Strona główna

Program auczania technik ekonomista 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy


Pobieranie 449.47 Kb.
Strona1/7
Data18.06.2016
Rozmiar449.47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Ministerstwo Edukacji Narodowej

341IO2]/MEN/2OO8.02.O7PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA

341 [02]


Warszawa 2008


Autorzy:

mgr inź. Aleksandra Grobelna

mgr Maria Jasińska

mgr Lucyna Jedynak-Jasińska

mgr Izabela SerwatkaRecenzenci:

mgr Alicja Bińczyk dr inź. Justyna Górna

Opracowanie redakcyjne: mgr Alicja Jodkowska
I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA

Technikum czteroletnie

Zawód: technik ekonomista 341 [02]

Podbudowa programowa: gimnazjumLp.

Przedmioty nauczania

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania

Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania

Klasy I - IV

Semestry I-VIIIForma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Podstawy ekonomii

4

3

50

2.

Prawo

6

4

76

3.

Ekonomika

11

8

138

4.

Rachunkowość

15

10

189

5.

Pracownia ekonomiczna

6

4

76

6.

Język obcy zawodowy

2

2

25

7.

Specjalizacja*

6

4

76
Razem

50

35

630
Praktyka zawodowa: 6 tygodni* Program wybranej przez szkołę specjalizacji opracowuje szkolny zespół przedmiotowy właściwy dla zawodu.
PLAN NAUCZANIA

Szkoła policealna

Zawód: technik ekonomista 341 [02]

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnieLp-

Przedmioty nauczania

i

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania

Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania

Liczba godzin w

dwuletnim okresie nauczaniaSemestry t-IV

Semestry MVForma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Podstawy ekonomii

4

3

54

2.

Prawo

6

4

82

3.

Ekonomika

11

9

150

4.

Rachunkowość

15

11

204

5.

Pracownia ekonomiczna

6

4

82

6.

Język obcy zawodowy

2

2

28

7.

Specjalizacja*

6

4

82
Razem

50

37

682
Praktyka zawodowa: 6 tygodni* Program wybranej przez szkołę specjalizacji opracowuje szkolny zespół przedmiotowy właściwy dla zawodu.

II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

PODSTAWY EKONOMII

Szczegółowe cele kształcenia

W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: • wyjaśnić konieczność dokonywania wyborów ekonomicznych,

 • określić wpływ ekonomii normatywnej na postęp społeczno -ekonomiczny,

 • określić potrzeby ekonomiczne różnych grup zawodowych,

 • określić rolę dóbr wolnych i ekonomicznych w zaspokajaniu potrzeb,

 • wyjaśnić związek między stopniem zaspokojenia potrzeb a efektywnością gospodarowania,

 • określić koszt alternatywny decyzji gospodarczych,

 • scharakteryzować sposoby rozwiązywania problemów niedoboru w różnych systemach ekonomicznych,

 • wykazać współzależność działań podmiotów gospodarujących na rynku,

 • wykreślić krzywą popytu i podaży,

 • wyjaśnić zmiany w popycie i podaży powstałe pod wpływem czynników nrecenowycn,

 • zinterpretować wskaźniki elastyczności popytu i podaży,

 • uzasadnić decyzję producenta spowodowaną zmianami czynników produkcji,

 • uzasadnić konieczność równoważenia rynku dóbr i usług,

 • wyjaśnić mechanizm funkcjonowania rynku kapitałowego,

 • określić stronę popytu i podaży na rynku pracy, kapitałowym oraz na rynku surowców,

 • uzasadnić znaczenie kapitału ludzkiego,

 • określić czynniki determinujące popyt i podaż na rynku kapitałowym,

 • scharakteryzować produkty finansowe,

 • określić czynniki wpływające na wybór biura maklerskiego,

 • określić wpływ eksploatacji surowców naturainych na środowisko przyrodnicze,

 • uzasadnić konieczność sporządzania budżetu w przedsiębiorstwie,

 • wyjaśnić wpływ zmian dochodów oraz cen na strukturę konsumpcji,

 • określić składniki kosztów stałych i zmiennych,

 • obliczyć koszty całkowite, jednostkowe i marginalne,

 • scharakteryzować typy konkurencji na rynku,

 • określić zasady obliczania Produktu Krajowego Brutto,

 • uzasadnić celowość stosowania realnego PKB,

 • określić wady PKB jako miernika efektów działalności gospodarczej,

 • wyjaśnić zależność między Produktem Krajowym Brutto a Produktem Krajowym Netto,

 • wyjaśnić zależność zachodzącą między poziomem cen, a wielkością zagregowanego popytu (AD) i zagregowanej podaży (AS),

 • wyjaśnić przyczyny nierównomiernego rozwoju gospodarczego,

 • określić przyczyny powodujące fluktuację kadr na rynku pracy,

 • rozpoznać rodzaje bezrobocia,

 • zinterpretować mierniki ekonomicznej aktywności zawodowej,

 • określić zależność między spadkiem stopy bezrobocia a PKB,

 • scharakteryzować metody walkł z bezrobociem,

 • określić przyczyny wzrostu cen w gospodarce,

 • zinterpretować indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI),

 • obliczyć roczną stopę inflacji w Polsce,

 • zinterpretować spadek siły nabywczej pieniądza,

 • wyjaśnić przyczyny i skutki inflacji,

 • scharakteryzować sposoby walki z inflacją,

 • uzasadnić potrzebę ingerencji rządu w procesy gospodarcze,

 • scharakteryzować funkcje i cechy podatków,

 • wyjaśnić wpływ podatków i wydatków budżetowych na zagregowany popyt.

 • określić wpływ instrumentów polityki fiskalnej na decyzje podmiotów gospodarujących,

 • wyjaśnić przyczyny przejścia od wymiany barterowej do wymiany pieniężnej,

 • wyjaśnić równowagę na rynku pieniężnym i określić jej zmiany,

 • zidentyfikować podmioty kreujące podaż pieniądza,

 • scharakteryzować rodzaje kredytów udzielanych przez banki komercyjne,

 • określić formy zabezpieczenia spłaty kredytów,

 • sporządzić wniosek i umowę kredytową

 • określić rolę banku centralnego w państwie,

 • określić wpływ instrumentów polityki monetarnej na wielkość podaży pieniądza w kraju,

 • wskazać wpływ instrumentów polityki monetarnej na zagregowany popyt,

 • obliczyć korzyści komparatywne z wymiany międzynarodowej,

 • wyjaśnić zasadność ograniczeń w handlu zagranicznym,

 • określić zalety i wady stosowania zmiennych kursów walutowych,

 • wyjaśnić znaczenie równowagi bilansu płatniczego dla gospodarki kraju,

 • wyjaśnić zasadność integracji gospodarczej w Europie.

Materiał nauczania

1. Wstęp do ekonomii

Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne, Ekonomia pozytywna i normatywna. Mikro- i makroekonomia. Potrzeby i sposoby ich zaspokajania. Zasoby ekonomiczne. Zjawisko rzadkości. Wybór i koszt alternatywny. Wybory dokonywane przez konsumenta. Granica możliwości produkcyjnych. Dokonywanie wyborów przez podmioty w różnych systemach gospodarczych.Ćwiczenia:

 • Identyfikowanie dóbr ekonomicznych niezbędnych do zaspokajania potrzeb.

 • Dobieranie rodzaju dóbr i usług do zaspokajania określonych potrzeb.

 • Dokonywanie wyboru ekonomicznego na podstawie rachunku korzyści i kosztów.

 • Rysowanie krzywej możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa na podstawie określonych danych.

2. Mechanizm rynkowy

Uproszczony model obiegu gospodarczego. Rynek - rodzaje, formy i funkcje. Elementy rynku. Czynniki kształtujące popyt i podaż rynkową.

Elastyczność popytu i podaży. System regulacji cen.

Ćwiczenia:


 • Analizowanie obiegu produktu i dochodu w prostym obiegu gospodarczym.

 • Charakteryzowanie rynku producenta i konsumenta.

 • Wykreślanie krzywej popytu i podaży na podstawie danych opracowanych w tabeli.

 • Analizowanie wpływu czynników niecenowych na kształtowanie się popytu i podaży na rynku dóbr.

 • Obliczanie " oraz interpretowanie wskaźników elastyczności dochodowej popytu i podaży na dobra luksusowe.

 • Obliczanie przychodów producenta po zmianie ceny dóbr, na które konsumenci reagują w sposób elastyczny bądź nieelastyczny.


3. Rynek czynników produkcji

Rynek pracy. Popyt, podaż i równowaga na rynku pracy. Rynek

kapitałowy. Popyt, podaż i równowaga na rynku kapitałowym. Giełda papierów wartościowych. Rynek podstawowy i równoległy. Papiery wartościowe, indeksy i wskaźniki giełdowe. Notowania giełdowe. Gra na giełdzie papierów wartościowych. Fundusze inwestycyjne. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Rynek surowców naturalnych.

Ćwiczenia:


 • Określanie wpływu koniunktury gospodarczej na wielkość popytu i podaży na pracę.

 • Wykreślanie krzywych równowagi na rynku pracy na podstawie ilości miejsc pracy i stawek wynagrodzenia za pracę.

 • Analizowanie kształtowania się indeksów i wskaźników giełdowych.

 • Obliczanie wysokości kwoty funduszu na rachunku inwestycyjnym po upływie określonego czasu.

 • Analizowanie wysokości dziennych kursów papierów wartościowych na giełdzie.

 • Analizowanie portfeli inwestycyjnych.

 • Sporządzanie wykresu dotyczącego dynamiki cen i popytu na surowce do produkcji dóbr publicznych.

4. Decyzje ekonomiczne konsumenta

Rola konsumenta na rynku. Decyzje racjonalne j irracjonalne podejmowane przez konsumenta. Źródła dochodów i kierunki wydatków konsumentów. Użyteczność - miarą zadowolenia konsumenta z konsumpcji dóbr i usług. Preferencje konsumenta - krzywa obojętności. Marginalna stopa substytucji. Ograniczenie wyboru konsumenta - linia budżetowa. Równowaga konsumenta.


Ćwiczenia:

 • Opracowywanie budżetu gospodarstwa domowego.

 • Obliczanie użyteczności marginalnej dla dóbr konsumpcyjnych.

 • Wykreślanie krzywej użyteczności całkowitej i marginalnej.

 • Wykreślanie krzywej obojętności oraz linii budżetowej.

 • Sporządzanie wykresu równowagi konsumenta na rynku.

5. Decyzje ekonomiczne producenta

State i zmienne czynniki produkcji. Rodzaje kosztów produkcji. Decyzje podejmowane przez producentów na rynku. Izokwanty produkcji. Linia

jednostkowego kosztu. Optimum produkcji.
Ćwiczenia:


 • Określanie wpływu zmiennych czynników produkcji na poziom produkcji w przedsiębiorstwie.

 • Analizowanie kształtów krzywych kosztów stałych, zmiennych, jednostkowych, marginalnych oraz przeciętnych.

 • Wykreślanie izokwanty produkcji i linii jednostkowego kosztu.

 • Sporządzanie wykresu dotyczącego optimum technicznego produkcji w przedsiębiorstwie.

6. Decyzje producenta funkcjonującego w różnych strukturach rynku

Konkurencja doskonała i niedoskonała. Równowaga przedsiębiorstwa. Warunki maksymalizacji zysku. Efektywność gospodarowania w różnych strukturach rynkowych.

Ćwiczenia:


 • Planowanie zachowań producentów na rynkach o różnej strukturze.

 • Odczytywanie z wykresu wielkości produkcji maksymalizującej zysk

przedsiębiorstwa.

• Obliczanie rocznego zysku w przedsiębiorstwie.7. Podstawy makroekonomii

Przedmiot badań makroekonomii. Mierniki aktywności gospodarczej państwa. Kierunki polityki gospodarczej państwa.Ćwiczenia:

 • Określanie dziedzin ingerencji państwa w życie gospodarcze.

 • Interpretowanie mierników działalności gospodarczej państwa.

 • Analizowanie aktualnych problemów makroekonomicznych kraju.

8. Obieg okrężny produktu i dochodu w gospodarce

Model okrężnego obiegu produktu i dochodu w gospodarce. Oszczędności i inwestycje w gospodarce. Rola instytucji finansowych w gospodarce. Równowaga rynkowa. Metody obliczania PKB. PKB w ujęciu nominalnym i realnym. Dyspozycyjny dochód osobisty. Marginalna skłonność do konsumpcji. Marginalna skłonność do oszczędzania.Ćwiczenia:

 • Określanie odpływów i dopływów do okrężnego obiegu produktu i dochodu.

 • Identyfikowanie wad i zalet PKB.

 • Porównywanie PKB realnego i nominalnego przypadającego na 1 mieszkańca w Polsce i Unii Europejskiej.

 • Obliczanie marginalnej skłonności do konsumpcji i oszczędzania.

9. Model gospodarki zagregowanego popytu i zagregowanej podaży

Zagregowany popyt. Zagregowana podaż. Równowaga makroekonomiczna. Wahania koniunkturalne.Ćwiczenia:

 • Wykreślanie krzywej zagregowanego popytu i zagregowanej podaży.

 • Analizowanie kształtowania się popytu i podaży na rynku dóbr pod wpływem cen.

 • Analizowanie wahań koniunkturalnych w różnych dziedzinach gospodarki.

10. Bezrobocie

Zasoby siły roboczej. Przyczyny bezrobocia. Rodzaje bezrobocia. Wskaźniki aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia. Skutki bezrobocia. Przeciwdziałanie bezrobociu. Analiza bezrobocia w Polsce i UE.


Ćwiczenia:

 • Identyfikowanie osób czynnych i biernych zawodowo.

 • Określanie rodzaju bezrobocia na podstawie analizy jego cech.

 • Analizowanie wskaźników aktywności zawodowej.

 • Interpretowanie stopy bezrobocia w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.

11. Inflacja

Pojęcie i rodzaje inflacji. Przyczyny inflacji. Mierniki inflacji. Skutki inflacji.

Przeciwdziałanie inflacji.

Ćwiczenia:


 • Analizowanie przyczyn i cech inflacji popytowej i kosztowej.

 • Wykreślanie poziomu cen i wielkości realnego PKB w okresie inflacji pełzającej i hiperinflacji.

 • Analizowanie zmian w gospodarce na podstawie indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dóbr produkcyjnych.

 • Analizowanie CPI, PPI, stopy inflacji oraz spadku siły nabywczej pieniądza w określonym czasie.


12. Polityka fiskalna

Założenia polityki fiskalnej. Rola rządu w gospodarowaniu finansami publicznymi. Dochody i wydatki budżetu państwa. Narzędzia polityki fiskalnej. Deficyt budżetowy i sposoby jego finansowania.Ćwiczenia:

 • Analizowanie założeń polityki fiskalnej państwa na dany rok.

 • Analizowanie dochodów budżetu państwa.

 • Określanie udziału podatków bezpośrednich i pośrednich w ogólnych dochodach państwa w Polsce i UE.

 • Analizowanie wydatków budżetu państwa,

 • Analizowanie reakcji społeczeństwa na obciążenia podatkowe.

13. Pieniądz i polityka monetarna

Istota i funkcje pieniądza. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Równowaga na rynku pieniężnym. Kreacja pieniądza przez system bankowy. Polityka monetarna, jej charakter I narzędzia. Polityka monetarna, a polityka fiskalna. Funkcje banku centralnego. Istota kredytów, rodzaje i sposoby zabezpieczania spłaty kredytów. Wnioski i umowy kredytowe.Ćwiczenia:

 • Wyjaśnianie funkcji i cech pieniądza.

 • Określanie czynników kształtujących wielkość popytu i podaży pieniądza.

 • Analizowanie wpływu polityki monetarnej na kreację pieniądza przez system bankowy.

 • Dobieranie zabezpieczeń spłaty kredytów do możliwości finansowych kredytobiorcy.

 • Sporządzanie wniosków i umów kredytowych.
  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość