Strona główna

Pracakontrolna nr 1 (semestr II ) lo, lu


Pobieranie 30.54 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.54 Kb.
P R A C A K O N T R O L N A Nr 1 (semestr II ) LO , LU
l. Izomery to związki:

a) o takim samym wzorze strukturalnym

b) o tych samych właściwościach fizykochemicznych

c) o takim samym wzorze sumarycznym

d) o tej samej budowie cząsteczki


2. Wzór ogólny CnH2n+2 można przypisać:

a) alkanom

b) alkenom

c) alkinom

d) cykloalkanom

3. Grupy alkilowe znajdują się w zestawie:

a) C 4H 9 C 5H 12b) C 3H 7, C 4H 9

c) C 2H 6 , C 5H 19

d) CH 4 , C 3H 8

4. l mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3. Ile m3 tlenu należy zużyć do spalenia l mola heksenu w warunkach normalnych?a) 201,6 m3

b) 20,1 m3

c) 0,504 m3

d) 0,202 m3


C6H12 + 9O2 → 6CO2 + 6H2O
Z reakcji wynika, że należy użyć 9 moli tlenu, czyli 9*22,4 dm3= 201,6 dm3 O2

5. Etylina 98 zawiera:a) 98% izooktanu i 2% n-heptanu

b) 2% izooktanu i 98% n-heptanu

c) 90% izooktanu i 8% n-heptanu

d) 8% izooktanu i 90% n-heptanu

6. Homologami benzenu są:

a) 1,3-dichlorobenzen, propylobenzen

b) l,2-dichlorobenzen,p-ksylen

c) butylobenzen, toluen

d) toluen, cykloheksan


7. Alkeny ulegają reakcjom:

a) addycji wody do wiązania podwójnego

b) addycji chlorowcowodorów do wiązania podwójnego

c) addycji wodoru do wiązania podwójnegod) wszystkie odpowiedzi są poprawne

8. Wzór tetrachloropochodnej alkanu o masie molowej 182 g/mol to:

a) C 4H 3Cl 4

b) C 2 H 3Cl 4

c) C 2 H 2Cl 4

d) C 3H 3C1 4

mol C 3H 3C1 4=3*12+3*1+4*35,5=39+142=181g/mol

inne odpowiedzi bardzo odbiegają od podanej masy molowej – wyliczenie byłoby stricte, gdyby wzór tego związku wyglądałby tak C 3H 4C1 4

9. Polietylen powstaje w wyniku polimeryzacji etenu. Liczba „n" we wzorze strukturalnym polietylenu o masie molowej 22 260 g/mol wynosi:a) 795

b) 625


c) 852

d) 426

mol CH2=CH2 = 2*12+4*1=28g/mol
masa molowa polietylenu podzielona przez masę molową etenu daje nam liczbę”n”

22260:28=795


10. Glikol etylenowy to:

a) bezbarwna, trująca ciecz

b) ciecz o gęstości większej od gęstości wody

c) ciecz dobrze rozpuszczalna w wodzied) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
11 .Kwasy karboksylowe otrzymuje się w wyniku utleniania:

a) aldehydów

b) ketonów

c) aldehydów i ketonów

d) alkoholi I-rzędowych i alkoholi II-rzędowych


12. Skrobię można wykryć w żywności za pomocą:

a) zasadowego roztworu Ag2Ob) płynu Lugola

c) próby Fehiinga

d) próby Trommera
płyn Lugola zawiera jod, który nadaje skrobii niebieskie zabarwienie
13 .Zapisz równania reakcji chemicznych, w których można zrealizować podane przemiany:

a) propan-1-ol—>- propanal

CH3-CH2-CH2-OH + [O2] → CH3CH2CHO + H2O
b) etanal —> kwas etanowy

CH3-CHO + [O2] → CH3COOH

c) fenolan potasu —> fenol
C6H5OK + H2O → C6H5OH + KOH


  1. but - 2 - en —> butano - 2,3 – diol

CH3-CH=CH-CH3 + Cl2 → CH3-CHCl-CHCl-CH3

but-2-en…………………….2,3 dichlorobutan
CH3-CHCl-CHCl-CH3 + 2NaOH → CH3-CH(OH)-CH(OH)-CH3

2,3 dichlorobutan…………………….butano-2,3-diol

  1. Podaj wzory strukturalne i nazwy systematyczne co najmniej pięciu kwasów karboksylowych o wzorze ogólnym C6H13COOH.

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH kwas heksanowy

CH3-CH-CH2-CH2-COOH 4 metylo kwas pentanowy

…….I


……CH3

CH3

I

CH3-C-CH2-COOH 3,3 dimetylo kwas butanowy…….I

……CH3

CH3-CH-CH2-COOH 3 metylo kwas propanowy

…….I


……CH2-CH3

CH3

I

CH3-CH-CH-COOH 2,3 dimetylo kwas butanowy…….I

……CH3


15. Napisz równania reakcji chemicznych:

  1. monochlorowanie etanu w obecności światła

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

C2H5Cl + Cl2 → C2H4Cl2 + HCl

C2H4Cl2 + Cl2 → C2H3Cl3 + HCl

C2H3Cl3 + Cl2 → C2H2Cl4 + HCl

C2H2Cl4 + Cl2 → C2HCl5 + HCl

C2HCl5 + Cl2 → C2Cl6 + HCl
b) nitrowanie benzenu

C6H6 + H2SO4 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O
  1. katalityczne przyłączenie wody do etynu

CH≡CH + H2O +[Hg+2 ]→ CH3CHO

etanal


d)kontrolowane odwodornienie propanu

CH3-CH2-CH3 –H2 → CH3-CH=CH2

propen

16. Napisz równania reakcji chemicznych:a) reakcja Wurtza dla chloroetanu
2C2H5Cl + 2Na → C4H10 + 2NaCl

butan
  1. reakcja podstawienia ( substytucji) dowolnego alkanu

CH4 + Cl2 + [światło] → CH3Cl + HCl

chlorometan

c) całkowite spalanie heksanu
2C6H14 + 19O2 →12CO2 + 14H2O


  1. niecałkowite spalanie acetylenu

2C2H2 + 3O2 → 4CO + 2H2O


17. Napisz równanie reakcji chlorowania cykloheksanu w obecności promieniowania UV. Podaj systematyczną nazwę produktu organicznego oraz określ typ reakcji chemicznej.
C6H12 + 12Cl2 → C6Cl12 + 12HCl
Jest to reakcja podstawiania, inaczej substytucji
18. Jak doświadczalnie potwierdzić charakter nienasycony węglowodoru?
Działając wodą bromową (wodny roztwór bromu), która ma zabarwienie żółtobrunatne – jeśli mamy do czynienia ze związkiem nienasyconym woda bromowa się odbarwi
CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Eten + żółtobrunatny brom daje bezbarwny 1,2 dibromoetan

19. Czy istnieje doświadczalny sposób odróżnienia alkoholu monohydroksylowego od polihydroksylowego?
Reakcją pozwalającą odróżnić alkohole polihydroksylowe od monohydroksylowych, jest reakcja ze świeżo strąconym wodorotlenkiem miedzi (II) Cu(OH)2. Alkohole polihydroksylowe tworzą z tym wodorotlenkiem związek kompleksowy, w wyniku czego roztwór staje się klarowny i przybiera barwę szafirową.

20. Scharakteryzuj reakcje estryfikacji. Podaj zastosowanie estrów.


Reakcja estryfikacji to reakcja pomiędzy alkoholem, a kwasem karboksylowym w obecności kwasu siarkowego(VI). Reakcja estryfikacji jest odwracalna. Reakcją odwrotną jest hydroliza estru. Hydroliza jest to rozkład związku chemicznego pod wpływem wody. Hydroliza estrów polega na rozkładzie estru pod wpływem wody na kwas i alkohol. Ważną rolę w reakcji estryfikacji spełnia stężony roztwór kwasu siarkowego(VI). Dzięki swoim higroskopijnym właściwościom wiąże on powstająca w reakcji wodę, przez co wzrasta wydajność reakcji otrzymywanie estru.

Zastosowanie estrów: substancje zapachowe, esencje smakowe, rozpuszczalniki


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość