Strona główna

Program V międzynarodowej konferencji „media a edukacja”


Pobieranie 71.95 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar71.95 Kb.Program

V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

MEDIA A EDUKACJA”Czwartek, 22 kwietnia 2004

Centrum Konferencyjne Międzynarodowych Targów Poznańskich, Pawilon 14BConference Center at Poznań International Fair, Pavilion 14B
900 – 1030 Rejestracja Uczestników Konferencji – Members’ registration

1030 – 1100 Otwarcie Konferencji – Conference opening


Obrady plenarne – PLENARY SESSION

1100 – 1400 Sesja I: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy


Session I: Media Competences in the Society of Knowledge

Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski, prof. dr hab. Janusz Gajda


 • prof. dr. hab. Tomasz Goban-Klas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Od społeczeństwa masowego do społeczeństwa medialnego

  From Mass- to Media Society

 • prof. dr hab. Czesław S. Nosal, Politechnika Wrocławska

  Psychologia kompetencji w dobie nowej technologii informacyjnej  Psychology of Competences in the Age of New Informational Technology

 • prof. dr hab. Wacław Strykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia

  Media Competences: the Concept, Areas and Forms of Education

 • prof. Robert Muffoletto Ph.D., Appalachian State University, North Carolina, USA

Koniec edukacji – Świt edukacji

  The End of Education – the Dawn of Education

1230 – 1300 Przerwa na kawę – Coffee break

 • prof. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski

Model rozwoju kompetencji informatycznych

A Model of Computer Literacy Development

 • dr Teun Velders M.A., UPE Saxion, Enschede, Holland

Struktura języka obrazów

Visual Language Structure

 • prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetencje medialne, edukacja, rynek pracy i funkcjonowanie społeczne

Media Competences, Education, Labour Market and Social Engagement

Dyskusja – Discussion1400 – 1500 Obiad w Restauracji „Adria”, ul. Głogowska 14

Lunch at „Adria” Restaurant

Obrady W SEKCJACH – Debates in sections

1500 – 1700 Sekcja I: Kompetencje medialne współczesnego człowieka


Section I: Media Competences of Contemporary Man

Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski, dr Urszula Michalik


 • prof. dr hab. Józef Bednarek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Informacyjno-medialne aspekty nowych wyzwań edukacyjnych

The Informative and Media Aspects of the New Educational Challenges

 • prof. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, Uniwersytet Zielonogórski

Media i technologie informacyjne w globalnej przestrzeni edukacyjnej

Media and Information Technologies in Global Educational Space

 • prof. dr hab. Marek Furmanek, Uniwersytet Zielonogórski

Medialna komunikacja sieciowa jako nowa jakość komunikacji społecznej

Network Communication as a New Quality of Social Communication

 • dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Uniwersytet Wrocławski

Rola Internetu w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży

The Role of the Internet in Satisfying Communication Needs of Young People

 • dr Urszula Michalik, mgr Sławomir Smugowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Edukacyjna rola i znaczenie mediów w dialogu między kulturami oraz w zrozumieniu innych kultur

The Educational Role of Mass Media in Understanding and Improving Cross-cultural Communication

 • dr Antoni Zając, Uniwersytet Rzeszowski

e-Polska w raportach OECD i innych

e-Poland in Reports of OECD and the Others

 • ks. dr Janusz Miąso, Uniwersytet Rzeszowski

Świat mediów – czwarty wymiar edukacji

The World of Media: The Fourth Dimension of Education

 • prof. dr hab. Marek Sokołowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ewangelizacja w cyberprzestrzeni. Kościół katolicki w erze Internetu

Evangelisation in Cyberspace. Catholic Church in the Internet Era

1500 – 1700 Sekcja II: Media w różnych formach edukacji


Section II: Media in Various Forms of Education

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Dylak, dr hab. Maria Kozielska


 • dr hab. Gabriel Łasiński, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Podnoszenie efektywności szkoleń poprzez wykorzystanie współczesnych mediów prezentacyjnych

Improving Efficiency of Training Methods by Using Modern Presentation Media

 • dr inż. Mikołaj Ł. Lipowski, Uniwersytet Warszawski i Polska Fundacja Upowszechniania Nauki

Etyka i społeczna odpowiedzialność w wykorzystywaniu multimediów w edukacji

Ethics and Social Responsibility in Using Media in Education

 • dr hab. Maria Kozielska, Politechnika Poznańska

Komputerowe wspomaganie procesu oceniania efektów kształcenia akademickiego

Computer-aided Process of Appreciate the Effects of Academic Education

 • dr Paweł Topol, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. Robert Muffoletto Ph.D., Appalachian State University, North Carolina, USA

UAM-ASU 2003: polsko-amerykański projekt współpracy studentów

AMU-ASU 2003: Polish-American Student Exchange Project

 • dr Jadwiga Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Telenowela – o zasadności wykorzystania kiczu w edukacji instytucjonalnej

Telenovella – about Legitimacy of Using Kitsch in Formal Education

 • dr Zbigniew Lechowski, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

E-learning w doradztwie rolniczym i rozwoju społecznym obszarów wiejskich

E-Learning in Agricultural Advisory And Social Development of Rural Areas

 • dr Ryszard Świekatowski, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, mgr inż. Piotr Cyplik, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznania

Nauczanie na odległość jako element projektu POLLOCO uruchomionego w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej

Distance Learning as an Element of POLLOCO (Polish Centre of Logistics Competence) Started within Framework Programme of the European Union

 • dr Danuta Morańska, mgr Robert Król, Adrian Olszewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Metody kontroli wiedzy w aplikacjach edukacyjnych w systemach distance learning

Methods of Checking Knowledge in Educational Applications in Distance Learning

 • dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Project ESPERE-ENC: Internetowe wspomaganie kompleksowej edukacji przyrodniczej

Project ESPERE-ENC: Internet-supported Complex Nature Education

1500 – 1700 Sekcja III: Edukacja medialna nauczycieli, uczniów i rodziców


Section III: Media Education of Teachers, Students and Parents

Prowadzący: prof. dr hab. Jadwiga Izdebska, dr Andrzej Nowak


 • dr Ryszard Pęczkowski, Uniwersytet Rzeszowski

Edukacja medialna w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego

Media Education in the Light of School Curriculum in Common Education

 • dr inż. Mariusz Kąkolewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetencje medialne polskiego nauczyciela – komunikat z badań

Media Competences of the Polish Teacher – a Research Report

 • dr Marta Wrońska, Uniwersytet Rzeszowski

Czy mass media to konstytutywny element kreowania obrazu polskiej edukacji?

Are Mass Media a Constitutive Element of Creating an Outlook on Polish Education?

 • dr Żanetta Kaczmarek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Badanie w działaniu, czyli o diagnostyce medialnego wspomagania poznawania świata przez dzieci

Action Research: i.e. about Diagnostics of Mediumistic Aid of Children’s Perception of the World

 • mgr Joanna Ławniczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Emisja głosu – konieczność czy balast w programie kształcenia studentów pedagogiki medialnej

Voice Emission – Need or Ballast in the Curriculum of Media Pedagogy

 • dr Andrzej Nowak, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Kompetencje medialne współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego i trenera sportowego

Media Competency of Modern PE Teacher and Sports Trainer

 • mgr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet w Białymstoku

Edukacja medialna dzieci i młodzieży w opinii nauczycieli

Media Education for Children and Young People as Seen from Teachers’ Point of View

 • inż. Stanisław Ubermanowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Edukacja informatyczna: na rozdrożu, czy na bezdrożach?

Info-education: at the road forks, or on roadless tracts?

1900 Uroczysta kolacja (bankiet) w Restauracji „Adria”, ul. Głogowska 14Dinner reception (banquet) at “Adria” Restaurant
Piątek, 23 kwietnia 2004

Centrum Konferencyjne Międzynarodowych Targów Poznańskich, Pawilon 14BConference Center at Poznań International Fair, Pavilion 14B

Obrady plenarne – PLENARY SESSION

900 – 1330 Sesja II: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy


Session II: Media Competences in the Society of Knowledge

Prowadzący: prof. dr hab. Wacław Strykowski, prof. dr hab. Stanisław Juszczyk


 • prof. dr hab. Janusz Gajda, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kompetencje medialne nadawcy i odbiorcy – aspekt edukacji moralnej i obywatelskiej

Media Competences of the Sender and Receiver – the Aspect of Moral and Civil Education

 • mgr Wiktor Niedzicki, Telewizja Polska S.A., Politechnika Warszawska

  Kompetencje medialne kluczem do świata przyszłości

  Media Competences – Key to the World of the Future

 • prof. dr hab. Stanisław Juszczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Kompetencje medialne jednostki w społeczeństwie wiedzy

  Media Competences of the Individual in the Knowledge-based Society

 • prof. dr hab. Kazimierz Wenta, Uniwersytet Szczeciński

Samouctwo informatyczne studentów pedagogiki

Pedagogy Students’ Computer Self-education

 • prof. Armin Hottmann, Kulturring in Berlin e.V.

Cyfrowa obróbka wideo jako narzędzie uczenia się w szkole podstawowej?

Digital Video Editing as a Learning Tool in the Primary School?

1100 – 1130 Przerwa na kawę – Coffee break • prof. dr hab. Jadwiga Izdebska, Uniwersytet w Białymstoku

Rodzinna edukacja medialna dziecka

Media Education of Child in the Family

 • prof. dr hab. Stanisław Dylak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetencje medialne jako ważny nurt w edukacji humanistycznej

Media Literacy as an Important Aspect of Humanistic Education

 • dr Barbara Kędzierska, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Kompetencje informacyjne – podstawą funkcjonowania społeczeństwa opartego na wiedzy

Information Literacy as a Basis for the Knowledge Society


 • dyr. Jürgen Linke, Dir. Offener Kanal Berlin

Otwarte Kanały w Niemczech – Narzędzie nauczania alfabetyzacji medialnej

Open Channels in Germany – A Tool for Teaching Media Literacy


 • prof. dr Alexander Fedorov, dr Irina Chelysheva, Russian Association for Film & Media Education

Modele edukacji medialnej w Rosji

Models of Media Education in Russia


 • dr Chrysoula Kosmidou-Hardy, Athens University

Demokracja, obywatelstwo i media: Promując podejście krytyczne

Demo-cracy, Citizenship and the Media: Promoting a Critical Approach


Dyskusja – Discussion

1330 – 1430 Obiad w Restauracji „Adria”, ul. Głogowska 14Lunch at „Adria” Restaurant

Obrady W SEKCJACH – Debates in sections

1430 – 1700 Sekcja I: Kompetencje medialne współczesnego człowieka


Section I: Media Competences of Contemporary Man

Prowadzący: dr Marta Wrońska, dr inż. Mikołaj Lipowski


 • prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski, Politechnika Poznańska, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, mgr Janusz Kowarski, Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Zawodowych w Kole, mgr Włodzimierz Olszewski, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Technik w Polkowicach

Internetowe centra informacyjne w przemianach edukacji

Internet Information Centers in the Education Changes


 • dr Arkadiusz Wąsiński, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Szkoła w społeczeństwie informacyjnym

The School in Information Society


 • dr Andrzej Marek Zemła, Uniwersytet Opolski

Internet determinantem transgresji w komunikowaniu się młodzieży

The Internet as a Determiner of Transgression in the Communication Among Youth


 • dr Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Kredencjalne młyny” – rynek Internetowych dyplomów akademickich

Credential Mills” – the Market of Internet Academic Diplomas • mgr Barbara Torlińska, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Alfabetyzm społeczeństwa wiedzy a kompetencje informacyjne

Alphabetism in Society of Knowledge and Information Literacy

 • mgr Ewa Lubina, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach

Rozwój czy regres umiejętności komunikowania się w społeczeństwie informacyjnym

Progression or Regression of Communication Ability in Information Society


 • mgr Magdalena Golińska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Telewizja – źródło zagrożenia?

Television as a Source of the Thread?


 • mgr Marian Michałowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetencje komunikacyjne a odbiór obrazów cyfrowych

Communication Competences and Digital Images Perception

1430 – 1700 Sekcja II: Media w różnych formach edukacji


Section II: Media in Various Forms of Education

Prowadzący: dr Jadwiga Kwiek, dr Antoni Zając


Niewerbalne zachowania uczących się w czasie pracy z multimedialnym komputerowym programem edukacyjnym

Nonverbal Behaviour of Studying Persons during Work with Multimedial Computer Education Program


 • dr Joanna Gruba, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Multimedialny pakiet logopedyczny

The Logopaedic Multimedia Package


 • dr Ewa Łakoma, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Technologia informacyjna w procesie kształtowania myślenia niedeterministycznego

Information Technology in the Process of Developing Indeterministic Thinking


 • dr Violetta Julkowska, dr hab. Włodzimierz Rączkowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zdjęcia lotnicze w odkrywaniu przeszłości: nowe technologie i edukacja historyczna

Aerial Photographs and Discovering the Past: New Technologies and Teaching of History


 • dr Barbara Majkut-Czarnota, Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu

Efektywność komputerowego wspomagania początkowej nauki czytania uczniów klas pierwszych

The Efficiencycy of Computer-aided Teaching of Reading of First Grade Students


 • mgr Anna Okoniewska, Publiczne Gimnazjum w Nożynie

Multimedialne środki dydaktyczne w fizyce

Multimedia Tools in Teaching Physics


 • mgr inż. Marcin Zjawiony, Politechnika Częstochowska

Komputer w warsztacie pracy nauczyciela

The Computer in the Teacher’s Field of Activity


 • mgr Anna Katarzyna Stanisławska, Polski Uniwersytet Wirtualny

Indywidualizacja nauczania w kształceniu online

Individualization of Learning in Online Education

1430 – 1700 Sekcja III: Edukacja medialna nauczycieli, uczniów i rodziców


Section III: Media Education of Teachers, Students and Parents

Prowadzący: dr Żanetta Kaczmarek, prof. dr hab. Kazimierz Wenta


 • mgr Iwona Wilk, dr Wojciech Klapa, dr hab. Tomasz Brzostek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Środki masowego przekazu w życiu pacjentów leczonych z zastosowaniem chemoterapii

Mass Media in the Life of Patiens Treated witch Chemotherapy


 • dr Wojciech Klapa, mgr Iwona Wilk, dr hab. Tomasz Brzostek mgr Anna Białoń, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Możliwości wykorzystania fotografii cyfrowej w opiece paliatywnej na przykładzie doświadczeń z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie

The Possibilities of Using Photography in Palliative Care Drawing on Experience of the Hospitium of St. Lasarius in Krakow


 • mgr Barbara Frączek, mgr Piotr Karaś, dr Marek Hallada, Uniwersytet Rzeszowski

O szkole i edukacji na stronach polskich portali internetowych

About School and Education on Sides of Polish Internet Portals


 • mgr Wioletta Poturała, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, mgr Stanisław Poturała, Zespół Szkół Zawodowych im. M. Kopernika w Koninie

Edukacja czytelnicza i medialna w liceum o profilu „zarządzanie informacją” – kilka spostrzeżeń

Reading- and Media Education in a Vocational School witch “Information Management” studies – a few Observations


 • mgr Renata Kozieł, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komputerowe wspomaganie edukacji zintegrowanej w opinii nauczycieli wczesnoszkolnych oraz dyrektorów szkół podstawowych

Computers’ Applying in Elementary Education in Opinion of Elementary School Teachers and Head Masters


 • mgr Marek Rumanowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej

Struktura i funkcjonowanie witryn internetowych w szkołach licealnych w województwie śląskim

The Structure and Functioning of Web Sites in Polish Secondary Schools in the Province of Silesia


 • mgr Janusz Kowarski, Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Zawodowych w Kole

Walory centrów informacyjnych w nauczaniu elementów zarządzania informacją

Values of Information Centers in the Teaching of Elements of Information Management


 • dr Wiesław Bestrzyński, Robert Szymiec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kształtowanie kompetencji w posługiwaniu się językiem polskim jako obcym

The Shaping of Competency in the use of Polish as a Foreign Language

1715 – 1745 Kolacja w Restauracji „Adria”Dinner at “Adria” Restaurant

1900 – 2100 Spektakl teatralny „Pańpremiera” – Teatr Nowy, ul. Dąbrowskiego 5

Theater show Pańpremiera directed by Jerzy Satanowski (in Polish)

Sobota, 24 kwietnia 2004

Centrum Konferencyjne Międzynarodowych Targów Poznańskich, Pawilon 14B

Conference Center at Poznań International Fair, Pavilion 14B

Obrady W SEKCJACH – Debates in sections

900 – 1100 Sekcja I: Kompetencje medialne współczesnego człowieka


Section I: Media Competences of Contemporary Man

Prowadzący: dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, prof. dr hab. Marek Furmanek


 • dr Andrzej Łukasik, Uniwersytet Rzeszowski

  Duch w maszynie. Potoczna teoria „osobowości” komputera  The Ghost in the Machine. The Common “Personality” Theory of the Computer

 • dr Jacek Z. Górnikiewicz, Uniwersytet w Białymstoku

Wirtualne państwa polskojęzycznej strefy Internetu: krótka historia prób ich zasiedlenia

Virtual Lands within the Polish-language Internet Sites: a Short History of Attempts to Settle them

Internet jako medium dydaktyczne. Perspektywy polskie i europejskie

The Internet as the Teaching Medium. Polish and European Perspectives


 • prof. dr Lech Krawczyk-Keller, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Krytyka Internetu przez humanistów na przykładzie Stanisława Lema

Critique of the Internet by a Humanist on Example of Stanisław Lem

 • mgr Katarzyna Wiejak, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Media ponowoczesne w wychowaniu człowieka współczesnego

Postmodern Media in Education of Contemporary Man


 • mgr Agnieszka Iwanicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Udział mediów w kształtowaniu aktywności kulturowej młodzieży

The Media Participation in Moulding a Cultural Activity of the Youth

 • mgr Natalia Łukanowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Internetowe wspomaganie komunikowania osób niewidomych

Internet-based Support for Communication of Blind People

900 – 1100 Sekcja II: Media w różnych formach edukacji


Section II: Media in Various Forms of Education

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Sokołowski, dr Danuta Morańska


 • mgr inż. Piotr Bieniek, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, prof. dr hab. Hanna Gulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Narzędzie do monitorowania domowej pracy ucznia z programem multimedialnym

The Monitoring Tool of the Homework of Student with the use of the Multimedia Program

 • kpt. dr inż. Jan Zych, Dowództwo II Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

Systemy multimedialne w nowoczesnych zastosowaniach wojskowych

Multimedia Systems in Modern Military Applications

 • dr inż. Jolanta Zielińska, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Samokształcenie nauczycieli poprzez media

Teachers Self-learning Supported with the Media

 • mgr Anna Wach-Kąkolewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zadania nauczyciela w kształceniu zdalnym przez Internet

The Teacher's Tasks in Distance Education over the Internet

 • mgr Anna Gnitecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Założenia badawcze edukacji interaktywnej

Research Bases of Interactive Education

 • mgr Piotr Głowicki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Koncepcja nauczania hybrydowego opartego na współczesnych systemach zdalnej edukacji (s.  )

The Blended Learning Conception Based on Contemporary Distance Learning Systems

 • mgr Krzysztof Graczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kształcenie internetowe w Polsce. Budowa i miejsce podręcznika multimedialnego w zdalnym kształceniu

e-Learning in Poland. Structure and Role the Multimedia Book in e-Learning

 • mgr Monika Goetzendorf-Grabowska, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Internet jako nowe środowisko w realizacji procesu kształcenia metodą projektów

Internet as a New Environment in Carrying out the Process of Educating Through the Project Method

900 – 1100 Sekcja III: Edukacja medialna nauczycieli, uczniów i rodziców


Section III: Media Education of Teachers, Students and Parents

Prowadzący: prof. dr hab. Józef Bednarek, prof. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek


 • dr Tatiana Kłosińska, Uniwersytet Opolski

Oddziaływanie programów i reklam telewizyjnych na dzieci

The Effects of TV Programs and Commercials on Children

 • dr Barbara Cieślińska, Uniwersytet w Białymstoku

Rola i znaczenie mass mediów dla procesów integracji imigrantów ze społecznościami przyjmującymi

The Role and Meaning of Mass Media for Processes of Integration of Immigrants with Receiving Communities

 • ks. dr Adam Podolski, Uniwersytet Rzeszowski

Edukacja w wybranych czasopismach

Education in Selected Magazines

 • prof. dr Stanisław A. Różański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

Internet w dobie spamu, wirusów i koni trojańskich

Internet in the Era of Spam, Viruses and the Trojan Horses

 • dr Mariola Gańko-Karwowska, Uniwersytet Szczeciński

Strategia wdrażania TIK do edukacji francuskiej na przykładzie projektu SEM

The Strategy of ICT Introduction to French Education: the SEM (Multimédia dans les écoles) Project

 • mgr Ewa Grodecka, Gimnazjum nr 19 w Lublinie, mgr Ewa Janiszewska, Społeczna Szkoła im. S.F. Klonowica w Lublinie

Radio w szkole i o szkole

The Radio in School and about School

 • mgr Agnieszka Iwanicka, mgr Natalia Łukanowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wykorzystanie radia i mediów audialnych w edukacji. Kompetencje medialne uczniów

Applications of Radio and Audio Media in Education. Media Competence of the Students

1100 – 1200 Przerwa na kawę – Coffee break


Obrady plenarne – PLENARY SESSION

1200 – 1400 Sesja III: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy


Session III: Media Competences in the Society of Knowledge

Prowadzący: prof. dr hab. Wacław Strykowski, prof. dr hab. Janusz Gajda


1200 – 1230 Prezentacje studentów Pedagogiki Medialnej UAM

Presentation of Media Education Students of Adam Mickiewicz University

1230 – 1330 Dyskusja ogólna – General debate1330 – 1400 Podsumowanie obrad Konferencji

Summing up the debates of the Conference

  prof. dr hab. Wacław Strykowski

1400 – 1500 Obiad w Restauracji „Adria”, ul. Głogowska 14

Lunch at “Adria” Restaurant


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość