Strona główna

Powiatowy konkurs historyczny "Andrzej Średniawski I jego czasy" regulamin


Pobieranie 29.21 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar29.21 Kb.

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY


"Andrzej Średniawski i jego czasy"

REGULAMIN

  1. Założenia i ogólne cele konkursu.

Konkurs historyczny jest organizowany przez Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego
w Myślenicach pod patronatem Starosty Powiatu Myślenickiego.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

Maciej Ostrowski - Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Stanisław Bisztyga – Senator VII kadencji

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu Myślenickiego.

Celem konkursu jest:

● zainteresowanie uczniów faktami historycznymi dotyczącymi Powiatu Myślenickiego za czasów A. Średniawskiego

● rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia

● poznanie działalności Andrzeja Średniawskiego,

● zainteresowanie uczniów historią Polski XIX/XX w.

Ramy chronologiczne: zabór austriacki w latach 1860-1918.

Uczniów obowiązuje również znajomość biografii Andrzeja Średniawskiego, którą przesyłamy wraz z regulaminem.Zagadnienia:

- zabór austriacki w XIX i w I połowie XX w.

- Galicja w czasie walk o autonomię

- uwłaszczenie chłopów w Galicji

- Myślenice w czasach autonomii

- Myślenice w czasie I wojny światowej2. Przebieg konkursu.

Zgłoszenia uczestników prosimy przesłać do 8 maja 2015 r. na adres:


Zespół Szkół im. A. Średniawskiego


32-400 Myślenice
ul. 3 maja 97b
faksem (+48) 12 274-35-65
lub mailem - sekretariat@sredniawski.pl
Na dołączonej karcie uczestnictwa

Konkurs zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego 28 maja 2015 r. Rozpoczęcie imprezy: godz. 10.

Konkurs będzie się składał z części pisemnej. Każdy uczestnik będzie zobowiązany do napisania arkusza konkursowego składającego się z pytań testowych oraz będzie się musiał wykazać umiejętnością pracy z tekstem źródłowym.

O wynikach konkursu zostaną poinformowane te szkoły, których uczestnicy zajmą I, II i III miejsce. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach


ul. Mikołaja Reja 13. O terminie poinformujemy w stosownym czasie.

  1. Bibliografia:

  1. Wielka Historia Polski 1848-1885, tom VII, Wacław Marmon, Jan Ryś, wydawnictwo PINNEX, Kraków 1999 r., s. 72-84, 143-170, 202-215.

  2. Wielka Historia Polski 1848-1885, tom VIII, Wacław Marmon, Jan Ryś, wydawnictwo PINNEX, Kraków 1999 r., s. 76-92, 145-150

  3. Myślenice, monografia miasta- pod red. Tomasza Gąsowskiego, Myślenice- Kraków 2012 r. , s. 333-404

  4. Biografia Andrzeja Średniawskiego (dołączono do regulaminu).

Dokładniejsze informacje można uzyskać pod numerami: 698 118 737, 785 604 792

Organizatorzy życzą uczestnikom powodzenia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie konkursu.

KARTA UCZESTNICTWA

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

Andrzej Średniawski i jego czasy”

Nazwa i adres szkoły

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Zgłoszeni uczniowie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwiska opiekunów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dyrektor szkoły

……………………

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie

Wyrażam zgodę aby dane osobowe oraz wizerunek mojej córki/syna............................................................................ biorącej/go udział w Powiatowym Konkursie Historycznym organizowanym przez Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach mogły być opublikowane na stronie internetowej szkoły www.sredniawski.pl

............................... ..............................................

data podpis rodzica lub prawnego opiekunaNasz patron Andrzej Średniawski (1857 - 1931)


Andrzeja Tomasz Średniawskiego wywodził się z największej biedoty Górnej Wsi, dzisiejszego Górnego Przedmieścia Myślenic. Wcześnie osieroconym chłopcem zajęła się daleka krewna, która na pogrzebie ojca Andrzeja litującym się uczestnikom oświadczyła: Dam mu szkołę i fach, czego wasze dzieci nie mają". Wychowany w żelaznej dyscyplinie chłopiec ukończył szkołę "wydziałową" w Myślenicach, a następnie wybrał terminowanie u szewca. Za każde otrzymane centy kupował książki. Zamiłowanie do czytania doprowadziło go do wyobcowania spośród kolegów i rówieśników. Już jako wyzwolony czeladnik wrócił na ojcowiznę z myślą prowadzenia gospodarstwa według wiadomości rolniczych wyczytanych z książek. Miejscowa ludność nie wróżyła mu sukcesu i nie była zbyt przychylna jego poczynaniom. Wówczas młody Średniawski pokazał, na co go stać. Za zarobione na naprawie butów pieniądze kupował nowe książki i według ich wskazówek założył pasiekę. Takiej pasieki nie miał nikt, nie tylko we wsi, ale i w okolicy. Odtąd zmienił się stosunek sasiadów do młodego Andrzeja. W tym czasie pojawił się w Myślenicach student petersburskiej politechniki rodem z Żytomierza na Ukrainie, który śladem swoich kolegów „poszedł w lud", aby dotrzeć do chłopów. Mieszkańcy Górnej Wsi zaprowadzili przybysza do Średniawskiego. Po rozmowach, które trwały "trzy dni i trzy noce" młody student rzekł do gospodarza: „Panie Andrzeju, to, co pan umie, to majątek. Ale pan tu z tego majątku nie zrobi. A jest on nie tylko dla pana potrzebny. Niech pan ze mną jedzie, zarobi uczciwie dużo pieniędzy za fachową robotę, wtedy będzie pan miał z czym wrócić. Przy tym zwiedzi pan trochę świata". Średniawski dał się namówić na wyjazd. Student zawiózł go do swojej stryjenki, pani Zofii Rogozińskiej, znanej z postępowych poglądów. W majątku Rogozińskiej nie tylko dorobił się, ale i zdobył serce owdowiałej w między czasie dziedziczki, którą poślubił i przywiózł ze sobą do Myślenic. Na wszczętą w jednym z tygodników dyskusję - "Czy chłopi są zdolni do działalności politycznej" - wysłał artykuł, dołączając informacje kim jest i jak doszedł do sformułowania swoich myśli. Redakcja wydrukowała artykuł Średniawskiego w całości. Tak rozpoczęła się działalność polityczna przyszłego posła i senatora. O głębokim zaufaniu jakim obdarzyli Średniawskiego chłopi powiatu myślenickiego, świadczy wybór jego osoby na posła do sejmu krajowego Galicji w 1895 roku. Stał się jednym z dziewięciu posłów chłopskich w sejmie we Lwowie. O tym, że nie zawiódł pokładanego w nim zaufania, świadczy ponowny wybór jego osoby na posła do Rady Państwa w Wiedniu (w 1907 i 1911 roku). Zabierając głos w sejmie krajowym i parlamencie austriackim, podejmował sprawy mające na celu poprawę życia chłopów. Dzięki swej wytrwałej pracy poselskiej udało mu się uzyskać zgodę władz na założenie szkoły kapeluszniczej w Myślenicach i szewskiej w Dobczycach, jak również fabryki kapeluszy przy szkole. Również dzięki jego staraniom rozpoczęto regulację potoku Bysinka. Uzyskał też zgodę na budowę kolei do Myślenic. Jednak wybuch I wojny światowej przeszkodził jej realizacji. W okresie międzywojennym dzielił się swym doświadczeniem parlamentarnym z młodymi ludowcami. Dwukrotnie (w 1922 i 1928 roku) był wybierany na senatora z ramienia PSL „Piast". Bardzo aktywnie włączał się Średniawski w kształtowanie ruchu ludowego w Galicji. Z jego inicjatywy powstało w 1896 roku w Górnej Wsi Towarzystwo Czytelnii Ludowych, które później przekształciło się w Kółko Rolnicze. Dzięki staraniom Średniawskiego zorganizowano na Górnej Wsi szkołę powszechną, powstał sklep i wzniesiono budynek Kółka Rolniczego. W Myślenicach przyczynił się do powstania przetwórni owocowej, przekształconej po latach w mleczarnię. W swoim testamencie napisał: "Co otrzymałem od rodziny, przekazuję rodzinie, a co od narodu, przekazuję narodowi, aby się dzieci chłopów rolnictwa uczyły". Chodziło o przekazanie dużej połaci gruntu na rzecz mającej powstać szkoły rolniczej. Zmarł w 1931 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Myślenicach.


na górę dokumentu


Rys historyczny szkoły


Szkoła Rolnicza w Myślenicach została powołana w 1938 r. przez Samorząd Powiatowy na fundacji Senatora Andrzeja Średniawskiego. Pierwszym dyrektorem szkoły był Otto Bujwid, absolwent Wydziału Rolnego UJ. W czasie okupacji hitlerowskiej szkoła działa jako dwuzimowa z internatem. W 1951 roku została przeniesiona do Cieszyna, a w 1958 roku została reaktywowana na resztówce podworskiej w Drogini. W 1994 roku Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej powołał Zespół Szkół Rolniczych. 13 listopada 1996 roku nadano Zespołowi Szkół Rolniczych w Myślenicach imię fundatora Andrzeja Średniawskiego.

Od 1 września 2002 r. zmieniono nazwę szkoły na: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO. Wraz ze zmianą nazwy, w szkole zmieniło się bardzo wiele. Obecny Zespół Szkół nie ma nic wspólnego z pierwotną szkołą rolniczą . Całkowicie zmieniła się kadra nauczycielska oraz kierunek kształcenia. Na dzień dzisiejszy nasza Szkoła kształci przyszłych architektów krajobrazu, informatyków i techników gospodarstwa domowego.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość