Strona główna

Praca licencjacka – najważniejsze informacje


Pobieranie 16.16 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar16.16 Kb.

Praca licencjacka – najważniejsze informacje


Standardowy format pracy to format A4 z marginesami 2,5 cm (dodatkowo 1 cm na oprawę), wielkość czcionki 12 pkt; krój czcionki Times New Roman, interlinia 1,5. Wszystkie strony, za wyjątkiem pierwszej, powinny być ponumerowane.
Praca licencjacka powinna zawierać: stronę tytułową (strona 1), podpisane oświadczenie o autorstwie i całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy z wersją drukowaną (strona 2), krótkie streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (strona 3), spis treści zawierający numerację, tytuły i numer pierwszej strony wszystkich rozdziałów i podrozdziałów pracy (strona 4).
Wszystkie tabele i rysunki powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać podpis. Zasadą jest umieszczanie podpisu pod rysunkiem oraz nad tabelą. Ostatnie zdanie podpisu rysunku, oraz tabeli nie kończy się kropką.
Uwaga! Do każdego rysunku oraz tabeli musi być odwołanie w tekście. Nie pozostawiamy wyników badań (tabel, rysunków) bez komentarza, dyskusji. W krótkiej dyskusji powołujemy się na te elementy (rysunki, tabele). Określoną grupę wyników (np. w ramach diagnostyki) podsumowujemy najistotniejszymi stwierdzeniami.
Cytowania należy umieszczać w nawiasie kwadratowym w tekście, podając numer pozycji cytowania [1] oraz [1,2] oraz [1-3] oraz [1, 4-5]. W spisie literatury należy umieścić cytowane źródła według poniższego przykładu:
Książka

  1. E. Hojan, Dopasowanie aparatów słuchowych, Mediton Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2009

Rozdział w książce (prace zbiorowe)

  1. K. Kochanek, L. Śliwa, Metody obiektywne badania słuchu, w: E. Hojan (pod redakcją), Protetyka słuchu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2014

  2. M. Gryczyński, A. Pajor, Badania akumetryczne i próby stroikowe, w: M. Śliwińska-Kowalska (pod redakcją), Audiologia kliniczna, Mediton Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2005

Artykuł

  1. R. Gołębiewski, Weryfikacja i walidacja dopasowania aparatów słuchowych. Część 2, Biuletyn PSPS 36 (2009) 29-31

Strona internetowa

  1. http://audioservice.pl/produkty/ric/mood/mood-12-g3/

Należy wydrukować dwa egzemplarze pracy licencjackiej.

Egzemplarz pracy w formie papierowej z przeznaczeniem do recenzji zaleca się drukować jednostronnie, czcionką 12, interlinia 1,5; w twardej oprawie.

Egzemplarz pracy w formie papierowej z przeznaczeniem do teczki akt osobowych zaleca się drukować dwustronnie, czcionką 12, interlinia 1,5; w miękkiej oprawie z wyłączeniem bindowania.


Do wydrukowanych prac należy dołączyć płyty CD z pracą w formacie pdf i pobraną z programu NOAH sesję dopasowania aparatów słuchowych oraz wszystkimi innymi wynikami badań wykonanych dla potrzeb realizacji pracy.

Spis treści pracy licencjackiej


  1. Wprowadzenie

(w tym rozdziale należy określić cel pracy)

  1. Diagnostyka słuchu

2.1. Wywiad audiologiczny

2.2. Otoskopia

2.3. Próby stroikowe

2.4. Audiometria tonalna

2.5. Audiometria mowy

2.6. Audiometria nadprogowa – próba SISI

2.7. Audiometria impedancyjna

2.8. Otoemisja akustyczna (DPOAE)

2.9. Podsumowanie

(W tym podrozdziale należy omówić wyniki przeprowadzonych badań, określić rodzaj i stopień niedosłuchu. Stopień niedosłuchu określacie Państwo na podstawie wytycznych WHO z 1997 roku. W Podsumowaniu należy również określić symetryczność słuchu).


  1. Dopasowanie aparatów słuchowych

3.1. Wprowadzenie

3.2. Wymagane parametry wkładki usznej

3.3. Wymagane parametry aparatów słuchowych

(Parametry aparatu słuchowego określacie Państwo na podstawie wyników audiometrii mowy. Należy określić wzmocnienie aparatu słuchowego, maksymalny poziom wyjściowy, wymagane układy kompresji oraz wyrysować teoretyczny przebieg charakterystyki dynamicznej).

3.4.Wyniki dopasowania aparatów słuchowych

3.4.1. Wyniki dopasowania aparatu ……..

(parametry techniczne aparatu w tabeli, zamieszczona charakterystyka wzmocnienia, maksymalnego poziomu wyjściowego)

3.4.2. Wyniki dopasowania aparatu ……..(parametry techniczne aparatu w tabeli, zamieszczona charakterystyka wzmocnienia, maksymalnego poziomu wyjściowego)

3.4.3. Wyniki dopasowania aparatu ……..(parametry techniczne aparatu w tabeli, zamieszczona charakterystyka wzmocnienia, maksymalnego poziomu wyjściowego)

3.5. Określenie efektywności dopasowania aparatów słuchowych(Efektywność dopasowania aparatów słuchowych określacie Państwo wykonując badanie zrozumiałości mowy w polu swobodnym bez i z dopasowanym aparatem słuchowym).

3.6. Wnioski  1. Podsumowanie

  2. Literatura


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość