Strona główna

Posiedzenia Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 5 lutego 2008 r


Pobieranie 38.58 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.58 Kb.


Protokół nr 15/2/08

posiedzenia Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej

z dnia 5 lutego 2008 r.

/ godz. 1000 – 1215/
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji pan Mieczysław Cisło.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zastępcy prezydenta pani Jadwiga Zienkiewicz, pani Dorota Purgal, przedstawiciel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pani Beata Łabowicz, księdza Czesława Włodarczyka dyrektora „ Caritas” Diecezji Legnickiej, pana Andrzeja Kijka dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pana Leszka Śliwaka dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, pana Grzegorza Żądło pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.


Po powitaniu członków komisji oraz gości przewodniczący stwierdził kworum a następnie przedstawił porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

  2. Zabezpieczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niepełnosprawnym w domu – rola pracownika socjalnego.

  3. Sprawa utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnicy – jako miejsce pracy i rehabilitacja dla niepełnosprawnych.

  4. Wady postawy dzieci i młodzieży – profilaktyka i leczenie.

  5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

  6. Omówienie korespondencji.

  7. Sprawy różne.

Nie zgłoszono sprzeciwu do przedstawionego porządku posiedzenia.
Ad – 1) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół przyjęto bez uwag, przez aklamację.


Ad – 2) Zabezpieczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niepełnosprawnym w domu – rola pracownika socjalnego.

Członkowie komisji otrzymali informację – załącznik nr 2 do protokołu.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy Andrzej Kijek omówił informację. Poinformował, że usługi opiekuńcze są formą pomocy obligatoryjnej finansowanej z budżetu państwa, której w mieście Legnica jest coraz większe zapotrzebowanie. Usługi opiekuńcze są realizowane przez opiekunki społeczne wyłaniane w formie przetargu.

Przewodniczący komisji radny Mieczysław Cisło zapytał się, czy środki finansowe są wystarczające na zabezpieczenie świadczeń.


Andrzej Kijek – na usługi opiekuńcze są przeprowadzane przetargi, jedna godzina pracy opiekunki kosztuje około 18 zł., zaznaczył, że jest to ciężka praca wymagająca cierpliwości i zrozumienia w stosunku do podopiecznych. Na dzień dzisiejszy środki finansowe są przyznawane w miarę potrzeb. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze nie są usługami pielęgniarskimi.
Przewodniczący zapytał jakie są zarobki opiekunki.
Andrzej Kijek – poinformował, że sprawa wynagradzania opiekunek leży w gestii firmy, która wygrała przetarg. Do obowiązków dyrektora należy kontrolowanie prawidłowości wykonanej usługi zleconej w przetargu.
Przewodniczący – zapytał, gdzie poza Legnicą prowadzi swoją działalność firma, która wygrała przetarg.
Andrzej Kijek – firma Gwarant prowadzi podobną działalność pomiędzy Legnicą a poznaniem i Świdnicą, prowadzi działalność w Głogowie, Wschowej i Lesznie.
Radny Krzysztof Opaliński – zapytał ilu pracowników socjalnych jest zatrudnionych przez firmę Gwarant działających na terenie Legnicy.
Andrzej Kijek – poinformował, że nie może udzielić informacji o ilości osób zatrudnionych przez firmę Gwarant, ponieważ jest to indywidualna sprawa firmy. MOPS interesuje jakość wykonania usługi a nie ilość osób ją wykonujących. Jak do tej pory MPOS jest zadowolony z usług wykonywanych przez firmę Gwarant.
Zastępca Prezydenta Dorota Purgal poinformowała, że usługi opiekuńcze wygrała firma Gwarant i dyrektor MOPS-u nie ma obowiązku wiedzieć ile zarabiają i ilu zatrudnia firma Gwarant i nie może to być przedmiotem jego oceny. Jego ocenie podlega jakość wykonanej usługi.
Przewodniczący – z informacji prasowych wynika, że firma Gwarant świadczy kiepskie usługi.
Andrzej Kijek – poinformował, że wedle jego oceny firma Gwarant wykonuje usługi lepiej w porównaniu z innymi firmami, które świadczyły usługi poprzednio.
Więcej uwag nie wniesiono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie informacji do akceptującej wiadomości.

Nie zgłoszono sprzeciwu.
Ad. – 3) Sprawa utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnicy – jako miejsce pracy i rehabilitacja dla niepełnosprawnych.

Członkowie komisji otrzymali informacje – załącznik nr 3 i 4 do protokołu.


Ksiądz Czesław Włodarczyk dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej omówił i wyraził wole zaangażowania się w utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnicy.
Radny Ryszard Kępa – zapytał, jak wygląda sprawa obiektu po szpitalu przy ul. Murarskiej, który można by było zaadaptować na ZAZ.
Zastępca Prezydenta Dorota Purgal poinformowała, że Prezydent Miasta wielokrotnie występował do Urzędu Marszałkowskiego o przekazanie tego budynku dla miasta. Obecnie Urząd Marszałkowski przekazał informację, że budynek będzie przeznaczony na sprzedaż, jeżeli sprzedaż nie dojdzie do skutku wówczas zostanie przekazany dla miasta. Natomiast w przypadku przejęcia tego obiektu przez Caritas, to Caritas powinien wystąpić z pismem o przekazanie, w celu utworzenia ZAZ.
Ksiądz Czesław Włodarczyk poinformował, że podjęcie zadania o utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej wymaga bardzo dużych środków finansowych i uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim współfinansowania w działalności obsługowo - rehabilitacyjnej ZAZ –u na terenie Legnicy. Zaznaczył, że jeżeli nie będzie dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego, to Caritas sam nie udźwignie zadania utworzenia ZAZ-u.
Zastępca Prezydenta Dorota Purgal – w przedłożonej radnym informacji podano jakie warunki i wymogi prawne powinny być spełnione aby uruchomić ZAZ na terenie miasta. Zaznaczyła, że władze miasta od dawna zauważają potrzebę utworzenia w naszym mieście Zakładu Aktywności Zawodowe, w związku tym Prezydent Miasta wystąpił do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z prośbą o udzielenie informacji na temat możliwości utworzenia i finansowania działalności ZAZ-u na terenie miasta Legnicy.
Grzegorza Żądło pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych – poinformował, że w obecnej sytuacji, zgodnie z ustawą Marszałek może dofinansowywać ZAZ w tym roku do 75% , a w latach przyszłych dofinansowanie będzie wynosiło 60% . Resztę pieniędzy należy dołożyć z własnych środków lub je pozyskać z zewnątrz.
Ksiądz Czesław Włodarczyk – należy podjąć samemu działania i rozważyć możliwość pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Nie można składać obietnic na utworzenie ZAZ-u bez udziału Urzędu Marszałkowskiego.
Przewodniczący – poinformował, że ze strony radnych podjęte zostaną starania w celu załatwienia sprawy.
Więcej uwag nie wniesiono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie informacji do akceptującej wiadomości.

Nie zgłoszono sprzeciwu.
Ad. - 4 ) - Wady postawy dzieci i młodzieży – profilaktyka i leczenie.

Członkowie komisji otrzymali informacje – załącznik nr 5 do protokołu.


Pani Beata Łabowicz przedstawicielka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy omówiła materiał, informując jednocześnie, że szpital w 2008 roku nie wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia o świadczenie usług leczenia wad postawy dzieci i młodzieży ze względu na brak obsady specjalistycznej. Poinformowała, że osoby, które zgłaszają się do szpitala w sprawie leczenia wad postawy są obsługiwane przez Poradnię Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Jednak realizacji usługi wymaga długiego okresu oczekiwania ze względu na brak odpowiednich środków finansowych. Zaznaczyła, że w celu wyeliminowania nieprawidłowości wad postawy powinna działać na terenie szkół medycyna szkolna, czyli pielęgniarka zatrudniona w szkole, która prowadziła by przy okazji profilaktykę wad postawy.

Zastępca Prezydenta Dorota Purgal poinformowała, że po reformie służby zdrowia zlikwidowano szkolną medycynę, która zajmowała się między innymi profilaktyką ucznia. Obecnie za profilaktykę dziecka odpowiadają rodzice i lekarz pierwszego kontaktu. W przedłożonym radnym materiale zawarta jest informacja o placówkach działających na terenie miasta, prowadzących rehabilitację zgodnie z zaleceniami lekarza. Zaznaczyła, że prowadzone są rozmowy w celu ulepszenia prowadzenia profilaktyki w mieście.


Przewodniczący odczytał pismo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy informujące, że od 1 stycznia 2008 r. wykonywanie świadczeń z zakresu wad postawy odbywa się w Poradnia Chirurgii urazowo – Ortopedycznej. Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Ryszard Kępa przedstawił cykl postępowania i diagnozowania wad postawy od momentu urodzenie dziecka po wiek szkolny.
Radny Krzysztof Opaliński - poinformował, że profilaktyka w szkołach powinna być realizowana również na lekcjach wychowania fizycznego. Zdaniem radnego lekcje WF powinny być prowadzone profesjonalnie przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. W celu odpowiedniego zdiagnozowania i przeprowadzenia badań młodzieży pod względem wad postawy należy przeznaczyć większe środki finansowe.
Zastępca Prezydenta Dorota Purgal poinformowała, że badań skrymingowych samorząd nie noże przeprowadzać ponieważ nie jest Zakładem Opieki Zdrowotnej. Samorząd może finansować zadania profilaktyczne a nie leczenie.
Więcej uwag nie wniesiono.

Przewodniczący zaproponował pozytywnie zaopiniować informację.

Nie zgłoszono sprzeciwu.
Ad - 5 )Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

Uwaga. Wszystkie materiały sesyjne są załącznikami do protokołu sesji nr XXI/08 z dnia 25 lutego 2008 r.


Sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2007 ( druk – XXI/2 ).

Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy Andrzej Kijek omówił sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2007.
Radny Krzysztof Opaliński zapytał, co się zmieniło w sferze płacowej w MOPS.
Andrzej Kijek – poinformował, że sfera płacowa w MOPS została uregulowana zgodnie z zaleceniami ustawodawcy, polegało to między innymi na zmianie nazwy z kierownika na dyrektora przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia.
Radny Krzysztof Opaliński – czy MOPS może składać wnioski o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Andrzej Kijek poinformował, że na stronie 16 Sprawozdania zapisano ile osób skorzystało ze świadczeń Europejskiego Funduszu Społecznego.
Radny Ryszard Kępa – zapytał, czy w mieście planowane jest otwarcie dodatkowego Domu Pomocy Społecznej.
Andrzej Kijek – poinformował, że obecnie państwo wycofuje się z dotowania Domów Pomocy Społecznej, cedując finansowanie na samorządy. Utworzenie nowego Domu Pomocy Społecznej wymaga dużych nakładów finansowych. Obecnie działający Dom....przy ul. Grabskiego jest jednym z najlepszych w Polsce, jednak wymaga ciągłego dostosowywania do obowiązujących standardów, które ciągle są zaostrzane.
Przewodniczący - w sprawozdaniu zapisano, że MOPS organizuje przetargi na zakup mięsa. Czy nie lepiej było by zakupić półtusze mięsne, przez co zmniejszyłoby się koszty.
Dorota Purgal – sprawę zakupów regulują odpowiednie przepisy ustawowe określające zasady żywieniowe, co podopieczny ma otrzymać i w jakich ilościach. Nie można dokonywać zakupów bez ściśle określonych asortymentów.
Radny Krzysztof Opaliński - zapytał, na jakich zasadach przyjmuje się do pracy kierowników żłobków.
Andrzej Kijek – na stanowisko kierownika Żłobka organizowany jest w internecie przetarg, jest wymagane wykształcenie wyższe, preferowane pielęgniarskie oraz opieki dziecięcej.
Radny Ryszard Kępa - jak wygląda sytuacja pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej.
Andrzej Kijek – pielęgniarki za Domu Pomocy Społecznej wystąpiły z protestem, w związku z nie uwzględnieniem ich w ustawie tzw. 203, która zezwala na dokonanie zmiany uchwały o wartości jednego punktu. Obecnie średnia pejsa wynosi 1650 zł. brutto. MOPS ma trudności w zatrudnianiu pielęgniarek.
Więcej uwag nie wniesiono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie Sprawozdania z działalności MOPS za rok 2007 do akceptującej wiadomości.

Nie zgłoszono sprzeciwu.Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli w Urzędzie Miasta Legnicy w roku 2007 ( druk – XXI/1 ).

Analizę otrzymali wszyscy radni.

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie analizy do akceptującej wiadomości.

Nie zgłoszono sprzeciwu.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia osób z opłaty za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego – ( druk – 1/XXI ).

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosami: 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 przez Prezydenta Miasta Legnicy – (druk – 2/XXI ).

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosami: 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działania Prezydenta Miasta Legnicy -(druk -3/XXI ).

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie projektu uchwały do akceptującej wiadomości.

Nie zgłoszono sprzeciwu.


Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – ( druk – 4/XXI ).

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosami: 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu przemysłowego zajętego pod Hutę Miedzi Legnica wraz z obszarami sąsiednimi przeznaczonymi pod Legnicki Park Technologiczny – ( druk – 5/XXI ).

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosami: 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Ad – 6 ) Korespondencja.
Przewodniczący odczytał pismo Prezydenta Miasta PM. VII. 0114 – 1/9/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisu w planie pracy Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej w miesiącu lipcu 2008 r., z zapisu „Ocena stanu środowiska i terenów zielonych w mieście Legnica” wykreślić słowo „środowisko”, z uwagi na fakt że w miesiącu listopadzie komisja rozpatrywać będzie temat pt. „Stan Środowiska na terenie miasta Legnicy” - kopia pisma stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący zaproponował przyjęcie proponowanej zmiany w planie pracy Komisji.

Nie zgłoszono uwag.


Głosami: 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące komisja przyjęła zmianę w zapisie planu pracy.

Przewodniczący odczytał pismo dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy przy zakupie wyposażenia dla OIOM. – kopia pisma stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta pozytywnie zaopiniował wniosek komisji z dnia 8 stycznia br. o treści: wniosek o treści:

„ wprowadzić w § 27 ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:

ust. 4 - bonifikata o której mowa w ust. 1 obowiązuje do 31.12.2010 r.,

ust. 5 – bonifikata o której mowa w ust. 1 od 01.01.2011 wynosi 90%.”.

Natomiast Rada Miejska na sesji 28 stycznia 2008 r. nie przyjęła wniosku.

Pismo Prezydent stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Nie zgłoszono uwag.

Komisja zapoznała się z pismem.


Ad – 7) Sprawy Rożne.
Zastępca - Prezydenta Jadwiga Zienkiewicz, poinformowała, że zostało wykonane Studium Wykonalności Lotniska godnie z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, którego prezentacja odbędzie się na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta 13 lutego br.
Przewodniczący poinformował że pismo dyrektora Caritas Diecezji Legnickiej z dnia 5 lutego 2008 r. L. dz. 13/2008/Caritas w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnicy zostanie skierowane do Przewodniczącego Rady, - kopia pisma stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Sprzeciwu nie zgłoszono.


Więcej spraw nie wniesiono.

Porządek obrad wyczerpano.

Przewodniczący podziękował wszystkim za udziel w posiedzeniu, po czym posiedzenie zamknął.

Protokołował Janusz SiczekPrzewodniczący Komisji
Mieczysław Cisło
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość