Priorytet 1: Zapewnienie funkcjonalnej, łatwo dostępnej infrastruktury technicznej oraz życia w czystym środowisku naturalnymPobieranie 261.64 Kb.
Strona1/6
Data19.06.2016
Rozmiar261.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Sprawozdanie z realizacji

Planu Rozwoju Lokalnego

Gminy Strzelce Krajeńskie

za rok 2009

Priorytet 1: Zapewnienie funkcjonalnej, łatwo dostępnej infrastruktury technicznej oraz życia w czystym środowisku naturalnymCel 1.1
Efektywne zarządzanie gospodarką wodną
D1.1.1

Budowa i modernizacja ujęć wodnych
D1.1.2

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
D1.1.3

Instalacja urządzeń służących poprawie jakości wody (hydroforni, stacji uzdatniania wody, urządzeń przesyłowo-magazynowych)
D1.1.4

Tworzenie indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę wraz z uzdatnianiem na terenie wiejskim

Zrealizowano:

1. Budowa wodociągu przesyłowego z miejscowości Lubicz do miejscowości Tuczno.

Zawarto umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych OT w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie budowy wodociągu przesyłowego z miejscowości Lubicz do miejscowości Tuczno. Agencja zobowiązała się uczestniczyć w kosztach budowy w kwocie 300.000zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, 4 listopada 2008r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych PRInż. Sp. z o.o. ul.Głowackiego 4a z Gorzowa Wlkp. na realizację zadania.

Odbioru końcowego zadania dokonano 15.01.2009r.

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzoza.

Zawarto umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych OT w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzoza. Agencja zobowiązała się uczestniczyć w kosztach budowy w kwocie 300.000zł.

Po opracowaniu dokumentacji budowlanej został ogłoszony przetarg na Wykonawcę zadania. Trójstronna umowa na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, a Wykonawcą zadania została podpisana 7 października 2009r.

9 grudnia 2009r. dokonano protokolarnego odbioru zadania.

3. Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Strzelcach Krajeńskich.

3 lipca 2009r. zawarto umowę z JM PROJEKT Jakub Mańdzij, Strzelce Krajeńskie na opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi ulicy Kościuszki wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie zrealizowano w terminie, projektant dostarczył decyzję pozwolenia na budowę.


4. Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączem do budynku nr 33 w Licheniu.

31 sierpnia 2009r. zawarto umowę z JM PROJEKT Jakub Mańdzij na opracowanie ww. dokumentacji. Zadanie zrealizowano w terminie, projektant dostarczył decyzję pozwolenia na budowę.

Cel 1.2
Kształtowanie właściwej gospodarki ściekowej
D1.2.1

Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
D1.2.2

Budowa kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej i deszczowej)
D1.2.3

Budowa indywidualnych systemów kanalizacyjnych na terenie wiejskim

Zrealizowano:

1. Budowa kanalizacji na ul. Kopernika.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, 29 maja 2009r., podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „SANITAR” z Gorzowa Wlkp. na „Budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni jezdni ul. Kopernika w Strzelcach Krajeńskich”

Po sporządzeniu protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie, w którym stwierdzono konieczność wykonania wymiany istniejącej sieci wodociągowej w ul. Kopernika, 2 lipca 2009r. z Wykonawcą zadania podpisano umowę na wykonanie robót dodatkowych.

Zadanie odebrano protokolarnie 23 października 2009r.

2. Opracowanie dokumentacji i budowa zbiornika bezodpływowego w Dankowie.

25 sierpnia 2009r. zawarto umowę z JM PROJEKT Jakub Mańdzij Strzelce Krajeńskie na wykonanie zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego do bezodpływowego zbiornika w m. Danków”.

Projektant dostarczył decyzję pozwolenia na budowę.

3. Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją na budowę kanalizacji sanitarnej z Długiego do Strzelec Kraj.

3 grudnia 2008r. pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie, a Zachodnim Centrum Konsultingowym „EURO INWEST Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp., zawarto umowę na opracowanie koncepcji głównej przepompowni ścieków w miejscowości Długie oraz kolektorów tłocznych od tej przepompowni do oczyszczalni ścieków w Strzelcach Kraj. Wykonawca wykonał zadanie zgodnie z umową, protokolarnego odbioru dokonano 03.08.2009r.

4. Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji na terenie Gminy – etap II.

22 sierpnia 2008r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano dwie umowy z Biurem Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOPROJEKT” Sp. z o.o., z Zielonej Góry, na opracowanie projektów budowlanych na:


: usr files
usr files -> Sprostowanie
usr files -> Regulamin organizacyjny
usr files -> Fax 433 27 05, 40 80 614, sekretariat – 40 80 505, 433 2274, 433 2234
usr files -> Informacja z działalności Burmistrza Nysy od dnia 26 maja 2008 roku do dnia 15 czerwca 2008 roku. Inwestycje
usr files -> Fax 433 27 05, 40 80 614, sekretariat – 40 80 505, 433 2274, 433 2234
usr files -> Wychowawstwo
usr files -> 90 zł Wykonane wydatki : 38. 325. 523,20 zł
usr files -> Spis treści I. Obszar I czas realizacji planu rozwoju wsi skorochóW 3
usr files -> Informacja z działalności Burmistrza Nysy od dnia 17 grudnia 2010 do 14 stycznia 2010 roku
usr files -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń w okresie od 01. 01. 2005r do 31. 12. 2005r


  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy