Strona główna

Polska będzie wielkim zwycięzcą i znacznie rozszerzy zasięg swoje­go panowania, chociaż poniesie największe straty spośród wszystkich uczestników konfliktu


Pobieranie 1.11 Mb.
Strona1/13
Data18.06.2016
Rozmiar1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

L I D E R

PROMOCJA ZDROWIA, KULTURA ZDROWOTNA I FIZYCZNANumer 2. 2015 /290/


Wg. George,a Friedmana („Następne 100 lat”) ...Kolejna wojna światowa wybuchnie 24 listopada 2050 roku o godzinie 17.00...Polska będzie wielkim zwycięzcą i znacznie rozszerzy zasięg swoje­go panowania, chociaż poniesie największe straty spośród wszystkich uczestników konfliktu...

Lider jest wszędzie gdzie być należy. Byliśmy więc na Studniówce w Liceum Ogólnokształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie. Nasz stały współpracownik Adam Kin (to ten blondynek) właśnie kończy tę szkołę w klasie medialnej. Może On przejmie prowadzenie Lidera ?

W tym numerze Lidera po raz kolejny ostrzegam przed możliwością dalszej deprecjacji kultury fizycznej przez pominięcie jej w przygotowywanej Ustawie o Zdrowiu Publicznym. Tej bardzo ważnej sprawie poświęcę w całości marcowy numer Lidera – ukaże się on niebawem. W tym Liderze prezentuję też kolejny, szósty tom (angielski), z Tatrzańskiego Sympozjum „Edukacja Jutra” „Since education in family to system aspects of education”, ciekawe dokumenty Unii Europejskiej w sprawie „aktywności osób starszych”, oraz trzy bardzo interesujące artykuły naszych czytelników (Beata Ruzik, Marta Pietrycha, Bartosz Urbański). Tradycyjnie rekomenduję kolejne trzy książki oraz wybrane wieści z różnych portali prozdrowotnych.

Drodzy czytelnicy  Zadbajmy o należyte miejsce kultury fizycznej w kulturze narodowej, dajmy temu wyraz w przygotowywanej Ustawie o Zdrowiu Publicznym. Powinny to być zapisy konkretne, zobowiązujące władze do wypełnienia konstytucyjnego obowiązku „popierania rozwoju kultury fizycznej”.Po powołaniu Pani poseł Libery - Małeckiej na stanowisko  Sekretarza Stanu w MZ i Pełnomocnika Rządu d/s Ustawy o Zdrowiu Publicznym przyspieszyły  prace nad tym bardzo potrzebnym aktem prawnym. W ostatnich dwu latach odbyło się wiele narad i konferencji, podczas których padły obiecujące deklaracje w sprawie treści przyszłej ustawy. Między innymi mówiono wiele o potrzebie wzmocnienia nurtów promocji zdrowia i profilaktyki. Dla kultury fizycznej, wielce w ostatnich latach zdeprecjonowanej za sprawą nieodpowiedzialnej decyzji o likwidacji ustawy jej poświęconej i zastąpienie ustawą o sporcie pojawiła się szansa przywrócenia kulturze fizycznej należnej jej rangi, co powinno być zawarowane w Ustawie o ZP.

Sygnałem alarmowym może być jednak to, że jak do tej pory, w sprawie treści zapisów w Ustawie o ZP a dotyczących aktywności ruchowej społeczeństwa nie zabrał głosu nikt z przedstawicieli kultury fizycznej. Opinie w tej sprawie przedstawicieli innych środowisk są mikre i niekonkretne.Wołam więc :

-Zadbajmy o należyte miejsce kultury fizycznej w kulturze narodowej, dajmy temu wyraz w przygotowywanej Ustawie o Zdrowiu Publicznym. Powinny to być zapisy konkretne, zobowiązujące władze do wypełnienia konstytucyjnego obowiązku „popierania rozwoju kultury fizycznej”.

-Naprawmy niewybaczalny błąd popełniony w niedalekiej przeszłości kiedy po ograniczonej konsultacji i protestach Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN oraz wielu wybitnych profesorów KF uchwalono kadłubową Ustawę o Sporcie, zlikwidowano Ustawę o Kulturze Fizycznej i usunięto z jej zakresu rekreację fizyczną.

-Dajmy właściwą interpretację konstytucyjnego zapisu, który mówi, że „Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”. Odrzućmy wsteczną interpretację tego zapisu autorów ustawy o sporcie, którzy stwierdzili, w uzasadnieniu do tej ustawy, że „Z obowiązującej Konstytucji RP wynika konieczność zasadniczego pozostawienia poza sferą reglamentacji publiczno-prawnych wszelkich przejawów kultury fizycznej społeczeństwa. Wydaje się, że grozi nam powtórzenie sytuacji, która już wielokrotnie miała miejsce w przeszłości podczas  prac nad ważnymi programami i ustawami dotyczącymi problemów zdrowia a mianowicie wykluczenie z tych prac przedstawicieli  środowiska  kultury fizycznej przy czym trudno powiedzieć czy jest to głównie za sprawą lekceważenia tej ważnej dziedziny czy niedostatecznej aktywności samego środowiska kultury fizycznej, które niedostatecznie dba o zbieżność tego co głosi, z tym co się robi.

Kultura fizyczna, czego dowodzić nawet nie wypada, może i powinna odegrać znaczącą,  jeżeli nie główną rolę w promocji zdrowia, profilaktyce i krzewieniu zdrowego stylu życia. Powinno to znaleźć stosowne umocowanie w przygotowywanej Ustawie o ZP. Tymczasem z dotychczasowych doświadczeń wynika, że prace dotyczące spraw zdrowia są od dawna zdominowane przez  środowiska lekarskie (znane i opisane zjawisko medykalizacji), które kompetentne w sprawach medycznych, sprawom kultury fizycznej  nie potrafią nadać dostatecznej rangi i poprzestają na werbalnych i mało sprawczych konstatacjach i deklaracjach. Wydaje się, że nasze środowisko kultury fizycznej, mające tak wielu wybitnych specjalistów w zakresie promocji zdrowia i kultury zdrowotnej  powinno być silnie reprezentowane w zespole przygotowującym projekty ustawy.

Tak jednak nie jest. Z tego co wiem, Zespół przygotowujący Ustawę o ZP już pracuje a nas tam nie ma. Mówi się też, że przecież projekt będzie poddany szerokiej konsultacji. Można jednak przewidywać, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, że projekt Ustawy prawdopodobnie  w trybie tej konsultacji zostanie skierowany do Ministerstwa Sportu  i nie trafi do tych, którzy w tej sprawie mieliby coś do powiedzenia czyli przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej. Tak bowiem było podczas preparowania ustawy o sporcie, której projekt został skierowany do konsultacji do polskich związków sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, które uzależnione finansowo od Ministerstwa Sportu nie kwapiły się do wypowiadania krytycznej opinii o zaproponowanych rozwiązaniach, były one także zainteresowane rozwiązaniami sprzyjającymi rozwojowi sportu wyczynowego, a nie jakimiś dla nich mglistymi marzeniami o powszechnej aktywności ruchowej. Z tego co wiem, projekt tej ustawy (o sporcie) nie był konsultowany z ośrodkami nauk o kulturze fizycznej (Komitet PAN, PTNKF, Akademie WF). Zgłoszone interwencyjnie opinie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, ZG SZS oraz wybitnych profesorów KF pozostały bez echa. Uchwalenie ustawy o sporcie, likwidacja ustawy o kulturze fizycznej i skreślenie z jej obszaru rehabilitacji fizycznej to szczególny przypadek lekceważenia kultury fizycznej jako ważnej części kultury narodowej i przykład słabości środowiska kultury fizycznej – słabości którą należy przełamać. w debacie nad ustawa o zdrowiu publicznym.

Procedowanie w sprawie znanej ustawy o sporcie (i likwidacji ustawy o kulturze fizycznej) dobitnie dowodzi, że tryb standardowych konsultacji już nic nie poprawia.) Toteż uznaliśmy za stosowne aby uprzedzać bieg zdarzeń i sugerowaliśmy, że w sprawie prac nad ustawą o ZP i włączenia do tych prac przedstawicieli kultury fizycznej, powinno odbyć się pilne spotkanie z Panią Pełnomocnik  obu zainteresowanych Komitetów PAN.

Dowiadujemy się z satysfakcją, że takie spotkanie odbyło się podczas XIX posiedzenia Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, podczas którego ustalono zasady współpracy ekspertów Komitetu przy tworzeniu Ustawy o ZP. Poniżej komunikat o tym ważnym spotkaniu :
 

 

 W dniu 14 stycznia 2015 r. w siedzibie Wydziału V Nauk Medycznych PAN w Warszawie odbyło się XIV posiedzenie plenarne Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

 Na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu gośćmi posiedzenia byli:- Pani Beata Libera-Małecka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pełnomocnik Premiera ds. Ustawy o Zdrowiu Publicznym oraz 

- Pan Dariusz Poznański – Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w MinisterstwieZdrowia 

 

Spotkanie dotyczyło współpracy ekspertów Komitetu Zdrowia Publicznego PAN w przygotowaniu i ocenie założeń do Projektu Ustawy o zdrowiu publicznym. Komitet realizuje w ten sposób zadania wynikające z Ustawy: „wykonywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz dotyczących spraw istotnych dla planowania i realizacji polityki państwa” i ” opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących nauki i jej zastosowań” oraz z Regulaminu: „współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Zdrowia, Ministrem Edukacji Narodowej i Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawach dot. ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet”.


Chwała Komitetowi Zdrowia Publicznego PAN, który podjął taką inicjatywę. Szkoda tylko, że stracono doskonałą okazję do integracji wysiłków i na posiedzenie to nie zaproszono przedstawiciela Komitetu PAN ds. Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej.

Jednak nie wszystko jest stracone

Jeżeli wolno z pozycji tak skromnego podmiotu jakim jest Lider coś zaproponować to sądzę, że podobne spotkanie powinien szybko zorganizować Komitet PAN, w którego gestii znajdują się sprawy kultury fizycznej i który może czuć się upoważniony i powołany do zorganizowana stosownej debaty w środowisku naukowym kultury fizycznej pod hasłem „kultura fizyczna w Ustawie o Zdrowiu Publicznym” i wyniki tej debaty pod postacią pakietu podstawowych propozycji dotyczących podjęcia w Ustawie szeroko rozumianych problemów profilaktyki, promocji zdrowia, kultury zdrowotnej i fizycznej przedstawić przygotowującym Ustawę o ZP .
Dodajmy, że sprawa jest niezwykle pilna, bowiem MZ i Pełnomocniczka Rządu ds. Ustawy o ZP są zdeterminowane aby prace nad ustawą zakończyć jeszcze w tym roku.
Dodam, że zasadnicze tezy tego tekstu konsultowałem z wieloma wybitnymi przedstawicielami środowiska kultury fizycznej i uzyskałem ich całkowite poparcie i akceptację dla prezentowanego kierunku myślenia i propozycji dotyczących prac nad Ustawą o ZP.
Przypominam też, że wkrótce ukaże się kolejny (marcowy) numer Lidera, w którym postaram się nieco obszerniej przedstawić w miarę pełną dokumentację dotychczasowych prac nad Ustawą o ZP.
Lider3000@poczta.onet.pl Zbigniew Cendrowski

Www.lider.szs.pl Redaktor NaczelnySpis treści Lider 290
Zbigniew Cendrowski

Drodzy czytelnicy

Do znudzenia wołam o konsolidację środowiska naukowego kultury fizycznej w sprawie prac nad Ustawą o Zdrowiu Publicznym


Jaka będzie Polska za 100 lat wg Friedmana
Prezentacja tomu VI Education of Tomorrow.

Since wducation in family to system aspects of education
Aktywność osób starszych i solidarność Międzypokoleniowa.

Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość