Strona główna

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie I ochrony ofiar przemocy


Pobieranie 415.04 Kb.
Strona1/14
Data18.06.2016
Rozmiar415.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY

SPIS TREŚCIPOWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W SKŁADZIE: 4

WPROWADZENIE 6

1. PRZEMOC W RODZINIE - PODSTAWY TEORETYCZNE 8

1.1 Definicja 8

1.2 Cykle w przemocy domowej 8

1.3 Rodzaje przemocy w rodzinie 9

1.4 Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie 10

1.5 Skutki przemocy w rodzinie 11

2. PRZEMOC W RODZINIE W WYBRANYCH DOKUMENTACH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH 13

2.1 Dokumenty międzynarodowe. 13

2.2 Prawo polskie wobec problemu przemocy w rodzinie 15

3. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ. 17

3.1 Zadania organów administracji rządowej 18

3.2 Zadania organów administracji samorządowej 18

3.3 Zakres działań instytucji pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratury, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych 22

4. DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE 28

4.1 Poziom ogólnopolski 28

4.2 Przemoc w rodzinie w województwie mazowieckim 32

4.3 Skala zjawiska przemocy w Powiecie Pruszkowskim 34

4.4 Typowa rodzina dotknięta przemocą 38

4.5 Typowy sprawca i typowa ofiara przemocy 40

4.6 Realizacja Procedury Niebieskiej Karty przez służby, instytucje w Powiecie Pruszkowskim 46

5. PRAKTYKI POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE PRUSZKOWSKIM 49

5.1 Reakcja instytucji na przemoc w rodzinie 49

5.2 Relacje między instytucjami 56

6. ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO-EDUKACYJNE WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 61

6.1 Geneza 61

6.2 Założenia 61

6.3 Sposób realizacji i zawartość merytoryczna programu „Partner” 62

6.4 Cele i rezultaty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 62

7. CELE PROGRAMU 63

7.1 Analiza SWOT przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Pruszkowskim 63

7.2 Wnioski i rekomendacje 64

7.3 Harmonogram 67

8. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU, ZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE, EWALUACJA I KALKULACJA FINANSOWA PROGRAMU NA LATA 2013 - 2017 82

9. SPIS WYKRESÓW I TABEL 8410. BIBLIOGRAFIA 85

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W SKŁADZIE:


 • Jadwiga Lawrence - Radna Powiatu Pruszkowskiego

 • Maria Makowska - Radna Powiatu Pruszkowskiego

 • Piotr Romaniuk - Prokurator Rejonowy, Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie

 • Zygmunt Kamiński - Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

 • (osoba oddelegowana) Magda Kruziewicz - Główny Specjalista Wydziału Edukacji Kultury i Sport, Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

 • SSO Danuta Grunwald, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie

 • (osoba oddelegowana), Agata Polkowska ,Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich, Sąd Rejonowy w Pruszkowie

 • Monika Łata, Kierownik Zespołu: starszy kurator II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych, Sąd Rejonowy w Pruszkowie

 • Anna Skrzypiec, Kurator Zawodowy, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych, Sąd Rejonowy w Pruszkowie

 • mł. insp. Waldemar Perdion, Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

 • (osoba oddelegowana), podkom. Dorota Nowak, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

 • Małgorzata Choroś, Główny Specjalista z Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

 • Leszek Skrzypczak, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie

 • (osoba oddelegowana, Anna Szumacher, Pedagog, Liceum Ogólnokształcącego
  im. T. Kościuszki w Pruszkowie


 • Maria Konopka, Dyrektor, Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie

 • Regina Radziszewska, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Fridtjofa Nansena
  w Piastowie


 • (osoba oddelegowana), Joanna Sztroman, Pedagog, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  im. Fridtjofa Nansena w Piastowie


 • Justyna Zygadło, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr1 w Piastowie

 • Danuta Rusak, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie

 • Bożena Strojek, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Piastowie

 • Teresa Kostrzewska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

 • (osoba oddelegowana), Ewa Kominek Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

 • Joanna Dzierzba, Kierownik Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie

 • Anna Kuźmińska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie

 • Iwona Radzimirska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

 • Grażyna Witkowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie

 • (osoba oddelegowana) Grażyna Wojda, Specjalista Pracy Socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie

 • Ewa Ilczyszyn, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie

 • Joanna Szczuka, Kierownik Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej w Piastowie

 • Mieczysław Brągoszewski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

 • Małgorzata Abramska, Dyrektor Przychodni lekarskiej „Zdrowie” NZOZ w Pruszkowie

WPROWADZENIE


Ustawą z dnia 10.06.2010 roku o Zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 6 ust. 3 pkt 1 nałożono na powiaty obowiązek opracowania i realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (Dz.U. nr 125, poz. 842). Koordynację działań w ramach tych prac Zarząd Powiatu Pruszkowskiego powierzył Zespołowi Ośrodków Wsparcia w Piastowie.

Zasadniczym celem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, zwany dalej programem jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skuteczna pomoc osobom jej doznającym.

Art. 6, ust. 3 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala, że do zadań zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez zobowiązane podmioty - administrację rządową (gmina, powiat) mają zastosowanie zasady określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) i w ustawie z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 ze zm.).

Prace nad opracowaniem programu rozpoczął Powiatowy Zespół Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, powołany Uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 49/941/2011 z dnia 6.10.2011 roku, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz kluczowych instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Pruszkowskim.


Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań nakierowanych zarówno na osobę doznającą przemocy, jak i na edukację oraz korygowanie agresywnych postaw i zachowań osób stosujących przemoc. Zaplanowano w nim realizację zadań dla poszczególnych instytucji i organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.

Część opisowa zawiera podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy. Przytoczone zostały także międzynarodowe i krajowe dokumenty prawne odnoszące się do problemu przemocy, a także zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.


Przeprowadzono także diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie. Na podstawie, której opracowano listę priorytetowych potrzeb i kierunków działania. Analiza ilościowa i jakościowa materiałów zgromadzonych podczas badania społecznego pozwoliła na wyznaczenie celów i zadań programu.

Realizację zadań wyznaczono w harmonogramie działań programu w formie ciągłej, wskazano źródła finansowania. Zarządzanie realizacją programu powierzono Zespołowi ds. Wdrażania Programu, który powstanie w wyniku przekształcenia Powiatowego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Wymieniony Zespół będzie czuwał nad planowaną realizacją zadań wyznaczonych na dany rok.


Zakładając, że program będzie stanowił strategiczny plan działań opracowany we współpracy
z przedstawicielami instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na terenie powiatu oczekuje się, że przyczyni się on do wypracowania skoordynowanego interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie pruszkowskim, co niewątpliwie może pomóc,
a nade wszystko ograniczyć zjawisko przemocy i towarzyszących mu skutków patologicznych oraz poprawy życia pruszkowskich rodzin.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość