Strona główna

Potencjometryczna detekcja aktywności fosfataz w surowicy krwi”


Pobieranie 6.23 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar6.23 Kb.
mgr Dominika Agnieszka Ogończyk Warszawa, dn. 05.09.2008

Wydział Chemii UW

Pracownia Teoretycznych Podstaw

Chemii Analitycznej

Streszczenie rozprawy doktorskiej
Potencjometryczna detekcja aktywności fosfataz w surowicy krwi”
Promotor: dr hab. Robert Koncki

Celem przedstawionej pracy doktorskiej było opracowanie potencjometrycznej metody detekcji aktywności fosfataz: alkalicznej (ALP) i kwaśnej (ACP) w surowicy krwi oraz możliwości jej zastosowania do badań klinicznych.


W części literaturowej przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące enzymów, zdefiniowano aktywność enzymatyczną, jak również wyszczególniono czynniki warunkujące katalityczne właściwości enzymów. Kolejne rozdziały poświęcono charakterystyce enzymów z klasy fosfataz oraz podkreślono znaczenie diagnostyczne ALP i ACP. W pracy zaprezentowano również przegląd metod detekcji aktywności monofosfoesteraz.
Część poświeconą wynikom badań własnych zawarto w pięciu rozdziałach. W pierwszym rozdziale zaprezentowano charakterystykę potencjometrycznej jonoselektywnej elektrody fluorkowej (FISE) oraz monofluorofosforanu disodu (MFP). Opis systemu MFP-FISE do detekcji aktywności fosfatazy zasadowej zawarto w kolejnych dwóch rozdziałach. Ostatnie dwa rozdziały pracy poświęcono omówieniu potencjometrycznej detekcji aktywności fosfatazy kwaśnej.

W pracy wykazano, iż opracowany system nadaje się do szybkiego i selektywnego oznaczania aktywności ALP i ACP zarówno w próbkach prostych (syntetyczne roztwory preparatów enzymatycznych), jak i złożonych (standardy surowicy krwi). W rozprawie przedstawiono także automatyzację systemu MFP-FISE do oznaczania aktywności obu fosfataz. Praktyczne zastosowanie systemu MFP-FISE zostało potwierdzone w analizie próbek surowicy ludzkiej krwi.


Część wyników badań przeprowadzonych w toku realizacji rozprawy doktorskiej została zebrana w następujących publikacjach:
  R. Koncki, D. Ogończyk, S. Głąb, „Potentiometric assay for acid and alkaline phosphatase”, Anal. Chim. Acta, 538 (2005) 257-261
  D. Ogończyk, R. Koncki, „Potentiometric flow-injection system for determination of alkaline phosphatase in human serum”, Anal. Chim. Acta, 600 (2007) 194-198.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość