Strona główna

Program funkcjonalno – użytkowy na wykonanie informacji drogowskazowej na skrzyżowaniu ulic Wolska i Kasprzaka w rejonie ulicy Redutowej oraz na ulicy Łopuszańskiej na odcinku ulica Orzechowa Al. Krakowska


Pobieranie 38.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.18 Kb.
Program funkcjonalno – użytkowy na wykonanie informacji drogowskazowej na skrzyżowaniu ulic Wolska i Kasprzaka w rejonie ulicy Redutowej oraz na ulicy Łopuszańskiej na odcinku ulica Orzechowa - Al. Krakowska.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

Program funkcjonalno – użytkowy


 1. Strona tytułowa programu funkcjonalno-użytkowego

Nazwa zamówienia:

Wykonanie informacji drogowskazowej na skrzyżowaniu ulic Wolska i Kasprzaka w rejonie ulicy Redutowej oraz na ulicy Łopuszańskiej na odcinku ulica Orzechowa - Al. Krakowska.
Adres obiektu budowlanego:

Wolska – Kasprzaka rejon Redutowej w Warszawie.

Łopuszańska na odcinku Orzechowa – Al. Krakowska w Warszawie.

Nazwy i kody robót zgodnie z zakresem robót budowlanych objętych przedmiotem programu funkcjonalno-użytkowego:
Nazwa rodzaju robót

Kod CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami transportu

45213350-1

Roboty drogowe

45233140-2

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71320000-7

Usługi projektowania fundamentów

71325000-2

Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71327000-6

Zamawiający:

Miasto st. Warszawa

reprezentowane przez

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Autor opracowania programu funkcjonalno-użytkowego

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Organizacji Ruchu

Rafał TomczakProgram funkcjonalno-użytkowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy służy do przygotowania oferty wykonania zamówienia, składającego się z wykonania informacji drogowskazowej na ulicy Wolska – Kasprzaka rejon Redutowej (tablica boczna E-2a i tablice E-2b na bramie drogowskazowej) zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym pod nr IR/IO/1847/12 oraz demontażu istniejących drogowskazów i wykonaniu bramy drogowskazowej wraz z tablicami E-2b na ulicy Łopuszańskiej na odcinku ulica Orzechowa – Al. Krakowska, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr IR/IO/1826/12..


Adres obiektu budowlanego:

Wolska – Kasprzaka rejon Redutowej w Warszawie.

Łopuszańska na odcinku Orzechowa – Al. Krakowska w Warszawie.


 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących drogowskazów, wykonanie nowych konstrukcji nośnych, wykonanie nowych tablic drogowskazowych typu E na ulicach Wolska – Kasprzak rejon Redutowej i na ulicy Łopuszańskiej odcinek ulic Orzechowa - Al. Krakowska. W Warszawie zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
Zakres zamówienia obejmuje:

 • demontaż starych drogowskazów,

 • zaprojektowanie nowych konstrukcji nośnych i fundamentów,

 • uzgodnienie nowych konstrukcji nośnych (ZDM Wydział Mostowy)

 • wykonanie konstrukcji nośnych i fundamentów,

 • wykonanie i montaż tablic drogowskazowych,

Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia niezbędne do zrealizowania zamówienia.
  1. Charakterystyczne parametry określające wielkość istniejącego obiektu

Ulica Wolska - Kasprzaka.

Droga krajowa nr 2. Projektowana brama drogowskazowa zlokalizowana jest nad jezdnią południową prowadzącą 4 pasami ruch w stronę Centrum. Druga projektowana konstrukcja boczna znajduje się przed rozwidleniem ulic w pasie dzielącym, po prawej stronie.

Ulica Łopuszańska odcinek ulica Orzechowa – Al. Krakowska.

Droga krajowa nr 8. Projektowana brama drogowskazowa ma znajdować się nad ulicą, która w tym miejscu ma 4 pasy ruchu, pasy zieleni i chodniki.
  1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonanie nowego projektu konstrukcji należy wykonać w oparciu o najnowsze rozwiązania materiałowo-techniczne tak, aby założone cele zostały osiągnięte.


 1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty stałej organizacji ruchu mapy geodezyjne.

Oprócz demontażu i montażu tablic drogowskazowych Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia lub przestawienia znaków drogowych zgodnie z przedstawionymi projektami organizacji ruchu.

Tablice drogowskazowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

Konstrukcje nośne należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Projekty konstrukcyjne bramownic drogowskazowych należy uzgodnić z Wydziałem Mostów ZDM.


 • Wszelkie uzgodnienia i ewentualne koszty związane z wejściem w teren spoczywają na Wykonawcy.

 • Okres trwałości znaków:

- 7 lat dla folii wykonanych z folii typu 1,

- 10 lat dla folii wykonanych z folii typu 2,

- 10 lat dla folii wykonanych z folii typu 3.


 • Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat.

 • Na wykonane elementy Wykonawca udzieli 3 lata rękojmi.

 • Projektowana nośność konstrukcji powinna zapewnić ustawienie na niej projektowanych drogowskazów z docelowej organizacji ruchu oraz umożliwić zamontowanie dodatkowych tablic (np. informacja o czasowych zmianach w ruchu, objazdach, zamknięciach ulic). Można przyjąć założenie, że nośność poszczególnych konstrukcji należy zwiększyć o ok. 30%. Czyli do obliczeń należy przyjąć projektowaną powierzchnię tablic drogowskazowych, dodać 30 % powierzchni projektowanych tablic i wymagany zapas bezpieczeństwa.

 • Wszelkie prawa, jakie Wykonawca ma do wykonanego elementu, przechodzą na Zamawiającego, z chwilą odbioru elementu przez Zamawiającego.

 • Wykonawca przed przekazaniem tablic do produkcji przedstawi Zamawiającemu rozrysowane tablice do akceptacji (kolorystyka, wielkość liter itp).

 • Przed przystąpieniem do prac w terenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu.

 • Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram robót.

 • Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o terminie wprowadzania czasowej organizacji ruchu.

 • Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy zamawiającemu:

- rozrysowane tablice drogowskazowe (wymiary ogólne, wymiary poszczególnych paneli, podział tablicy na panele),

- oświadczenie projektanta, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- oświadczenie projektanta, jakie maksymalne wielkości tablic można zamontować na konstrukcji,


 • Wykonawca zobowiązany jest do starannego odtworzenia terenu po robotach fundamentowych.
  1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zabezpieczyć teren prac oraz przestawić stosowne oznakowanie dla ruchu kołowego i pieszego i ile takowe będzie niezbędne. Projekt czasowej organizacji ruchu w minimalnym stopniu powinien wprowadzać zakłócenia w ruchu kołowym i pieszym, w trakcie wykonywania robót.

Teren pod zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie.

Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania placu budowy i zaplecza oraz zobowiązany jest uzyskać wszystkie zgody i decyzje związane z zajęciem terenu na czas wykonywania robót budowlanych.


  1. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Wykonawca zobowiązany jest do starannego odtworzenia terenu po robotach fundamentowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtworzenie terenów zielonych. Przy projektowanych konstrukcjach bramowych i bocznych w czasie wykonywania fundamentów nie można pozostawiać pryzm ziemi. Ziemia powinna być wywożona systematycznie. 1. Część informacyjna programu funkcjonalno- użytkowego
 1. Informacje ogólne
  1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Projektowane konstrukcje nośne znajdują się w liniach rozgraniczających ulic przy których się znajdują. Są to tereny we władaniu Zarządu Dróg Miejskich.
Wolska – Kasprzaka rejon Redutowej

Numery działek:

Działka 1 Obręb 60503

Łopuszańska odc. Orzechowa – Al. Krakowska

Działka 1/6 Obręb 20505

Działka 139/2 Obręb 20501

Działka 212/23 Obręb 20501

Działka 212/27 Obręb 20501
  1. Materiały wyjściowe do projektowania

Zamawiający nie dysponuje materiałami wyjściowymi do projektowania jak:

1. mapy do celów projektowych (mapa geodezyjna starsza niż 3 miesiące)

2. badaniami gruntowo-wodnymi

3. wypisami z rejestru gruntów
  1. Budowa i jej przeprowadzenie

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie ukończony do 31.07.2013 r.
1.4. Odbiór przedmiotu zamówienia

Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie podpisanymi przez Strony protokółami odbioru częściowego, wg kosztorysu oraz protokółem odbioru końcowego, stwierdzającym wykonanie całości zamówienia zgodnie z umową oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania norm i ustaw:

PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 7plastycznie -- Skład chemiczny dodatkowych gatunków stosowanych w kraju

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe).

Wymagania i badania.

PN-EN-12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania wykonawcze i metody badań

PN-EN 60598-2U Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe

PN-EN 12899-1 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06250 Beton zwykły

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

PN-H-1070/02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna, wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

PN-C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości

PN-C- 81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły solnej

PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie zmiennych temperatur

PN-E-04500 Powłoki ochronne cynkowe- zanurzeniowe.

PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. Metoda magnetyczna.

PN-H-04684 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023.07 Stal ogólnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-87070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane

PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Inne dokumenty

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 1393.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).oraz innych ustaw, rozporządzeń, Polskich Norm i przepisów nie wyszczególnionych powyżej związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość