Strona główna

Prognoza dla branży faktoringowej na 2009 rok elżbieta Urbańska, Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, Prezes Zarządu Polfactor sa


Pobieranie 19.4 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.4 Kb.

PROGNOZA DLA BRANŻY FAKTORINGOWEJ NA 2009 ROK

Elżbieta Urbańska, Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, Prezes Zarządu Polfactor SA

Obecny kryzys na rynkach finansowych stanowi jednocześnie szansę i zagrożenie dla branży faktoringowej w Polsce. Zagrożenia wiążą się z rosnącym kosztem pieniądza oraz potencjalnymi trudnościami firm faktoringowych z uzyskaniem finansowania zewnętrznego. Branża faktoringowa w większości przypadków korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania, aby móc świadczyć swoje usługi finansowania należności i ich zarządzania, dlatego też koszt pozyskania pieniądza jest elementem, który znacząco wpływa na koszt faktoringu.Kolejnym elementem, którego należy oczekiwać to zwiększony monitoring klientów i odbiorców faktoringowych i ostrożniejsza polityka oceny ryzyka i uważna ocena całej transakcji. Nie sposób jednak nie wspomnieć tutaj o szansach dla branży, a jest nią potencjał ukryty w samej usłudze faktoringu, który sprawia, że stanowi on alternatywną formę finansowania bieżącej działalności dla przedsiębiorstw. Przy zaostrzonych kryteriach udzielania kredytów należy spodziewać się zdecydowanie większego zainteresowania usługą faktoringu.”
Andrzej Żbikowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, Prezes Zarządu ING Commercial Finance Sp. z o.o.

Obecna, kryzysowa, sytuacja na rynkach finansowych jest dla rynku faktoringu  w Polsce dobra i zła jednocześnie: dobra, bo zaostrzenie zasad przyznawania kredytów w bankach sprzyja rozwojowi faktoringu, a zła, bo rośnie ryzyko związane z jakością portfela należności - tak się dzieje zawsze w okresach spowolnienia gospodarczego. W związku z zaostrzeniem procedur udzielania kredytów przez banki, już teraz obserwujemy coraz większe zainteresowanie tą forma finansowania. Mimo turbulencji na rynkach finansowych, ja - z perspektywy rozwoju faktoringu - patrzę z optymizmem na najbliższy rok.


Elementarnym powodem decydującym o tym, że firmy decydują się na korzystanie z usług faktoringu jest chęć utrzymania płynności finansowej i zwiększenia bezpieczeństwa obrotu. Faktoring jest dla nich zastrzykiem gotówki i najlepszym zabezpieczeniem należności jednocześnie. Moim zdaniem poczucie bezpieczeństwa będzie w tym roku kluczowym motywem, dla którego firmy sięgną po faktoring."
Piotr Konieczka, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, Prezes Zarządu BZ WBK

Oczekiwane spowolnienie gospodarcze nie powinno zatrzymać rozwoju rynku usług faktoringowych w Polsce. Faktoring jest bowiem najbardziej elastycznym i efektywnym instrumentem finansowym zapewniającym nie tylko płynność, ale i zmniejszającym ryzyko handlowe związane ze sprzedażą. Z tych powodów sprawdza się zarówno podczas gospodarczej hossy, kiedy firmy przeznaczają środki finansowe pozyskane z faktoringu na inwestycje i rozwój, jak i podczas dekoniunktury, kiedy to faktoring poprawia płynność finansową firmy i zmniejsza ryzyko handlowe transakcji, zabezpieczając przed ryzykiem opóźnień w płatnościach lub braku zapłaty od kontrahentów.”


Dawid Naglik, Dyrektor Obszaru Usług Finansowych arvato services

Na rok 2009 prognozujemy wzrost branży w zakresie 30%, znacznie niższy w stosunku do lat ubiegłych ze względu na kryzys finansowy i spowolnienie gospodarcze, szczególnie w sektorach korzystających z faktoringu jako źródła finansowania (np. budownictwo, stal).”


Jan Boniuk, Prezes Zarządu Fortis Commercial Finance Sp. z o.o.

Sądzę, że wzrost w roku 2009 będzie wyraźny ale wolniejszy niż w roku 2008, bo powinno wzrosnąć zapotrzebowanie na finansowanie ale z drugiej strony spadające tempo wzrostu gospodarczego ograniczy także działalność naszych aktualnych i potencjalnych klientów.”


Stanisław Atanasow Członek Zarządu Hilton Baird Polska

Oczekujemy, że faktoring w przyszłym roku będzie wzrastał, na pewno znacznie szybciej niż PKB Polski,, ale z pewnością przyrost ten będzie mniejszy niż 2008 roku.Z drugiej strony pamiętać należy, że kryzys finansowy wpływa istotnie na realną gospodarkę, a więc sytuację każdego przedsiębiorstwa. Od końca minionego roku praktycznie wszystkie wskaźniki koniunktury gospodarczej sugerują mocny spadek aktywności ekonomicznej i pogorszenie nastrojów zarówno przedsiębiorstw, jak i konsumentów. Spadki krajowych indeksów są łagodniejsze niż za granicą (np. w strefie EUR), jednak mimo to wskazują na mocne osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Rozwój rynku usług faktoringowych w Polsce oraz jego tempo w 2009 r. będzie zależało od ogólnego stanu gospodarki. Jeżeli kryzys w gospodarce będzie się pogłębiał będzie to miało również swoje odzwierciedlenie w sytuacji firm faktoringowych.”


Dwa kluczowe elementy stanowią szanse dla branży faktoringowej w 2009 roku:

 • Utrudniony dostęp do kredytów bankowych może zwiększyć atrakcyjność faktoringu. W okresie spowolnienia gospodarczego można spodziewać się trudniejszego dostępu do kredytów bankowych, w tym też obrotowych, przy jednoczesnym wyższym ich koszcie. Powinno się to okazać korzystne dla faktoringu. W sytuacji zaostrzenia dostępności kredytowej, przedsiębiorstwa korzystające dotąd z kredytów obrotowych będą chciały pozyskać środki finansowe poprzez upłynnienie własnych zasobów - wierzytelności handlowych. Faktoring może okazać się tu doskonałym rozwiązaniem, z powodzeniem zastępując kredyt.

 • Zwiększone ryzyko opóźnień w płatnościach - osłabienie gospodarcze może również zwiększyć ryzyko opóźnień w płatnościach kontrahentów lub wręcz braku zapłaty, powodując powstawanie zatorów płatniczych. I tutaj spełni swoją rolę faktoring, zwłaszcza faktoring bez regresu, likwidując zatory płatniczei zapewniając przedsiębiorcy bezpieczne prowadzenie działalności.


Zagrożenia dla firm faktoringowych w 2009 r. będzie wynikało z:

 • spadku aktywności firm, mniejsze obroty przedsiębiorstw to mniejsze obroty firm faktoringowych,

 • spadku wielkości eksportu wynikającego ze spadku popytu za granicą (spadek obrotów w faktoringu eksportowym),

 • ograniczenia spowodowanego poprzez ostrzejsze kryteria stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe; powoduje to ograniczenia w oferowaniu faktoringu pełnego tj. takiego, w którym faktor ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta,

 • ryzyka występowania zwiększonych zatorów płatniczych oraz pogorszenia się dyscypliny płatniczej – firmy faktoringowe, świadczące kompleksowe usługi związane z obrotem gospodarczym będą zmuszone do intensyfikacji działań związanych np. z tzw. „miękką” windykacją,

 • przewidywanego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów – firmy faktoringowe będą zmuszone wprowadzać ostrzejsze kryteria oceny zdolności faktoringowej lub będą ponosić większe ryzyko finansując obrót takich klientów,

 • wzrostu kosztów faktoringu związanych z rosnącym kosztem pieniądza na rynku.


Zasady bezpiecznego prowadzenia transakcji faktoringowych

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów reagują na zmiany na rynku finansowym i jako firmy odpowiedzialne, dbające o stabilność finansową, przypominają kanon zasad bezpiecznego prowadzenia transakcji faktoringowych.
 1. Rozproszenie - koncentracja na jednym odbiorcy nie powinna przekraczać 30% wszystkich finansowanych (przez faktora) wierzytelności danego klienta.

 2. Zaliczkowanie - zaliczkowanie nie powinno przekraczać 90% wartości finansowanych wierzytelności.

 3. Produkt - produkt lub usługa przyjęta do faktoringu musi posiadać charakter masowy nie mający cech indywidualnych. Transakcje o charakterze inwestycyjnym (np. roboty budowlane) nie kwalifikują się do faktoringu.

 4. Cesja globalna - na faktora powinny być scedowane wszystkie należności wobec danego odbiorcy - nie powinno być akceptowane nabywanie pojedynczych faktur.

 5. Umowy hanldowe - należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy w umowach handlowych pomiędzy klientem, które są niekorzystne dla faktora: a/ nieograniczone prawo zwrotu towaru (np. przy bardzo wysokiej sezonowości sprzedaży) b/ wymóg uzyskania zgody odbiorcy na cesję

 6. Brak powiązań z odbiorcami - faktor nie powinien akceptować odbiorców z którymi, łączą klienta powiązania kapitałowe lub personalne.

 7. Wymiana informacji pomiędzy faktorami - gdy klient korzysta z usług dwóch lub więcej faktorów, powinien udzielić tym Faktorom pełnomocnictwa o zwrócenie się do siebie nawzajem o informacje w zakresie obsługiwanych odbiorców.

ul. Wilcza 46/112, 00-679 Warszawa

Tel. 022 829 14 60, faks 022 829 14 99
Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego: Elżbieta Urbańska

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego: Piotr Konieczka

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego: Andrzej Żbikowski
Numer KRS: 0000256244

www.faktoring.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość