Strona główna

Poznań: Dostawa leków stosowanych w programach terapeutycznych: Hepsera, Thromboreductin, Velcade dla zoz poznań Stare Miasto Numer ogłoszenia: 106416 2009; data zamieszczenia: 16. 04. 2009


Pobieranie 13.27 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.27 Kb.
Poznań: Dostawa leków stosowanych w programach terapeutycznych: Hepsera, Thromboreductin, Velcade dla ZOZ Poznań - Stare Miasto
Numer ogłoszenia: 106416 - 2009; data zamieszczenia: 16.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35355 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w programach terapeutycznych: Hepsera, Thromboreductin, Velcade dla ZOZ Poznań - Stare Miasto.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są leki stosowane w różnych programach terapeutycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): PAKIET I - Hepsera (Adefovir) - w tabletkach a 10 mg x 30 tabl. w op. - w ilości 77 opakowań - lek stosowany w programie terapeutycznym wzw typu B w odporności na lamiwudynę, PAKIET II -Thromboreductin (Anagrelid) - w tabletkach a 0,5 mg po 100 tabletek w opakowaniu - w ilości 163 opakowania - lek stosowany w leczeniu nadpłytkowości samoistnej PAKIET III - Valcade (Bortezomibum) w fiolkach a 1 mg, w ilości 154 fiolki - lek stosowany w programie terapeutycznym leczenia szpiczaka mnogiego. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę leków do zamawiającego przez wykonawcę..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 568966.80 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Hepsera (Adefovir) - w tabletkach a 10 mg x 30 tabl. w op. - w ilości 77 opakowań - lek stosowany w programie terapeutycznym leczenia wzw typu B w oporności na lamiwudynę

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Oddział w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 170170.00

 • Oferta z najniższą ceną: 157038.30 oferta z najwyższą ceną: 174433.50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Thromboreductin (Anagrelid) - w tabletkach a 0,5 mg po 100 tabletek w opakowaniu - w ilości 163 opakowania - lek stosowany w leczeniu nadpłytkowości samoistnej

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 248917.30

 • Oferta z najniższą ceną: 248917.30 oferta z najwyższą ceną: 256335.02

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Velcade (Bortezomibum) w fiolkach a 1 mg, w ilości 154 fiolki - lek stosowany w programie terapeutycznym leczenia szpiczaka mnogiego

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Oddział w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 163011.20

 • Oferta z najniższą ceną: 163011.20 oferta z najwyższą ceną: 164144.00

 • Waluta: PLN.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość