Prezydent Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu I wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zielona GóraPobieranie 13.62 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.62 Kb.
Zielona Góra, dnia …………….……..
……………………………

(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)

…………………………...

……………………………..

(adres zamieszkania/siedziby)

…………………………….

(nr telefonu)

Prezydent Miasta Zielona Góra

ul. Podgórna 22

65-424 Zielona Góra


WNIOSEK
o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu

miasta Zielona Góra

1. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest:

a) adres nieruchomości……………………………………………………………………………………….….

b) numer ewidencyjny działki………………………………………………………………………………..…..

2. Obiekt, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny,

b) budynek mieszkalny wielorodzinny,

c) budynek użyteczności publicznej,

d) budynek gospodarczy,

e) budynek garażowy,

f) altana działkowa,

g) inne ………………………….3. Rodzaj wyrobów zawierających azbest:

a) płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

b) płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

c) inne ……………………………………..4. Zakres przewidywanych prac:

a) demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – szacowana ilość ……….……. m2 lub kg

b) transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomości – szacowana ilość ………..….. m2 lub kg

5. Oświadczam, że zostałem poinformowany:


  1. warunkiem realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na wniosek złożony przez Urząd Miasta Zielona Góra;

  1. zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zielona Góra obejmuje wyłącznie koszty demontażu, załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania powyższych wyrobów, nie obejmuje natomiast zakupu i wykonania nowego pokrycia;

  2. jako Właściciel obiektu pokrytego wyrobami zawierającymi azbest jestem zobowiązany do zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na rozbiórkę, bądź w przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w Departamencie Rozwoju Miasta – Biurze Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Zielona Góra oraz przedstawienia kopii powyższego zgłoszenia w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zielona Góra;

  3. kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 800 zł za 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. W przypadku, gdy cena za demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest przekroczy powyższą kwotę, zobowiązuję pokryć nadwyżkę z własnych środków.

Załączniki:  1. mapa z zaznaczonym budynkiem (miejscem występowania wyrobów azbestowych);

  2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

  3. kopia „Informacji o wyrobach zawierających azbest ” według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

  4. kopia zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

.………………………………….czytelny podpis wnioskodawcy
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy