Strona główna

Procesy utleniania


Pobieranie 14.13 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.13 Kb.
Zagadnienia do egzaminu:

Procesy przemysłowej syntezy organicznej” semestr VIII


PROCESY UTLENIANIA

1. Czynniki utleniające, zagadnienia związane bezpieczeństwem procesów utleniania (granice wybuchowości związków organicznych z tlenem i powietrzem)

2. Kinetyka i termodynamika reakcji utleniania tlenem

3. Sposoby klasyfikacji procesów utleniania


I. KATALITYCZNE PROCESY UTLENIANIA W FAZIE GAZOWEJ

1. Typy reaktorów stosowanych w tych procesach

2. Otrzymywanie tlenku etylenu, jego zastosowania

3. Porównanie technologii stosujących tlen i powietrze

4. Wytwarzanie bezwodnika ftalowego i maleinowego

5. Porównanie metod opartych o różne surowce

6. Zabezpieczenia stosowane w procesach prowadzonych w pobliżu granicy wybuchowości.
II. PROCESY UTLENIANIA W FAZIE CIEKłEJ

1. Mechanizmy reakcji

2. Stabilność związków nadtlenowych

3. Katalizatory i inhibitory, znaczenie w procesach przemysłowych

4. Utlenianie cykloheksanu, proces Cyklopol porównanie z innymi technologiami

5. Otrzymywanie kwasu adypinowego.

6. Otrzymywanie fenolu metodą kumenową, otrzymywanie innych związków hydroksyaromatycznych metodą kumenową, ich zastosowania.

7. Otrzymywanie tereftalanu dimetylu i kwasu tereftalowego różnymi metodami.

8. Otrzymywanie tlenku propylenu, epoksydacja propylenu – proces Halcon-Oxiran
PROCESY UWODORNIENIA I ODWODORNIENIA

1. Źródła i metody produkcji wodoru

2. Typy reakcji uwodornienia i odwodornienia

3. Termodynamika i kinetyka reakcji

4. Stosowane katalizatory

5. Typy przemysłowych reaktorów stosowanych w tych procesach

6. Sposoby odbioru ciepła w procesach egzotermicznych

7. Zagadnienia bezpieczeństwa pracy związane z wodorem

8. Procesy rafinacji, hydrorafinacja

9. Przykłady technologii otrzymywania tych samych produktów z róznych surowców w zależności od warunków lokalnych


I. PROCESY UWODORNIENIA

Wybrane technologie procesów przemysłowych

1. Otrzymywanie cykloheksanu z benzenu

2. Otrzymywanie 2-etyloheksanolu z aldehydu masłowego

3. Produkcja wyższych alkoholi /różne możliwości syntezy/, zastosowania wyższych alkoholi

4. Synteza metanolu, termodynamika i kinetyka reakcji, katalizatory

5. Porównanie różnych technologii, udział Polski w rozwoju technologii

6. Różne typy reaktorów stosowanych w syntezie metanolu

7. Zastosowania paliwowe metanolu

II. PROCESY ODWODORNIENIA

1. Sposoby dostarczania ciepła w procesach endotermicznych

2. Otrzymywanie styrenu przez odwodornienie etylobenzenu

3. Inne sposoby otrzymywania styrenu, porównanie różnych metod syntezy

4. Technologie otrzymywania formaldehydu na katalizatorze srebrowym i żelazowym


PROCESY HYDROFORMYLOWANIA I KARBONYLOWANIA

1. Gaz syntezowy jako surowiec

2.Kataliza homogeniczna i heterogeniczna, wady, zalety
I. PROCESY HYDROFORMYLOWANIA

1. Synteza "oxo", zróżnicowanie produktów w zależności od rodzaju katalizatora


II. PROCESY KARBONYLOWANIA

1. Otrzymywanie kwasu octowego przez karbonylowanie metanolu.

2. Inne sposoby otrzymywania kwasu octowego
III. PROCESY ALKILACJI

1. Otrzymywanie kumenu i etylobenzenu

2. Benzyny alkilacyjne, wytwarzanie MTBE
IV. PROCESY CHLOROWCOWANIA

1.Wytwarzanie chlorku winylu


V. PROCESY SULFONOWANIA
VI. PROCESY NITROWANIA
VII. PROCESY ESTRYFIKACJI

1. Przesunięcie równowagi reakcji estryfikacji w zależności od otrzymywanego estru.

2. Przegląd metod syntezy octanu etylu.

3. Dobór katalizatora do produkcji ftalanów, otrzymywanie ftalanów.


VIII. PROCESY HYDRATACJI
IX PRZEDSTAWIĆ WYKORZYSTANIE JAKO SUROWCA-ETYLENU, BENZENU, I INNYCH OTRZYMYWANYCH W SKALI PRZEMYSŁOWEJ ZWIAZKÓW.
X. OMÓWIĆ ZWIEDZANE INSTALACJE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Synthos, Sarzyna,
XI. Prace badawcze prowadzone w Zakładzie na rzecz przemysłu (wspólpraca z firmami :Rütgers, Keim Additec, Euroceras.
XI. Materiały przekazane studentom do przeczytania.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość