Strona główna

Polska będzie wielkim zwycięzcą i znacznie rozszerzy zasięg swoje­go panowania, chociaż poniesie największe straty spośród wszystkich uczestników konfliktu


Pobieranie 1.11 Mb.
Strona6/13
Data18.06.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Streszczenie: Szkoła, jako część środowiska lokalnego, powinna aktywnie współpracować w rozwiązywaniu problemów tego środowiska, również jeśli ich zakres obejmuje kwestie dyskryminacji i społecznego wykluczenia. Powinności szkoły w tym zakresie określa m.in. nowa „Podstawa programowa", obligując szkoły do przeprowadzania projektów edukacyj­nych, których celem jest rozwiązanie określonego problemu środowiska lokalnego. W poniż­szym tekście przedmiotem analizy uczyniłam uczniowskie projekty edukacyjne realizowane w gimnazjach wrocławskich w roku szkolnym 2013/2014, uzupełniając badanie informa­cjami o działaniach Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w tym zakresie. Wybór szkół wro­cławskich wynika z tego, że funkcjonują one na obszarze, gdzie złożone kwestie związane z zamieszkiwaniem tam społeczności romskiej od lat stanowią źródło konfliktów, skutku­jących dyskryminacją i wykluczeniem. W mojej analizie poszukiwałam zatem w projektach uczniowskich i działalności władz edukacyjnych śladów tego konfliktu oraz prób konstruk­tywnego odniesienia się do niego. Wyniki analizy, choć prezentują jedynie niewielki wyci­nek szkolnej rzeczywistości, stanowią niepokojący sygnał braku zaangażowania placówek oświatowych w rozwiązywanie problemów społecznych.

VARIA
Mykola Zymomrya

/prof. dr hab.; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki in Drohobycz./

Oleksandra Nimylovych

/dr; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki in Drohobycz./

Władysław Grzeszczuk

/mgr; Akademia Polonijna in Częstochowa/

Lesia Shahala

/dr; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki in Drohobycz/

The contribution of spiritual figures to the development of the pedagogical thought of Halychyna in the 19th - beginning of the 20th centuries

Wkład osób duchownych w rozwój myśli edukacyjnej w Galicji na przełomie XIX i XX w.
The spiritual culture of Ukrainians is a powerful means of young people's upbring­ing. It has become an inexhaustible source of ethnographic, historical and cultural knowledge about centuries of life of Ukrainian people. A ballad and a song, mu­sic and sayings, celebrations and prayers, humour and a pysanka (painted egg), tales and a dance, ancient rites and wise traditions - they create a unique image of Ukraine. The ancestors' precepts and traditions supported Ukrainian people at the hardest of historical moments. Studying them is of importance for the development of national consciousness, the outlook of Ukrainian youth.

The combination of some forms of social consciousness creates one of the im­portant layers in Ukrainian studies as an integral scientific system. These forms are: "religion - the sphere of the 'soul,' a phenomenon which is closely connected with the mystical perception and explanation of the world; philosophy - the kingdom of logics, intellect; arts - the realm of people's existence where creativity reigns..."Speaking about the art of music, we are to mention that it is an educational means of forming the knowledge about religious and ethical traditions of the na­tive country. Christmas carols, sacred tunes, haivky (ritual spring songs) etc.
Keywords: pedagogical thought ofHalychyna, upbringing of the youth, people's culture, religious and moral education, folk traditions

Abstract: The chapter presents an attempt to reveal the contribution of Mykhailo Verbytskyi (1815-1870), Ivan Lavrivskyi (1822-1873), Anatol Vakhnianyn (1841-1908), Ostap Nyzhankivskyi (1863-1919), Sydir Vorobkevych (1836-1093), Ivan Kyprian (1856-1920) and other spiritual fig­ures to the development of the pedagogical thought of Halychyna in the second half of the 19th and beginning of the 20th centuries. It deals with the system that secures the upbringing of the youth by different means, including old-age traditions as a blend of the people's culture which promotes the development of a young man's personal qualities.
Słowa kluczowe: myśl pedagogiczna w Galicji, edukacja młodzieży, kultura narodowa, tradycje

Streszczenie: Rozdział jest poświęcony analizie wkładu Mychajła Werbycjkiego (1815-1870), Iwana Lawriwsjkiego (1822-1873), Anatola Wachnianyna (1841-1908), Ostapa Nyżankiwskie-go (1863-1919), Iwana Kypriana (1856-1920) i innych osób duchownych w rozwój myśli eduka­cyjnej w Galicji w XIX i na początku XX w. Chodzi o system, który zapewnia edukację młodzieży różnorodnymi metodami, w tym poprzez tradycję jako jądro kultury narodowej
Olha A. Kvasnitska

/dr; Akademia Prawa in Odessa./

Methodologically oriented reform and improvement of the legal regulation of construction activity in Ukraine

Metodologiczne kierunki reformowania i udoskonalania regulacji prawnych działalności budowlanej na Ukrainie
In Ukraine, the construction activity, as part of the economic system, is a subject of regulation in the sector of commercial law. However, a number of issues related to financing, land acquisition, taxation, redress regulated by norms in various industrial branches, indicating that the complex nature of the legal regulation of relations that arise in the process of organizing and carrying out construction activities.

Active legal reforms in recent years led to the adoption of a dozen new legal acts in the construction industry and the many changes in virginity urban planning leg­islation of Ukraine. Such reform in urban development activities gave rise to numer­ous discussions regarding their effectiveness and efficiency, as well as the desirability along with industry codes, integrated the Town Planning Code.

Despite the existence of the concept of urban development activities, in 2007 agreed order of the Cabinet of Ministers, the systematization of legislation in the sphere of urban development is not finished and requires appropriate adaptation to the regulations and directives of the European Union. Given that the construction industry requires the integration of Ukraine into the world economic system, of particular interest is the study of the principles of the European system of interna­tional regulation and standardization.

In some European countries have codified acts urban planning legislation in developed and differentiated due to the huge country social and economic value. In some countries, construction law is considered as separate legal industry. For example, in Germany in 1986 was adopted by the Building Code (Baugesetzbuch), and as an independent legal industry construction law incorporates the private construction and public construction law. In France, urban development since 1954 also regulated codified act - Sode de I'Urbanisme.
Keywords urban planning law, the Town Planning Act, the object of construction, the national economy, economic and industrial relations, the state, construction activity, urban plan­ning legislation, the construction industry, national economy, national law, legal forms

Abstract: This chapter discusses a number of issues associated with the construction activities in Ukraine, which is a subject of regulation in the sector of commercial law, as well as the desir­ability along with industry codes, integrated the Town Planning Code.
Słowa kluczowe: prawo budowlane, obiekt budowlany, gospodarka narodowa, stosunki gospodarcze, państwo, działalność budowlana, branża budowlana, gospodarka narodowa

Streszczenie: W rozdziale rozpatrzono szereg zagadnień związanych z działalnością budow­laną działalnością na Ukrainie.

 

Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012( Zamieszczony poniżej tekst jest skrótem , koniecznym ze względu na znaczną objętość oryginału. Skrót ten dostarcza, jak mi się wydaje, dostatecznie wiele ciekawych informacji, zainteresowani zaś szczegółami opracowania mogą całość pobrać bezpośrednio z Eurostatu. Zb.Cendrowski)
Tłumaczenie na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Więcej informacji na temat Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu niniejszej publikacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011 ISBN 978-92-79-21507-0

Słowo wstępne

W odpowiedzi na demograficzne wyzwania, przed jakimi stoją wszystkie państwa członkowskie, Unia Europejska ogłosiła rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała aktywne starzenie się jako proces tworzenia optymalnych możliwości w zakresie zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa, w celu poprawy jakości życia ludzi w okresie starości.

Niniejszą publikację przygotowano we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Eurofound - Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy.

Mam nadzieję, że zawarte w niej informacje okażą się przydatne w Państwa pracy i życiu codziennym. Życzę Państwu miłej lektury!

Walter Radermacher Dyrektor Generalny, Eurostat Główny Statystyk Unii Europejskiej


Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa - statystyczny portret unii europejskiej 2012

Zespół redakcyjny

Peter Paul Borg, Hartmut Buchow, Elodie Cayotte, Arturo de la Fuente Nuno, Bart de Norre, Gerard Hanney-Labastille, Diana Ivan, Annika Johansson, Dorota Kawiorska, Denis Leythienne, Monica Marcu, Jukka Piirto, Anna Rybowska, Fabio Sartori, Heidi Seybert, Ceri Thompson, Ulrich Wieland.

Przygotowanie niniejszej publikacji nie byłoby możliwe bez pomocy redakcyjnej ze strony dyrekcji generalnych Unii Europejskiej i agencji UE, a w szczególności bez pomocy następujących osób: Heli Saijets, onika Federowicz, Detlef Gerhardt, Ralf Jacob, Ettore Marchetti, Sven Matzke, Eric Meyermans, Andreas Schweitzer, Celine Thevenot (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego), Hans Dubois (Eurofound, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy), Dominik Sobczak (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji), Michele Zagordo (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów), Peter Wintlev-Jensen (Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów), Ana Xavier, Per Eckefeldt, Robert Voelter (Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych).

Zakres danych, symbole i bezpośrednie odnośniki do bazy danych Eurostat

Dane przedstawione w niniejszej publikacji zostały w większości uzyskane w okresie od lipca do sierpnia 2011 r.; niewielka ilość danych została zaktualizowana / poddana przeglądowi na jesieni 2011 r.

Dzięki kodowi danych on-line znajdującemu się pod każdą tabelą lub rysunkiem można uzyskać bezpośredni dostęp do najnowszych danych publikowanych na stronie internetowej Eurostatu, pod adresem:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

Dalszych informacji udzielają

Eurostat,

http: / / ec.europa.eu/eurostat

E-mail: estat-user-support@ec.europa.eu

Wszelkie deklaracje na temat polityk zawarte w niniejszej publikacji podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Nie stanowią one oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej i nie są prawnie wiążące. Więcej informacji na temat takich polityk, opublikowano na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu.

 

Spis treści(Numeracja stron jest zgodna z oryginałem – w tekście poniższym wskutek zastosowanych znacznych skrótów paginacja stron jest oczywiście inna i dostosowana do numeracji kolumn w numerze)

Słowo wstępne            4

Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa –

Statystyczny portret unii europejskiej 2012             5

Zespół redakcyjny            5

Przygotowanie publikacji            5

Dalszych informacji udzielają            5

Wstęp  9


Starzenie się społeczeństwa: problemy i wyzwania            9

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej    11

Polityka UE dotycząca aktywnego starzenia się            11

Dane statystyczne dotyczące starzenia się oraz struktura niniejszej publikacji            14

1.         Profil demograficzny            17

Liczba osób starszych w Unii Europejskiej            17

Szersze trendy społeczne oddziałujące na starzenie się społeczeństwa            26

Przyszłe tendencje w zakresie starzenia się społeczeństwa            33

2.         Ludzie starsi a rynek pracy   38

Osoby zatrudnione            38

Osoby bez pracy   48

Poglądy ludności na kwestię osób starszych na rynku pracy            53

3.            Przechodzenie na emeryturę            56

Z perspektywy indywidualnej   57

Z perspektywy makroekonomicznej    65

Emerytura w opinii publicznej            70

4.            Dobrostan, zdrowie i opieka zdrowotna            74

4.1 Zdrowie, niepełnosprawność i umieralność            75

Wydatki na opiekę zdrowotną i usługi opieki zdrowotnej            83

Poglądy wśród populacji na kwestię zdrowia i opieki zdrowotnej            91

5.            Warunki życia i wydatki konsumpcyjne            94

Sytuacja mieszkaniowa            94

Warunki mieszkaniowe            96

Spożycie a „srebrna gospodarka"            100

Dochody osób starszych a ubóstwo dochodowe            102

Deprywacja materialna            106

6.            Uczestnictwo w życiu społecznym            111

Solidarność międzypokoleniowa     111

Kontakty społeczne            117

Edukacja            127

Transport            133

Srebrni surferzy: społeczeństwo informacyjne            134

Głosowanie i reprezentacja            139

Symbole, skróty i akronimy            141

 

Wstęp


Starzenie się społeczeństwa: problemy i wyzwania

Struktura społeczeństwa Unii Europejskiej (UE) zmienia się - stale przybywa osób starszych. W dniu 1 stycznia 2010 r. w państwach członkowskich UE-27 żyło nieco ponad 87 mln osób w wieku 65 lat i starszych, co stanowi około 17,4% ludności UE. Te najnowsze dane można porównać z danymi z dnia 1 stycznia 1985 r., kiedy w państwach członkowskich UE-27 osób w wieku 65 lat i starszych było 59,3 mln (12,8% ludności UE).

W ciągu ostatniego stulecia stały wzrost średniego trwania życia w całej Unii Europejskiej doprowadził do większej długowieczności, zaś w ostatnich dziesięcioleciach - począwszy od lat 70. XX wieku - w UE odnotowano również spadek współczynnika dzietności. Te dwa zjawiska mają wpływ na starzenie się społeczeństwa - proces, który obserwuje się w UE na przestrzeni ostatnich 30 lub 40 lat. Powszechnie uważa się, że w następnej połowie stulecia proces ten pogłębi się, ponieważ bezwzględna liczba osób starszych i ich odsetek w społeczeństwach stale rosną. Te zmiany demograficzne doprowadzą do znaczących wyzwań, przed jakimi staną rodziny oraz jednostki - między innymi powszechnym zjawiskiem może być sytuacja, w której w chwili przechodzenia na emeryturę nadal żyć będą oboje lub jeden z rodziców przechodzącej na emeryturę osoby.

Te olbrzymie zmiany stanowią kluczowe wyzwanie dla społeczeństwa, jako że starzenie się ludności ma poważne konsekwencje dla polityki publicznej i budżetu. W chwili obecnej polityka fiskalna boryka się z dotkliwymi ograniczeniami oraz obserwuje się silną potrzebę konsolidacji fiskalnej w UE na przestrzeni kilku lat, co pogłębia niekorzystne zmiany polityki budżetowej wynikające z konieczności dostosowania do nowych warunków związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Jednocześnie zmiany w profilu demograficznym UE będą miały również wpływ na rynek pracy i produktów, a także na rodziny i jednostki. W celu rozwiązania problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa konieczna wydaje się analiza sytuacji w perspektywie długoterminowej, wychodząca daleko poza horyzont cyklów wyborczych. Wiele z wyzwań, które wynikają ze starzenia się społeczeństwa ma charakter uniwersalny, między innymi:

- obciążenie publicznych budżetów i systemów fiskalnych;

- obciążenie systemów emerytalnych i zabezpieczenia społecznego;

- dopasowanie gospodarki i w szczególności miejsc prac w związku ze starzeniem się siły roboczej;

- potencjalne braki na rynku pracy w związku z mniejszą liczbą osób w wieku produkcyjnym;

- prawdopodobne zapotrzebowanie na większą liczbę wykwalifikowanych przedstawicieli zawodów służby zdrowia;

- większe zapotrzebowanie na usługi opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej (zinstytucjonalizowanej);

- potencjalny konflikt międzypokoleniowy związany z podziałem zasobów.

Podczas gdy wielu obywateli Europy również po emeryturze prowadzi aktywne, zdrowe i intensywne społecznie życie w okresie tak zwanego „trzeciego wieku", wiele osób w tym etapie życia boryka się z takimi problemami jak bieda, choroby lub niepełnosprawność, co może uniemożliwić lub ograniczyć im możliwości prowadzenia aktywnego życia. W celu podjęcia tych wyzwań ustanowiono rozmaite działania dążące, między innymi:

- do promowania aktywnego udziału osób starszych w społeczeństwie; na przykład w przygotowanej przez Komisję Europejską w 2011 roku rocznej wizji wzrostu gospodarczego wskazano, że wiek emerytalny powinien zostać podwyższony oraz powiązany ze średnim trwaniem życia, zaś systemy wczesnych emerytur należy ograniczyć;

- do zapewnienia dostępu do efektywnych usług opieki zdrowotnej, które umożliwiają wczesne wykrywanie chorób i pomagają osobom starszym zachować zdrowie i zdolność do samodzielnego życia, jednocześnie dopilnowując, by wydatki na opiekę zdrowotną pozostały pod kontrolą; do dopilnowania, by osoby starsze miały odpowiednie dochody pochodzące w większości z systemów emerytalnych, a także wspierania mechanizmów, które mają na celu ograniczenie odsetka osób starszych zagrożonych ubóstwem.

Laszló Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego powiedział: „kluczem do rozwiązania problemów związanych z rosnącym odsetkiem osób starszych w naszych społeczeństwach jest »aktywne starzenie się« - zachęcanie osób starszych zachowania aktywności dzięki dłuższej aktywności zawodowej i późniejszemu przejściu na emeryturę, a po przejściu na emeryturę dzięki angażowaniu się w wolontariat oraz prowadzeniu zdrowego, samodzielnego życia".

Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała aktywne starzenie się jako „proces tworzenia optymalnych możliwości w zakresie zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa, w celu poprawy jakości życia ludzi w okresie starości". Definicja ta obejmuje więc wydłużenie okresu aktywności osób starszych, w kontekście:

-siły roboczej, poprzez opóźnienie chwili przejścia na emeryturę, oraz;

-społeczeństwa, poprzez udział w rozmaitych działaniach o charakterze społecznym, gospodarczym, obywatelskim i kulturalnym.

W obliczu takich zjawisk i potrzeb należy może przyjrzeć się nie tylko podstawowym wskaźnikom zmian demograficznych, takim jak rosnący odsetek osób starszych w społeczeństwie lub dłuższe średnie trwanie życia, lecz uzupełnić tę analizę również wskaźnikami, które mierzą skłonność osób starszych do kontynuowania pracy, uczestniczenia w społeczeństwie i prowadzenia aktywnego, wysokiej jakości życia na emeryturze. Właśnie to szersze spojrzenie stanowi cel niniejszej publikacji, która - przedstawiając styl życia osób starszych - dąży do ukazania miejsca osób starszych w społeczeństwie, jako że w nadchodzących dziesięcioleciach będą oni pełnić w nim coraz istotniejszą rolę.

Dnia 23 września 2011 r. Unia Europejska ogłosiła rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej     Celem tej inicjatywy było:

- wspieranie tworzenia lepszych możliwości zatrudnienia i warunków pracy dla rosnącej liczby osób starszych w Europie;

- wspieranie ich aktywnego udziału w społeczeństwie, oraz

- zachęcanie osób starszych do zdrowego i samodzielnego życia.

Jednym z głównych celów Europejskiego Roku 2012 była zmiana pokutującej opinii, że osoby starsze stanowią dla społeczeństw obciążenie. Obywatele Europy żyją coraz dłużej i są coraz zdrowsi, więc rządy państw europejskich szukają nowych rozwiązań, dzięki którym osoby starsze będą mogły bardziej angażować się w życie społeczeństwa i pozostaną aktywne. Takie zmiany mogą przynieść korzyści gospodarcze całemu społeczeństwu, a jednocześnie wspierają psychiczny, mentalny i społeczny dobrostan jego starszych członków.

Zmiany demograficzne, które prawdopodobnie dotkną kraje UE w nadchodzących dziesięcioleciach stanowią również szansę na rozwój nowych produktów i usług przystosowanych do potrzeb osób starszych. Istnieje potrzeba opracowania szerokiego wachlarza nowych technologii, które mogłyby pomóc starszym osobom zachować samodzielność i żyć dłużej we własnych domach, oraz które mogłyby zmienić sposób świadczenia usług opieki lub stworzyć bardziej spersonalizowane usługi odpowiadające konkretnym potrzebom pacjentów.

Europejski Rok 2012 miał na celu zwiększenie świadomości tych kwestii, a także zidentyfikowanie i rozpowszechnienie dobrych praktyk, jak również zachęcenie decydentów i zainteresowanych stron (na wszystkich poziomach rządzenia) do wspierania aktywnego starzenia się. Bez dalszych zmian instytucjonalnych i politycznych zmiany demograficzne mogą zagrażać solidarności międzypokoleniowej, ponieważ ludność w wieku produkcyjnym będzie musiała ponosić coraz większe koszty, by zaspokoić potrzeby rosnącej grupy osób starszych.

Polityka UE dotycząca aktywnego starzenia się

UE od wielu lat uznaje znaczenie wyzwania związanego ze starzeniem się społeczeństwa i opracowała kilka strategii politycznych dotyczących tego zagadnienia.

Rada Europejska na posiedzeniu w Sztokholmie w 2001 roku ustanowiła fundamenty strategii na rzecz podjęcia głównych wyzwań gospodarczych i budżetowych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, w celu zachęcenia państw członkowskich do:

- szybkiego zredukowania zadłużenia;

- podniesienia wskaźników zatrudnienia i produktywności oraz

-przeprowadzenia   reform   systemów   emerytalnych,   służby   zdrowia   i   opieki długoterminowej.

Na nieformalnym szczycie, który odbył się w Hampton Court w 2005 roku szefów państw i rządów uznały, że starzenie się społeczeństwa będzie jednym z głównych wyzwań, przed jakim UE stanie w nadchodzących latach. W rezultacie w październiku 2006 roku, w komunikacie pod tytułem „Demograficzna przyszłość Europy - Przekształcić wyzwania w nowe możliwości". Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko na temat wyzwań demograficznych, które będzie trzeba podjąć. W dokumencie tym zidentyfikowano pięć rozwiązań politycznych, za pomocą których państwa członkowskie mogą zmierzyć się z problemami związanymi ze zmianami demograficznymi i umożliwić zarządzanie procesem starzenia się społeczeństwa, wspierając:

- odnowę pokoleń poprzez lepsze wsparcie rodzin;

- zatrudnienie - zwłaszcza poprzez więcej miejsc pracy i dłuższe aktywne życie o wysokiej jakości;

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość