Strona główna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Aleksandrów Kujawski abrys technika Sp z o o


Pobieranie 189.72 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar189.72 Kb.

Program Ochrony Środowiska

dla Miasta Aleksandrów Kujawski

ABRYS Technika Sp. z o.o.V. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ EKOLOGICZNYCH5.1. Założenia rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Aleksandrów Kujawski w świetle ochrony środowiska
Założenia rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Aleksandrów Kujawski w świetle ochrony środowiska zostały wyznaczone w oparciu o poniższe dokumenty:

 • Strategia rozwoju Miasta Aleksandrów Kujawski na lata 2000 - 2010;

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Aleksandrów Kujawski;

 • Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2004 - 2011.

Są to opracowania programowo-planistyczne wyznaczające kierunki działań inwestycyjnych i społecznych w odniesieniu do regionu i miasta. Zapisy planistyczne wymienionych dokumentów pozwolą w dalszym etapie pracy samorządu miasta dokonywać właściwych decyzji z możliwością analizy perspektywicznych skutków, a także zaplanować ekonomiczne aspekty realizacji zadań w perspektywie kilku lat.


5.1.1. Cele i zadania w zakresie ochrony środowiska określone w Strategii rozwoju Miasta Aleksandrów Kujawski na lata 2000 - 2010
Strategia rozwoju Miasta Aleksandrów Kujawski na podstawie diagnozy czynników społeczno - gospodarczych obszaru miasta (analiza SWOT) określa cel strategiczny, a w ramach jego cele operacyjne i zadania, których realizacja pozwoli osiągnąć przyszły stan pożądany.
Celem strategicznym dla miasta Aleksandrów Kujawski jest:

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI PRZYJAZNY I ATRAKCYJNYDLA MIESZKANCÓW I INWESTORÓW”
Jest to cel główny strategii rozwoju, do którego realizacji będą dążyć wszystkie zaangażowane podmioty. W ramach celu strategicznego zdefiniowano następujące cele operacyjne:

 1. Obszar gminy zabezpieczający jej aktualne potrzeby rozwojowe.

 2. Infrastruktura techniczna zabezpieczająca potrzeby miasta.

 3. Szeroki zakres budownictwa mieszkaniowego.

 4. Duża aktywność społeczna.

 5. .Nowoczesna baza szkół i przedszkoli.

 6. Bezpieczne miasto wolne od patologii.

 7. Różnorodna oferta kulturalno-rekreacyjno-rozrywkowa.

 8. Prawidłowa opieka zdrowotna i społeczna.

W ramach poszczególnych celi operacyjnych wyznaczono zadania. Zestawienie aktualnych i najważniejszych z nich dla zrównoważonego ekorozwoju miasta zawiera poniższa tabela.
Zadania wyznaczone w Strategii rozwoju miasta Aleksandrów Kujawski

T a b e l a 34


Cele operacyjne

Zadania/przedsięwzięcia

Czas realizacji

1

2

3

OBSZAR GMINY ZABEZPIECZAJĄCY JEJ AKTUALNE POTRZEBY ROZWOJOWE

Partnerstwo międzygminne

 • Dostępność do infrastruktury miejskiej (kanalizacja, wodociąg);

 • Dostępność do usług komunalnych;

 • Usługi oświatowo – opiekuńcze (przedszkole);

 • Wspólna promocja;

 • Uczestnictwa w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej;

2001 - ...
2001 - ...

2001 - ...

praca ciągła

praca ciągłaKomplementarne strategie rozwoju gminy

 • Wzajemna informacja o strategiach rozwoju – cykliczna informacja;

praca ciągła

Lokalna strefa rozwoju

 • Opracowanie jednolitego systemu preferencji dla inwestorów;

 • Utworzenie i funkcjonowanie inkubatora przedsiębiorczości;

 • utworzenie i funkcjonowanie funduszu poręczeń kredytowych;

 • Wspólne inwestycje;

2001
2003
2002 – 2010
2002 - ...

INFRASTRUKTURA TECYHNICZNA ZABEZPIECZAJĄCA POTRZEBY MIASTA

Dobry stan ulic

 • Wykonanie nawierzchni na ulicach gruntowych ok. 0,5 km/rok;

 • Modernizacja istniejących ulic utwardzonych;

2002 – 2010
2002 – 2010

Ograniczenie transportu substancji niebezpiecznych przez miasto

 • Reorganizacja ruchu kołowego;

2002 - 2005

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury energetycznej

 • Infrastruktura elektroenergetyczna;

 • Infrastruktura ciepłownicza;

2002 – 2010


Sieć gazowa w mieście

 • Opracowanie koncepcji gazyfikacji miasta;

2004

Sieć wodno-kanalizacyjna

 • Rozbudowa oczyszczalni w ramach inwestycji ZGZK;

 • Budowa kanalizacji sanitarnej;

 • Budowa kanalizacji deszczowej;

 • Modernizacja i rozbudowa ujęć wody;

 • Budowa nowej sieci wodnej;

 • Wymiana przestarzałej instalacji wodnej;

2003 – 2004

2001 – 2010

2001 – 2010

2001 – 2002

2002 – 2010

2002 - 2010Czyste miasto

 • Zagospodarowanie terenów zielonych;

 • Racjonalna gospodarka odpadami;

 • Edukacja ekologiczna;

2001 – 2010

2002 – 2005

2001 - 2010

1

2

3

SZEROKI ZAKRES BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

 • Osiedle Południowe;

2001 - 2010

Sprzedaż wytypowanych budynków komunalnych

-

2002 - 2010

Rozwój budownictwa wielorodzinnego

 • Towarzystwa budownictwa społecznego;

 • Budownictwo socjalne (ok. 40 mieszkań);

2001 – 2010

2002 - 2010DUŻA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Formy pobudzania aktywności

 • System nagród i wyróżnień;

 • Prezentacja sprawdzonych wzorców;

2001 – 2010

praca ciągłaAktywność młodzieży

 • Współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji;

 • Utworzenie Młodzieżowego Koła Integracji Europejskiej;

praca ciągła

2001 - 2002Promocja inicjatyw

2001 - 2010

Dostępna i dobra informacja w gminie: media, strona www

-

2001 – 2010

Aktywność samorządów i stowarzyszeń (lokalne, szkolne, osiedlowe)

 • Współpraca wzajemna, kontakty, koordynacja działań;

2001 - 2010

Doradztwo i pomoc

 • Dostępność do aktów prawnych, informacji elektronicznych;

 • Doradztwo specjalistyczne;

2001 – 2010
2001 - 2010

NOWOCZESNA BAZA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów

 • Rozbudowa gimnazjum;

 • Kapitalny remont przedszkola nr 1;

 • Modernizacja boisk przy szkołach;

2002 – 2005

2004 – 2005

2002 - 2008


Nowoczesne wyposażenie szkół i przedszkoli

2002 – 2010
2001 - 2010

Współpraca z zagranicą

 • Wymiana grup młodzieżowych;

 • Poszukiwanie środków poprzez programy i fundusze pomocowe;

praca ciągła
praca ciągła

Poszerzenie funkcji obiektów oświatowych;

 • Udostępnienie bazy szkół dla ogółu mieszkańców;

2001 – 2010

BEZPIECZNE MIASTO WOLNE OD PATOLOGII

Nowoczesna baza ratownicza

 • Współudział w stworzeniu centrum koordynacji ratowniczej;

 • Dosprzętowienie – współudział;

2001


2002 - 2010

Zwalczanie patologii

 • Działanie świetlic terapeutycznych w dzielnicach;

 • Współpraca z instytucjami zajmującymi się patologią;

 • Działania prewencyjne w szkołach poprzez prezentacje i pogadanki;

 • Rozszerzenie oferty kółek zainteresowań w ramach działań pozalekcyjnych w szkołach;

 • Współpraca z Powiatowym Centrum Rodzinie w zakresie kryzysu w rodzinie;

2002 – 2010

praca ciągła


praca ciągła
praca ciągła
2001 - 2010

Bezpieczeństwo publiczne

 • Doświetlenie miejsc publicznych (park, Plac 3-go Maja);

 • Modernizacja i poszerzenie monitoringu w mieście;

2001 – 2004

2005 - 2010RÓŻNORODNA OFERTA KULTURALNO – REKREACYJNO - ROZRYWKOWA

Rozszerzenie oferty rozrywkowej i kulturalnej

 • Miejskie Centrum Kultury;

 • Modernizacja budynku na potrzeby biblioteki miejskiej;

praca ciągła

2002 - 2010Rozszerzenie oferty sportowo - rekreacyjnej

 • Reorganizacja klubu sportowego „Orlęta”;

 • Powstanie parku sportu i rozrywki z krytym basenem;

2001 – 2003

2001 - 2010Ochrona zabytków

 • Remont dworca PKP;

2002 - 2010

PRAWIDLOWA OPIEKA ZDROWOTNA I SPOŁECZNA

Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych

 • Opracowanie programu likwidacji barier architektonicznych i jego realizacja;

2001 - 2005

Noclegownia dla ofiar przemocy w rodzinie

-

2001 - 2002
1

2

3

Opieka nad osobami potrzebującymi

 • Opieka paliatywna – baza szpitalna;

 • Opiekunki domowe oraz wolontariat;

 • Utworzenie bezpłatnej jadłodajni dla osób potrzebujących;

 • Bezpłatne posiłki dla dzieci w szkołach;

 • Organizacja wypoczynku letniego: ZHP, MOPS, Salezjanie, Ośrodek Kuratorski, itp.;

praca ciągła

praca ciągła;


2002 – 2010

2001 - 2010


praca ciągła

Wspomaganie opieki zdrowotnej w szkołach

-

2001 – 2010

Dostępność do opieki lekarskiej

 • Zapewnienie mieszkańcom miasta pełnego profilu usług medycznych we współpracy z powiatem;

 • Pozyskanie kadry medycznej poprzez zapewnienie mieszkania.

praca ciągła


2002 - 2003

Źródło: Strategia rozwoju Miasta Aleksandrów Kujawski na lata 2000 - 2010.


5.1.2. Cele, kierunki działań i zadania w zakresie ochrony środowiska określone w powiatowym programie ochrony środowiska
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Aleksandrowskiego” (na lata 2004 – 2011), wyznacza szereg celów, których realizacja przebiegać będzie równolegle na poziomie samorządów powiatowych i gminnych.

W ramach celów ogólnych i szczegółowych wyznaczono zadania, dla których określona została jednostka realizująca. Konsekwencją realizacji działań na szczeblu powiatowym jest poprawa stanu środowiska na terenach gmin.

Do wyznaczonych celów ogólnych w programie powiatowym należą:


 1. Poprawa stosunków wodnych na terenie powiatu;

 2. Zapewnienie możliwości bezpiecznego unieszkodliwiania i racjonalnego zagospodarowania wszystkich odpadów powstających na terenie powiatu;

 3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi, deszczowymi i przemysłowymi;

 4. Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia atmosfery do poziomu w którym nie występują w ogóle zagrożenia dla zdrowia ludzi;

 5. Ochrona środowiska przyrodniczego.

Na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Aleksandrowskiego do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Aleksandrów Kujawski (jako wytyczne) przyjęto następujące cele i zadnia zamieszczone w tabeli poniżej:
Działania wg wytycznych programu powiatowego T a b e l a 35

Cel szczegółowy

Zadania

1

2

1. Poprawa stosunków wodnych na terenie powiatu

Zwiększenie lesistości

 • Stworzenie podstaw planistycznych dla subsydiowania dolesień na terenach poszczególnych gmin do roku 2011;

 • Stworzenie systemu informowania właścicieli gruntów o możliwościach uzyskania dofinansowania na cel zalesień;

 • Zabezpieczenie potrzeb finansowych związanych z dolesieniami w powiecie do roku 2011;

 • Zwiększenie wiedzy prywatnych właścicieli gruntów na temat zalesień;

 • Realizacja zalesień;

Zwiększenie retencji oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wód na terenie powiatu

 • Opracowanie i realizacja programu „małej retencji”;

 • Utrzymanie i konserwacja cieków podstawowych oraz jazów i zastawek na rzekach;

 • Odtworzenie siedlisk, biotopów oraz tworzenie warunków rozwoju i rozrodu różnych gatunków roślin i zwierząt;

 • Stworzenie i realizacja koncepcji budowy zbiornika wodnego „Rożno” na rzece Tążynie;

2. Zapewnienie możliwości bezpiecznego unieszkodliwiania i racjonalnego zagospodarowania wszystkich odpadów powstałych na terenie powiatu

3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi, deszczowymi i przemysłowymi

Stymulowanie właściwego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu

 • Opracowanie i koordynacja realizacji kompleksowego programu gospodarki ściekowej na terenie całego powiatu;

 • Prowadzenie edukacji uświadamiającej mieszkańcom powiatu o zagrożeniach wynikających z nieszczelności zbiorników na ścieki oraz o zagrożeniach wynikających ze zrzutu ścieków do rowów melioracyjnych;

 • Stworzenie zachęt mobilizujących właścicieli indywidualnych gospodarstw do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej;

Oczyszczanie wszystkich ścieków sanitarnych powstających w miejscowościach liczących powyżej 2 000 mieszkańców oraz w miejscowościach o zwartej zabudowie

 • Modernizacja i rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków;

 • Modernizacja i rozbudowa istniejących sieci kanalizacyjnych;

 • Budowa zbiorczych oczyszczalni ścieków;

 • Budowa sieci kanalizacyjnych;

Oczyszczanie ścieków deszczowych z terenu miast oraz oczyszczanie ścieków przemysłowych

 • Modernizacja i rozbudowa istniejących sieci kanalizacji deszczowej – z oczyszczaniem ich w oczyszczalni ścieków;

 • Budowa rozdzielczych systemów kanalizacyjnych;

Oczyszczanie wszystkich ścieków sanitarnych powstających na terenach wiejskich, w miejscowościach o rozproszonej zabudowie

 • Modernizacja nieszczelnych zbiorników na nieczystości płynne;

 • Prowadzenie właściwej gospodarki gnojowicą;

4. Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia atmosfery do poziomu w którym nie występują w ogóle zagrożenia dla zdrowia ludzi

Systematyczne zmniejszanie zagrożenia dla zdrowia i środowiska związanego z „niską emisją”

 • Podłączenie wszystkich obiektów publicznych na terenie powiatu do systemu ciepłowniczego lub do sieci gazowej w terminie do 2011 roku;

Maksymalne ograniczenie strat ciepła w systemie ciepłowniczym

 • Modernizacja systemów przesyłowych energii cieplnej;

 • Przeprowadzenie audytów energetycznych w obiektach publicznych i mieszkalnych zasobach komunalnych;1

2

 1. Ochrona środowiska przyrodniczego

Minimalizacja konfliktów przyrodniczych podczas lokalizacji, budowy i eksploatacji autostrad

 • Uwzględnienie na etapie projektowania uwarunkowań i konfliktów występujących na terenie powiatu Aleksandrowskiego;

 • Kontrola wprowadzania i instalacji projektowanych urządzeń ochrony środowiska na wydawania pozwolenia na użytkowanie/eksploatację autostrady;

 • Ochrona ujęcia wód podziemnych „Kruczek” i zabezpieczenie strefy ochronnej ujęcia dopuszczającej lokalizację autostrady w strefie;

 • Kontrola funkcjonowania urządzeń ochrony środowiska podczas eksploatacji autostrady;

 • Monitorowanie zanieczyszczeń i poziomu klimatu akustycznego w zakresie przekroczeń norm i w razie ich występowania wczesne reagowanie;

 • Odpowiednie zagospodarowanie pasa terenu wzdłuż autostrady.

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Aleksandrowskiego.

5.2. Cele i zadania do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Aleksandrów Kujawski
We wcześniejszych rozdziałach przeprowadzono analizę stanu środowiska oraz uwarunkowań społeczno–gospodarczych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. Szczegółowo omówiono poszczególne elementy środowiska, towarzyszące im zagrożenia. Konsekwencją dokonanej analizy i zidentyfikowanych zagrożeń jest podjęcie działań zmierzających do naprawy niekorzystnego stanu środowiska.

Dla realizacji przyjętego założenia konieczne jest zastosowanie głównych zasad polityki ekologicznej w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. Polityka ochrony środowiska miasta Aleksandrów Kujawski będzie realizowana za pośrednictwem celów ogólnych (ekologicznych), celów szczegółowych i zadań, które są zgodne z polityką ekologiczną kraju i województwa, a wynikają bezpośrednio także z ustaleń Programu Ochrony Środowiska Powiatu Aleksandrowskiego (będącego dla niniejszego opracowania dokumentem nadrzędnym). • cele ogólne – cel po osiągnięciu którego, ma nastąpić poprawa danego elementu środowiska, stanowiący ostateczny efekt realizowanych zadań ekologicznych;

 • cele szczegółowe – cele służące do osiągnięcia wyznaczonych celów ogólnych;

 • zadania – konkretne przedsięwzięcia prowadzące do realizacji wyznaczonych celów ekologicznych. Zadania te mają charakter inwestycyjny lub pozainwestycyjny i winny być realizowane w przewidzianym okresie realizacyjnym (krótkoterminowym lub długoterminowym), aż do osiągnięcia założonego celu. Realizacja zadań krótkoterminowych przewidziana jest w przeciągu czteroletniego okresu obowiązywania Programu. Zadania z długoterminowym okresem realizacyjnym należą do zadań perspektywicznych (okres realizacji w latach 2010 - 2013). Odrębnej specyfiki realizacji wymagają zadania o charakterze ciągłym, których realizacja powinna być prowadzona przez cały czas obowiązywania Programu.

Poniżej przedstawiono cele i zadania dla miasta Aleksandrów Kujawski w odniesieniu do konkretnych elementów środowiska. Ich realizacja złoży się na wypełnianie zadań określonych w Polityce Ekologicznej Państwa, Programie Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Programie Ochrony Środowiska Powiatu Aleksandrowskiego.

Przeniesiony z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska układ celów ogólnych i szczegółowych oraz wybranych zadań został poszerzony o zadania zapisane w Strategii rozwoju Miasta Aleksandrów Kujawski, a także zadania przekazane przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim.CEL OGÓLNY I: Poprawa stosunków wodnych na terenie powiatu (miasta)

W celu osiągnięcia w/w celu ogólnego określono cele szczegółowe:   1. Zwiększenie lesistości;

   2. Zwiększenie retencji oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wód na terenie powiatu (miasta).

Osiągnięcie określonego celu ogólnego za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych powinno być realizowane przez następujące zadania (przedsięwzięcia):


ZADANIA:

 • Stworzenie podstaw planistycznych dla subsydiowania dolesień na terenie gminy miejskiej (zgodnie z ustawą o lasach) do roku 2006;

 • Realizacja zalesień;

 • Prowadzenie stałego monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki);

 • Prowadzenie działań formalno-prawnych na potrzeby zalesień (weryfikacja klasyfikacji gruntów), wyznaczanie granic rolno-leśnych w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych;

 • Zalecenie opracowania planów urządzeniowo-leśnych dla lasów prywatnych i innych nie będących w Zarządzie Lasów Państwowych;

 • Szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej;

 • Intensyfikacja działań na rzecz wykorzystania lasów do rozwoju edukacji ekologicznej - rozwój i utrzymanie istniejących ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody – utrzymanie infrastruktury służącej celom poznawczo – dydaktycznym i turystycznym;

 • Intensyfikacja stosowania zamkniętych obiegów wody oraz wtórnego wykorzystania ścieków;

 • Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i lokalne);

 • Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji w formie obowiązku rejestracji zużycia wody na cele przemysłowe i rolnicze w przeliczeniu na jednostkę produkcji.CEL OGÓLNY II: Zapewnienie możliwości bezpiecznego unieszkodliwiania i racjonalnego zagospodarowania wszystkich odpadów powstających na terenie powiatu

W celu osiągnięcia w/w celu ogólnego określono cele szczegółowe:
 1. Edukacja ekologiczna;

 2. Unikanie powstawania odpadów;

 3. Selektywna zbiórka odpadów;

 4. Odzysk odpadów.

Przedsięwzięcia i zadania związane z gospodarką odpadami zostały szczegółowo omówione w Planie Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2004 – 2011, który stanowi integralną część Gminnego Programu Ochrony Środowiska.CEL OGÓLNY III: Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi, deszczowymi i przemysłowymi

W celu osiągnięcia w/w celu ogólnego określono cele szczegółowe: 1. Stymulowanie właściwego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu (Miasta);

 2. Oczyszczanie wszystkich ścieków sanitarnych powstających w miejscowościach liczących powyżej 2 000 mieszkańców oraz w miejscowościach o zwartej zabudowie;

 3. Oczyszczanie ścieków deszczowych z terenu miast oraz oczyszczanie ścieków przemysłowych.

Osiągnięcie określonego celu ogólnego za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych powinno być realizowane przez następujące zadania (przedsięwzięcia):


ZADANIA:

 • Prowadzenie edukacji uświadamiającej mieszkańców o zagrożeniach wynikających z nieszczelności zbiorników na ścieki oraz o zagrożeniach wynikających ze zrzutu ścieków do rowów melioracyjnych;

 • Stworzenie zachęt mobilizujących indywidualnych odbiorców do podłączenia się do kanalizacji;

 • Wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta;

 • budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego;

 • Modernizacja i rozbudowa istniejących sieci kanalizacyjnych;

 • Projekt skanalizowania miasta;

 • Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie ze Strategią rozwoju na lata 2006 - 2010;

 • budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wojska Polskiego;

 • Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta w latach 2006 - 2010;

 • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowej;

 • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej;

 • Modernizacja nieszczelnych zbiorników na nieczystości płynne;

 • Propagowanie oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji ze względów technicznych (ukształtowanie terenu), poprzez stworzenie katalogu ofert dostępnych technologii i udostępnienie go zainteresowanym;

 • Wprowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych oraz wszystkich zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania;

 • Stopniowe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych (pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów) i punktowych (składowiska obornika) pochodzących z działalności rolniczej – budowa stanowisk składowania obornika i zbiorników na gnojówkę do roku 2008;CEL OGÓLNY IV: Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia atmosfery do poziomu w którym nie występują w ogóle zagrożenia dla zdrowia ludzi

W celu osiągnięcia w/w celu ogólnego określono cele szczegółowe:    1. Systematyczne zmniejszanie zagrożenia dla zdrowia i środowiska związanego z „niską emisją”;

    2. Maksymalne ograniczenie strat ciepła w systemie ciepłowniczym.

Osiągnięcie określonego celu ogólnego za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych powinno być realizowane przez następujące zadania (przedsięwzięcia):


ZADANIA:

 • Ujawnianie i zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza w celu podjęcia czynności kontrolnych i wykonania pomiarów;

 • Podłączenie wszystkich obiektów publicznych położonych na terenie miasta do systemu ciepłowniczego lub do sieci gazowej w terminie do 2010 r.;

 • budowa nowych przyłączy Centralnego Ogrzewania do 2010 roku;

 • rozbudowa miejskiej sieci centralnego ogrzewania (trasa zespół kotłowni przy ul. Świstucha 5 do ul. Słowackiego 8;

 • Budowa nowych kotłowni na obszarach budownictwa wielorodzinnego do 2010 roku;

 • Modernizacja miejskiej sieci centralnego ogrzewania na osiedlu Parkowa;

 • Wymiana sieci ciepłowniczej na preizolowane (wszystkie);

 • Przeprowadzenie audytów energetycznych w obiektach publicznych i mieszkalnych zasobach komunalnych;

 • Modernizacja kotłowni o mocy dotychczasowej 3,6 MW przy ul. Świstucha;

 • Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, na rzecz paliw niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy, drewno, zrębki drzewne);

 • Nawiązanie współpracy z Zakładem Gazownictwa zgodnie z „Koncepcją gazyfikacji miasta” w celu budowy sieci gazowej na terenie miasta;

 • Założenia, a następnie opracowanie Gminnego Planu Zaopatrzenia w Energię (bilanse energetyczne);

 • Bieżąca naprawa dróg i ciągów komunikacyjnych zgodnie ze Strategią na lata 2002 – 2010;

 • wykonanie nawierzchni na ulicach gruntowych ok 0,5 km rocznie;

 • modernizacja istniejących ulic utwardzonych (ciągi główne od centrum do granic miasta);

 • budowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów w ul. Kasztanowej;

 • budowa nawierzchni jezdni chodników ulic miejskich: Wiśniowej, Szczygłowskiego, Świerkowej;

 • Usprawnienie systemu komunikacyjnego (poprawa nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu, modernizacja i rozbudowa dróg);

 • Zaostrzenie kontroli prawidłowości eksploatacji urządzeń energetycznych;

 • Wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne;

 • Prowadzenie systematycznych akcji edukacji ekologicznej na temat oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz stosowania proekologicznych nośników energii, szkodliwości spalania materiałów odpadowych w kotłowniach domowych;

 • Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w systemach przesyłowych, przede wszystkim poprzez uszczelnienie rurociągów oraz ich właściwą eksploatację;

 • Poprawa parametrów energetycznych budynków - termomodernizacja (dobór drzwi i okien o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa izolacja termiczna ścian - ocieplenie budynków, lokalizacja nowych obiektów zgodnie z naturalną (cieplejszą) kierunkową orientacją stron świata);

 • wymiana okien w WTZ;

 • Stopniowe zwiększanie udziału energii otrzymanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii;

 • Zintegrowanie problematyki energii odnawialnej z planami zagospodarowania przestrzennego;

 • Wyznaczenie, w oparciu o studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, obszarów rozwoju energetyki odnawialnej – zgodnie z Gminnym Planem Energetycznym;

 • Prowadzenie działań promocyjnych i doradztwa na rzecz wdrażania technologii opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE);

 • Uruchomienie mechanizmu ulg podatkowych (w postaci podatku od gruntów) dla inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;

 • Wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej w oparciu o źródła odnawialnej.CEL OGÓLNY V: Ochrona środowiska przyrodniczego

W celu osiągnięcia w/w celu ogólnego określono cele szczegółowe:    1. Minimalizacja konfliktów przyrodniczych podczas lokalizacji, budowy i eksploatacji autostrad;

    2. Skuteczna ochrona przyrody;

    3. Ochrona gleb i właściwa eksploatacja kopalin;

    4. Klimat akustyczny;

    5. Promieniowanie elektromagnetyczne;

    6. Rozwój wysokiej świadomości ekologicznej społeczności gminy.

Osiągnięcie określonego celu ogólnego za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych powinno być realizowane przez następujące zadania (przedsięwzięcia):ZADANIA:


     • Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych, stworzenie systemu ochrony obiektów przyrodniczych;

 • Uwzględnienie w zagospodarowaniu przestrzennym zasad ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej, w tym szaty roślinnej i świata zwierząt;

 • Utrzymanie czystości w miejscach o większym natężeniu ruchu turystycznego na terenie miasta i w lasach;

 • Renaturyzacja zniszczonych cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych;

 • Bieżące zagospodarowanie terenów komunalnych poprzez wykonanie skwerów, rabat, kwietników, itp., wzbogacenie jakościowe rabat, kwietników i zieleńców;

 • Wydawanie zezwoleń wyłącznie na uzasadnione wycinki drzew oraz konsekwentne stosowanie sankcji karnych w przypadku ujawnienia samowoli przy wycięciu drzew lub krzewów, a także ich zniszczeniu;

 • Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk, które należy wyłączyć np. z zabudowy czy zalesiania;

 • Przeciwdziałanie wypalaniu traw;

 • Kształtowanie struktury upraw zapobiegającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb oraz przeciwdziałanie zakwaszeniu gleb;

 • Prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (nie wyłączanie gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych z produkcji rolnej i nie przeznaczanie ich na inne cele: nierolnicze, nieleśne);

 • Systematyczny monitoring w zakresie jakości gleb i ziemi;

 • Podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu;

 • Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych);

 • Rekultywacja terenów zdegradowanych;

 • Stosowanie fitomelioracji, zalesień i zadrzewień gruntów nieprzydatnych rolniczo;

 • Ochrona terenów szczególnie cennych przyrodniczo przed eksploatacją kopalin;

 • Ochrona złóż perspektywicznych poprzez uwzględnianie obszarów ich występowania w studiach uwarunkowań oraz planach zagospodarowania przestrzennego;

 • Stosowanie technologii nie powodujących istotnych zmian poziomu wód;

  • Wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, mianowicie: tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacja budynków (np. wymiana okien);

  • Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem;

  • Wzmocnienie działalności kontrolnej organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze środowiska.

  • Egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól elektromagnetycznych po uruchomieniu urządzeń, do których inwestorzy zobowiązani są na mocy przepisów Prawa Ochrony Środowiska;

  • Przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko dla urządzeń nadawczych;

  • Współpraca z zakładami energetycznymi w dziedzinie ochrony mieszkańców przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego;

  • Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych przestrzeni);

  • Ograniczenie transportu substancji niebezpiecznych przez miasto poprzez:

   • reorganizację ruchu kołowego;

   • zmianę organizacji ruchu na ulicach miejskich;

   • budowę obwodnicy w ciągu ulicy Przemysłowej;

 • Regularna aktualizacja strony internetowej www. miasta Aleksandrów Kujawski;

 • Współudział w tworzeniu Punktu Edukacji Ekologicznej (PEE) przez ZGZK;

 • Organizacja imprez i festynów ekologicznych oraz udział Urzędu Miejskiego w akcji „Sprzątanie świata”, „Dzień ziemi”, w „Powiatowym Konkursie Ekologicznym”;

 • Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników Urzędu Miejskiego poprzez udział w szkoleniach i konferencjach tematycznych;

 • Opracowanie programu edukacji ekologicznej;

 • Realizacja programów edukacji ekologicznej od przedszkola poprzez wszystkie poziomy edukacji

 • Przeprowadzanie raz do roku konkursu na najładniej zagospodarowaną zielenią posesję;

 • Organizacja z inicjatywy Urzędu Miejskiego i/lub PEE cyklu spotkań z mieszkańcami miasta na temat:

  • oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz korzyści wynikających z termomodernizacji budynków;

  • racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa domowego;

  • nowoczesnych systemów składowania obornika, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę;

   • Wykorzystanie elementów przyrodniczych i kulturowych do kreowania wizerunku miasta (poprzez ujednolicony wzór wizytówek, papieru listowego z herbem miasta oraz inne materiały reklamowe np. długopisy);

   • Współpraca z ośrodkami naukowymi (UMK) – obozy naukowe, administracją Lasów Państwowych i organizacjami pozarządowymi (zielone szkoły, obozy edukacyjne);

   • Różnorodne formy promocji miasta poprzez prasę, foldery, radio, TV, stronę internetową;5.3. Strategia realizacji przyjętych celów
Wyznaczone cele, a w ich ramach zadania, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta Aleksandrów Kujawski stanowią podstawę dla realizacji konkretnych przedsięwzięć na przestrzeni kilkunastu lat.

Zadania zostały wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego na terenie miasta, przewidywanych kierunków rozwoju oraz informacji w zakresie planowanych inwestycji (dziedzina ochrony środowiska), które przekazane zostały przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim oraz instytucje obligatoryjnie zajmujące się ochroną środowiska na obszarze miasta.

Zestawienie zadań ekologicznych przewidzianych dla miasta Aleksandrów Kujawski, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zawarto w harmonogramie realizacyjnym (tabela 36).

Z uwagi na szeroki zakres przedsięwzięć koniecznych do osiągnięcia wyznaczonych celów, spośród wszystkich zadań ekologicznych wybrano pewną grupę zadań, którą należy realizować w pierwszej kolejności. Są to zadana przewidziane do realizacji w latach 2006 – 2009 jako tzw. zadania priorytetowe - krótkoterminowe.

W harmonogramie ujęto również zadania przewidziane do realizacji w latach 2010 – 2013, i są to zadania długoterminowe.
5.3.1. Przyjęte kryteria wyboru zadań priorytetowych
W celu realizacji Polityki ekologicznej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski konieczne było ustalenie harmonogramu prowadzenia zadań ekologicznych z rozbiciem na zadania krótko i długookresowe oraz mechanizmy finansowo - ekonomiczne. Do najważniejszych kryteriów w skali miasta branych pod uwagę podczas sporządzania planu operacyjnego na lata 2006 – 2009 z perspektywą do roku 2013 należy wymienić:


 • cele i kierunki wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa;

 • zadania i kierunki zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2003 – 2006, z perspektywą na lata 2007 - 2010;

 • kryteria przyjęte w Strategii rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego;

 • cele i zadania wynikające z Programu ochrony środowiska dla Powiatu Aleksandrowskiego;

 • zadania realizacyjne przyjęte przez instytucje typu: RZGW, KP ZMiUW, RDLP;

 • cele i zadania przyjęte w Strategii rozwoju Miasta Aleksandrów Kujawski do 2010 roku;

 • dysproporcje pomiędzy stanem wymaganym, a aktualnym;

 • wymogi wynikające z obowiązujących ustaw;

 • okresy przejściowe wynegocjowane przez Polskę dot. ustawodawstwa Unijnego;

 • możliwość uzyskania wsparcia finansowego z różnych źródeł;

 • ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia;

 • obecne zaawansowanie inwestycji;

 • potrzeby gminy ważne przy osiągnięciu zrównoważonego rozwoju;

 • wielokrotna korzyść z tytułu realizacji przedsięwzięcia.

5.3.2. Harmonogram realizacji zadań ekologicznych
W harmonogramie realizacyjnym (tabela 36) przygotowanym dla miasta Aleksandrów Kujawski zestawiono cele i zadania ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. Celom ekologicznym przyporządkowano konkretne zadania z określeniem czasu ich realizacji i instytucji, które powinny je realizować lub współrealizować. Z uwagi na specyfikę niektórych zadań np. edukacja ekologiczna, czy zadania kontrolne będą one realizowane zarówno w ujęciu krótko jak i długoterminowym.

W ramach wyznaczonego harmonogramu realizacyjnego, zadania podzielono na zadania własne miasta Aleksandrów Kujawski i zadania koordynowane. Opracowanie pn. „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” wydane przez Ministerstwo Środowiska w 2002 roku, definiuje wyżej wymienione zadania następująco: • zadania własne miasta – przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji miasta;

 • zadania koordynowane - pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie miasta, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim, bądź centralnym.

Proces zarządzania środowiskiem spoczywa na władzach lokalnych. Mając na uwadze spójność koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i rządowych a także współpracę z pozostałymi partnerami, zarządzanie środowiskiem miasta Aleksandrów Kujawski przy pomocy Programu Ochrony Środowiska wymagać będzie ustalenia roli i zakresu działania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację, struktury organizacji Programu oraz systemu monitoringu.

Władze miasta pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych jest funkcja regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego – uchwały oraz decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych. Władze pełnią również funkcje wykonawcze (zadania wynikające z ustaw) i kontrolne. Pożądane jest, aby władze miasta pełniły również funkcje kreujące działania ukierunkowane na poprawę środowiska.

Do podstawowych instrumentów prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony środowiska należą: standardy i normy środowiskowe, pozwolenia i odpowiedzialność administracyjna, karna i cywilna. Głównymi instrumentami finansowymi są opłaty ekologiczne, kary, fundusze celowe, ulgi podatkowe. Wśród instrumentów o charakterze społecznym wyróżniamy dostęp do informacji, komunikację społeczną, edukację i promocję ekologiczną.

Zadania ekologiczne nie ujęte w harmonogramie, a zamieszczone w części opisowej dotyczącej polityki ekologicznej, stanowią dla miasta dodatkową bazę możliwości realizacyjnych w ramach opracowanego Programu Ochrony Środowiska. Ich ewentualne wprowadzenie do harmonogramu może nastąpić na etapie przewidzianym Prawem Ochrony Środowiska (art. 14 ust. 2), po czteroletniej weryfikacji polityki ekologicznej państwa. W takim samym cyklu założono przyjmowanie kolejnych etapów realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Aleksandrów Kujawski.V. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ HARMONOGRAM


REALIZACJI ZADAŃ EKOLOGICZNYCH


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość