Strona główna

Pozycja planu: a 1


Pobieranie 0.95 Mb.
Strona1/37
Data20.06.2016
Rozmiar0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Pozycja planu: A.1.1


Nazwa przedmiotu:

JĘZYK ANGIELSKI


Poziom studiów:

studia I stopnia (inżynierskie)

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów:

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek:

BIOTECHNOLOGIA

Specjalność:

Agrobiotechnologia

Przedmiot wprowadzający:

Język angielski ze szkoły średniej

Wymagania wstępne:

Praktyczne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie podstawowym


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III18


3

IV27


4

V27


4
Założenia i cele przedmiotu – Celem przedmiotu jest:

- skuteczne posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach codziennych i zawodowych w mowie i piśmie z uwzględnieniem rejestru językowego, stylu formalnego i nieformalnego

- umiejętność analizy tekstu autentycznego, specjalistycznego związanego z obranym kierunkiem studiów tj. tłumaczenie, wyszukiwanie stosownych informacji, streszczenie i - przetwarzanie treści w celu ich dalszego wykorzystania

- umiejętność postrzegania zjawisk kulturowych krajów anglojęzycznych

- kształtowanie systematyczności i samodyscypliny, aktywnego udziału studentów w procesie nauczania

- umiejętność uczestniczenia w dyskusji, negocjacji, wyrażania opinii itp.

- opanowanie strategii uczenia się, korzystanie z różnych źródeł np. leksykony, encyklopedie, słowniki, programy multimedialne czy internet, gotowość do wykorzystania języka obcego jako narzędzia poznania

- umiejętność postrzegania znaczenia wiedzy i wymiany informacji, globalizacji życia społecznego i postępu naukowo-technicznego
Metody dydaktyczne – Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem nagrań CD, DVD.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – Bieżące sprawdziany pisemne i testy leksykalno – gramatyczne; zaliczenie końcowe - ustne na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji na wybrany temat.

Treści kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Charakterystyka osób przedmiotów i zjawisk; określanie wiedzy, umiejętności i sposobów ich zdobywania; określanie miejsca pobytu, znajdowania się osób lub przedmiotów; wyrażanie oddziaływania czegoś na coś (przyczyna – skutek); określanie stosunków czasowych; określanie stanu fizycznego i psychicznego człowieka; określanie czynności i zajęć; wyrażanie przy pomocy czasowników celu i przeznaczenia; wyrażanie pragnień i zamierzeń; określanie sposobu przekazu informacji; opis różnych form spędzania wolnego czasu; opisywanie zainteresowań, aktywności naukowej, kulturalnej, sportowej studenta; poznanie podstawowej terminologii języka specjalistycznego dotyczącego rolnictwa, biologii, biotechnologii.Nazwisko osoby prowadzącej przedmiot:

Pracownicy SJO


Literatura
Literatura podstawowa
 1. podręcznik i ćwiczenia – In Company SB i WB/Macmillan; English ProFile SB i WB


Literatura uzupełniająca

 1. J. Bujewska: English Texts – Agriculture

 2. Timesavers for Teachers /Mary Glasgow Publications

 3. Szkutnik: Business English

 4. A. Jenkins – Murphy: The Language of Agriculture in English

 5. Słownik Wizualny

 6. P. Domański: English in Science and Technology

 7. V. Evans: Grammarway

 8. M. Matasek: Gramatyka języka angielskiego

 9. Czasopisma: Anglorama i Science world

 10. I.Baszyńska, J. Idźkowska, J. Kopańska-Macur: English in the Natural Sciences


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość