Procesy motywacyjne w toku kształceniaPobieranie 12.23 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.23 Kb.
dr Lucyna Bakiera semestr zimowy 2010/11 PSYCHOLOGIA: wykłady
Wykład 7-8

PROCESY MOTYWACYJNE W TOKU KSZTAŁCENIA

Literatura polecana:

Covington M. V., Manheim K. (2004). Motywacja do nauki. Gdańsk: GWP.

Laguna M. (1996). Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Edukacja i Dialog, nr 1

Mejza H. (2002). Sztuka motywowania. Edukacja i Dialog, nr 4

Uhman G. (2005). Motywowanie uczniów w praktyce. Warszawa: WSiP.

Szałek M. (2004). Jak motywować do nauki języka obcego? Motywacja w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo Wagros.


Słowa klucze do wykładu:

motywacja, motyw, podstawowe kategorie motywów (impulsy, powściągi), rodzaje motywów uczenia się według G. Uhman (motywy poznawcze, motywy osobowo-ambicjonalne, motywy społeczno-ideowe, motywy praktyczno-zawodowe, motywy praktyczno-szkolne, motywy lękowe; zachowanie polimotywacyjne; potrzeba akceptacji, potrzeba wyczynu, potrzeba stowarzyszania, potrzeba izolacji, potrzeba agresywności, potrzeba autonomii, potrzeba dominowania, potrzeba uległości, potrzeba ekshibicjonizmu, potrzeba opiekowania się, potrzeba doznawania opieki i oparcia, potrzeba kompensacji, hierarchia potrzeb człowieka według Abrahama Maslowa; motywacja osiągnięć jako funkcja dwóch różnych tendencji: tendencji do unikania porażki oraz tendencji do osiągania sukcesu (teoria motywacji osiągnięć J. W. Atkinsona); motywacja wewnętrzna, motywacja zewnętrzna; czynniki warunkujące sukces w nauczaniu języka obcego: czynniki związane z osobą ucznia (pozytywna postawa wobec języka - chęć do nauki, nawet przy braku przymusu programowego i aspiracje do swobodnego czytania w tym języku; motywacja wewnętrzno-zewnętrzna, samodzielne, regularne wykonywanie pracy domowej, podejmowanie prób mówienia w języku obcym [do siebie lub kolegów], poczucie sukcesu w nauce języka, umiejętność samodzielnego uczenia się, ewentualne pobieranie lekcji dodatkowych przez okres dłuższy niż 4 lata); czynniki glottodydaktyczne (stosowanie pomocy audialnych, inicjatywa nauczyciela [ćwiczenia pozapodręcznikowe dostosowane do zainteresowań uczniów], niewielka płynność kadry nauczającej języka obcego); czynniki środowiskowe (fakt posiadania w domu urządzeń umożliwiających odtwarzanie nagrania wypowiedzi w danym języku, posiadanie słownika dwujęzycznego, nauka w niezbyt licznych grupach językowych [poniżej 25 osób], wyposażenie szkoły w pomoce naukowe)


Pytania kontrolne:

 1. Na czym polega efektywne nauczanie według Hanny Hamer?

 2. Wiedząc, że podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole jest jego poczucie bezpieczeństwa przedstaw przykładowe reakcje nauczyciela podważające ten warunek.

 3. Wiedząc, że działania, którym towarzyszą emocje bardziej angażują ucznia podczas lekcji, podaj przykłady ćwiczeń, które mogą wywołać u niego pozytywne stany afektywne.

 4. Wiedząc, że dostrzeganie nie tylko efektu, ale i wkładu pracy ucznia motywuje go do nauki, podaj przykłady reakcji nauczyciela, w których docenia on zaangażowanie ucznia.

 5. Dlaczego motywowanie ucznia do nauki można kojarzyć (porównywać) z poszukiwaniem właściwego klucza?

 6. Jakie potrzeby psychiczne stanowią najsilniejsze źródło działania człowieka?

 7. Jakimi motywami kieruje się student obecny na wykładzie, który na listę obecności wpisuje osobę nieobecną na zajęciach?

 8. W jaki sposób nauczyciel języka obcego może wzbudzać motywację wewnętrzną ucznia?

 9. Jakimi motywami kierują się uczniowie osiągający dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, a jakimi uczniowie uzyskujący oceny dostateczne i niedostateczne?

 10. Jakie warunki – zdaniem J. W. Atkinsona – należy spełnić, aby osiągnąć zamierzony sukces (np. w nauczaniu)?

 11. Wiedząc, że wśród czynników warunkujących sukces w nauczaniu języka obcego istotną rolę odgrywają uwarunkowania związane z osobą ucznia, zaproponuj przykładowe działania nauczyciela zmierzające do poprawy wyników w nauce ucznia.


Wykład 8-9
SAMOWIEDZA I JEJ KSZTAŁTOWANIE W WYCHOWANIU
samowiedza (obraz samego siebie, pojęcie „ja”); ja realne; ja możliwe; ja powinnościowe; ja idealne; osoby znaczące w kształtowaniu samowiedzy dziecka; globalny obraz samego siebie; stabilny obraz samego siebie; autoanaliza; samoocena; negatywne etykietowanie a samoakceptacja; wpływ zachowania nauczyciela na rozwój samooceny ucznia; wyuczona bezradność, skutki wyuczonej bezradności (deficyt poznawczy, emocjonalny i motywacyjny);
wykład 9-10
NAUCZANIE I WYCHOWANIE DZIECI W RÓŻNYM WIEKU

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO
periodyzacja rozwoju człowieka, wiek średniego dzieciństwa (przedszkolny), zabawa (tematyczna, konstrukcyjna, dydaktyczna, ruchowa, artystyczna, indywidualna, wspólna, zespołowa, dowolna, kierowana), cechy zabaw dziecięcych, wtórna rzeczywistość, myślenie intuicyjne, prelogiczne, rozumowanie transdukcyjne, egocentryzm, animizm, artyficjalizm, mowa egocentryczna, neologizmy, pytania synpraktyczne, pytania heurystyczne, pamięć mimowolna, pamięć prestrategiczna, pamięć mechaniczna, uwaga mimowolna, labilność emocjonalna, ekspresywność emocji, heteronomia moralna, sprawiedliwość immanentna; globalny obraz samego siebie; E.H. Erikson: kryzys: inicjatywa vs wstyd i zwątpienie; Z. Freud: stadium falliczne w rozwoju psychoseksualnym;
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy