Strona główna

Powiat nakielski


Pobieranie 132.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar132.76 Kb.
POWIAT NAKIELSKI


SPRAWOZDANIE


z realizacji Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012

Nakło nad Notecią, kwiecień 2013 r.WPROWADZENIE
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu Nakielskiego w realizacji jego zadań statutowych. Samorząd Powiatu Nakielskiego współpracuje z sektorem pozarządowym zlecając mu realizację zadań publicznych powiatu z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne mogą realizować je skuteczniej i efektywniej niemal
w każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego.
Rada Powiatu Nakielskiego uchwałą nr XIII/113/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., przyjęła „Program Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, zwany dalej „Programem”. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz założeniami „Programu”, Zarząd Powiatu Nakielskiego zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Powiatu Nakielskiego informacji o sposobie realizacji „Programu”.
Celem nadrzędnym „Programu” było budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspakajania potrzeb społecznych. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi miała charakter współpracy finansowej oraz pozafinansowej, obejmującej następujące sfery pożytku publicznego:


 1. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 2. ochronę i promocję zdrowia,

 3. kulturę fizyczną i sport,

 4. turystykę i krajoznawstwo,

 5. wspomaganie rozwoju wspólnot społeczności lokalnych

 6. wspomaganie rozwoju ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 7. wspomaganie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.WSPÓŁPRACA FINANSOWA – OTWARTE KONKURSY OFERT
Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

W 2012 roku ogłoszono 8 otwartych konkursów ofert. Łączna wysokość środków przeznaczonych w formie dotacji w ramach konkursów wyniosła 150.000,00 zł, z tego podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na kwotę 149.874,00 zł.


W ramach przyznanych dotacji z budżetu powiatu nakielskiego 40 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zrealizowało 48 projektów.
Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego współfinansowane
z budżetu Powiatu Nakielskiego w 2012 roku


Liczba otwartych konkursów ofert

8

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

70

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego

48

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych

0

Liczba organizacji pozarządowych, podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje

40

Wysokość kwot udzielonych dotacji

149.874,00

Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr XLIX/156/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Nakielskiego w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
 1. konkurs nr 1/2012 - na wspieranie wykonywania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie kultury fizycznej
  i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa

 2. konkurs nr 2/2012 - na wspieranie wykonywania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie zdrowia oraz wolontariatu, pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia oraz promocja i organizacja wolontariatu”

 3. konkurs nr 3/2012 - na wspieranie wykonywania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie kultury, pod nazwą „Upowszechnienie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

 4. konkurs nr 4/2011 - na wspieranie wykonania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzn. Program Małych Dotacji na rzecz realizacji projektów Odnowy Wsi Powiatu Nakielskiego w 2012 roku, pod nazwą „Powiatowa Odnowa Wsi”

 5. konkurs nr 5/2012 – na wspieranie wykonania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie wspomagania rozwoju ekologii ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą „Rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

 6. konkurs nr 6/2012 – na wspieranie wykonania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwa „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919 na Krajnie i Pałukach”

28 grudnia 2011r. Zarządzeniem Starosty Nakielskiego powołana została komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu nr 6/2012 na wspieranie wykonywania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Nakielskiego w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy komisji konkursowej. W skład komisji konkursowej weszło 5 osób: 1. przedstawiciel organizacji pozarządowych – Jarosław Ciepłuch (prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej „OIKOS” w Nakle nad Notecią)

 2. przedstawiciel Zarządu Powiatu Nakielskiego – Andrzej Kinderman (Wicestarosta)

 3. przedstawiciele merytoryczni właściwych komórek Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią:

a) Małgorzata Rucińska – Wydział Finansowy

b) Agnieszka Heftowicz – Dyrektor Wydziału Rozwoju

c) Joanna Borowska – Wydział Rozwoju
29 grudnia 2011 komisja dokonała otwarcia ofert i oceny pod względem formalnym i merytorycznym.

Uchwałą nr LIV/170/2011 Zarząd Powiatu Nakielskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku podjął uchwałę o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.


KONKURS NR 6/2012

Wykaz ofert otwartego konkursu ofert nr 6/2012 na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918 - 1919 NA KRAJNIE I PAŁUKACH”


Miejsce

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary

„Wierni tradycji”

8.874,00

2

Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

„Rajd rowerowy szlakami Powstania Wielkopolskiego na Krajnie

i Pałukach”1.000,00

RAZEM:

9.874,00

16 stycznia 2012 roku Zarządzeniem Starosty Nakielskiego powołana została komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów nr 1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012 i 5/2012 na wspieranie wykonywania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Nakielskiego w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy komisji konkursowej. W skład komisji konkursowej weszło pięć osób:  1. przedstawiciel organizacji pozarządowych – Jarosław Ciepłuch (prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej „OIKOS” w Nakle nad Notecią)

  2. przedstawiciel Zarządu Powiatu Nakielskiego – Andrzej Kinderman (Wicestarosta Nakielski)

  3. przedstawiciele merytoryczni właściwych komórek Starostwa Powiatowego
   w Nakle nad Notecią:

    1. Małgorzata Rucińska – Wydział Finansowy

    2. Agnieszka Heftowicz – Dyrektor Wydziału Rozwoju

    3. Joanna Borowska – Wydział Rozwoju

17 stycznia 2012 roku komisja dokonała otwarcia ofert i oceny pod względem formalnym, natomiast 27 stycznia 2012 roku nastąpiła ocena pod względem merytorycznym.


Uchwałą nr LVII/185/2012 Zarząd Powiatu Nakielskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku podjął uchwałę o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
KONKURS NR 1/2012


Wykaz ofert otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ TURYSTYKII KRAJOZNAWSTWA”

Miejsce

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Oddziału Powiatowego w Nakle nad Notecią„Organizacja VI Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, a III Ogólnopolskiej” oraz „III Międzywarsztatowe Wojewódzkie Zawody w Boccię”

4.000,00

2

Stowarzyszenie „Razem Raźniej”

„Sportowy sens życia”

1.000,00

3

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzózki „Twórcze Brzózki”

„Odkrywamy piękno ruin szubińskiego zamku – tu, gdzie historia łączy się ze sztuką”

2.000,00

4

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza

„Od dębu do dębu w Dolinę Noteci” – zagospodarowanie szlaku historyczno – przyrodniczego w Olszewce i Lubaszczu

2.500,00

5

Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka Szubin

„Promocja sportu dzieci i młodzieży powiatu nakielskiego”

6.000,00

6

Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych „Sfora Nakielska”

„Zawody psów ras północy – wystawa krajowa grupy piątej”

1.500,00

7

Polski Związek Wędkarski

Zarząd Koła Miejsko Gminnego nr 109 Nakło nad Notecią„Z okazji DNIA DZIECKA konkurs wędkarski dla dzieci do lat 14”

1.000,00

8

Nakielskie Towarzystwo Sportowe „TRÓJKA”

„VII Ogólnopolski turniej Piłki Siatkowej Młodzików”

3.000,00

9

Liga Obrony Kraju

Kujawsko – Pomorska Organizacja Wojewódzka„Strzelaj z nami” – Powiatowa Szkolna Liga Strzelecka dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Nakielskiego”

2.900,00

10

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Nakło nad Notecią

„Współzawodnictwo sportowe w lotach gołębi pocztowych”

700,00

11

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Rynarzewo

„Tenis stołowy – lubię to, więc ćwiczę”

3.000,00

12

Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Tarpan” Mrocza

„Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w podnoszeniu ciężarów do lat 16 – tu pod patronatem Starosty Nakielskiego

4.900,00

13

Uczniowski Klub Sportowy „KRZYWOUSTY”

„ABC Koszykówki – Trening czyni mistrza”

3.500,00

14

Szubińskie Towarzystwo Siatkówki „SALSA” Szubin

„Dziesiąty rok w rytmie salsa”

3.000,00

15

Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Samostrzelu

Hubertus 2012

1.000,00

RAZEM


40.000,00KONKURS NR 2/2012


Wykaz ofert otwartego konkursu nr 2/2012 na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie zdrowia oraz wolontariatu, pod nazwą

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU”Miejsce

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Oddziału Powiatowego w Nakle nad Notecią„Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie”

2.000,00

2

Parafia Rzym. – Kat. pw Św. St. Kostki

w Turze


„Godne życie cukrzyka – profilaktyka i edukacja osób chorych i zagrożonych cukrzycą”

1.500,00

3

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chomętowo i Okolic „Lepsze Jutro”

„Aktywność fizyczna w każdym wieku”

1.000,00

4

Fundacja „SALUS HOMINI” Sadki

„Szkolenie wolontariuszy medycznych Centrum Wolontariatu Hospicyjnego w Nakle nad Notecią”

3.500,00

5

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa

„W Rynarzewie ćwiczenia łączą pokolenia – międzypokoleniowa rehabilitacja”

3.000,00

6

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary

„Nie jesteś sam”

1.000,00

7

Fundacja „Przystań Nadziei”

„Z cienia schizofrenii do aktywnego życia”

3.000,00

RAZEM


15.000,00


KONKURS NR 3/2012


Wykaz ofert otwartego konkursu ofert nr 3/2012 na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie kultury, pod nazwą

UPOWSZECHNIENIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”Miejsce

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1

Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki

„Krajeńska Izba Regionalna”

4.500,00

2

Stowarzyszenie „Razem Raźniej”

„2012 – Rokiem Janusza Korczaka – sztuka kluczem do wychowania”

1.500,00

3

Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN”

„Podróż w krainy: przeszłość i teraźniejszość”

3.500,00

4

Szubińskie Towarzystwo Kulturalne

Opublikowanie wydawnictwa pt. „Duch i Czas, materiały do dziejów Szubina i Ziemi Szubińskiej, Tom VIII”

3.500,00

5

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Drzewianowo

„VII Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej – Finał”

3.500,00

6

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Sipiory i Studzienki „Sąsiedzi”

„IV Festyn Rodzinny BAW SIĘ RAZEM Z NAMI

2.000,00

7

Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP HUFIEC Nakło

„Harcerskie ideały – pamięci patrona harcerstwa polskiego bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego”

1.500,00

8

Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne na Rzecz Rozwoju Wsi Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Dębowie

„Dobrze się mamy, bo o Nasze Dęby dbamy” – integracja pokoleniowa środowisk podczas wspólnego działania

2.000,00

9

Nakielskie Stowarzyszenie

„NAKIELSIS DEO”„Koncert pieśnią w świat poleci”

4.000,00

10

Polski Związek Emerytów, Rencistów

i InwalidówZarząd Rejonowy Nakło nad Notecią

„Edukacja poprzez sztukę”

2.000,00

11

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kcyńskiego Sanktuarium Krzyża „KARMEL”

„Organizacja Ósmej Parafiady”

2.000,00

RAZEM


30.000,00KONKURS NR 4/2012


Wykaz ofert otwartego konkursu ofert nr 4/2012 na wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzn. Program Małych Dotacji na rzecz realizacji projektów Odnowy Wsi Powiatu Nakielskiego w 2012 roku, pod nazwą „POWIATOWA ODNOWA WSI”

Miejsce

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1

Pałucko – Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno – Ekologiczne w Niedźwiadach

„Misja Słonecznego Maksimum”

10.500,00

2

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzózki „Twórcze Brzózki”

Oni tworzyli naszą wieś – dawna profesja mieszkańców wsi w rzeźbie plenerowej – II etap”

3.500,00

3

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „ŻAKUS”

„Kto czyta, nie błądzi”

6.000,00

4

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej

Nasza świetlica – naszą szansą w Gminie Mrocza/ Etap II

11.000,00

5

Stowarzyszenie „Razem dla Dziewierzewa”

„Palcem po mapie, czyli jak do Ciebie trafić?”

4.000,00

RAZEM


35.000,00

Na konkurs 5/2012 pn. „Rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” nie wpłynęła żadna oferta.

Z uwagi na dużą liczbę nadesłanych wniosków na otwarty konkurs ofert nr 1/2012 na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
i krajoznawstwa”
, Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął decyzję o zwiększeniu środków finansowych na konkurs w tej dziedzinie pn. „Kultura fizyczna i sport” i ponownym ogłoszeniu konkursu w zakresie wspomagania rozwoju ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Rozwój ekologii i ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne i sportowe”
Uchwałą nr LX/193/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 7/2012 na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie wspomagania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą „Rozwój ekologii i ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne i sportowe”.
20 marca 2012r. Zarządzeniem Starosty Nakielskiego powołana została komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu nr 7/2012, w skład której weszli:


 1. przedstawiciel organizacji pozarządowych – Jarosław Ciepłuch (prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej „OIKOS” w Nakle nad Notecią)

 2. przedstawiciel Zarządu Powiatu Nakielskiego – Andrzej Kinderman (Wicestarosta Nakielski)

 3. przedstawiciele merytoryczni właściwych komórek Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią:

 1. Małgorzata Rucińska – Wydział Finansowy

 2. Agnieszka Heftowicz – Dyrektor Wydziału Rozwoju

 3. Alicja Brzezińska – Wydział Rozwoju

22 marca 2012 roku komisja dokonała otwarcia ofert i oceny pod względem formalnym, natomiast 29 marca nastąpiła ocena pod względem merytorycznym.


Uchwałą nr LXIV/212/2012 Zarząd Powiatu Nakielskiego z dnia 2 kwietnia 2012 roku podjął uchwałę o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.

KONKURS NR 7/2012


Wykaz ofert otwartego konkursu ofert nr 7/2012 na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie wspomagania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą

ROZWÓJ EKOLOGII I OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO POPRZEZ DZIAŁANIA EDUKACYJNE I SPORTOWE”Miejsce

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1

Ludowy Klub Sportowy „Noteć”

„II Spływ Kajakowy Notecią”

2.000,00

2

Uczniowski Klub Sportowy „KRZYWOUSTY”

„Kijki i wiosła w dłoń – przyrodę z nami chroń!”

2.500,00

3

Miejski Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Kcynia

„Piękno przyrody nadnoteckiej z kajaka”

1.500,00

4

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej

„Nasza Fauna i Flora”. I Międzynarodowy Plener Malarski w Powiecie Nakielskim

4.500,00

5

Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne na Rzecz Rozwoju Wsi Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Dębowie

„Młody obserwator przyrody - jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas.” Organizacja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci

i młodzieży w formie półkolonii2.500,00

6

Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki

„W dolinie Noteci, Rokitki i Orlej”

2.000,00

RAZEM


15.000,00

Uchwałą nr LXIV/211/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 8/2012 na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod nazwą „Kultura fizyczna i sport”.

26 kwietnia 2012 roku Zarządzeniem Starosty Nakielskiego powołana została komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu nr 8/2012, w skład której weszli:

1) przedstawiciel organizacji pozarządowych – Marcin Kuliński (prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „KRZYWOUSTY” w Nakle nad Notecią 1. przedstawiciel Zarządu Powiatu Nakielskiego – Andrzej Kinderman (Wicestarosta Nakielski)

 2. przedstawiciele merytoryczni właściwych komórek Starostwa Powiatowego
  w Nakle nad Notecią:

 1. Małgorzata Rucińska – Wydział Finansowy

 2. Agnieszka Heftowicz – Dyrektor Wydziału Rozwoju

 3. Alicja Brzezińska – Wydział Rozwoju

26 kwietnia 2012 roku komisja dokonała otwarcia ofert i oceny pod względem formalnym i merytorycznym.


Uchwałą nr LXVII/225/2012 Zarząd Powiatu Nakielskiego z dnia 30 kwietnia 2012 roku podjął uchwałę o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
KONKURS NR 8/2012

Wykaz ofert otwartego konkursu ofert nr 8/2012 na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

i sportu, pod nazwą „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”Miejsce

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1

Ognisko TKKF INSTALATOR – PELIKAN Szubin

XXIV Ogólnopolski Bieg im. Stefana Bąka

2.000,00

2

Ludowy Zespół Sportowy „SKRA” Paterek

Organizacja XIII Turnieju Piłki Nożnej Młodzieżowej im. J. Januszewskiego na boisku sportowym w Paterku z udziałem drużyn z gmin Powiatu Nakielskiego i zaproszonych gości z rejonu województwa Kujawsko - Pomorskiego

3.000,00

RAZEM:

5.000,00POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY POWIATU NAKIELSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Powiat Nakielski w 2012 roku wspierał sektor pozarządowy również w formach pozafinansowych. Promował lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie internetowej www.powiat-nakielski.pl.

Istotną częścią współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnienie sprzętu, wypożyczanie namiotów powiatowych, wydawanie materiałów promocyjnych, promocja imprez na stronie powiatu, itp. W 2012 roku Starosta Nakielski obejmował również patronatem organizowane przez sektor pozarządowy wydarzenia. Wybrane przykłady to: VII Konkurs Plastyczny „Inwazja Aniołów” organizowany przez Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN”, III edycja konkursu mającego na celu przyznanie tytułu „Wolontariusz Roku Powiatu Nakielskiego”, którego współorganizatorem była Fundacja Salus Homini, Wojewódzkie Międzywarsztatowe Zawody Osób Niepełnosprawnych w Bocci i Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią, I Szubiński Kabareton organizowany przez Kabaret Porażeni i Stowarzyszenie „Młody Szubin”, Wojewódzkie Otwarte Zawody Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK” organizowane przez Biuro Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Bydgoszczy, „Tenisowy Wrzesień” realizowany przez UKS Klub Tenisowy Zgoda, impreza plenerowa „Dla Krajny i Pałuk Wawrzyniec Kucharzy organizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

W roku 2012 udzielono dwie pożyczki dla organizacji pozarządowych. Pierwszą z nich podpisano 9 marca 2012r. z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Olszewka i Lubaszcz. Stowarzyszenie realizowało projekt pn. „Wiejska Akademia Umiejętności – warsztaty rękodzielnicze, muzyczne, taneczne i festiwale w Olszewce”, mający na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju.

2 października 2012 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią, a Stowarzyszeniem Miłośników Psich Zaprzęgów - Sfora Nakielska, umożliwiająca realizację projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych. Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu, jakim były Międzynarodowe Zawody Psich Zaprzęgów i Grand Prix Polski w Wyścigach Chartów, które odbyły się w dniach 6 – 7 października 2012 roku na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Współpraca prowadzona była również przez udział koordynatora ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi w spotkaniach organizowanych przez trzeci sektor. Funkcję koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sprawuje pracownik Wydziału Rozwoju, któremu powierzono do realizacji zadania związane z współpracą z organizacjami pozarządowymi (Zarządzenie Starosty Nakielskiego nr 30/11 z dnia 24 lutego 2011 r.). Koordynator pomagał m.in. w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z uchwałą nr LI/444/2010 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku


o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzona została konsultacja Programu Współpracy na rok 2013. Otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” odbyło się
27 września 2012 roku w restauracji Ekspresja, ul. Rynek 2 w Nakle nad Notecią. Podczas spotkania omówione zostały m.in.:

 1. informacje nt. terminów i możliwości składania wniosków w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Nakielskiego na rok 2013

 2. wysokość środków zaplanowanych na realizację programu na rok 2013

 3. udzielanie pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań ze strefy pożytku publicznego

 4. wymiana doświadczeń

Rada Powiatu Nakielskiego uchwałą nr XXIV/282/2012 z dnia 28 listopada 2012r. przyjęła Program Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
PODSUMOWANIE
Powiat Nakielski realizując cele Programu Współpracy w 2012 roku udzielał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, jak i pozafinansowego. Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności oraz uczciwej konkurencji.

Ogłoszono 8 konkursów, w których 40 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na realizację 48 zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz wolontariatu, kultury, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzn. Program Małych dotacji na rzecz realizacji projektów Odnowy Wsi Powiatu Nakielskiego, wspomagania rozwoju ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


Powiat Nakielski współpracuje z organizacjami na wielu płaszczyznach związanych


z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielona organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem.

Opracowała: Jolanta Małecka
Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość