Strona główna

Program rehabilitacyjno sportowych zajęĆ lekcyjnych I pozalekcyjnych


Pobieranie 11.02 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.02 Kb.

PROGRAM


REHABILITACYJNO - SPORTOWYCH ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

I POZALEKCYJNYCH

dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze na rok 2005
Opracowanie:

Zenona Kowalik

Maria Dziadkowiec

Aleksandra Jakimow


Jawor, 28 wrzesień 2004r.REHABILITACYJNY PROGRAM SPORTOWYCH ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I POZALEKCYJNYCH dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze.
Program sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dotyczy uczniów (wychowanków) z dysfunkcjami narządów ruchu, wymagających przede wszystkim usprawniania zaburzonych funkcji fizycznych, korygowania nieprawidłowości rozwojowych, kompensowania braków rozwojowych, jak i usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności fizycznych.


  1. CELE PROGRAMU:

Rehabilitacja zaburzeń rozwojowych pod względem ruchowym , przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom rozwojowym oraz ich likwidowanie.
Cele te zamierzamy osiągnąć poprzez:

  • organizowanie zajęć w wodzie i kontakt z wodą,

  • wyrobienie u dziecka nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,

  • wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka,

  • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-wiązadłowej kręgosłupa,

  • opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących jego zdrowia związanych z wadą.

Specyfika środowiska wodnego umożliwia odciążenie kręgosłupa, wpływa hartująco oraz pozwala stosować różnorodne ćwiczenia oddechowe, oswoić się z wodą, przełamać bariery lękowe, doskonalić umiejętności pływackie, bezpiecznie zachować się w wodzie.

Celem programu są nie tylko ćwiczenia korygujące zaburzenia statyki ciała lecz również przygotowanie do udziałów w olimpiadach niepełnosprawnych.

  1. OPIS PROJEKTU:

Adresatami są wychowankowie mający kłopoty z osiągnięciem odpowiedniego poziomu sprawności ruchowej. Działania w tym zakresie dotyczą całego aparatu ruchowego, bądź będą ukierunkowane na niektóre wybrane fragmenty. Programem będą objęci uczniowie z zaburzeniami statyki ciała, o obniżonej sprawności fizycznej spowodowanymi zaburzeniami rozwoju somatycznego (np.otyłość) i motorycznego, dla uczniów z zaburzeniami ruchowymi, które niemal całkowicie uniemożliwiają samodzielne poruszanie.

3. REALIZATORZY PROGRAMU: nauczyciele wychowania fizycznego – Z.Kowalik, R.Zieziula,A.Jakimow,F.Duda oraz nauczyciele – pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze i rodzice (jako osoby wspomagające).


  1. MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:
  1. TERMIN REALIZACJI – przez cały rok szkolny.

a )Częstotliwość:

* 1 x w miesiącu dla 162 uczniów w wieku 7-21 lat ( w ramach zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego)

* 2 x w miesiącu (SKS) dla grupy uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych (przygotowujące do uczestnictwa w olimpiadach) – 8 uczniów

* 2 x w miesiącu dla 35 wychowanków internatuPLAN BASENOWY / załącznik nr 1/

b) Koszty projektu:

  • kwota wnioskowanego dofinansowania – 5.544 zł


c) Kalkulacja kosztów:

162 uczniów x 3,50 x 1 godzina w miesiącu = 567 zł x 6 m-cy = 3.402 zł

8 uczniów x 3,50 x 2 godziny x 2 razy w miesiącu = 112 zł x 6 m-cy = 672zł

35 wych. x 3.50 x 1 godzina x 2 razy w miesiącu = 245 zł x 6 m-cy = 1.470zł
6. Dane podmiotu składającego projekt:

- nazwa instytucji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

- adres: 59- 400 Jawor, ul. Paderewskiego 6

- dane osoby odpowiedzialnej merytorycznie za realizację:Dyrektor SOSW w Jaworze mgr Jan Kłeczek


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość