Strona główna

Praktyka terenowa


Pobieranie 31.61 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar31.61 Kb.
PRAKTYKA TERENOWA

I roku Studium Niestacjonarnego IHS UW

POZNAŃ-GNIEZNO

11.04. – 15.04. 2011
PLAN

11 kwietnia 2011 (poniedziałek)

Poznań:


Spotkanie pod Katedrą

 • 10:00 Katedra, archeologia, architektura średniowieczna, problemy odbudowy, nagrobki, epitafia, kaplice,

 • Kościół NMP

 • 13-14 przerwa

 • Muzeum Archidiecezjalne

 • kościół św. Kazimierza i klasztor poreformacki

 • Kościół Karmelitów Bosych (ewentualnie)


12 kwietnia 2011 (wtorek)
wyjazd: Poznań Gł 8:42. - Gniezno 9:36
-
Gniezno

Katedra: archeologia, architektura średniowieczna, kaplice grobowe, epitafia, Drzwi, konfesja św. Wojciecha

powrót: Gniezno – Poznań 12:21 – 13:18 (mniej więcej co godzinę, 13:18 – 14:16, 14:12 etc.)


 • Kościół Bożego Ciała

 • Stary Browar

 • Collegium Altum13 kwietnia 2011 (środa)

 • Spotkanie o pod pomnikiem A. Mickiewicza

przejazd autokarem:

- Kórnik – pałac, kościół • Rogalin – pałac, mauzoleum

Powrót do Poznania

 • Spotkanie o pod pomnikiem A. Mickiewicza, Plac Mickiewicza,

 • Ring Stübena i tzw. Forum Cesarskie, Zamek, Opera, d. Komisja Kolonizacyjna, d. Akademia. Alfa, Gmach KW14 kwietnia 2011 (czwartek)

 • 9-11 Muzeum Narodowe – wykład + ćwiczenia w grupach

 • Teatr

 • 13-14 przerwa

 • Ratusz, Starówka

 • Kościół Jezuitów (fara)

 • Pałac Górków15 kwietnia 2011 (piątek)


 • od 9 MNP – wykład + ćwiczenia w grupach

 • 13-14 przerwa

 • Kościół i klasztor Franciszkanów

 • Biblioteka Raczyńskich, Bazar, Biurowiec TP s.a.

 • Okrąglak, Dom Książki

 • ArsenałProwadzący zajęcia:
Waldemar Baraniewski

Tadeusz Bernatowicz

Kamil Kopania

Maciej JarzewiczAlicja Gzowska


BIBLIOGRAFIA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce: T. 5. Zeszyt 3 Powiat Gnieźnieński, T. 7 cz. 1. i cz. 2., Poznań – cz1. Ostrów Tumski, Śródka, cz. 2 Śródmieście: kościoły i klasztory.


 • Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, pod red. Teresy Jakimowicz, Poznań 2005

 • Atlas architektury Poznania, pod. Red. Janusza Pazdera, Poznań 2008

 • A. Biedroń, T. Rodzińska-Chorąży, Katedra w Poznaniu – nowe propozycje rekonstrukcji i datowania korpusu nawowego oraz masywu zachodniego od X do XII wieku, w świetle weryfikacji ustaleń Krystyny Józefowiczówny, w: Sz. Skibiński (red.), Polska na przełomie I i II tysiąclecia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 2000, Poznań 2001, s. 297-310

 • I. Błaszczyk, Dawny zbór Świętego Krzyża na Grobli, Poznań 2001

 • Tadeusz Doktór, Astrologiczne treści dekoracji sklepienia ratusza w Poznaniu, w: „Biuletyn Historii Sztuki, 48.1986, s. 215-220

 • Dzieje Poznania do roku 1793, pod red. Jerzego Topolskiego, Warszawa Poznań 1988

 • J. Dziubkowa, A. Wecka, Malarstwo i rzeźba doby baroku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Katalog wystawy, Poznań 1983

 • J. Dziubkowa et al., Galeria Malarstwa i rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu: przewodnik, Poznań 2008

 • W. Gałka, Ze studiów nad architekturą dawnego kościoła i klasztoru Bożogrobców w Gnieźnie, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski”, T. 15, z. 1, 1983/1984, s. 106-136

 • W. Gałka, O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku, Poznań 2001

 • I. Głębocka-Piotrowska, Krzysztof Boguszewski i poznańska szkoła malarska na początku XVII wieku, „Kronika Miasta Poznania” 1928, VI, nr 2, s. 117-159, nr 3, s. 205-239

 • T. Jakimowicz, Pałac Górków w Poznaniu, Poznań 1998

 • J. Jarzewicz, A. Karłowska-Kamzowa, B. Trelińska, Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce. Studia o formie i treściach ideowych, Poznań 1997

 • L. Kalinowski, Treści ideowe i estetyczne Drzwi Gnieźnieńskich, w: L. Kalinowski, Speculum Artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 227-378

 • A. Karłowska-Kamzowa, Znaczenie ideowe poznańskich fundacji Przemysła II, w: W. Błaszczyk (red.), Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno- architektonicznych. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum, 18-19 października 1973, Warszawa-Poznań 1977, s. 377-390

 • A. Karłowska-Kamzowa, Wielkopolska i Polska centralna, w: J. Domasłowski, A. Karłowska-Kamzowa, M. Kornecki, H. Małkiewiczówna (red.), Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, Poznań 1984, s. 112-113

 • A. Karłowska-Kamzowa, Sztuka gotycka w Poznaniu, w: J. Topolski (red.), Dzieje Poznania, T. 1: Do roku 1793, Warszawa-Poznań 1988, s. 370-392

 • J. Kębłowski, Nagrobek króla Bolesława Chrobrego – nagrobek czy relikwiarz?, [w:] Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986

 • J. Kowalczyk, Fasada ratusza poznańskiego : recepcja form z traktatu Serlia i antyczny program, w: „Rocznik Historii Sztuki”, 8.1970, s. 141-173

 • H. Kóčka-Krenz, Zespół pałacowo-sakralny na grodzie poznańskim, w: Sz. Skibiński (red.), Polska na przełomie I i II tysiąclecia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 2000, Poznań 2001, s. 287-297

 • Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne kościoły Poznania: przewodnik, Poznań 2006

 • A. Kusztelski, O trzech nieatrybuowanych renesansowych nagrobkach biskupich w katedrze poznańskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”, 51.1989, s. 143-151

 • A. Kusztelski, Kościół Bożego Ciała w Poznaniu. Późnośredniowieczne sanktuarium, jagiellońska fundacja. Historia i architektura, „Nasza Przeszłość”, T. 94, 2000 s. 177-220

 • A. Kusztelski, Dekoracja przęsła na skrzyżowaniu naw kościoła pojezuickiego (farnego) w Poznaniu - początki kwadratury w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki”, 62.2000, s. 175-188

 • A. Kusztelski, Druga szkoła jezuicka w Poznaniu, w: Prace ofiarowane Jerzemu Paszendzie SJ z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. – Lubin 2002, 243-260

 • M. Kutzner, Architektura, w: J. Topolski (red.), Dzieje Poznania, T. 1: Do roku 1793, Warszawa-Poznań 1988, s. 371-396

 • M. Kutzner, Wielkopolska, Kujawy, ziemie Łęczycka i Sieradzko-Wieluńska, w: T. Mroczko, M. Arszyński (red.), Architektura gotycka w Polsce, T. 1, Warszawa 1995, s. 155-170

 • G. Labuda, Budownictwo sakralne Gniezna i Poznania na przełomie X/XI wieku w świetle źródeł pisanych, w: Sz. Skibiński (red.), Polska na przełomie I i II tysiąclecia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 2000, Poznań 2001, s. 267-286

 • S. Labuda, Malarstwo tablicowe w Wielkopolsce. Szkice do dziejów kształtowania się środowiska artystycznego na przełomie średniowiecza i czasów nowych, A. S. Labuda (red.), Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dziełach i ludziach, Poznań 1994, s. 59-119

 • E. Linette, Wczesnogotycki wystrój chóru kościoła Dominikanów w Poznaniu, „Biluletyn Historii Sztuki”, R. 21, 1959, s. 344-357

 • E. Linette, Rekonstrukcja portalu kościoła podominikańskiego w Poznaniu, „Ochrona Zabytków”, R. 18, z. 4, 1965, s. 35-42

 • E. Linette, O trzech renesansowych nagrobkach biskupów poznańskich, „Studia Muzealne” Muzeum Narodowe w Poznaniu, XV, 1992

 • E. Linette, Zamek w Poznaniu. 700 lat dziejów, Warszawa-Poznań 1981

 • Malarstwo wielkopolskie 1520-1650. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu, opr. A. Sławska, Poznań 1952.

 • P. Marcinak, Doświadczenia modernizmu, Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL, Poznań, 2010.

 • P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994

 • J. Nowacki, Kolegiata NMP w Poznaniu, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, T. 6, nr 11/12, 1951, s. 314-341

 • Z. Ostrowska-Kębłowska, Dzieje kaplicy królów polskich czyli złotej w katedrze poznańskiej,  Poznań 1997

 • Z. Ostrowska-Kębłowska, Pałac Działyńskich w Poznaniu, Poznań 1958

 • J. Pazder, O pomnikach poznańskich po 1918 roku, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, 2001

 • L. Przymusiński, Architektura kościoła NP Marii w Poznaniu, „Biuletyn Historii Sztuki”, T. 18, nr 2, 1956, s. 302-303

 • A. Robakowska, J. Trybuś, Od Zamku do Browaru; o architekturze Poznania ostatnich stu lat, Poznań 2005.

 • F. Sikora, Najstarsze dokumenty i dzieje klasztoru bożogrobców w Gnieźnie, „Studia Źródłoznawcze”, nr 19, 1974, s. 47-74

 • M. Skubiszewska, Malarstwo włoskie do 1600, Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 1995

 • Sz. Skibiński, Gotycka architektura kościoła farnego pod wezwaniem Marii Magdaleny w Poznaniu, w: W. Błaszczyk (red.), Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno- architektonicznych. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum, 18-19 października 1973, Warszawa-Poznań 1977, s. 421-438

 • Sz. Skibiński, Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996

 • Sz. Skibiński, Katedra poznańska, Poznań 2001

 • P. Skubiszewski, Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957, szczególnie s. 67-76

 • J. Skuratowicz, Architektura Poznania 1890-1918, Poznań 1991

 • J. Skuratowicz, Ratusz poznański, Poznań 2003

 • J. Skuratowicz, L. Szurkowski, Secesja w architekturze Poznania, Poznań 2002

 • Stulecie otwarcia Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu kat. wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, pod red. Wojciecha Suchockiego i Tadeusza Żuchowskiego, Poznań 2004

 • J. Skuratowicz, Pałac Górków, Poznań 2008.

 • A. Świechowska (red.), Katedra gnieźnieńska, Poznań-Warszawa-Lublin 1970

 • Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000, 63-65, 196-201

 • W. Tomkiewicz, Aktualizm i aktualizacja w malarstwie polskim XVII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki” R. XIII (1951), nr 1, s. 55-94, nr 2, s. 5-56.

 • P. Urbańczyk, Najdawniejsze stolice państwa piastowskiego, w: Sz. Skibiński (red.), Polska na przełomie I i II tysiąclecia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 2000, Poznań 2001, s. 235-245

 • M. Walicki, Drzwi Gnieźnieńskie, T. 1-2, Wrocław 1959

 • J. Wiesiołowski, Klasztory średniowiecznego Poznania, , w: W. Błaszczyk (red.), Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno- architektonicznych. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum, 18-19 października 1973, Warszawa-Poznań 1977, s. 405-420

 • E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w średniowiecznym Poznaniu, w: W. Błaszczyk (red.), Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno- architektonicznych. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum, 18-19 października 1973, Warszawa-Poznań 1977, s. 391-404

 • A. Woziński, Rzeźba Chrystusa na osiołku z Muzeum Narodowego w Poznaniu, „Studia Muzealne. Muzeum Narodowe w Poznaniu”, z. XVI, 1992, s. 75-96

 • B. Wrońska, Wjazd św. Marcina do Amiens z poznańskiej katedry, „Kronika Miasta Poznania” 2005/2.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość