Strona główna

Powiadomieni e o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobieranie 20.38 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.38 Kb.


Biuro Zamówień Publicznych

Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 40A/5

20-618 Lublin

Pismo: BZP/343/2013 Lublin dnia: 2013-05-21

Uczestnicy postępowania

BZP/PN/38/2013

P O W I A D O M I E N I E


o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywny druk publikacji umieszczonych w planie wydawniczym 2013/2014

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak

ul. Toruńska 148

87-800 Włocławek

na:


Sukcesywny druk publikacji umieszczonych w planie wydawniczym 2013/2014 za cenę 103 450.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Najwyższa liczba punktów zgodnie z kryteriami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta zgodna z SIWZ.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)Cena (koszt)

Razem

1

Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak

ul. Toruńska 148

87-800 Włocławek

(1)


100,00

100,00

1

ESUS Agencja Reklamowo- Wydawnicza Tomasz Przybylak

ul. Ratajczaka 26 /8

61-815 Poznań

(4)


95,38

95,38

1

EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Sp. j.

ul. Brzeska 4

87-800 Włocławek

(2)


86,15

86,15

1

Iwona Pacyna ALNUS Sp. z o.o.

Cechowa 51A

30-614 Kraków

(3)


47,12

47,12

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

5

Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA Sp. z o.o.

Deszczowa 19

20-832 LublinArt. 89. ust.1 pkt. 6

Oferta złożona przez Wykonawcę zawiera błąd


w obliczeniu ceny, to znaczy cena brutto została obliczona wg stawki podatku VAT wynoszącej 23%.

Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług


z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535) książki drukowane (PKWiU ex. 58.11.1) są oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN (ang. International Standard Book Number) - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki są opodatkowane stawką podatku VAT
w wysokości 5%. Natomiast książki bez oznaczeń ISBN opodatkowane są stawką 23% VAT.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się
w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kanclerz Politechniki Lubelskiej

mgr inż. Mieczysław Hasiak


System ProPublico © Datacomp Strona /
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość