Strona główna

Praca semestralna z biologii – lo III semestr


Pobieranie 24.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.68 Kb.
Praca semestralna z biologii – LO III semestr

Imię i nazwisko…………………………………………………


Zad 1 (3pkt)


Dokonaj porównania kwasów nukleinowych DNA i RNA, uwzględniając podane cechy;

CECHA

DNA

RNA

Liczba nici
CukierZasady azotowe
Zad. 2 (3pkt)

Połącz w pary pojęcia z ich objaśnieniami:

I - homozygota A- podstawowa jednostka dziedziczenia

II - fenotyp B- osobnik mający jednakowe allele danego genu

III - heterozygota C- wszystkie uzewnętrzniające się cechy osobnika

IV – genom D- wytwarza gamety zróżnicowane pod względem składu genetycznego

V – gen E- całość DNA danego osobnika

VI – allele F – różne formy tego samego genu w chromosomach homologicznych

I - ……, II- …….., III………., IV………., V …………, VI…………

Zad. 3(1pkt)

Wpisując kolejne cyfry uporządkuj podane niżej etapy replikacji DNA.

........- dołączanie do zasad w obu niciach DNA nowych komplementarnych nukleotydów

........- tworzenie wiązań między zasadami

.......- odnalezienie miejsca początku replikacji

........- lokalne rozplecenie nici DNA, powstanie widełek replikacyjnych

.......- odtworzenie struktury przestrzennej dwuniciowej helisy
Zad. 4(2pkt)

Cechy kwasu nukleinowego:

A -jest polinukleotydem

B -zawiera zasady azotowe: adenina, tymina, cytozyna, guanina

C -zawiera zasady azotowe: adenina, uracyl, cytozyna, guanina

D -zawiera dezoksyrybozę

E -zawiera rybozę

F -jest jednoniciowy

G -jest dwuniciowy

H -zawiera reszty kwasu fosforowego

Wypisz 5 liter, którymi oznaczono cechy DNA......................................................

Zad. 5 (1pkt)


Zaznacz prawidłowo dobrane pary komplementarnych zasad azotowych wystepujących w cząsteczce DNA.

a) adenina – guanina , cytozyna – tymina c) adenina – tymina, cytozyna – guanina

b) adenina – cytozyna, guanina – tymina d) adenina – tymina, cytozyna – uracyl
Zad. 6(1pkt)

Przedstaw zapis kariotypu komórek somatycznych kobiety.

44a +................
Zad.7(3pkt)

Schemat przedstawia kierunek przepływu informacji genetycznej w komórce:2 3

1 DNA m RNA białko
Nazwij procesy oznaczone: 1................., 2....................., 3...................
Zad. 8(1pkt)

Zespół Downa to mutacja zwana trisomią chromosomu:

a) 22 pary b) 20 pary c) 21 pary d) 23 pary
Zad. 9(1pkt)

Zaznacz zestaw zawierający wyłącznie choroby wynikające z mutacji genowych

a) anemia sierpowata, mukowiscydoza, hemofilia, zespół Klinefeltera

b)zespół Turnera, fenyloketonuria, anemia sierpowata, zespół Downa

c)anemia sierpowata, fenyloketonuria, mukowiscydoza

d)daltonizm, hemofilia, zespół Downa


Zad. 10(2pkt)

Przyporządkuj chorobę do jej charakterystyki:

A anemia sierpowata I- w skórze, włosach i tęczówce melanina prawie nie występuje

B alkaptonuria II – mutacja w genie kodującym jeden z łańcuchów hemoglobiny; erytrocyty

C hemofilia zmieniają kształt, mogą się rozpadać

D daltonizm III – chorują głównie mężczyźni, obniżona krzepliwość krwi

E albinizm

I- ……., II -…….., III………Zad.11(3pkt)

Porównaj cechy szympansa i człowieka; opisz w odpowiedniej kolumnie tabeli.porównywana cecha

szympans

człowiek

Budowa czaszkiBudowa stopy
Kręgosłup
Owłosienie ciała


Zad 12 (1pkt)


II prawo Grzegorza Mendla brzmi:

a) allele jednej pary genów wchodzą do gamet bez alleli innej pary genów

b)allele jednej pary genów wchodzą do gamet niezależnie od innej pary genów

c)allele jednej pary genów nie wchodzą do gamet w obecności alleli innej pary genów

d)wszystkie odpowiedzi są błędne

Zad. 13(1pkt)


W którym szeregu wymieniono cechy kodu genetycznego?

a) uniwersalny, trójkowy, jednoznaczny, zdegenerowany, niezachodzący, bezprzecinkowy  1. uniwersalny, trójkowy, niejednoznaczny, zdegenerowany, niezachodzący, bezprzecinkowy

  2. uniwersalny, trójkowy, niejednoznaczny, niezdegenerowany, zachodzący, bezprzecinkowy

  3. uniwersalny, trójkowy, jednoznaczny, niezdegenerowany, niezachodzący, bezprzecinkowy

Zad. 14(1pkt)


Do nici DNA o sekwencji nukleotydów: TAAGCAACG, komplementarna jest nić:

a) CCGATAATTA b) ATTCGTTGC c) ACCGATTAA d) ATTGCAATT


Zad. 15(3pkt)

W syntezie białek bezpośrednio uczestniczy tzw. „aparat translacyjny”; podaj rolę poszczególnych elementów w syntezie białka.

mRNA-………………………………………………………………………………………………………

aminokwasy-…………………………………………………………………………………………………… tRNA,-………………………………………………………………………………………………………………

rybosomy-……………………………………………………………………………………………
Zad. 16(1pkt)

Człowiek posiada:

a) 23 chromosomy b) 46 par chromosomów c) 46 chromosomów d) 21 par chromosomów
KRYTERIA OCENY PRACY: MAX. LICZBA PUNKTÓW: 28

28 – 26 pkt bardzo dobry LICZBA UZYSKANYCH PKT…………

25 – 20 pkt dobry OCENA……………………………………………

19 – 14 pkt dostateczny13 – 8 pkt dopuszczający


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość