Powiatowy Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Forum Inicjatyw na rok 2008Pobieranie 0.84 Mb.
Strona1/11
Data18.06.2016
Rozmiar0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Powiatowy Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia

- Forum Inicjatyw na rok 2008
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Szanowni Państwo!
Głównym celem programu jest stały lobbing i konsolidacja instytucji i organizacji lokalnych, na rzecz ochrony i poprawy zdrowia mieszkańców naszego powiatu, współpraca w kształtowaniu i utrwalaniu wiedzy, przekonań i umiejętności zdrowego stylu życia oraz koordynacja działań międzysektorowych w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że wypracowanie wspólnego stanowiska i stała współpraca między podmiotami, uczestniczącymi w tworzeniu programu, pozwoli na lepsze zrozumienie faktu, że każdy z nas, ponosi odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi, co wpłynie na zwiększenie skuteczności naszych wspólnych i indywidualnych działań na rzecz poprawy zdrowia.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Partnerom Powiatowego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia za owocną współpracę.

Projekt ten jest realizowany już czwarty rok z rzędu i chcemy go kontynuować w latach następnych.

Mamy nadzieję, że program ułatwi przepływ informacji i umożliwi skorzystanie z różnorodnych ofert w celu efektywnej współpracy.

Ze względu na otwartą formułę, można go uaktualniać, jest dostępny na stronie internetowej powiatu .


I. Wstęp.
Podstawa programu:

1/ Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego na lata 2001- 2016 , która w domenie - ochrona zdrowia i pomoc społeczna, przewiduje stworzenie lokalnego programu promocji zdrowia, w tym projekty : prowadzenie działań edukacyjnych na wszystkich szczeblach kształceni i koordynację działań międzysektorowych .

2/ Narodowy Program Zdrowia, który określa cele i kierunki zdrowotnej polityki publicznej kierowane przede wszystkim do samorządów i społeczności lokalnych.

3/ Podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy zdrowia,
Konstrukcja programu oparta jest na piętnastu, głównych celach zdrowotnych, ujmujących całościowo zagadnienia promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i społecznym.

Wypracowana koncepcja zakłada, takie cele wiodące, jak: cel pierwszy - to profilaktyka uzależnień, cel drugi - poprawa zdrowia psychicznego, cel trzeci - zapobieganie chorobom nowotworowym, te priorytety winny przekładać się na ściślejszą współpracę, szczególnie w zakresie wzajemnego przekazu i przepływu informacji, pomocy grantowej itp.

Otwarta formuła programu daje możliwość modyfikacji zapisów.

II. Współpraca w ramach projektu :
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Cieszynie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skoczowie

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących II LO im M. Kopernika w Cieszynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W. Szybińskiego w Cieszynie

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalych Istebna

Zespół Szkół Rolniczych w Miedzyświeciu

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie

Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im W.S. Reymonta w Wiśle

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cieszynie

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Urząd Miejski w Cieszynie

Urząd Miejski w Skoczowie

Urząd Miejski w Strumieniu

Urząd Miejski w Ustroniu

Urząd Miejski w Wiśle

Urząd Gminy Brenna

Urząd Gminy Chybie

Urząd Gminy Dębowiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie

Urząd Gminy Hażlach

Urząd Gminy Istebna

Urząd Gminy Zebrzydowice

Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” Oddział w Cieszynie

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź ” w Cieszynie

Diakonat Żeński „Eben – Ezer” Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Dzięgielowie

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

Fundacja św. Antoniego w Ustroniu

Integracyjny Ośrodek Terapii w Cieszynie

Katolicki Ośrodek Edukacyjno - Rehabilitacyjny „ARKA”

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie

Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin”

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Cieszynie

Polski Komitet Zwalczania Raka –Oddział w Cieszynie

Polski Związek Głuchych

Polski Związek Niewidomych Koło w Cieszynie

Stowarzyszenie „Amazonek” w Cieszynie

Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie

Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „ Wrzos” w Skoczowie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział w Cieszynie

Parafia Rzymsko – Katolicka Dobrego Pasterza w Ustroniu

ZHP Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej

NZOZ „Przychodnia Akademicka” w Cieszynie

Poradnia Rodzinna przy ul. Sportowej w Skoczowie

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarze Domowi S.C. w Pogwizdowie

Śląskie Centrum Rehabilitacij w Ustroniu


III. Główne cele zdrowotne:


 1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa

 2. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności od urodzenia do późnej starości

 3. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności.

 4. Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych

/tytoń, alkohol i narkotyki / i ograniczenie związanych z tym szkód zdrowotnych.

 1. Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych od urodzenia do późnej starości

 2. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca.

 3. Zapobieganie, usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów.

 4. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym.

 5. Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych.

 6. Zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnych -dotyczy chorób nie wymienionych powyżej.

 7. Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnych, włączenie się lub całkowity powrót do czynnego życia.

 8. Zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz ich skutków zdrowotnych oraz poprawa stanu sanitarnego.

 9. Zmniejszenie liczby i skutków wypadków, szczególnie drogowych.

 10. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

 11. Zwiększenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej i usprawnienie tej opieki


CEL 1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa


Zadania


Organy i instytucje

Odpowiedzialne


Termin realizacji

Forum Inicjatyw – Powiatowy Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2008.

Konkurs dla uczniów na komiks pt.: „Z uśmiechem i humorem promuj zdrowy styl życia”.

Konkurs literacki dla uczniów i dorosłych pt: „Historia mojej wyprawy po zdrowie”.

Konkurs piosenki pt.: „Przebój promujący zdrowie”.

„Bezpieczne wakacje”- org. ulicznej akcji informacyjno –profilaktycznej na Rynku Cieszyna.

Upowszechnianie i wypożyczanie materiałów edukacyjnych /kasety, ulotki, plakaty, książki/.

Wspieranie inicjatyw lokalnych.


Starostwo Powiatowe

43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29

Stanowisko ds. Promocji Zdrowia

033-4777216

e-mail: wzp@powiat.cieszyn.pl

www.powiat.cieszyn.pl


cały rok

do 30 kwiecień

do 30 kwietnia

do 9 maja

21-26 lipiec

na bieżącoZadanie stałe poprzez wskazanie zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych.Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4

tel. /fax. 033 852 12 24, 033 852 15 70

od zaraz i staleKontynuacja programów wszechstronnej edukacji zdrowotnej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych.

Nasilenie w środkach masowego przekazu edukacji w zakresie zdrowego stylu życia:

-z naciskiem na kontrolę własnego zdrowia,

-wskazywanie sposobów zmiany stylu życia,

-radzenia sobie z głównymi przyczynami zagrożenia zdrowia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

  1. Cieszyn, ul. Liburnia 2

tel.033/4794080-81,4797010, 8520195 fax. 033/4797173

e-mail: pssecn@o2.pl


II-XII.2008rRealizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń, usług EURES oraz pomocy w pojęciu zatrudnienia (m.in. zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staże, przygotowania zawodowe w miejscu pracy, praca na otwarty rynku, samozatrudnienie).

Powiatowy Urząd Pracy

43-400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8

tel. 033 851 49 91

e-mail: kaci@praca.gov.pl


wg potrzeb na bieżącoIV Zimowa Spartakiada

-nauczyciele: I. Tymich, T. Chodykin, M. Domajer


Festyn szkolny z okazji 3 maja

Rajd szkolny Pożegnanie lata i Powitanie lata

Dzień Sportu

Prezentacja Szkoły w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie

Obóz integracyjny dla klas I połączony z rekolekcjami:

-zajęcia integracyjne,

-zabawy w terenie

-uczenie się życia w nowej grupie

Spotkanie młodzieży z lekarzem ginekologiem

IV Tydzień profilaktyki Zdrowia

Jak dbać o własne zdrowie…


Katolickie Liceum Ogólnokształcące Im. św. Melchiora Grodzieckiego
43-400 Cieszyn, Pl. Dominikański 2

tel. 852 51 84

fax. 858 12 48
wychowawcy klas pierwszych

nauczyciele: katecheta, nauczyciel biologii T. Kamieński, pedagog szkolny S. Ruchała


pedagog S. Ruchała


na przełomie I-III 2008r. (termin uzależniony od pogody)

V 2008 r.

V i IX 2008 r.

VI 2008 r.

VI 2008 r.

IX 2008 r.


II-IV 2008

VI 2008r.

Zawarte w Szkolnym Programie Profilaktyki 2007/2008.


Spotkanie z lekarzem ginekologiem – naturalne metody planowania rodziny a antykoncepcja.


I LO im. A. Osuchowskiego

43-400 Cieszyn, Pl. Słowackiego 2

tel. 852 21 00 852 11 39

pedagog szkolny, wychowawcy klas, profesjonaliści dr Rutkowski


cały rok
grudzień 2008Zdobywanie odpowiedniej wiedzy na lekcjach biologii, lekcjach wychowawczych.Zespół Szkół Budowlanych

43-400 Cieszyn, Pl. Dominikański 2

tel. 858 07 56 fax. 858 23 45

cały rok

Zajęcia dla uczniów promujących zdrowy styl życia Kształtowanie umiejętności prozdrowotnych.


Zespół Szkół Ogólnokształcących

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

43-400 Cieszyn, Pl. Wolności 7 b

tel. 852 11 32 852 24 04 858 17 94

wychowawcy, pedagog


wg potrzeb i org imprez profilaktycznych


Edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Wł. Szybińskiego

43-400 Cieszyn, Kraszewskiego 11

tel. 033/8520184, sekretariat@szybinski.cieszyn.pl

wg planu


Uświadamianie uczniom potrzeby zdobywania informacji na tematy dot. zdrowia. Kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych. Dostarczanie wiedzy i przykładów na to, jak dbanie o zdrowie poprawia dobrostan psychiczny i fizyczny człowieka. Wprowadzanie atrakcyjnych dla młodzieży i adekwatnych form promocji zdrowia.

Prelekcja dot. profilaktyki chorób serca, pogadanki, dyskusje oraz program profilaktyczny „Pamiętaj o sercu”

Uspołecznienie młodzieży, kształtowanie potrzeby odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy zdrowia.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

43-470 Istebna 30

Tel/fax: 033 855 61 56

e-mail: zspistebna@o2.pl

Pedagog Szkolny, NFZ, Starostwo

nauczyciel biologii, edukacji prozdrow.


na bieżącoOrganizacja IV Szkolnych Dni Zdrowia i Urody.
Szkolny program „Dzień dla zdrowia”.
Udział w gminnych i powiatowych inicjatywach promujących zdrowie – konkursy, konferencje, szkolenia.
Współpraca z TSSE Cieszyn w zakresie edukacji zdrowotnej młodzieży.

Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu 43-430 Skoczów, tel./fax 33 8533766 e-mail: szkolarol@poczta.onet.pl, www.miedzyswiec.xon.pl

ZSR Starostwo , UG w Skoczowie, UM w Strumieniu, TSSE Cieszyn, ZSRlistopad 2008 r.
I półrocze 2008 r.
wg ustaleń
wg ustaleń

Informacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej w ramach wybranych lekcji i organizowanych programów profilaktycznych.
szkolny program „Dzień dla Zdrowia”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

43-430 Skoczów ul. Bielska 34

tel. 033 477 22 55, fax.

853 27 12 www.zso.ata.com.pl.

e-mail: zso-sko@ids.bielsko.pl


cały rok szkolny

I półrocze 2008 r.Spotkania lekarzy – specjalistów z młodzieżą szkolną (prelekcje – edukacja prozdrowotna).

Plakaty, gazetki, ulotki informacyjne.


„Tydzień promocji zdrowia” cykl spotkań dla uczniów i nauczycieli ze specjalistami.

Zespół Szkół Zawodowych

43-430 Skoczów, ul. Górecka 65

tel./ fax 033 479 22 25 w. 125

e-mail: bajerki@bajerki.ox.pl NZOZyII semestr

cały rok
kwiecień 2008
Wdrażanie w życie programów profilaktycznych.
Tworzenie przez uczniów ekspozycji zawierających informacje na temat zdrowego stylu życia „10 przykazań – jak uniknąć chorób serca”.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalych

43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15

tel. 854 35 43

fax. 854 24 84

e-mail: zsp.ustron@interia.pl

nauczyciel biologiicały rok
listopad

Cykliczne redagowanie gazetki „Twoje zdrowie w Twoich rękach”.Zespół Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich

43-460 Wisła, ul. Reymonta 2,

tel. 033 855 2474,

e-mail zsgh@wisla.pl


cały rok
Realizowane w ramach tematyki przewidzianej programem przedmiotu „Edukacja zdrowotna” na zajęciach ze studentami studiów stacjonarnych i zaocznych.
Współpraca w ramach Rady Liderów Młodzieżowych.

Uniwersytet Śl. w Katowicach

Wydział Etnologii i Nauk

o Edukacji

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62

dr Ilona Pawlik tel. 033 854 62 78


rok akademicki 2007/2008
na bieżąco

Realizacja tematu na lekcjach wychowawczych w formie warsztatowej.


Spotkanie z psychologiem i ginekologiem: „Antykoncepcja - metody zapobiegania ciąży”.

Specjalny Ośrodek - Szkolno Wychowawczy

43-400 Cieszyn,

ul. Wojska Pol. 3

Tel./Fax 033 / 852 07 www.soswcieszyn.webska.org

e-mail: soswcieszyn@wp.pl

na bieżąco


maj 2008 r.

Podmiotowość i godność pacjenta w interakcji pracownik –pacjentPDPS „Pogodna Jesień”

ul. Korfantego 1 43-400 Cieszyn

e-mail: pdpscieszyn@neostrada.pl

tel. (033) 8521761
II półroczeWspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, m.in.:

 1. - nauka udzielania pierwszej pomocy (patrz pkt 14),

 2. - olimpiady i konkursy wiedzy o zdrowiu dla uczniów,

- profilaktyka zdrowotna w przedszkolach.

Urząd Miejski w Cieszynie

43-400 Cieszyn, Rynek 1

tel. 033 47 94 272, fax 033 47 94 303, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl organizacje pozarządowe: PCK ZHP

2008

Wykłady, prelekcje, „tydzień zdrowia”.


Urząd Miejski w Skoczowie

43-430 Skoczów, Rynek 1

tel. 853 38 54, 853 14 77

fax. 853 91 52 Pełnomocnik do spraw RPA, szoły
Cały rok


„Trzymaj formę” – wykład na zebraniu rodziców.
„Klasowy dekalog zdrowia” opracowanie dekalogu.

Urząd Miejski w Strumieniu

43-246 Strumień, Rynek 4

tel. 857 01 42 fax.857 02 47 szkoły


luty
październik – listopad

Spotkania z mieszkańcami poświęcone profilaktyce i promocji zdrowia.Urząd Miejski w Wiśle

43-460 Wisła, Pl. Hoffa 3

tel. 855 24 25 855 21 13

fax. 855 29 95


maj – październik 2008Realizowanie edukacyjnej ścieżki zdrowotnej.

Ulotki, plakaty.

Pogadanki w klasach na zajęciach świetlicowych według szkolnych programów profilaktycznych.

Pogadanki lekarzy z pacjentami na temat zdrowego trybu życia i profilaktyki.Urząd Gminy Brenna

43-438 Brenna, ul.Wyzwolenia 77

tel. 033 8536 222

E-mail poczta@brenna.org.pl


Cały rok


Ulotki i plakaty informacyjne, prelekcje, pogadanki.
Programy profilaktyczne realizowane przez szkoły na terenie Gminy Chybie.

Urząd Gminy Chybie

43-520 Chybie, ul. Bielska 78

tel/fax: 856 10 96 856 10 06

e-mail: sekretariat@chybie.pl

NZOZ „Medicus” sc.

NZOZ Urszula Ryżycka

NZOZ „Zakład Pielęgnacyjny Rodzina” 3 gabinety stomatolog. Szkoły z terenu Gminy Chybie.

cały rok
– w ramach potrzebOrganizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy - uświadamianie i przekazywanie rożnego rodzaju wiadomości z zakresu profilaktyki zdrowia.

Publikacje w gazetce gminnej „Wiadomości znad Piotrówki”.

Profilaktyka wad wymowy dzieci przedszkolnych – praca logopedy zarówno z dziećmi jak i z rodzicami.


Urząd Gminy Zebrzydowice

43-410 Zebrzydowice, ul. Ks.Janusza 6

tel. centrala: 032 475 51 00

e-mail: ug@zebrzydowice.pl

Placówki oświatowe w gminie


rok szkolny – w zależności od potrzeb

cyklicznie

cały rok

Programy pt: „Zadbaj o swoje zdrowie” „Twoje zdrowie w twoich rękach.” Sale wykładowe, szkoły.Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Chrześcijańska Służba Charytatywna

43-430 Skoczów, ul. Osiedlowa 26

tel. 033 853 36 98


cały rok 2008Pogadanki w klubie „AA”.Parafia Rzymsko-Katolicka Dobrego Pasterza

43-450 Ustroń, ul. Polańska 95

Tel.. 033 854 36 80, 033 854 55 24,

Fax 033 854 36 80

e-mail: biuro@gci.ox.pl

wg potrzeb


Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia w szkołach.Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy w Cieszynie

43-400 Cieszyn, Rynek 6

tel: 033-8520174


IV – XI 2008Prelekcje w szkołach nt. profilaktyki raka piersi i szkodliwości palenia tytoniu.
Dni Walki z Rakiem – gmina Zebrzydowice, Kaczyce.

Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4

tel. 033 858 10 08 (grzecznościowy)


wg potrzeb
30 maja godz. 16:00

Z uwagi na niepełnosprawność: /niewidomi, słabo widzący ,wiek geriatryczny/ przekazywana jest aktualna wiedza z zajęciami praktycznymi.Polski Związek Niewidomych Koło Cieszyn 43-400 Cieszyn,

ul Srebrna 6 Tel. 85 212 60

biuro czynne poniedziałek –wtorek – czwartek od godz. 8.00 do godz. 13.00

na bieżąco
Wykłady zdrowotne w ramach wykładów plenarnych dla Uniwersytetu III Wieku.

Biblioteczka zdrowia seniora.Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku

Cieszyn, Bielska 63

tel.033/8546-444,

e-mail:dasa_44@o2.plod stycznia do czerwca 2008r.

grant planowany na 2008 r.Organizacja koncertów:

-walentynkowego

- jesiennego - w celu przybliżenia lokalnej społeczności idei hospicyjnej

Organizacja debat i dni otwartych Hospicjum

Publikacja wydana z okazji 10-cio lecia Hospicjum w Cieszynie


Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty

43-400 Cieszyn, ul. Wąska 2a

tel. 851 45 14

e-mail: cieszynhospicjum@vp.pl

www.hospicjum.home.pl

15 luty


4 października

wrzesień/październik

sierpień 2008


Pogadanki, prelekcje, warsztaty o tematyce prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców prowadzone w 8 Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych TPD, świetlicach szkolnych – Jaworzynka, Koniaków.

TPD Oddział Powiatowy

43-400 Cieszyn, ul. Ks. Świeżego 6

tel. 033 852 22 50

cały rok

Udzielanie porad prozdrowotnych podczas codziennej praktyki lekarsko pielęgniarskiej.


NZOZ Praktyka Grupowa Lekarze Domowi s.c.

ul. Katowicka 5, 43-418 Pogwizdów

tel. fax 0338568248

pogkon@poczta.onet.pl


bezterminowoOrganizowanie prelekcji w szkołach i spotkań z uczniami w przychodni na temat promocji zdrowia (profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych, profilaktyka wczesnej inicjacji seksualnej).

Prowadzenie Poradni Rozpoznawania Płodności im. Prof. W Fijałkowskiego. Poradnictwo w zakresie planowania rodziny - ulotki, prelekcje.

Kursy metod rozpoznawania płodności, opieka prekoncepcyjna.


Poradnia Rodzinna przy ul. Sportowej s.c.

43-430 Skoczów, ul Sportowa 1

tel./fax 0-33/ 8533908

poradnia-rodzinna@neostrada.pl


2008


 1. systematyczna edukacja prozdrowotna pacjentów hospitalizowanych i ich rodzin, jak również diagnozowanych w Poradni Kardiologicznej

 2. opracowanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów

 3. organizowanie populacyjnych akcji modyfikujących styl życia i promujących zachowania prozdrowotne

 4. zainteresowanie programem edukacji prozdrowotnej:

 • wydawców lokalnej prasy i informatorów samorządowych, parafialnych

 • szkół (w tym gastronomicznych)

 • samorządów lokalnych

Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

ul. Zdrojowa 6

43-450 Ustroń

Tel. 033 584 16 32

Fax 033 854 25 86

e-mail: scr@scr-ustron.com.pl


ad. 1 - kontynuacja

ad. 2 - VI - XI 2008r.

ad. 3 - X i XII 2008r.

ad. 4 – od VI do XII 2008r.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy