Strona główna

Porozumienie Nr /2016 Załącznik Nr 4 Niniejsze porozumienie zostało zawarte w Kielcach w dniu styczeń 2016r


Pobieranie 20.25 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.25 Kb.

Porozumienie Nr ……./2016 Załącznik Nr 4
Niniejsze porozumienie zostało zawarte w Kielcach w dniu …...... styczeń 2016r.
pomiędzy: Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach

z siedzibą przy ul. Kujawskiej 26 25-344 Kielce

Nr NIP - 959-08-29-915, Regon 290572303
reprezentowanym przez :

Alicja Stradomska – Prezes WSZS w Kielcach

Dariusz Kos – Wiceprezes WSZS w Kielcach

zwanym dalej Organizatorem (Zamawiającym)
a Gminą w …………………………………………

/wpisać miejscowość/
z siedzibą …................................................................................................................................
Nr NIP- …........................................... Regon …................................................................
reprezentowanym przez :
...................................................................... - Wójt/Burmistrz Gminy
................................................... ................ - Skarbnik Gminy
zwanym dalej Współorganizatorem (Wykonawcą)
§ 1

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach jest Organizatorem – Operatorem Wojewódzkim programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2016 r.
§ 2

Porozumienie zawarte jest na okres od .......................................2016 r do .......................................2016 r.
§ 3

Przedmiotem porozumienia jest wkład własny ze strony samorządu lokalnego (gminy) w postaci pokrycia kosztów transportu - dowozu uczniów na zajęcia z nauki pływania oraz zatrudnienie 2 wychowawcy we własnym zakresie lub ustalenie innych zasad współpracy wychowawca – gmina w I edycji 2016r. (m-ce styczeń-czerwiec 2016r.) w ramach programu ministerialnego powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” w 2016 r.
§ 4

Organizator/Zamawiający tj. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach n nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie, powstałe przy wykonywaniu

przewozowej zarówno wśród przewożonych dzieci, jak i osób trzecich.


§ 5

Organizator/Zamawiający tj. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach podpisze stosowną polisę ubezpieczeniową w sprawie zbiorczego dodatkowego ubezpieczenia uczestników nauki pływania (dzieci). Obowiązuje w zadaniu obowiązkowe ubezpieczenie NNw szkolne dzieci i wychowawców.

§ 6

Współorganizator/Wykonawca tj. Gmina w ............................................. zobowiązuje się do:

  1. Zorganizowania usługi przewozu dzieci w uzgodnieniu z dyrekcją danej szkoły lub szkół.

  2. Pokrycia kosztów wynajmu transportu na trasie szkoła-pływalnia oraz pływalnia-szkoła.

  3. Punktualnego dowozu dzieci na trasie szkoła-pływalnia oraz pływalnia-szkoła, zgodnie z harmonogramem wyjazdów.

  4. Utrzymania taboru autobusowego w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie porozumienia oraz utrzymanie go w stanie technicznym i eksploatacyjnym pozwalającym na bezpieczne wykonanie usługi przewozu dzieci wraz z wychowawcami i wolontariuszami (rodzicami).

  5. Prawidłowego oznakowanie pojazdu dla przewozu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie Przewoźnika który posiada stosowne certyfikaty do przewozu osób i licencje na wykonywanie usług przewozu osób.

  6. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi i przestrzegania zasad bezpiecznego transportu.

  7. W razie awarii pojazdu, planowanego przeglądu lub remontu pojazdu. Wykonawca zapewnia dowóz dzieci innym pojazdem spełniającym wymagania dotyczące przewozu dzieci i młodzieży. Wykonawca zobowiązany jest podstawić inny pojazd, w możliwie jak najszybszym czasie.

§ 7

Współorganizator/Wykonawca tj. Gmina w .............................................. zobowiązuje się do:

1) W przypadku każdej 30 osobowej grupy dzieci do zatrudnienia 2 (drugiego) wychowawcy na

grupę 15 osób.

2) Ustalenie innych form-zasad współpracy wychowawca-gmina.


§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.§ 9

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej strony, tj. dla Organizatora/ Zamawiającego i dla Współorganizatora/Wykonawcy.


………………………………… ………………..…………………

Organizator/Zamawiający Współorganizator/Wykonawca)

(pieczątka) (pieczątka)

….................................................. ….. …..........................................................

Prezes WSZS Wójt/Burmistrz Gminy

(podpis i pieczątka ) (podpis i pieczątka )


….............................................. …...............................................

Wiceprezes WSZS Skarbnik Gminy(podpis i pieczątka ) (podpis i pieczątka )


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość