Strona główna

Procenty raz jeszcze


Pobieranie 205.43 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar205.43 Kb.
Małgorzata Baron

Bożena Kamrad

Anna Misztal

Eleonora Stępień


Procenty raz jeszcze
W roku szkolnym 2003/2004 w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Knurowie został przeprowadzony 30-godzinny kurs pomiaru dydaktycznego doskonalący organizację wewnątrz-szkolnych badań osiągnięć uczniów. Szkolenie było zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Zaliczenie kursu polegało na zespołowym opracowaniu testu, jego przeprowadzeniu oraz dokonaniu analizy ilościowej i jakościowej wyników badania. Nasz zespół przygotował dwupoziomowy test sprawdzający z matematyki dla uczniów klas I gimnazjum dotyczący opanowania wiadomości i umiejętności związanych z procentami i ich zastosowaniem.

Test rozwiązywało 80 uczniów. Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że test był rzetelny, a ze względu na łatwość – umiarkowanie trudny. Najwięcej problemów sprawiały uczniom tekstowe zadania otwarte z poziomu ponadpodstawowego, dlatego uznałyśmy, że musimy w dalszym ciągu doskonalić umiejętności sporządzania diagramów procentowych, rozwiązywania zadań dotyczących podwyżki i obniżki o dany procent, oraz obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

Poniżej przedstawiamy dla przykładu tylko wersję A testu. Dołączamy również propozycję ustalenia stopni szkolnych na podstawie opanowania treści z danego zakresu wymagań.


Koncepcja testu
Test bada stopień opanowania najważniejszych umiejętności i wiadomości o procentach, a przede wszystkim sprawdza, jak uczniowie posługują się procentami w praktyce. Jest to test sprawdzający wielostopniowy, zbudowany z zadań otwartych, w których uczeń samodzielnie formułuje i przedstawia rozwiązanie, oraz zadań zamkniętych, w których uczeń spośród podanych odpowiedzi wybiera poprawną. Wszystkie zadania zamknięte to zadania wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową. Jedno z zadań otwartych to zadanie z luką. Za każde poprawne rozwiązanie zadania testowego uczeń otrzymuje jeden punkt.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie testu ustalają warunki testowania, tzn. urządzenie sali, wyposażenie każdego ucznia i organizację sprawdzianu. Warunki te mają bardzo istotny wpływ na wyniki pracy uczniów, a co za tym idzie – na rzetelność testowania.Procedura

  1. Dzielimy uczniów na grupy, które będą rozwiązywały odpowiednio wersję A i B testu.

  2. Rozdajemy uczniom karty odpowiedzi z poleceniem ich zakodowania.

  3. Rozdajemy testy. Uczniowie czytają instrukcję testowania, po czym odpowiadamy na ewentualne pytania. Nie udzielamy żadnych wskazówek dotyczących sposobu rozwiązywania zadań.

  4. W trakcie testu nadzorujemy pracę uczniów, gwarantując im spokój i samodzielność. Na około 10 minut przed końcem testowania informujemy uczniów o pozostałym do ich dyspozycji czasie.

  5. Po ogłoszeniu końca pracy polecamy uczniom zebranie testów i kart odpowiedzi.

Uczniom nie wolno sporządzać żadnych notatek o zawartości testu ani o odpowiedziach na poszczególne zadania. Wszelkie notatki i obliczenia uczniowie wykonują na odwrocie karty odpowiedzi.
Konstrukcja planu ogólnego testu

A. Rangowanie materiału

Lp.

Materiał nauczania

Ranga

materiału

Liczba umiejętności

(zadań)

Procent

zadań

1

Zamiana liczby na procent

3

2

13,3%

2

Zamiana procentu na liczbę

3

2

13,3%

3

Obliczenie procentu danej liczby

3

3

20,0%

4

Obliczenie liczby, gdy dany jest jej procent

3

2

13,3%

5

Obliczenie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

3

2

13,3%

6

Odczytywanie diagramów procentowych

3

2

13,3%

7

Przedstawienie danych w postaci diagramów

3

2

13,3%
RAZEM

21

15

100,00%


B. Rangowanie celów

Kategoria celów

Ranga celów

Liczba umiejętności

(zadań)

Procent zadań

A

1

1

6,7%

B

7

5

33,3%

C

10

7

46,7%

D

3

2

13,3%

RAZEM

21

15

100,0%


C. Rangowanie poziomów wymagań

Poziomy wymagań

Ranga poziomów

Liczba umiejętności

(zadań)

Procent zadań

Podstawowy (P)

11

8

53,00%

Ponadpodstawowy (PP)

10

7

47,00%

RAZEM

21

15

100,00%

D. Ogólny plan testu

Wymagania programowe

Podstawowe

Ponadpodstawowe

Ranga

materiału

Liczba

umiejętności

(zadań)

Zakres treści \ Cele nauczania

A

B

C

D

A

B

C

D

Zamiana liczby na procentXX3

2

Zamiana procentu na liczbę
X

X
3

2

Obliczenie procentu danej liczbyXX
X

3

3

Obliczenie liczby, gdy dany jest jej procent
X

X
3

2

Obliczenie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczbaX
X


3

2

Odczytywanie diagramów procentowych
X

X
3

2

Przedstawienie danych w postaci diagramów


X


X

3

2

RAZEM
21

15

Ranga celów
5

6
1

3

3

3

Liczba zadań określonego celu
3

5
1

2

2

2

Ranga poziomów

11

10

Liczba zadań z poziomu

8

7


E. Budowanie szczegółowego planu testu, czyli kartoteki

Treść

nauczania

(materiał)1

Badane czynności ucznia

KC

Poziom

wymagań

Standard

egzaminacyjny

Numer zadania

Typ

zadania

1

Umiejętność zamiany liczby wymiernej na procent

C

P

I.2

1

zamknięte

Umiejętność określania procentowo zaznaczonej części figury

B

PP

II.1

10

otwarte

2

Umiejętność zamiany procentu na liczbę

B

P

I.2

2

zamknięte

Umiejętność zaznaczania procentu danej figury

C

PP

II.2

11

otwarte

3

Umiejętność obliczania procentu danej liczby

C

P

I.2

3

zamknięte

Umiejętność obliczania procentu danej liczby w zadaniu tekstowym. Znajomość pojęcia: podwyżka, obniżka ceny o pewien procent

B

PP

IV.1

7

zamknięte

Umiejętność obliczania procentu danej liczby w zadaniach problemowych. Znajomość pojęcia: podwyżka, obniżka ceny o pewien procent

D

PP

IV.1

12

otwarte

4Umiejętność obliczania liczby z danego jej procentu

B

P

I.2

4

zamknięte

Umiejętność obliczania liczby z danego jej procentu w zadaniu tekstowym

C

PP

IV.1

13

otwarte

5

Umiejętność obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

C

P

IV.1

5

zamknięte

Znajomość zasady obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

A

PP

I.1

15

otwarte

6

Umiejętność odczytywania diagramu procentowego

B

P

II.1

8

otwarte

Umiejętność odczytywania diagramu procentowego z zastosowaniem porównania ilorazowego

C

P

II.2

6

zamknięte

7

Umiejętność przedstawiania danych na diagramie procentowym w typowym zadaniu tekstowym

C

P

IV.3

9

otwarte

Umiejętność przedstawiania danych na diagramie procentowym w zadaniu problemowym

D

PP

IV.4

14

otwarte


Procenty raz jeszcze

Wersja A

Instrukcja dla ucznia
Test, który będziesz rozwiązywać, składa się z 15 zadań. W zadaniach od 1 – 7 wystarczy odnaleźć prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych – oznaczonych literami A, B, C, D – i wybór zaznaczyć na karcie odpowiedzi, przekreślając literę odpowiadającą wybranej odpowiedzi. W razie pomyłki literę należy zamazać i dokonać poprawnego wyboru. Zaznaczenie dwóch lub więcej odpowiedzi jako prawidłowych powoduje uznanie zadania za nierozwiązane. W zadaniach od 8 – 15 należy udzielić krótkiej odpowiedzi lub przedstawić całe rozwiązanie zadania na karcie odpowiedzi. W razie pomyłki trzeba przekreślić błędne rozwiązanie i podać nowe. Nie pisz i nie rób żadnych znaków na teście! Wszystkie pomocnicze obliczenia wykonuj w brudnopisie.

Jeśli któreś zadanie okaże się zbyt trudne, opuść je i rozwiązuj następne. Po rozwiązaniu reszty zadań z pewnością starczy Ci czasu, aby wrócić do zadań trudniejszych. Nie zgaduj, lecz staraj się wykorzystać swoje wiadomości i umiejętności. Jeśli czegoś nie rozumiesz – zapytaj teraz. Czytaj uważnie polecenia i wykonuj tylko to, co jest w nich napisane.

Pracuj spokojnie i dokładnie. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. Możesz korzystać z kalkulatora. Powodzenia!

Zadania zamknięte

Zadanie 1

Mama obiecała Ali, że otrzymanej w lutym pensji przeznaczy na jej kieszonkowe. Jaki procent wynagrodzenia mamy stanowi kieszonkowe Ali?

A) 2% C) 4%

B) 5% D) 20%


Zadanie 2

Zamieniając 6,2% na liczbę, otrzymasz:

A) 0,62 B) 6,2 C) 0,062 D) 620
Zadanie 3

Tomek miał 6 zł. Na czekoladę wydał 20% tej kwoty, czyli:

A) 1,50 zł B) 3 zł C) 1,20 zł D) 30 zł
Zadanie 4

25% pewnej liczby wynosi 12. Tą liczbą jest:

A) 3 B) 48 C) 4,8 D) 300
Zadanie 5

Romek postanowił, że cały swój sobotni czas wolny przeznaczy na czynny wypoczynek. Przez godzinę jeździł rowerem, a pozostałe 4 godziny spędził, grając z kolegami w piłkę i tenisa. Jaki procent wolnego czasu Romek jeździł rowerem?

A) 80% B) 25% C) 20% D) 10%
Zadanie 6

Po akcji „Sprzątanie Świata” uczestnicy posegregowali i zważyli zebrane odpady. Dane przedstawiono na diagramie procentowym. Ile razy więcej zebrano metali niż szkła?A) 15 razy B) 10 razy C) 2 razy D) 3 razy


Zadanie 7

Spodnie kosztowały 88 zł. Po obniżce ceny o 10% spodnie kosztują:

A) 87,90 zł B) 8,80 zł C) 79,20 zł D) 80 zł

Zadania otwarte
Zadanie 8

D
dostatecznydobry

bardzo dobry


dopuszczający


celujący

iagram ilustruje rozkład ocen ze sprawdzianu z matematyki. Jaki procent wszystkich ocen stanowią oceny celujące? Jakiej oceny nie otrzymał żaden z uczniów?

Zadanie 9

W pewnej instytucji zatrudnionych jest 100 osób. Wśród pracowników jest 35 blondynów, 20 brunetów, 40 szatynów i 5 rudych. Na podstawie tych informacji narysuj diagram słupkowy.


Zadanie 10

Jaki procent kwadratu zamalowano?


Zadanie 11

Zakreskuj 30% narysowanej figury.
Zadanie 12

Za pół kilograma cukierków zapłacono 6 zł. Ile trzeba zapłacić za 2 kg tych cukierków po podwyżce ceny o 25%?


Zadanie 13

Po obniżce cen o 10% za kurtkę zapłacono 450 zł. Ile kosztowała kurtka przed obniżką?


Zadanie 14

W magazynie znajdowało się 25 kg owoców, w tym 8 kg gruszek i 12 kg jabłek. Pozostałe owoce to śliwki. Wyraź w procentach ilość przechowywanych owoców. Dane przedstaw na prostokątnym diagramie procentowym.Zadanie 15

Przepisz i uzupełnij zdanie: Liczba 60 to ……..% liczby 15.


Klucz odpowiedzi – Wersja A


Nr zadania

Poprawna odpowiedź

Liczba punktów

1

B

1

2

C

1

3

C

1

4

B

1

5

C

1

6

D

1

7

C

1

8

Oceny celujące stanowią 2% wszystkich ocen. Żaden z ucz-niów nie otrzymał oceny niedostatecznej.

1

91

10

= ∙ 100% = 37,5%

1

11


1

12

2 ∙ 6 zł = 12 zł – cena 1 kg cukierków przed podwyżką

125% ∙ 12 = 1,25 ∙ 12 = 15zł – cena 1kg cukierków po podwyżce ceny o 25%

2 ∙ 15 zł = 30 zł – cena 2kg cukierków po podwyżce ceny o 25%


1

13

90%  450 zł

100%  xx = 100 ∙ = 500 zł

1

14


25 – (8 + 12) = 25 – 20 = 5 kg – waga śliwek

= = 32%  gruszki

= = 48%  jabłka

= = 20%  śliwki


1


15

Liczba 60 to 400% liczby 15

1


Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych (wypełnia uczeń)

Kod ucznia Wersja testuNr zadania

Odpowiedzi

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D


Karta odpowiedzi do zadań otwartych


Nr zadania

Odpowiedzi

8
9
10
11
12
13
14
15
(Wypełnia nauczyciel)
Nr

zadania

Liczba punktów

(0  1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Razem
OcenaOdpowiedzi Wersja testu

Ocena opanowania treści z danego zakresu wymagań  stopnie szkolne


Opis wymagań

Normy ocen

Stopień

Uczeń opanował wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

13  15 pkt

bardzo dobry (bdb)

Uczeń opanował wymagania podstawowe i większą część wymagań ponadpodstawowych

10  12 pkt

dobry (db)

Uczeń opanował wymagania podstawowe

7  9 pkt

dostateczny (dst)

Uczeń opanował większą część wymagań podstawowych

4  6 pkt

dopuszczający (dop)

Uczeń nie opanował nawet połowy wymagań podstawowych

0  3 pkt

niedostateczny (ndst)


Małgorzata Baron, Bożena Kamrad, Anna Misztal, Eleonora Stępień są nauczycielami przedmiotów ścisłych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Knurowie.

1 por. s. ....

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość