Strona główna

Posiedzenia Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 2012 r


Pobieranie 21.48 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.48 Kb.


Protokół nr 15/03/2012

posiedzenia Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej

z dnia 6 marca 2012 r.

/ godz. 1000 – 1245/

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca komisji pani Małgorzata Nowosielska .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, Zastępca prezydenta pani Jadwiga Zienkiewicz, pani Elżbieta Klimas przedstawicielka Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, pan Artur Korbiel Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Legnicy, pan Andrzej Szymański młodszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Po powitaniu członków komisji oraz gości Przewodnicząca Komisji Małgorzata Nowosielska stwierdziła kworum, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia:
Porządek obrad:


  1. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

  2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

  3. Sprawy różne.

  4. Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy ( wyjazdowe )

Nie zgłoszono sprzeciwu do przedstawionego porządku posiedzenia.

Ad. pkt – 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół przyjęto bez uwag, przez aklamację.

Ad. pkt – 2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

Uwaga. Wszystkie materiały sesyjne są załącznikami do protokołu sesji Nr XVIII/12 z dnia 26 marca 2012 r.
Ocena stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2011 ( druk – XVIII/1 ).
Ocenę otrzymali wszyscy radni.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Nowosielska poprosiła panią Elżbietę Klimas przedstawicielkę Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, o przedstawienie materiału.
Elżbieta Klimas przedstawicielka Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, omówiła materiał.
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zapytał, jak w praktyce wygląda postępowanie ze zwierzętami, które pogryzły człowieka i kto obecnie dokonuje szczepień przeciwko grypie w Legnicy.
Elżbieta Klimas wyjaśniła, że opracowana instrukcja postępowania ze zwierzętami wyznacza trzech lekarzy weterynarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń, że dany pies nie stanowi zagrożenia. Zaznaczyła, że nie wszyscy właściciele psów czują się w obowiązku do zaszczepienia swojego psa. Jeżeli osoba pogryziona przez psa wie kto jest właścicielem, to wówczas weterynarz interweniuje u właściciela. W innym przypadku prowadzone jest dochodzenie wyjaśniające. W roku 2011 na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Legnicy nie zarejestrowano zachorowań na wściekliznę wśród ludzi. Natomiast szczepienia przeciwko grypie wykonują punkty szczepień na terenie Legnicy, przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Przychodni na ul. Tatrzańskiej oraz Legnickiej Stacji Sanepidu.
Radna Bogumiła Słomczyńska zapytała, czy istnieje możliwość objęcia szkół gimnazjalnych programem pn.: „Trzymaj formę”.
Elżbieta Klimas – poinformowała, że szkoła może się zwrócić do sanepidu z prośbą o przeprowadzenie wykładu-prelekcji na ten temat.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca podziękowała, za przedstawienie materiału i zaproponowała jego przyjęcie do akceptującej wiadomości.
Nie zgłoszono sprzeciwu, zapis przyjęto przez aklamację.

Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za rok 2011 – ( druk – XVII/2 ).


Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie sprawozdania do akceptującej wiadomości.
Nie zgłoszono sprzeciwu, zapis przyjęto przez aklamację.

Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy pt.: „Ochrona przeciwpożarowa i zagrożenia pożarowe występujące w 2011 roku na terenie miasta Legnicy i powiatu Legnickiego – ( druk – XVIII/3 ).
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Nowosielska poprosiła pana Andrzeja Szymańskiego młodszego brygadiera Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy o przedstawienie informacji.
Andrzej Szymański omówił informację.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie informacji do akceptującej wiadomości.
Nie zgłoszono sprzeciwu, zapis przyjęto przez aklamację.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - ( druk 1/XVIII ).
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały, pytając kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - ( druk 1/XVIII ), stosunkiem głosów: za – 7, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy - ( druk – 2/XVIII ).
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały, pytając kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy - ( druk – 2/XVIII ),- stosunkiem głosów: za – 7, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012” – ( druk – 3/XVIII ).


Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.
Zastępca Prezydenta Jadwiga Zienkiewicz omówiła projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca postawiła pod głosowanie projekt uchwały, pytając kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012” – ( druk – 3/XVIII ),- stosunkiem głosów: za – 7, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.

Ad. pkt – 3. Sprawy Rożne.


Radni uwag nie wnieśli.
Ad. pkt – 4. Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy - ( wyjazdowe ).

Informację otrzymali wszyscy radni.


Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie informacji do akceptującej wiadomości.
Nie zgłoszono sprzeciwu, zapis przyjęto przez aklamację.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Komisja zakończyła rozpatrywanie materiałów merytorycznych i udała się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 1, celem zapoznanie się z zasadami działania legnickiego schroniska. Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wraz z kierownikiem Schroniska oprowadzili członków komisji po schronisku, omawiając zasady funkcjonowania placówki.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Nowosielska podziękowała za oprowadzenie po schronisku i wyczerpujące przedstawienie zasad funkcjonowania schroniska. Członkowie komisji przekazali zakupioną z własnych środków finansowych karmę dla zwierząt.
Porządek obrad wyczerpano.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Nowosielska podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu, po czym posiedzenie zamknęła.Protokółował Janusz Siczek
Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Nowosielska©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość