Strona główna

Prawo autorskie. Co to jest licencja? Licencja na oprogramowanie


Pobieranie 33.2 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar33.2 Kb.
RODZAJE LICENCJI NA PROGRAMY KOMPUTEROWE. PRAWO AUTORSKIE.
Co to jest licencja? Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.

Rodzaj licencji

Opis

Shareware

to rodzaj płatnego programu komputerowego, który jest rozpowszechniany bez opłat do sprawdzenia  przez użytkowników. Po okresie próbnym (najczęściej po miesiącu) za taki program trzeba płacić.Czasami producent oprogramowania wydaje jedną wersję na licencji shareware, a drugą (zazwyczaj z ograniczeniami, np. z blokadą dostępu do niektórych funkcji) na licencji freeware.                

Freeware

- to licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego. Termin freeware bywa również używany jako synonim oprogramowania objętego tą licencją. Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia (np. część freeware jest całkowicie darmowa, a część darmowa jedynie do użytku domowego). Sam termin został ukuty przez Andrew Fluegelmana. Programy na licencji freeware mogą być nieodpłatnie wykorzystywane, jednak zabrania się czerpania korzyści finansowych z ich dystrybucji przez osoby trzecie.

Adware

W tym programie wyświetlają się reklamy                                                               

Demo

Celowo zubożona przez autorów wersja programu, która jest udostępniana za darmo (np. poprzez Internet). Taki zabieg marketingowy ma na celu wzbudzić zainteresowanie danym produktem - najczęściej gry komputerowe. Istnieją trzy rodzaje oprogramowania demo: prezentacja pozwalająca jedynie oglądać przygotowane przez autorów możliwości programu lub komputera (np. w dziedzinie jakości grafiki, jaką może wyświetlać, czy szybkości animacji - tzw. rolling demo), wersja interaktywna pozbawiona pewnych funkcji w stosunku do pełnej wersji oprogramowania oraz wersja pełna, ale o ograniczonym czasie działania (zwykle 7, 30 lub 60 dni). Na rozpowszechnianie programu (np. w Internecie) należy uzyskać zgodę autora.

Pełna wersja

Program komercyjny bez żadnych ograniczeń. Jego rozprowadzanie w innych mediach (np. w Internecie) jest niezgodne z prawem   

Licencja jednostanowiskowa

Angielskie one-site licence, licencja uprawniająca użytkownika do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko w jednym komputerze, obejmująca zakaz udostępniania takiego oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach. Licencja jednostanowiskowa, jak każda, nie zabrania sporządzenia kopii zapasowej oprogramowania.

Licencja grupowa

Angielskie site licence, rodzaj licencji zezwalającej na użytkowanie oprogramowania w sieci lub w zestawie komputerów, np. w szkole lub w pracowni, określającej maksymalną liczbę stanowisk, na których wolno zainstalować objęte ni± oprogramowanie. Odmian± licencji grupowej jest licencja sieciowa (network licence).

Licencja typu firmware

Angielskie firmware, licencja obejmująca oprogramowanie układowe, tzn. umieszczone na stale w sprzętowej części systemu komputerowego.

Licencja GPL

Angielskie General Public Licence, zasady licencyjne określone przez konsorcjum Free Software Foundation, zakazujące redystrybucji oprogramowania w formie czysto binarnej. Jeżeli ktoś wprowadza do obiegu oprogramowanie zawierające jakąkolwiek cześć podlegającą licencji GLP, to musi udostępnić wraz z każdą dystrybucją binarną jej postać źródłowej.

Licencja typu Public Domain

angielskie public domain licence, licencja dobroczynna czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników.

Licencja typu Linux

rozwiązanie licencyjne odnoszone do systemu Linux, którego jądro jest upowszechniane według praw licencji System Linux nie jest oprogramowaniem będącym własnością ogółu. Prawa autorskie do kodu Linuxa należą do różnych autorów kodu. Jednakże Linux jest oprogramowaniem w wolnym obiegu w tym sensie, że jego użytkownikom wolno go kopiować, zmieniać i stosować w dowolny sposób oraz rozdawać własne kopie bez ograniczeń. Spowodowane to jest zakazem prywatyzacji produktów pochodnych systemu Linux. Ograniczenia tej licencji wynikające z zasad licencji GPL nie zakazują tworzenia ani sprzedawania wyłącznie binarnych dystrybucji oprogramowania, jeżeli tylko każdy, kto otrzymuje kopie binarne, będzie miał szansę uzyskania również kodu źródłowego za rozsądną opłatą dystrybucyjną.

GR. I


1. Kiedy została uchwalona w Polsce Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

2. Kogo nazywamy twórcą i jakie posiada prawa?

3. Jakie prawa ma producent, a jakie użytkownik utworu, np. oprogramowania komputerowego?

4. Co oznaczają symbole: ©, ®, ™?

GR. II

1. Co reguluje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych?2. Co nazywamy utworem i jakie cechy posiada utwór?

3. Jakie mogą być konsekwencje naruszania praw autorskich?

4. Co oznaczają symbole: ©, ®, ™?

GR. III


1. Czym są majątkowe, a czym osobiste dobra autorskie?

2. Co wiecie o licencji i jej cechach?

3. Jaka jest przyczyna naruszania praw autorskich?

4. Co oznaczają symbole: ©, ®, ™?

GR. IV

1. Co z reguły zawiera umowa z autorem?2. Dlaczego znajomość ustawy o prawie autorskim jest dla nas tak ważna?

3. Czym są autorskie prawa zależne?

4. Co oznaczają symbole: ©, ®, ™ ?

GR. V


1. Czego dotyczy Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

2. W jaki sposób możemy korzystać z zakupionego oprogramowania?

3. Jakie korzyści wynikają z kupowania legalnego oprogramowania?

4. Co oznaczają symbole: ©, ®, ™?

Kiedy została uchwalona w Polsce Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych?- 29 sierpień 19972. Kogo nazywamy twórcą i jakie posiada prawa?- twórcą jest programista, posiada on prawda autorski - przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści

3. Jakie prawa ma producent, a jakie użytkownik utworu, np. oprogramowania komputerowego? -Producent ma prawo do rozpowszechniana oprogramowania i pobierania z tego tytułu opłat. Natomiast użytkownik ma tylko prawo do korzystania z tego oprogramowania zakupione u producenta lub pośredników.

4. Co oznaczają symbole: -© - autorskie prawa majątkowe-® - który oznacza, że znak handlowy lub znak usługowy został zarejestrowany w odpowiednim rejestrze znaków handlowych.-™ - znak handlowy

5. Co reguluje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

6. Co nazywamy utworem i jakie cechy posiada utwór?- Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego. Jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

7. Jakie mogą być konsekwencje naruszania praw autorskich?- Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

8. Czym są majątkowe, a czym osobiste dobra autorskie?- Majątkowe - Oznacza zespół uprawnień jakie przysługują twórcy utworu przy czym nacisk kładzie się tu na kwestię ekonomiczną tych uprawnień.Osobiste - Oznacza zespół uprawnień jakie przysługują twórcy utworu. Przy czym nacisk kładzie się tu na charakter emocjonalny czy nawet uczuciowy tych uprawnień.

9. Co wiecie o licencji i jej cechach?- Licencja - dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z utworu jako dobra, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może (i często to robi) wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu. Wyróżnia się licencje: pełną, wyłączną , niewyłączną, otwartą, przymusową oraz sublicencje.

*Licencja pełna - zezwolenie uprawnionego do korzystania z prawa przez licencjobiorcę w tym samym zakresie co uprawniony i jego posiadacz.

*Licencja wyłączna - zezwolenie uprawnionego do wyłącznego korzystania z prawa na określonym terytorium lub polu eksploatacji prawa.

*Licencja niewyłączna - zezwolenie uprawnionego wielokrotne, niewyłączne dla jednego podmiotu dopuszczające wzajemną konkurencję biorców.

*Licencja otwarta - oświadczenie uprawnionego o gotowości udzielenia licencji, zezwolenia na korzystanie z jego prawa.

11. Co z reguły zawiera umowa z autorem?                                                                                                       

12. Dlaczego znajomość ustawy o prawie autorskim jest dla nas tak ważna?                                         

-Ponieważ nie przestrzeganie ustawy o prawie majątkowym grozi postępowaniem sądowym.                                

13. Czym są autorskie prawa zależne?                                                                                         

14. Czego dotyczy Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

-Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:                                                                                

*wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).*plastyczne, *fotograficzne, *lutnicze, *wzronictwa przemysłowego, *architektoniczne, *muzyczne i słowno-muzyczne, *sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomiczne, *autowizulane. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

15. W jaki sposób możemy korzystać z zakupionego oprogramowania?                                                                    

16. Jakie korzyści wynikają z kupowania legalnego oprogramowania?                                                                            

- Nie jest się paserem, ponadto korzystanie z legalnego oprogramowania często jest promowanie update`tami .


Wyjaśni i wykonaj zestawienia w postaci tabeli pojęć dotyczących prawa autorskiego:

• autorskie prawa osobiste………………………………………………………………………

• autorskie prawo majątkowe……………………………………………………………………

• autorskiego prawa zastrzeżenie………………………………………………………………..

• copyright nota………………………………………………………………………………….

• granice ochrony autorskiej……………………………………………………………………..

• licencja nieodpłatna "prawo cytatu"…………………………………………………………...

• licencja odpłatna………………………………………………………………………………

• naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych……………………………..

• ochrona utworu…………………………………………………………..................................

• prawo autorskie…………………………………………………………..................................

• umowy autorskie przenoszące majątkowe prawa autorskie i umowy licencyjne……………..

• utwór…………………………………………………………..................................................

• znaczenie konwencji międzynarodowych……………………………………………………..• znak towarowy…………………………………………………………………………………
Dokonaj klasyfikacji rodzajów oprogramowania. Przedstaw zestawienie w tabeli.


Grupa oprogramowania

Opis i zastosowanie

1………………………………………..©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość