Strona główna

Programstudi ó w


Pobieranie 0.87 Mb.
Strona1/8
Data19.06.2016
Rozmiar0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków,

jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych

P r o g r a m s t u d i ó wOgólna charakterystyka studiówWydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu (wydział wiodący)Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu

Kierunek studiów:

(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Nauczanie przyrody

Poziom kształcenia:

(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)

studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

(ogólnoakademicki, praktyczny)

ogólnoakademicki

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

obszar nauk przyrodniczych


Forma studiów:

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

studia stacjonarne

Liczba semestrów:

6

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów:


180 ECTS

Łączna liczba godzin dydaktycznych:


1746 godzin (+ 150 godzin praktyki + wykłady ogólnouczelniane)

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:


Licencjat

Specjalność:


brak

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku:Celem jest wykształcenie nauczycieli przyrody do szkół podstawowych, którzy potrafią przygotować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne o charakterze przekrojowym uwzględniającym wszystkie dziedziny wchodzące w skład nauk przyrodniczych. Syntetyczny, przekrojowy sposób myślenia, do którego studenci są przygotowywani w czasie studiów umożliwi im zdolność przekazywania uczniom wiedzy przyrodniczej, która będzie pokazywała ścisłe powiązania między różnymi dziedzinami. Absolwenci pracujący w zawodzie nauczyciela mogą tworzyć autorskie programy nauczania, zdobywać dalsze stopnie awansu zawodowego, poszerzać kwalifikacje i umiejętności na studiach magisterskich, kursach, warsztatach i szkoleniach proponowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Zatrudnienie absolwentów jest też możliwe w centrach edukacji środowiskowej i ekologicznej, parkach krajobrazowych, samorządach terytorialnych, wojewódzkich służbach ochrony środowiska i środkach masowego przekazu. Poszerzenie kwalifikacji bądź wykształcenia stwarza szanse awansu w hierarchii szkoły i rozszerza możliwości zatrudnienia m.in. na centralne instytucje oświatowe.

Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią UMK:


Program studiów na kierunku “Nauczanie przyrody” wpisuje się w główny cel strategiczny UMK, jakim jest ugruntowanie wysokiej pozycji uczelni wśród najlepszych instytucji naukowych i dydaktycznych. Został on skonstruowany tak, aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia w ramach obejmujących przygotowanie w zakresie merytorycznym, dydaktycznym oraz psychologiczno-pedagogicznym. Jego celem jest wykształcenie nauczycieli przyrody dysponujących najnowszą wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych, posiadających niezbędne umiejętności i kompetencje do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela w szkołach podstawowych. Jednocześnie wszechstronna oferta programowa umożliwi absolwentom podjęcie studiów na wyższych poziomach kształcenia i zdobycie pełnych kwalifikacji do nauczania na wszystkich etapach kształcenia.

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców:

W pracy zespołu przygotowującego program studiów uczestniczyła nauczycielka przedmiotu przyroda zatrudniona w Zespole Szkół nr 24 w Toruniu. Przygotowany program został też zaopiniowany przez Dyrektorów kilku toruńskich szkół.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia:

Pozytywny wynik egzaminu maturalnego.


Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efekty kształcenia


Moduły kształcenia

Przedmioty

Liczba punkt.ECTS

Charak-ter zajęć

obligato-ryjny/

fakulta-tywny

(O/F)

Przynależ-ność do obszaru kształc. (w przypad-ku przy-porządko-wania kierunku do więcej niż jedne-go obsza-ru kształ-cenia)

Zakładane efekty kształcenia

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta


Moduł 1. Przygotowanie w zakresie merytorycznym

Moduł 1. 1. Biologia w nauczaniu przyrody

Zoologia kręgowców z elementami zoogeografii

6

O

P

Wiedza:

Student:


- Zna budowę morfologiczną i anatomiczną przedstawicieli grup kręgowców w aspekcie adaptacji do środowiska;

- Wyjaśnia zasady podziału systematycznego kręgowców i ich filogenezę;

- Wykazuje znajomość krajowych gatunków kręgowców.

Umiejętności:

Student:


- Wykorzystuje wiedzę dotyczącą budowy morfologicznej i anatomicznej w analizie zjawisk przyrodniczych;

- Stosuje wiedzę z zakresu anatomii i morfologii (ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy taksonomiczne) do identyfikacji gatunków przy użyciu kluczy;

- Student posługuje się podstawowymi metodami matematyczno-statystycznymi do opisu zjawisk przyrodniczych;

- Używa komputera do wyszukiwania informacji i sporządzania prezentacji wyników;

- Korzysta z informacji w języku polskim i obcym, wykonuje analizę, syntezę, potrafi dokonać krytycznej oceny co umożliwia poprawne wnioskowanie;

- Posiada umiejętność prezentowania wyników w języku polskim i obcym.

Kompetencje:

Student:


- Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych;

- Umie krytycznie ocenić informacje uzyskane z dostępnych źródeł: literatura naukowa, internet i obiegowe informacje z nauk biologicznych;

- Wykazuje zdolności oceny własnej pracy;

- Jest chętny do popularyzacji wiedzy biologicznej;

- Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, powierzony sprzęt;

- Umie pracować w zespole;

- Ma dużą świadomość znajomości języków obcych w przyswajaniu najnowszej wiedzy.

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny – 6 pytań otwartych, wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-69%, dostateczny plus - 70-74%, dobry - 75-79%, dobry plus - 80-84%, powyżej 85% - bardzo dobry.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: śródsemestralne pisemne kolokwia kontrolne, obejmujące określoną tematykę realizowaną na zajęciach, ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność) , wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-69%, dostateczny plus - 70-74% , dobry - 75-79%, dobry plus - 80-84%, powyżej 85% - bardzo dobry.

Zaliczenie ćwiczeń terenowych: ocena referatu i prezentacji multimedialnej dotyczącej biologii wybranych gatunków kręgowców
Anatomia i morfologia roślin

6

O

P

Wiedza:

Student:


- Opisuje budowę komórki roślinnej i podaje funkcję poszczególnych organelli oraz charakteryzuje właściwości chemiczne i fizyko-chemiczne komórki;

- Rozumie zależność pomiędzy budową poszczególnych tkanek i organów a pełnioną przez nie funkcją;

- Wyjaśnia procesy prowadzące do tworzenia się układów tkankowych;

- Charakteryzuje zasady podziału taksonomicznego świata roślin, poziomy organizacji życia, formy morfologiczne, sposoby rozmnażania wegetatywnego i generatywnego;

- Rozumie zależności pomiędzy budową poszczególnych tkanek i organów, a pełniona przez nie funkcją oraz łączy cechy budowy anatomicznej i morfologicznej poszczególnych grup taksonomicznych roślin z typowymi dla nich warunkami środowiska.

Umiejętności:

Student:


- Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii i morfologii roślin w celu opisu przystosowań ewolucyjnych poszczególnych grup taksonomicznych;

- Stosuje podstawowe techniki mikroskopowania, dokumentacji naukowej oraz zbioru materiałów zielnikowych niezbędne do poznania budowy morfologicznej i anatomicznej poszczególnych grup systematycznych;

- Przygotowuje podstawowe preparaty wykorzystując dostępny materiał biologiczny, wykonuje rysunki dokumentacyjne preparatów mikroskopowych oraz okazów świeżych i zielnikowych;

- Wykazuje umiejętność korzystania z podstawowych źródeł literaturowych z zakresu anatomii i morfologii roślin;

- Potrafi dostrzec tendencje ewolucyjne na podstawie porównania cech budowy morfologicznej i anatomicznej przedstawicieli poszczególnych grup taksonomicznych;

- Zna podstawowe techniki mikroskopowe.Kompetencje:

Student:


- Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu budowy roślin;

- Racjonalnie i krytycznie odnosi się do informacji pozyskanych ze źródeł literaturowych;

- Wykazuje krytycyzm w odniesieniu do wyników swojej pracy oraz ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność wykonywanych badań;

- Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, pracę własną i innych.Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny w formie testu do uzupełnienia, wymagany próg na ocenę dostateczną - 50-60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: pisemne kolokwia kontrolne, obejmujące tematykę zajęć realizowanych na zajęciach, ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność); ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; do 3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

zaliczenie ćwiczeń terenowych: obecność na zajęciach, poprawne wykonanie zielnika, kolokwium ustne ze znajomości budowy morfologicznej roślin oraz określenia przynależności taksonomicznej poznanych gatunków.


Różnorodność zwierząt bezkręgowych

6

O

P

Wiedza:

Student:


- Zna terminologię i wyjaśnia pojęcia z zakresu filogenezy głównych grup bezkręgowców, a także zależności pomiędzy budową bezkręgowców i środowiskami w jakich żyją;

- Charakteryzuje różnorodność gatunkową bezkręgowców oraz relacje pomiędzy różnymi ich gatunkami w środowisku;

- Objaśnia wpływ środowiska na życie bezkręgowców a także ma wiedzę jak przygotować i prowadzić w warunkach szkolnych hodowle laboratoryjne wybranych gatunków tych organizmów;

- Ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii i morfologii bezkręgowców, która umożliwia identyfikację podstawowych grup systematycznych oraz wybranych pospolitych gatunków;

- Wykazuje znajomość zagadnień z zakresu ochrony gatunkowej i siedliskowej wybranych bezkręgowców

- Zna zasady przygotowania raportów z zajęć laboratoryjnych i terenowych;

- Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z materiałem biologicznym – żywym i utrwalonym.

Umiejętności:

Student:


- Przeprowadza proste obserwacje bezkręgowców w terenie i/lub laboratorium w obecności opiekuna;

- Wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych do identyfikacji wybranych grup bezkręgowców oraz identyfikuje je przy pomocy kluczy do ich oznaczania;

- Posiada umiejętność dokumentowania i opracowywania wyników obserwacji laboratoryjnych i terenowych.

Kompetencje:

Student:


- Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, Internetu, i innych źródeł masowego przekazu na temat organizmów bezkręgowych – np. ich wykorzystania w medycynie;

- Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umie postępować w stanie zagrożenia;

- Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt laboratoryjny lub terenowy, pracę własną i innych.


Zaliczenie wykładów: w formie testu wielokrotnego wyboru – zdania prawda / fałsz

zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: śródsemestralne pisemne sprawdziany kontrolne, obejmujące tematykę zajęć realizowanych na zajęciach, ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność); ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen.

Zaliczenie ćwiczeń terenowych: na podstawie sprawdzianu praktycznego rozpoznawania poznanych gatunków, przygotowanego raportu z zajęć terenowych oraz zebranego i spreparowanego materiału poglądowego (owady, skorupiaki, pajęczaki lub muszle mięczaków).

Botanika systematyczna z elementami fitogeografii

6

O

P

Wiedza:

Student:


- Definiuje pojęcia biologiczne związane z podstawowymi cechami budowy anatomicznej i morfologicznej mające znaczenie jako kryteria podziału taksonomicznego roślin w następujących grupach: glony, mszaki, paprotniki, nagozalążkowe, okrytozalążkowe;

- Charakteryzuje zasady podziału taksonomicznego świata roślin, poziomy organizacji życia, formy morfologiczne, sposoby rozmnażania i pomnażania;

- Ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii i morfologii roślin, która umożliwia identyfikowanie grup systematycznych oraz gatunków roślin;

- Wymienia cechy taksonomiczne identyfikujące poznane grupy systematyczne i gatunki roślin;

- Zna przynależność taksonomiczną roślin uprawnych oraz ich znaczenie przyrodnicze i gospodarcze.

Umiejętności:

Student:


- Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu botaniki ogólnej, fizjologii roślin oraz biochemii w celu opisu przystosowań ewolucyjnych budowy anatomicznej i morfologicznej poszczególnych grup taksonomicznych;

- Stosuje podstawowe techniki mikroskopowania, dokumentacji naukowej oraz zbioru materiałów zielnikowych niezbędne do identyfikacji grup systematycznych w zakresie glonów, mszaków, paprotników oraz roślin nago i okrytozalążkowych;

- Wykonuje preparaty mikroskopowe, rysunki dokumentacyjne preparatów mikroskopowych oraz okazów zielnikowych;

- Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany;

- Posiada umiejętność opracowywania i dokumentowania przeprowadzonych badań;

- Identyfikuje przynależność systematyczną roślin naczyniowych na podstawie kluczy do oznaczania oraz rozpoznaje w terenie przedstawicieli najpospolitszych gatunków roślin naczyniowych (w tym gatunki trujące i szkodliwe) oraz gatunki objęte ochroną prawną.Kompetencje:

Student:


-Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu taksonomii roślin;

- Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, Internetu i innych źródeł masowego przekazu;

- Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, pracę własną i innych;

- Jest chętny do popularyzacji wiedzy dotyczącej taksonomii roślin oraz działań związanych z ochroną środowiska;

- Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umie postępować w stanie zagrożenia;

- Jest zdolny do pracy zespołowej.

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny – w formie testu do uzupełnienia i testu wyboru zamkniętego, wymagany próg na ocenę dostateczną – 55-60%, na dostateczny plus – 61-70%, dobry 71-80%, dobry plus – 81-90%, na bardzo dobry – 91-100%.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: śródsemestralne pisemne kolokwia kontrolne obejmujące określone działy tematyczne, ocena ciągła pracy na zajęciach (wykonanie dokumentacji rysunkowej, poprawność merytoryczna opisów i podpisów, sprawne wykorzystywanie wiedzy w trakcie identyfikacji gatunków z użyciem kluczy na zajęciach, bieżące przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zajęć); ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; do 3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.
Zaliczenie ćwiczeń terenowych: obecność na zajęciach, poprawne wykonanie zielnika i wykazanie się znajomością przynależności taksonomicznej zgromadzonych w nim okazów wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry
Anatomia człowieka z elementami embriologii

3

O

P

Wiedza:

Student:


- Wyjaśnia związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją na poziomie organizmalnym i suborganizmalnym w odniesieniu do poszczególnych elementów ludzkiego ciała (elementy anatomii funkcjonalnej);

- Ma wiedzę z zakresu anatomii i morfologii człowieka, rozpoznaje, zna terminologię anatomiczną (nazwa polska i łacińska) oraz opisuje kość lub narząd, ich morfologię, topografię, relacje do innych elementów szkieletu lub narządów w obrębie danego układu. Interpretuje (w aspekcie onto- i filogenetycznym) budowę i funkcję poszczególnych elementów ludzkiego ciała, a także wzajemne relacje zachodzące między nimi;

- Opisuje i wyjaśnia sens funkcjonowania organizmu człowieka jako całości. Potrafi uzasadnić pozycję taksonomiczną Homo sapiens;

- wskazuje metody poznawania budowy anatomicznej ludzkiego ciała ;

- opisuje i wyjaśnia zależności strukturalne pomiędzy poszczególnymi elementami ciała człowieka;

- Opisuje i wyjaśnia fazy rozwoju ontogenetycznego człowieka, dokonuje charakterystyki poszczególnych okresów rozwojowych;

- Objaśnia znaczenie wpływu endo- i egzogennych czynników warunkujących rozwój osobniczy człowieka.Umiejętności:

Student:


- Stosuje podstawowe techniki opisowe i pomiarowe w odniesieniu do morfologicznych i anatomicznych cech człowieka;

- Wykorzystuje i stosuje wiedzę z anatomii w całokształcie biologii człowieka, w zoologii kręgowców, anatomii porównawczej Vertebrata oraz ewolucjonizmu;

- Wykorzystuje wiedzę z zakresu anatomii i morfologii człowieka do rozpoznawania np. kości, zębów ludzkich i pochodzących od różnych gatunków zwierząt;

- Ocenia zagrożenia dla prawidłowego rozwoju osobniczego człowieka w różnych jego fazach i ich następstwa;

- Korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i obcym;

- Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.

Kompetencje:

Student:


- Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy;

- Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, internetu i innych źródeł;

- Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki. Poszanowanie naturalnych eksponatów kostnych zgodnie z maksymą „Hic mortui docent vivos;

- Jest chętny do popularyzacji wiedzy przyrodniczej;

- Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umie postępować w stanie zagrożenia;

- Jest zdolny do pracy zespołowej;

- Jest świadomy znaczenia znajomości języków obcych w komunikacji oraz przyswajaniu informacji.

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny w formie testu do uzupełnienia (ok. 200 elementów)

zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: dwa pisemne kolokwia kontrolne, obejmujące tematykę zajęć realizowanych na zajęciach, ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność); ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen

Fizjologia roślin

3

O

P

Wiedza:

Student:


- Definiuje podstawowe pojęcia związane z gospodarką wodną komórki i całej rośliny, transportem jonów przez błony biologiczne, mineralnym odżywianiem, fotosyntezą i oddychaniem oraz wzrostem i rozwojem;

- Wyjaśnia wpływ czynników środowiskowych na przebieg podstawowych procesów fizjologicznych oraz wzrost i rozwój rośliny;

- Posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii i mechanizmów funkcjonowania roślin;

- Zna podstawową literaturę polskojęzyczną z zakresu fizjologii roślin.

Umiejętności:

Student:


- Opisuje podstawowe procesy fizjologiczne i mechanizmy funkcjonowania rośliny. Wymienia czynniki wpływające na przebieg poszczególnych faz wzrostu i rozwoju;

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę analizując wybrane procesy fizjologiczne (przyczyny i skutki);

- Stawia hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonych doświadczeń potrafi ocenić stan fizjologiczny rośliny i rozpoznać możliwe przyczyny obserwowanych nieprawidłowości. Student przeprowadza pomiary w laboratorium w obecności opiekuna i interpretuje obserwacje, a na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski;

- Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku polskim, wykonuje analizę, syntezę, podsumowuje i dokonuje krytycznej oceny, co umożliwia poprawne wnioskowanie.

Kompetencje:

Student:


- Pogłębia wiedzę szukając informacji w publikacjach naukowych;

- Krytycznie podchodzi do informacji uzyskanych z literatury naukowej;

- Wykazuje krytycyzm w odniesieniu do wyników swojej pracy;

- Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za powierzony sprzęt;

- Jest zdolny do pracy zespołowej.

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny, wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-69%, 70-74% - dostateczny plus, 75-79% - dobry, 80-84% - dobry plus, powyżej 85% - bardzo dobry.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: śródsemestralne pisemne kolokwia kontrolne, obejmujące tematykę zajęć realizowanych na zajęciach, ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność), ocena prowadzenia zeszytu ćwiczeń; ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; do 3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość