., od kwoty limitu

niewykorzystanego, za każdy dzień niewykorzystania finansowania.


Umowa powyższa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Wobec faktu, że aktualnie kapitały własne Spółki wynoszą 9.499 tys. PLN, wyżej opisana umowa łącznie z innymi umowami zawieranymi przez AMPLI S.A. lub jej spółki zależne w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem Pekao S.A. spełnia kryteria znaczącej umowy (jej wartość wynosi co najmniej 10 % kapitałów własnych) .


Spółka Akcyjna AMPLI informuje też, że łączna wartość umów zawartych przez AMPLI S.A. lub jednostki od niej zależne z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w tym aneksów do wcześniej zawartych umów), razem z opisaną wyżej umową o świadczenie usług eFinancing oraz zawartą również w dniu 22.06.2010r. umową eFinancing o finasowanie dostawców, której dotyczy raport bieżący nr 14/2010 wynosi 7.300.000 zł (słownie: siedem milionów trzysta tysięcy złotych).
Spośród tych umów, nowo zawartą umową o największej wartości była umowa zawarta w dniu 29.12.2009r. pomiędzy AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Małopolskim Centrum Korporacyjnym, o której Emitent poinformował w Raporcie bieżącym nr 20/2009 z dnia 29.12.2009r., w którym szczegółowo opisane zostały warunki tej umowy.

Przedmiotem tej umowy było udzielenie nieodnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) – przeznaczonego na zapłatę zobowiązań wobec głównych dostawców AMLI S.A.Raport przekazywany jest na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539).

Waldemar Madura - Prezes Zarządu


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość