Strona główna

Polski koncern naftowy orlen s. A. Skonsolidowane sprawozdania finansowe


Pobieranie 0.83 Mb.
Strona1/11
Data20.06.2016
Rozmiar0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

ZA OKRESY TRZECH MIESIĘCY I SZEŚCIU MIESIĘCY

ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2001 ROKU ORAZ
30 CZERWCA 2000 ROKU PRZYGOTOWANE


ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

WRAZ Z RAPORTEM AUDYTORA Z PRZEGLĄDU

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

SKONSOLIDOWANE BILANSE
na dzień 30 czerwca 2001 roku i 31 grudnia 2000 roku

30 czerwca

2001

31 grudnia

2000
Nota

(nie badane)
AKTYWA
(w milionach złotych)

Majątek trwały


Rzeczowy majątek trwały

6

9.247

8.147

Wartość firmy

7

(281)

89

Wartości niematerialne i prawne

8

84

80

Finansowy majątek trwały

9

560

426

Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności

10

161

363


Pozostały majątek trwały
2

2---------

---------

Majątek trwały razem
9.773

9.107---------

---------

Podatek odroczony – aktywa

25

11

18

Majątek obrotowy


Zapasy

11

2.509

2.705

Należności

12

2.010

2.013

Krótkoterminowe papiery wartościowe

13

24

14

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

14

91

54

Środki pieniężne

15

299

176---------

---------

Majątek obrotowy razem
4.933

4.962---------

---------

Aktywa razem
14.717

14.087=====

=====

PASYWA


Kapitał własny

21Kapitał akcyjny
525

525

Kapitał zapasowy
1.174

1.174

Kapitał z przeszacowania środków trwałych
859

859

Zyski zatrzymane
5.254

5.038---------

---------

Kapitał własny razem
7.812

7.596---------

---------

Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych

16

396

170

Zobowiązania długoterminowe


Kredyty i pożyczki

17

1.345

1.236

Rezerwy

18

685

714

Pozostałe zobowiązania długoterminowe
13

----------

---------

Zobowiązania długoterminowe razem
2.043

1.950---------

---------

Rezerwa na podatek odroczony

25

362

282

Zobowiązania krótkoterminowe


Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne

19

2.920

2.590

Kredyty i pożyczki

17

1.180

1.496

Przychody przyszłych okresów

20

4

3---------

---------

Zobowiązania krótkoterminowe razem
4.104

4.089---------

---------

Pasywa razem
14.717

14.087=====

=====
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość