Strona główna

Program międzynarodowej konferencji Autyzm a szanse na spełnione życie. W stronę osobistego rozwoju, integracji społecznej, właściwej edukacji I aktywizacji zawodowej osób z autyzmem Autism and chance for fulfilled life


Pobieranie 36.57 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar36.57 Kb.
Program międzynarodowej konferencji

Autyzm a szanse na spełnione życie.

W stronę osobistego rozwoju, integracji społecznej, właściwej edukacji i aktywizacji zawodowej osób z autyzmem
Autism and chance for fulfilled life. Toward a personal self-potential development, efficient social adaptation and education and effective vocational activation of persons with autism.

Cieszyn 2 kwietnia 2014

Tesin 2th April 2014-03-28

University of Silesia, Faculty of Ethnology and Science of Education
1000 Otwarcie konferencji /Inauguration of the Conference

(Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji


w Cieszynie)

(University o Silesia Conference Centre, Faculty of Ethnology and Science of Education, Tesin)


dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica

Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (The Dean of WEiNoE, University of Silesia in Tesin)

dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik

Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w

Cieszynie (The Head of the Instutute of Sciences of Education, WEiNoE, University of Silesia in Tesin )

dr Renata Stefańska-KlarPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji (The Chair of Organisational Comitee)
1015-1200 Sesja 1

Wielowymiarowość egzystencji i potrzeb osób z autyzmem

Multidimensionality of persons’ with autism existence and needsdr Renata Stefańska-Klar – Autyzm a życie spełnione. Wymiary, determinanty, uwarunkowania/ Autistm and fullfilled life. Dimensions, determinants, condtions) (Uniwersytet Śląski)
MS Vincent Chesney - Promising Practices in Serving People with Both Intellectual Disability and Mental Illness (Mental Health Services SIG of American Association of Intellectual and Developmental Disabilities, USA)
Adam Wrzesiński – Z autyzmem w plecaku-mój bagaż doświadczeń/With an autism in a rucksack - my own burden of experiences) (Stowarzyszenie AS , Bielsko-Biała)
mgr Leszek Kołodziejczyk - Edukacja włączająca osób z autyzmem/An Inclusive Education for Persons with Autism (Inicjatywa Społeczna „Mierz Wyżej”)
Piotr Czaderna, Marek HoffmannWczoraj, dziś i jutro Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Bielsku Białej/Yesterday. Today and Tomorrow of Bielsko-Biala Branch of National Association of Autism (KTA, Bielsko-Biała)
mgr Grzegorz Chęciak, Tomasz Pietrzak – Jak przekształcić niepełnosprawność w umiejętność potrzebną na rynku pracy?How to transform disability into skill needed in the job market? („Specialisterne Poland”, Łódź )
1230-1245 przerwa kawowa /coffee break
1245-1415 Sesja 1

Autyzm i wielowymiarowość oddziaływań terapeutycznych

Autism and multidimensionality of therapeutic influences
mgr Faye Glew*, mgr Megan Shields**High Functioning Autism and Aspergers Syndrome, Early Diagnosis, Early Intervention and Education (*emerytowana nauczycielka, babcia Mark’a z Syndromem Aspergera , **prawnik, mama Mark’a z Syndromem Aspergera, Australia, Victoria)
mgr Grażyna Ulman - Dostępność i skuteczność terapii w autyzmie z punktu widzenia rodzica/Accessibility and effectivity of autism therapies from parent’s point of view (Społeczny Komitet „Przewodnika Autystycznego”)
lic. Karolina Czech - Człowiek jako podmiot oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych /A Human as a subject of therapeutic and educational activities (Szkoła Języków Obcych Bela, Cieszyn)
mgr Ewa Przybylska – Formy uspołeczniania dzieci i młodzieży z autyzmem w ramach pracy ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego/ Forms of socialization of children and adolescents with autism within institution for rehabilitation and education performance. (OREW i Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim)
mgr Paul Baptie, Movement that helps the nervous system (HANDLE Institute in America, USA, United Kingdom)
mgr Małgorzata Prottung - Aspekty żywieniowe w terapii autyzmu/Dietary aspects in therapy of autism (Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cieszynie)
mgr Kaja Będkowska-KlarTaniec jako forma samospełnienia i droga do pokonywania ograniczeń wynikających z niepełnosprawności/Dance as a form of selffulfiment and a way to overcoming difficulties resulting from a disability (Szkoła Tańca Flamenco La Pasion w Krakowie)
1400 – 1415

Występ – Szkoła Tańca Flamenco La Pasion – Kraków

Dance and Movement Perfrmance - The School of Flamenco Dance La Pasion, Cracow
Tytuł: Prosta historia (The simple story) wyk.. Maria Kącka, Katarzyna Wach, Kaja Będkowska-Klar - the two among the dancers have developmental disabilities
Data premiery: 2.02.2013 Muzyka: Arcangel (Solo Compas Tientos), Owain Phyfe (La Prima Vez).
Krótki opis prezentacji

Co bardziej nas ogranicza - nasze ciała, czy postrzeganie naszych ciał? W jaki sposób budujemy wokół siebie granice i co robimy, aby je przekraczać? Jak postrzegamy piękno?

„Prosta historia” to etiuda podejmująca temat ograniczeń...
The outline of the presentation

What does constrain us more - our bodies or our bodies perception? How do we build boarders around our bodies and what do we do to cross them? How do we percept beauty?The simple story is an etude undertaking a theme of limits...
1415 – 1500 przerwa obiadowa/ dinner break
15.00 – 1615 Sesja 2
Autyzm a problemy egzystencjalno-społeczne osób i ich rodzin

Autism and existential-social problems of persons and their families

dr Urszula Klajmon-Lech - Przyjęcie niepełnosprawności dziecka w rodzinie: Ucieczka-Oswojenie-Rozwój/An acceptance of child’s disability in the family: Escape-Taming -Development (Uniwersytet Śląski)
Halina Kantor - Wsparcie rodziców po diagnozie autyzmu/Support for parents after diagnosis of autism (Stowarzyszenie „Karuzela”, Oddział Śląski, Mikołów)
dr Natalia Ruman - Dziecko z autyzmem w relacjach z bliskimi osobami? / A child with autism in relations with the close (Uniwersytet Śląski)
dr Adam Adamski Autyzm i jego wpływ na społeczeństwo / Autism and society (Uniwersytet Śląski)
Magdalena Szymera, O współpracy z otoczeniem w trakcie pracy wolontaryjnej na rzecz osoby z autyzmem - doświadczenia własne/About cooperation with social surrounding during voluntary work for person with autism personal experiences (Uniwersytet Śląski)
Eva Furtek – Autismus - cesta pokory/ Autism - way of humility (Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, Czechy)
Paulina Hachuła - Historia Stasia/Stas’s story (Uniwersytet Śląski)

Ilona Kulpińska What did life give to us (matka młodego mężczyzny z autyzmem, Canada, Toronto)
Irene Domagala, From mother's perspective... (asystent/opiekun osób niepełnosprawnych, Australia, Melbourn)
Dyskusja

15.00 – 1615 Sesja 3
Aktywizacja edukacyjna, zawodowa i społeczna osób z autyzmem

Educational. vocational and social activation of persons with autism
prof. Marion Hersch – Life with Asperger Syndrome. From childhood to university career (University of Glasgow, United Kingdom)
mgr Dariusz Witowski Nauczanie przedmiotów ścisłych ucznia z autyzmem/Teaching student with autism math and science (doktorant, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura)
mgr Łukasz Banaszak - Edukacja permanentna dorosłych z niepełnosprawnością/Longlife education of adult with disabilities (doktorant, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, European Disability Forum, Commission: Access to Health and Health Stereotypes, Brussels)
mgr Wiesław AntoszEdukacja osób z autyzmem i co dalej? /Education for persons with autism and what next? (doktorant, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski),
mgr Damian Dudała Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla osób z autyzmem/ Educational and vocational counselling for persons with autism (doktorant, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Fundacja „Aktywizacja”)
mgr Michaela Čachotská - The project VESTA – the vocational training of people with ASD, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc, Czech Republic
dr hab. prof WSB Joanna Szczepankiewicz – Battek, dr inż.arch. Ewa Szczepankiewicz, Osoba z autyzmem jako uczestnik imprezy turystycznej/ Person with autism as a participant of a tourist event (Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław)
Felicia Wilczenski*, EdD, Laura Vanderberg*, PhD, Jaimie Timmons**, MSW, and Paul Martell***, MS - Service Works: Optimizing Transition and Inclusion Outcomes for Students with Disabilities through Service Learning (* University of Massachusetts Boston ** Institute for Community Inclusion *** Florida Commission on Volunteerism and Community Service) - poster
Dyskusja

1500 – 1615 Sesja 4

Autyzm wobec wyzwań i trudności losu

Autism toward challenges and difficulties of
PhD, Alena Říhová, PhD Kateřina Vitásková, mgr Lucie Dostálová, Lenka Copková : Impairment of Pragmatic Language Level and Auditive Gnosia in Persons with Autism Spectrum Disorders (Palacký University, Czech Republic)
dr n. med. Magdalena*, Wrzesińska, Joanna Kapias** - Niepełnosprawność wzrokowa, a ryzyko wystąpienia zaburzeń autystycznych/Visual disability and risk of autism disorders (Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej *,Uniwersytet Medyczny w Łodzi, **Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji)
PhDr. Janka Marková, PhD., doc. ThDr. PaedDr.Ing. Ferdinand Kubík, PhD - Problematika dospievajúcich autistov s mentálnym postihnutím na Slovensku/ The issue of adolescents with autism and intellectual disability in Slovakia ( SALEZIÁNUM v Žiline, Slovakia)
Piotr Kantor - Problem odrzucenia osoby autystycznej w środowisku społecznym/Problem of rejecting a person with autism in social environment (Uniwersytet Śląski)
lic. Marina Lazarova Situace senioru s autismem w pobytovych służbach w Czechach /Situation of the elderly with autism in residential services in Czech (“Novy Domov”, Karvina, Czechy)
mgr Stanislav HandzelPerson with intellectual disability in face of homelessness (Ośrodek dla bezdomnych „Bethel”w Cieszynie Czeskim, Czechy)
Антон Драгомилецкий*, Łukasz Matusiak** Положение людей с расстройствами аутистического спектра в России /The situation of the ASD people in Russia (*Uniwersytet Śląski, *Томский государственный университет, Российская Федерация, **Uniwersytet Śląski, **Томский государственный педагогический университет, Российская Федерация)
Dyskusja

1615- 1630 Zakończenie – Podsumowanie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość