Postanowienie nr 15 /11Pobieranie 24.54 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar24.54 Kb.
Legnica, dnia 20 stycznia 2011r.
ZNS-711-2-1/12/11

Postanowienie nr 15 /11

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), art. 78 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 i art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami),


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy po zapoznaniu się z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2010r. (wpł. 03.01.2011r.) znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-2P/13-2/10/kc dot.: opinii przed wydaniem postanowienia o warunkach realizacji przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów – Legnica od km 11+209,62 do km 25+354,27”, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Adres obiektu: droga krajowa nr 94 na odcinku Chojnów – Legnica

od km 11+209,62 do km 25+354,27Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców 186 53-139 Wrocław


opiniuje
pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych

i zdrowotnych – z zastrzeżeniami:
1. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić wszystkie zalecenia zawarte w „Raporcie o od-

działywaniu na środowisko projektowanej rozbudowy drogi krajowej 94” wykonanym, w ramach

ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2. W przypadku realizacji planowanej inwestycji powinny zostać zrealizowane zaprojektowane

ekrany akustyczne, a dla punktów newralgicznych przeprowadzona zmiana funkcji budynków

3. Wykonać analizę porealizacyjną w zakresie: klimatu akustycznego terenów wymagających

ochrony przed hałasem, ochrony środowiska gruntowo - wodnego oraz stopnia realizacji

i skuteczności zastosowania działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddzia-

ływanie drogi na środowisko i zdrowie ludzi.

4. Dla terenów, dla których nie ma możliwości technicznych realizacji sensownych zabezpie-

czeń akustycznych – powinien zostać ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania

- zgodnie z Art.135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 25

z 2008r., poz. 150 z późn. zmianami).

5. Prowadzić okresowe pomiary poziomu hałasu co 5 lat w okresie wykonywania generalnego

pomiaru ruchu.

UZASADNIENIE

Pismem znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-2P/13-2/10/kc z dnia 29 grudnia 2010r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwróciła się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o opinię, przed wydaniem postanowienia o warunkach realizacji przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów – Legnica od km 11+209,62 do km 25+354,27”, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku załączono „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia j.w. na środowisko”, opracowany w listopadzie 2010r. przez AKSZAK CONSULTING Mirosław Okińczyc ul. J. E. Purkyniego 1 50-155 Wrocław oraz streszczenie w języku niespecjalistycznym załączniki tekstowe i załączniki graficzne. Przedłożony Raport przedstawia ponowną ocenę od-działywania na środowisko planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów – Legnica od km 11+209,62 do km 25+354,27, uwzględniającej zmiany jakie nastąpiły w otocze-niu drogi po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Ocena obejmuje fazę realiza-cji inwestycji, eksploatacji a także likwidacji. Planowane przedsięwzięcie drogowe zaczyna się w zachodniej części miejscowości Michów (od strony Chojnowa) i biegnie przez Studnicę, Gnie-womirowice, Lipce a kończy za skrzyżowaniem z obwodnicą miasta Legnica. Poza zabudową, przedmiotowy odcinek drogi otaczają tereny otwarte: grunty rolne i porolne z niewielkimi enklawami lasów i zadrzewień.

Projekt przewiduje poprawę rozwiązań komunikacyjnych na trasie istniejącej drogi 94 poprzez:

- zwiększenie przepustowości na skrzyżowaniach oraz odcinkach miedzy nimi,

- remont ze wzmocnieniem istniejącej jezdni drogi krajowej nr 94,

- przebudowę łuku jezdni we wsi Studnia,

- budowę poboczy, chodników, przebudowę istniejących skrzyżowań,

- remont i budowę nowych zatok autobusowych,

- zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi,

- zwiększenie płynności ruchu i zmniejszenie przez to niekorzystnego oddziaływania na

środowisko, .

- przebudowa trzech obiektów mostowych (1 most będzie zamieniony na przepust),

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego na istniejącym

skrzyżowaniu z drogą krajową nr 3,


- budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą

podziemną,

- budowa ekranów akustycznych możliwych do zrealizowania,

- urządzenie pasów zieleni przydrożnej z uwzględnieniem infrastruktury podziemnej i innych

uwarunkowań lokalnych.

Obecnie hałas powodowany ruchem samochodowym na drodze krajowej nr 94, występujący na I-szej linii zabudowy zalicza się do hałasu o dużej uciążliwości. Przekroczenia norm poziomu hałasu występują w porze dziennej i nocnej. Ze względu na liczne wjazdy z drogi krajowej nr 94, kolizje z istniejącą i projektowaną infrastrukturą okazało się, że w większości sytuacji nie ma możliwości technicznych wykonania ekranów akustycznych.Zaprojektowano dwa ekrany akusty-

czne o wysokości 5 m – jeden we wsi Gniewomirowice a drugi we wsi Lipce, które jednak nie zapewniają ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej w porze nocy. Dla budynku nr 3 w Studnicy dokonano analizy możliwości zmiany funkcji na budynek gospodarczy ponieważ po przebudowie droga będzie przebiegać tuż przy budynkach. Z przedłożonych dokumentów wynika, że na terenach, gdzie nie ma możliwości realizacji odpowiednich zabezpieczeń akustycznych, powinien zostać ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania po wykonaniu analizy porealizacyjnej. Przyczyni się to do poprawy warunków życia mieszkańców. Negatywne oddziaływanie zminimalizuje też: uzupełnienie zieleni przydrożnej, umożliwienie przejść pod mostkami małym zwierzętom, co będzie sprzyjało wymianie pul genowych. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe drogi, które ma być realizowane poprzez system rowów otwartych, ścieków i wpustów ściekowych. Woda spływać będzie z rowów do sieci hydrograficznej poprzez separatory substancji ropopochodnych. Przy eksploatacji drogi będą powstawać odpady komunalne oraz odpady niebezpieczne, takie jak zawartość separatorów. Zawartość studzienek kanalizacyjnych i zawartość separatorów substancji ropopochodnych będą odbierane bezpośrednio z urządzeń przez służby drogowe lub firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. Odpady niebezpieczne zostaną poddane utylizacji, odpady z pielęgnacji terenów zielonych będą kompostowane a inne wywożone na składowisko odpadów komunalnych. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że emisja zanieczyszczeń z samochodów poruszających się po DK-94, po jej przebudowie nie zagraża standardom jakości powietrza. Stężenia emitowanych substancji (w tym NO2) bardzo szybko maleją w miarę oddalania się od krawędzi drogi a stężenia pozostałych substancji nie zagrażają standardom jakości powietrza w żadnym punkcie terenu. Projektowana przebudowa drogi ma charakter porządkujący układ komunikacyjny a projekt budowlany zawiera szereg rozwiązań służących ochronie środowiska i ograniczenia uciążliwości generowanych ruchem drogowym. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu zaopiniował pozytywnie lokalizację inwestycji, polegającej na remoncie drogi i wydał Opinię Sanitarną z dnia 18 lipca 2005r. znak: ZNS-6110886/JW/05 oraz uzgodnił środowiskowe uwarunkowania i wydał
Postanowienie z dnia 08 lutego 2006r. znak: ZNS-621-180/JŁ/06. Na podstawie tych uzgodnień oraz uzgodnień i opinii innych organów Wojewoda Dolnośląski wydał Decyzję o środowisko-wych uwarunkowaniach dnia 3 października 2006r. znak: SR.III.6613-5/2-3/AK/06.

Na podstawie Art. 88 ust. 1 pkt 1) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, złożyła do organu właściwego wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i udzielenie pozwolenia na budowę. Zgodnie z Art. 89 ust. 1, organ właściwy do wydania decyzji, wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie Art. 90 ust. 2 pkt 2) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wystąpiła do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o wydanie opinii o warunkach realizacji dla przedsięwzięcia j.w. Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy postanowił jak w sentencji.Podstawa prawna
§3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

Art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami)Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

podpis w oryginale:

z up. Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Legnicy


mgr inż. Krystyna Stefańska

Kierownik Sekcji ZapobiegawczegoNadzoru Sanitarnego
Otrzymują:

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

  2. Euromosty ul. Spółdzielcza 44/7 57-300 Kłodzko

  3. Strona internetowa

  4. Tablica ogłoszeń

  5. ZNS – a/a + Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (1 kpl.)

KS/ZJ

strona z

: plikijednostki -> wssewroclaw -> psselegnica -> userfiles -> file
plikijednostki -> Państwowy powiatowy
plikijednostki -> Państwowy powiatowy
plikijednostki -> Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym
plikijednostki -> Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. (poz. 869)
plikijednostki -> Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania
plikijednostki -> Nadszedł czas grzybobrania. Do lasów wyruszają grzybiarze, szukając prawdziwków, gąsek, maślaków, kani. Niebawem pojawią się pierwsze doniesienia o zatruciach grzybami
plikijednostki -> Muchomor sromotnikowy
plikijednostki -> Muchomor wiosenny
file -> Badania fizykochemiczne próbek produktów żywnościowych
file -> Protokół z postępowania o wyłonienie wykonawcy
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy