Strona główna

Porozumienie – grupowa nauka pływania raczki Nr pma/40/ /2016 Zawarte r w Poznaniu pomiędzy: miasto poznań Pływalnia Miejska „atlantis”


Pobieranie 8.61 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.61 Kb.
Porozumienie – grupowa nauka pływania - raczki

Nr PMA/40/……./2016

Zawarte ………………..r. w Poznaniu pomiędzy: MIASTO POZNAŃ Pływalnia Miejska „ATLANTIS” mająca siedzibę na os. St. Batorego 101, 60-687 Poznań reprezentowaną przez:

Dyrektora Pływalni – Marcina Stroemicha a:

Panią / Panem…………………………….

Tel………………………………………… Imię dziecka………………………….

Mail………………………………………. Nazwisko dziecka ………………………..

Wiek……….Jaki basen……………….

§1


  1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest udostępnienie Pływalni w celu prowadzenia zajęć grupowych w zakresie nauki pływania.

  2. Pływalnia zobowiązuje się umożliwić korzystanie przez ćwiczącą grupę z odpowiedniej części basenu (tor) i sprzętu do nauki pływania.

§2

  1. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem w okresie od września do czerwca.

………………………………………………………………….

(dzień tygodnia i godzina w których prowadzone są zajęcia)
  1. Program przewiduje zajęcia w cyklach 10 godzin lekcyjnych (30 min.).

  2. Zajęcia będzie prowadził instruktor z uprawnieniami do nauki pływania.

§3


  1. Strony ustalają, że za usługi wymienione w niniejszym porozumieniu przysługuje Pływalni wynagrodzenie w wysokości 10 zł brutto (słownie: osiemnaście złotych 00/100) za każdą godzinę lekcyjną nauki.

Korzystający z ćwiczeń zobowiązuje się wpłacić należność w kwocie 100 zł za cykl 10 zajęć w momencie podpisania niniejszego Porozumienia.

  1. Korzystający ponosi koszty poniesione przez Pływalnię, w związku z organizacją opłaconych a niewykorzystanych zajęć

  2. W powyższej kwocie nie mieści się należność za wstęp na pływalnię.

§4


  1. Pływalnia zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Korzystającego o planowanych przerwach w funkcjonowaniu obiektu (minimum10 dni przed postojem).

  2. W przypadku określonym w pkt.1 §4 oraz w przypadku przerw nieplanowanych zajęcia zostaną przeniesione na termin późniejszy.

§5

Korzystający zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących regulaminów oraz stosowania się do zaleceń kierownictwa obiektu.

§6

Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zlecenia, poprawnego świadczenia usług oraz przekazywania materiałów informacyjnych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.


§7

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.…………………………….

Korzystający z Pływalni


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość