Strona główna

Poziom kompetencji językowej wg cef – B1/B2


Pobieranie 144.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar144.66 Kb.

PLAN WYNIKOWYNew Matura Success

Intermediate

POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF – B1/B2
Rozdział 1: One of the gang
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 1.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 1, w szczególności:

• słowa dotyczące klubów, stowarzyszeń i organizacji.

• czasowniki złożone,

• nazwy ubrań i akcesoriów,

• przymiotniki opisujące ubrania.


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

czasy teraźniejsze (Present Simple, Present Continuous)

przysłówki częstotliwości (w tym z czasownikiem to be)

forma each other oraz zaimki zwrotne, np. myselfZna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

czasy teraźniejsze (Present Simple, Present Continuous)

przysłówki częstotliwości (w tym z czasownikiem to be i czasownikami modalnymi)

forma each other oraz zaimki zwrotne, np. myself (w tym wie, że zaimków zwrotnych nie stosuje się z niektórymi czasownikami)

• zachowuje poprawną kolejność przymiotników


Czytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

• Zadaje koledze lub koleżance podane w podręczniku pytania dotyczące klubów i stowarzyszeń. Odpowiada na pytania tego typu, używając podanych informacji.

• Krótko wyraża swoje opinie. Zgadza się z opiniami innych lub sprzeciwia się im.

• Krótko opisuje strój swoich kolegów i koleżanek. Nazywa podstawowe ubrania i akcesoria.


• Samodzielnie układa pytania dotyczące klubów i stowarzyszeń. Zadaje je koledze lub koleżance i odpowiada na pytania tego typu.

• Wyraża swoje opinie. Zgadza się z opiniami innych, częściowo się z nimi zgadza lub wyraża swój sprzeciw.

• Dość szczegółowo opisuje strój różnych osób.


Pisanie

Krótko opisuje strój, gusta muzyczne i sposoby spędzania wolnego czasu jakiejś grupy młodzieży (np. subkultury).

Szczegółowo opisuje strój, gusta muzyczne i sposoby spędzania wolnego czasu wybranej przez siebie grupy młodzieży (np. subkultury).Rozdział 2: Keep in touch
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 2.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 2, w szczególności:

• słowa dotyczące użycia komputerów i telefonów komórkowych,

• czasowniki złożone.


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

czas Present Perfect Continuous

proste pytania pośrednie (indirect questions)


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

czasy Present Perfect Simple oraz Present Perfect Continuous

pytania pośrednie (indirect questions)


Czytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

• Krótko odpowiada na pytania dotyczące użycia komputerów i internetu.

• W podstawowy sposób opisuje zdjęcia (osoby, miejsce, czynności). Krótko odpowiada na niektóre pytania do niego.

• Odgrywa prostą i krótką rozmowę w sklepie, by uzyskać lub przekazać informacje dotyczące różnych produktów.

• Opowiada krótkie anegdoty ze swojego życia i opisuje swoje doświadczenia.• Wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące użycia komputerów i internetu. Przedstawia zalety i wady używania serwisów społecznościowych. Wyraża swoje opinie na tematy poruszone w przeczytanych tekstach.

• Dokładnie opisuje zdjęcie oraz wyczerpująco odpowiada na pytania do niego.

• Odgrywa rozmowy w sklepie, by uzyskać i przekazać informacje dotyczące różnych produktów. Zadaje różne grzeczne pytania.

• Opowiada dłuższe anegdoty ze swojego życia i opisuje swoje doświadczenia.Pisanie

Pisze list to kolegi lub koleżanki z zagranicy. Przekazuje część informacji.

Pisze list do kolegi/koleżanki z zagranicy. Przekazuje wszystkie informacje. Zachowuje odpowiedni styl i formę.Rozdział 3: Outside the law?
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 3.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 3, w szczególności:

• słowa opisujące brytyjski wymiar sprawiedliwości,

• nazwy przestępstw i przestępców,

• słowa opisujące nieodpowiednie zachowanie.Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

czasy przeszłe Past Simple oraz Past Continuous

formy czasu Past Perfect Simple

czasownik used toZna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

czasy przeszłe Past Simple, Past Continuous oraz Past Perfect Simple

czasowniki used to oraz would


Czytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

• Krótko relacjonuje przebieg przestępstwa. Zadaje proste pytania na jego temat.

• W podstawowy sposób opisuje zdjęcia (osoby, miejsce, czynności). Krótko odpowiada na niektóre pytania do niego.

• Proponuje kary w sytuacjach przedstawionych w podręczniku. Krótko uzasadnia swoje stanowisko.

• Krótko opisuje swoje zwyczaje z przeszłości.

• Odpowiada na pytania dotyczące słuchania oraz kupowania muzyki.


• Relacjonuje przebieg przestępstwa oraz zadaje różne dodatkowe pytania na temat opisywanych wydarzeń.

• Dokładnie opisuje zdjęcie oraz wyczerpująco odpowiada na pytania do niego.

• Proponuje kary w sytuacjach przedstawionych w podręczniku. Uzasadnia swoje wybory oraz skutecznie broni ich w dyskusji.

• Dość dokładnie opisuje swoje zwyczaje z przeszłości i opowiada o swoich upodobaniach.

• Wypowiada się na tematy związane z muzyką (np. słuchanie, kupowanie).


Pisanie

Pisze krótką anegdotę na temat swoich wierzeń, upodobań lub obaw z dzieciństwa.

Pisze bardziej rozbudowaną anegdotę na temat swoich wierzeń, upodobań lub obaw z dzieciństwa.Rozdział 4: His and hers
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 4.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 4, w szczególności:

• przymiotniki opisujące osobowość,

• etapy w życiu człowieka,

• słowa opisujące zachowanie ludzi,

• słowa opisujące system edukacji.


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

proste czasowniki modalne, np. must, can, have to, shouldZna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

wprowadzone czasowniki modalne, np. must, can/could, have/had to, should, ought toCzytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

• Krótko opisuje obowiązki i prawa, które ma obecnie.

• Opowiada, jakie ubrania i zabawki lubił, gdy był dzieckiem.

• Wypowiada się na temat obowiązków domowych odpowiednich dla chłopców i dziewczynek.

• Prosi o pozwolenie. Udziela go lub odmawia.

• Krótko opisuje dwa rodzaje szkół przedstawione na zdjęciach. Wskazuje, który z nich bardziej mu się podoba.


• Dokładnie opisuje obowiązki i prawa, które ma obecnie oraz które miał w przeszłości.

• Opisuje ubrania i zabawki, które lubił, gdy był dzieckiem.

• Wypowiada się na temat obowiązków domowych odpowiednich dla chłopców i dziewczynek. Wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat stereotypów.

• Używając różnych wyrażeń, prosi o pozwolenie. Udziela pozwolenia (w tym wyraża swoje zastrzeżenia) lub odmawia.

• Opisuje dwa rodzaje szkół przedstawione na zdjęciach. Wskazuje, który jest lepszy a który gorszy oraz dość szczegółowo uzasadnia swój wybór.


Pisanie

• Krótko opisuje osobę, którą podziwia.

• Pisze list do redakcji. Przekazuje większość informacji. Stosuje niektóre wyrażenia stylu formalnego.• Szczegółowo opisuje osobę, którą podziwia. Zachowuje odpowiednią formę i styl.

• Pisze list do redakcji. Przekazuje wszystkie informacje. Zachowuje odpowiedni styl i formę.

Rozdział 5: What a disaster!
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 5.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 5, w szczególności:

• słowa dotyczące zanieczyszczenia środowiska,

• czasowniki złożone,

• nazwy kataklizmów i klęsk żywiołowych.Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

czasowniki will, may i might dla wyrażania przypuszczeń

formy will, be going to oraz czas Present Continuous dla opisywania przyszłości


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

czasowniki will, may i might oraz przysłówki (np. definitely, certainly, likely) dla wyrażania przypuszczeń

formy will, be going to oraz czas Present Continuous dla opisywania przyszłości


Czytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

• Na podstawie wskazówek w podręczniku wyraża proste przewidywania dotyczące wydarzeń z przyszłości.

• Rozmawia o sposobach ochrony środowiska. Wskazuje najskuteczniejsze rozwiązania.

• Odgrywa rozmowę między organizatorem wycieczki a rodzicem. Uzyskuje lub przekazuje podstawowe informacje dotyczące wycieczki.

• Wygłasza krótką prezentację na temat środowiska naturalnego. Stosuje kilka wyrażeń wprowadzonych w podręczniku.

• W rozmowie z kolegą lub koleżanka, przedstawia swój pomysł na konkurs międzyklasowy.


• Samodzielnie wyraża swoje przewidywania dotyczące wydarzeń z przyszłości.

• Rozmawia o sposobach ochrony środowiska. Opisuje swoje zachowania, wskazuje najskuteczniejsze rozwiązania. Uzasadnia swoje opinie.

• Odgrywa rozmowę między organizatorem wycieczki a rodzicem. Uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące wycieczki.

• Wygłasza prezentację na temat środowiska naturalnego. Stosuje większość poznanych wyrażeń.

• W rozmowie z kolegą lub koleżanka szczegółowo przedstawia swój pomysł na konkurs międzyklasowy. Udziela dodatkowych informacji.


Pisanie

Pisze ulotkę, by zachęcić ludzi do udziału w zbiórce pieniędzy.

Wykorzystując podane w podręczniku wskazówki, pisze ulotkę, by zachęcić ludzi do udziału w zbiórce pieniędzy.Rozdział 6: Animal magic
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 6.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 6, w szczególności:

• przymiotniki opisujące osobowość,

• rodzaje zwierząt.


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

• zdania warunkowe – typy 0, 1 i 2Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

• zdania warunkowe – typy 0, 1 i 2

formy, które mogą zastępować if, np. when, unless, as soon as


Czytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

• Mówi, jakim zwierzęciem chciałby być.

• Mówi, jak w przyszłości mogą się zmienić ludzie i zwierzęta.

• Prosi o radę. Używając niektórych poznanych wyrażeń, udziela prostych rad.

• Odpowiada na pytania dotyczące ogrodów zoologicznych.• Mówi, jakim zwierzęciem chciałby być i uzasadnia swój wybór.

• Mówi, jak w przyszłości mogą się zmienić ludzie i zwierzęta.

• Używając poznanych wyrażeń, prosi o radę oraz udziela rad w różnych sytuacjach.

• Odpowiada na pytania dotyczące ogrodów zoologicznych. Przedstawia dobre i złe strony ich istnienia.Pisanie

Pisze krótką rozprawkę dotyczącą posiadania zwierząt. Przedstawia kilka argumentów „za” i „przeciw”.

Pisze rozprawkę dotyczącą posiadania zwierząt. Przedstawia odpowiednie argumenty „za” i „przeciw” oraz wyraża swoją opinię. Zachowuje odpowiednią formę i styl.Rozdział 7: Nobody's perfect
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 7.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 7, w szczególności:

• przymiotniki wprowadzające mowę zależną,

• słowa dotyczące pracy i wykształcenia.


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

mowa zależna – zdania twierdzące w poznanych czasach oraz z czasownikami can, will

• mowa zależna – pytania i formy trybu rozkazującego


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

mowa zależna – zdania twierdzące w poznanych czasach oraz z czasownikami can, will

proste czasowniki wprowadzające mowę zależną, np. add, complain

• mowa zależna – pytania i formy trybu rozkazującegoCzytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

• Rozmawia z kolegą lub koleżanką na temat pracy. Krótko odpowiada na pytania, wyraża i uzasadnia swoje opinie.

• Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej plany na przyszłość. Zapisuje otrzymane odpowiedzi.

• W podstawowy sposób opisuje zdjęcia (osoby, miejsce, czynności). Krótko odpowiada na niektóre pytania do niego.


• Dyskutuje z kolegą lub koleżanką na temat pracy. Odpowiada na pytania, wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz broni ich, przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań.

• Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej plany na przyszłość. Relacjonuje otrzymane odpowiedzi, używając form mowy zależnej.

• Dokładnie opisuje zdjęcia oraz wyczerpująco odpowiada na pytania do niego.


Pisanie

Używając mowy zależnej, przekazuje bardzo proste informacje, które uzyskał od kolegi lub koleżanki.

Używając mowy zależnej, streszcza i przekazuje informacje, które uzyskał od kolegi lub koleżanki.Rozdział 8: Getting away
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 8.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 8, w szczególności:

• rodzaje sportów,

• słowa dotyczące podróży lotniczych,

• kolokacje,

• przymiotniki opisujące miejsca i panującą w nich atmosferę.


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

• strona bierna poznanych czasówZna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

strona bierna poznanych czasów (w tym czasy typu continuous)Czytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

• Krótko porównuje różne rodzaje zakwaterowania i opowiada o swoich pobytach w różnych miejscach.

• Zamienia niektóre podane komunikaty i wypowiedzi na stronę bierną.

• Mówi, które spośród przedstawionych sportów wydają mu się najciekawsze.

• W rozmowie z kolegą lub koleżanką uzyskuje podstawowe informacje na temat przedstawionych sportów ekstremalnych.

• Odgrywa rozmowę na lotnisku. Uzyskuje i przekazuje proste informacje.

• Wybiera jedną z form rekreacji i spędzania wolnego czasu w Londynie i krótko uzasadnia swój wybór.• Szczegółowo porównuje różne rodzaje zakwaterowania. Dokładnie opowiada o swoich pobytach w różnych miejscach.

• Zamienia podane komunikaty i wypowiedzi na stronę bierną.

• Mówi, którego spośród przedstawionych sportów chciałby spróbować. Uzasadnia swój wybór oraz wyjaśnia, dlaczego odrzucił pozostałe propozycje.

• Odgrywa z kolegą lub koleżanką rozmowę na temat sportów ekstremalnych. Uzyskuje część informacji na temat oferowanych zajęć.

• Odgrywa rozmowę na lotnisku. Uzyskuje i przekazuje szczegółowe informacje, negocjuje z pracownikiem linii lotniczej.

• Wybiera jedną z form rekreacji i spędzania wolnego czasu w Londynie. Dokładnie wyjaśnia, dlaczego wybrał daną opcję oraz dlaczego odrzucił drugą propozycję.Pisanie

Krótko opisuje miejsce, które lubi odwiedzać ze względu na jego wyjątkową atmosferę. Większość wypowiedzi jest zgodna z tematem. Przedstawia różne informacje i opinie.

Opisuje miejsce, które lubi odwiedzać ze względu na jego wyjątkową atmosferę. Cała wypowiedź jest zgodna z tematem. Zachowuje odpowiednią formę i styl.Rozdział 9: Feelings
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 9.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 9, w szczególności:

• przymiotniki opisujące teksty i literaturę,

• przymiotniki i rzeczowniki nazywające uczucia,

• synonimy poznanych słów,

• choroby i urazy oraz sposoby ich leczenia,

• przymiotniki opisujące osobowość.Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

• zdania warunkowe – typ 3

formy I wish i If only z czasem Past Simple i Past Perfect


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

zdania warunkowe typ 3, w tym formy z might

formy I wish i If only z czasem Past Simple i Past Perfect


Czytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

• Krótko wypowiada się na temat sytuacji hipotetycznych.

• Krótko opisuje zdjęcie oraz uczucia osób na nim.

• Mówi, jak się czuł w różnych sytuacjach w przeszłości.

Wyraża życzenia i żal dotyczące prostych sytuacji z teraźniejszości i przeszłości.

• Krótko relacjonuje wydarzenia z przeszłości.

• W podstawowy sposób opisuje zdjęcia (osoby, miejsce, czynności). Krótko odpowiada na niektóre pytania do niego.• Dość szczegółowo wypowiada się na temat sytuacji hipotetycznych.

• Dokładnie opisuje zdjęcie oraz uczucia osób na nim. Uzasadnia swoją opinię.

• Opowiada dłuższe anegdoty ze swojego życia i opisuje, jak się wówczas czuł.

• Dość wyczerpująco wypowiada się na temat wydarzeń z teraźniejszości i przeszłości. Wyraża życzenia i żal własne oraz innych osób.

• Szczegółowo relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Odpowiednio łączy kolejne części opisu wydarzenia. Stosuje mowę zależną.

• Dokładnie opisuje zdjęcia oraz wyczerpująco odpowiada na pytania do niego.Pisanie

Krótko relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Stara się łączyć kolejne części opisu wydarzenia. Opisuje swoje uczucia.

Szczegółowo relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Odpowiednio łączy kolejne części opisu wydarzenia. Opisuje uczucia swoje i innych osób. Stosuje mowę zależną.Rozdział 10: True art
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 10.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 10, w szczególności:

• słowa i wyrażenia używane do oceniania dzieł sztuki,

• słowa opisujące muzykę (klasyczną i popularną),

• kolokacje,

• przymiotniki o „silnym” znaczeniu,

• słowa opisujące filmy i programy telewizyjne.Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

• czasowniki modalne wyrażające przypuszczenia dotyczące teraźniejszości i przeszłościZna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

• czasowniki modalne wyrażające przypuszczenia dotyczące teraźniejszości i przeszłości

formy a little, a bit, a little bit z przymiotnikami o negatywnym znaczeniu


Czytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

• Krótko wypowiada się na temat sztuki i artystów. Przekazuje podstawowe informacje oraz wyraża proste opinie (np. o swoim ulubionym malarzu).

• Bardzo krótko opisuje dzieła sztuki przedstawione na zdjęciach.

• Stara się brać udział w rozmowie na temat sztuki, np. przerywa wypowiedź rozmówcy, prosi o wyjaśnienie i powtórzenie itd.

• Wygłasza krótką prezentację na temat związany ze sztuką. Stosuje kilka poznanych wyrażeń.

• Próbuje wyjaśnić znaczenie cytatów podanych w podręczniku.

• Krótko opisuje swoje preferencje i doświadczenia dotyczące muzyki.

• Wymienia filmy, które ostatnio widział.


• Wyczerpująco wypowiada się na temat sztuki oraz artystów. Przekazuje szczegółowe informacje, wyraża i uzasadnia swoje opinie.

• Krótko opisuje dzieła sztuki przedstawione na zdjęciach. Wyraża proste opinie.

• Aktywnie bierze udział w rozmowie na temat sztuki, np. przerywa wypowiedź rozmówcy, prosi o wyjaśnienie i powtórzenie itd.

• Wygłasza prezentację na temat związany ze sztuką. Zachowuje odpowiednią strukturę, stosuje poznane wyrażenia.

• Samodzielnie wyjaśnia znaczenie cytatów podanych w podręczniku.

• Wyczerpująco opisuje swoje preferencje i doświadczenia dotyczące muzyki.

• Opowiada o filmach, które ostatnio widział. Odpowiada na pytania dotyczące filmów, np. czy czyta recenzje, jakie gatunki filmowe lubi.


Pisanie

Pisze krótką recenzję filmu. Podaje proste informacje i wyraża proste opinie.

Pisze recenzję filmu. Podaje odpowiednie informacje oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie. Zachowuje odpowiednią formę i styl.Rozdział 11: Looking good
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 11.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 11, w szczególności:

• słowa dotyczące sportu i aktywności fizycznej,

• nazwy zabiegów kosmetycznych,

• przymiotniki opisujące wygląd.Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

• przedimki – podstawowe użycia

konstrukcja have/get something done


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

• przedimki – podstawowe i trudniejsze użycia

konstrukcja have/get something done

formy look, look like, look as ifCzytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

• Krótko odpowiada na pytania dotyczące troski o wygląd zewnętrzny.

• Krótko wypowiada się na temat własnej aktywności fizycznej.

Na podstawie wskazówek w podręczniku zadaje proste pytania. Krótko odpowiada na pytania tego typu.

• Krótko opisuje wygląd zewnętrzny ludzi.• Wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące troski o wygląd zewnętrzny. Stosuje wprowadzone wyrażenia.

• Szczegółowo wypowiada się na temat własnej aktywności fizycznej. Opisuje ćwiczenia i zajęcia popularne wśród młodzieży. Ocenia ich skuteczność.

• Rozmawia z kolegą lub koleżanką na temat różnych usług i zabiegów, z których korzystał. Przekazuje klasie uzyskane informacje.

• Szczegółowo opisuje wygląd zewnętrzny ludzi.Pisanie

Krótko opisuje osobę (wygląd zewnętrzny i charakter).

Dokładnie opisuje osobę (wygląd zewnętrzny i charakter). Zachowuje odpowiednią formę i styl.Rozdział 12: The hard sell
POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


Znajomość środków językowych

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 12.

Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 12, w szczególności:

• słowa opisujące żywność i potrawy,

• przymiotniki występujące z przyimkami,

• słowa związane z zakupami i usługami,

• kolokacje.


Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.

konstrukcje czasownik + bezokolicznik lub gerundZna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach.

konstrukcje czasownik + bezokolicznik lub gerund, w tym czasowniki, które występują z więcej niż jedną formąCzytanie i słuchanie

W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Mówienie

Wyraża swoją opinię na temat jedzenia domowego i jedzenia typu fast food.

• W podstawowy sposób opisuje zdjęcia (osoby, miejsce, czynności). Krótko odpowiada na niektóre pytania do niego.

• Wygłasza krótką prezentację na temat związany z zakupami. Stosuje kilka poznanych wyrażeń.

• Składa proste reklamacje.Wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat jedzenia domowego i jedzenia typu fast food.

• Dokładnie opisuje zdjęcie oraz wyczerpująco odpowiada na pytania do niego.

• Wygłasza prezentację na temat związany z zakupami. Wyraża i uzasadnia swoją opinię. Zachowuje odpowiednią strukturę.

• Grzecznie składa różne reklamacje. Negocjuje sposób rozwiązania problemu.Pisanie

Pisze list z reklamacją. Przekazuje większość niezbędnych informacji. Stosuje część poznanych wyrażeń.

Pisze list z reklamacją. Przekazuje wszystkie niezbędne informacje. Zachowuje odpowiednią formę i styl. Stosuje poznane wyrażenia.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość