Strona główna

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pobieranie 455.27 Kb.
Strona1/6
Data19.06.2016
Rozmiar455.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013
(PROW 2007-2013)DZIAŁANIE 312

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

Poradnik dla beneficjentów


Warszawa, marzec 2011 r.


Szanowni PaństwoProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest podstawowym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych, ekonomicznych i społecznych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych w obecnym okresie programowania, finansowanym z udziałem środków UE. Program ten w znacznej swojej części stanowi kontynuację wsparcia udzielanego w ramach dwóch programów, tj.:

 • Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,

 • Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełni funkcję agencji płatniczej dla wszystkich - oraz podmiotu wdrażającego dla większości działań PROW 2007-2013. Jednym z działań wdrażanych przez ARiMR, skierowanym do mikroprzedsiębiorców, jest Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, mające przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a co za tym idzie – wzrostu zatrudnienia na tych obszarach.

Istotne znaczenie dla potencjalnych Beneficjentów ma zapewnienie im niezbędnego dostępu do informacji o zasadach udziału oraz procedurze ubiegania się o dofinansowanie w ramach działań PROW 2007-2013. Służyć temu ma niniejszy Poradnik, który został przygotowany specjalnie dla zainteresowanych ubieganiem się o pomoc w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, uwzględniający stan prawny obowiązujący na 10 maja 2010 r.

Mam nadzieję, iż informacje zawarte w Poradniku ułatwią Państwu udział w Programie oraz pozwolą na realizację przedsięwzięć przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

Kto może zostać Beneficjentem działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?
O pomoc mogą ubiegać się:


 • osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,

 • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą,

jako mikroprzedsiębiorstwo1, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro, spełniające obowiązujące wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., Nr 139, poz. 883 z późn. zm.) oraz w dokumentach programowych. Okres referencyjny przyjęty w omawianym działaniu do określania statusu przedsiębiorcy obejmuje maksymalnie 3 kolejne, zamknięte okresy obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.


Uwaga:

Przy określaniu statusu mikroprzesiębiorcy związanego z przyznawaniem pomocy do: • obliczania średniorocznego zatrudnienia,

 • oszacowania obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średniorocznego zatrudnienia – w przypadku przedsiębiorców działających krócej niż rok,

 • przeliczania wysokości rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz

operacji finansowych lub sumy aktywów bilansu,

stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 Nr 155, poz.1095 z późn. zm.), z uwzględnieniem Zalecenia Komisji 2003/361/WE.
Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeżeli:

 • podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca w zakresie:

  • określonym w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla działania 312, podlegającą przepisom o swobodzie działalności gospodarczej albo przepisom o systemie oświaty, albo,

  • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

- zwaną dalej „działalnością gospodarczą”,

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 • jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,

 • nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

 • ma miejsce zamieszkania w przypadku:

podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa - w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej, lub

  • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

  • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,


podmiotów innych niż wyżej wymienione - w miejscowości należącej do gminy:

  • wiejskiej, lub

  • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

  • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 • miejsce położenia nieruchomości – w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - znajduje się w ww. miejscowościach,

 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE2,


Uwaga:

Wykluczeniu ze wsparcia w ramach tego samego działania w danym i następnym roku kalendarzowym podlega Beneficjent, w przypadku którego w trakcie procesu przyznawania i wypłacania pomocy stwierdzi się umyślne złożenie fałszywego oświadczenia.
 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania nie przyznano jej pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

 • został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności3.


Osoba prawna może ubiegać się o pomoc, jeżeli:

 • podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,

 • jej siedziba lub oddział oraz - jeśli operacja jest związana z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w przypadku:


grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa - w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,

 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

grup, organizacji i podmiotów innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,

 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

 • jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,

 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE4,

 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania nie przyznano jej pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

 • został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.


Uwaga:

Warunek dotyczący podejmowania wykonywania działalności gospodarczej uważa się za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.Wspólnicy spółki cywilnej mogą ubiegać się o pomoc, jeżeli:

 • działalność prowadzona w ramach spółki cywilnej odpowiada kryteriom związanym ze statusem mikroprzedsiębiorstwa,

 • każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,

 • żaden ze wspólników nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE5,

 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania nie przyznano im pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

 • jednemu ze wspólników, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, został nadany numer identyfikacyjny,

 • każdy ze wspólników będący osobą fizyczną:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

 • nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

 • ma miejsce zamieszkania w przypadku:

podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – na obszarach wiejskich, tj. w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej, lub

 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

podmiotów innych niż wyżej wymienione - w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej, lub

 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • każdy ze wspólników będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
 • jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,

 • jego siedziba lub oddział oraz - jeśli operacja związana jest z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości znajdują się w przypadku:


grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,

 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

grup, organizacji i podmiotów innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,

 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;


Spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej może ubiegać się o pomoc, jeżeli:

 • wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,

 • jej siedziba lub oddział oraz - jeśli operacja jest związana z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości znajdują się w przypadku:

grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa - w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,

 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

grup, organizacji i podmiotów innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,

 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,

 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE6,

 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania nie przyznano jej pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

 • został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.


Na jakie operacje7 może być przyznana pomoc?

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.: • operacja jest uzasadniona ekonomicznie (w tym pod względem jej kosztów oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw),

 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,

 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w przypadku:

grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

  • wiejskiej,

  • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

  • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

grup, organizacji i podmiotów innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,

 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,

 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania Wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,

 • planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł,

 • płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy - w przypadku operacji 2 – etapowych.


Jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą?

Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem8 mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

 • usług dla ludności,

 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,

 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,

 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

 • usług transportowych,

 • usług komunalnych,

 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

 • magazynowania lub przechowywania towarów,

 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy wykaz kategorii działalności gospodarczych wspieranych w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wg numerów kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zawiera załącznik Nr 1 „Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc” (obejmujący kody PKD 2007, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r.) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rodzaje kodów PKD w zakresie działalności związanej z wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy, określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Działalność

Kody PKD 2007

(Załącznik Nr 1)

Produkcja wyrobów tartacznych

16.10.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

16.29.Z

Wytwarzanie paliw gazowych – w zakresie ograniczonym do produkcji gazu uzyskanego jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów

35.21.Z

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.21.Z

W przypadku ubiegania się o wsparcie działalności w ww. zakresie dopuszczalne jest podanie kodu PKD o zakresie zbliżonym do wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, jednak nieuwzględnionym w ww. Załączniku do rozporządzenia.


Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji?
Operacje finansowane bez udziału leasingu mogą być realizowane maksymalne w 2 etapach. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną powinno nastąpić w terminie:

 • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie,

 • 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach,

lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r,
Wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznania pomocyw przypadku, gdy wniosek dotyczy etapu, który nie jest etapem końcowym.

W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu liczba etapów może wynieść maksymalnie 10. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym wnioski te nie mogą być składane częściej niż 2 razy w roku. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz również nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.


Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?

Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje koszty: 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

 2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

 3. zagospodarowania terenu;

 4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

 5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej;

 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep – będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:

     1. trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

     2. równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
Uwaga:

Zakres wsparcia nie obejmuje zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.ZTransport drogowy towarów (wg Załącznika Nr 1).
 1. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Uwaga: Do kosztów, o których mowa w pkt 1-5, zalicza się także koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją oraz koszty ich montażu.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją operacji, tj. koszty: • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 kosztorysów,

 projektów architektonicznych lub budowlanych,

 ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

 dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

 wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

 projektów technologicznych; • opłat za patenty lub licencje,

 • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi,

w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione od dnia zawarcia umowy - jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku, w formie:


  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość