Programy regionalne na lata 2007-2013 : Komisja i Francja zgadzają się, aby nadać innowacji priorytetPobieranie 10.78 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar10.78 Kb.


IP/07/1562

Bruksela, 19 października 2007 r.Programy regionalne na lata 2007-2013 : Komisja i Francja zgadzają się, aby nadać innowacji priorytet

Komisarz Danuta Hübner, odpowiedzialna za politykę regionalną i Jean-Louis Borloo, minister ekologii, zrównoważonego rozwoju i gospodarki przestrzennej wezmą udział w zamknięciu seminarium „Innowacja i przewidywanie zmian ekonomicznych i społecznych”, które odbędzie się w dn. 22-24 października w Bordeaux. Komisarz Hübner gratuluje władzom francuskim ich zaangażowania na rzecz przestrzegania strategii i priorytetów polityki spójności na lata 2007-2013. Podczas zamknięcia seminarium pani Hübner, w imieniu Komisji Europejskiej, symbolicznie podpisze program operacyjny Akwitania, reprezentujący wszystkie inne programy, dla których negocjacje zostały już zakończone.

W seminarium bierze udział ponad 700 uczestników reprezentujących świat nauki, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Celem seminarium jest wytyczenie dróg, dzięki którym fundusze europejskie przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności regionów i tym samym do zwiększenia zatrudnienia. W ramach seminarium uczestnicy będą pracować w sześciu warsztatach nad, między innymi, regionalnymi strategiami innowacyjnymi oraz kwestią wspierania MŚP w rozwoju innowacyjnych działań. Ostatni dzień z udziałem ekspertów przybyłych z Japonii, Stanów Zjednoczonych i Włoch, poświęcony jest perspektywom międzynarodowym.

Poprzez obecność pani Hübner w Bordeaux, Komisja chce wyrazić swoje wsparcie dla priorytetów władz francuskich dążących, zgodnie z celami strategii lizbońskiej, do osiągnięcia większego wzrostu gospodarczego w regionach i wyższej jakości miejsc pracy. Minister Borloo wyrazi wdzięczność za wysiłki dokonane przez partnerów w regionach francuskich. Przy tej okazji komisarz Hübner i minister Borloo przypomną również doskonałą atmosferę współpracy i otwarcia, w której toczyły się dyskusje pomiędzy władzami francuskimi a służbami Komisji.

Niezwykle pozytywnie należy ocenić fakt, iż Francja uczyniła głównymi priorytetami swych programów operacyjnych wspieranie innowacji oraz gospodarki opartej na wiedzy. Część funduszy wspólnotowych przeznaczonych na priorytety lizbońskie wynosi dla Francji 78,6 % na cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (Francja metropolitalna) oraz 63,3 % na cel Konwergencja (cztery departamenty zamorskie).

W związku z tym Danuta Hübner przyjmuje z wielkim zainteresowaniem decyzję ogromnej większości regionów francuskich dotyczącą włączenia do ich programów operacyjnych celu regionalnej strategii innowacyjnej. Komisja będzie czuwała nad jej przełożeniem na działania w latach 2007-2013.

Ponadto Francja wyznaczyła cel „neutralności wobec efektu cieplarnianego” dla wszystkich programów operacyjnych. Neutralność wobec efektu cieplarnianego jest realizowana w ramach stabilizacji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez Francję w Kyoto, w perspektywie czterokrotnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, czyli o 75 %, do 2050 r.

Jest to wyjątkowa inicjatywa podejmowana na poziomie państwa członkowskiego, która pozwala na kontrolę emisji dwutlenku węgla przez projekty finansowane w całości. Komisarz Hübner wyraża uznanie dla tego nowatorskiego podejścia do wyzwań energetycznych i klimatycznych przy planowaniu inwestycji publicznych.

Danuta Hübner zastanawia się nad sposobami upowszechnienia tych dwóch dobrych praktyk - celów regionalnej strategii innowacyjnej oraz „neutralności wobec efektu cieplarnianego” - wśród innych regionów europejskich lub innych państw członkowskich.Kontekst

Przyszłe programy będą zmierzać do realizacji priorytetów strategicznych dotyczących, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z posiedzenia wiosną 2006 r., czterech głównych dziedzin:  • klimat gospodarczy i wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP), ze szczególnym uwzględnieniem badań i innowacji;

  • szkolenie, tworzenie miejsc pracy dla osób należących do priorytetowych kategorii, zarządzanie zasobami ludzkimi i integracja społeczna;

  • środowisko naturalne, zapobieganie zagrożeniom i polityka energetyczna;

  • zrównoważony rozwój terytorialny.

Dla terytoriów zamorskich należy dodać do tych obszarów poprawę dostępności i działania zmierzające do wyrównania szczególnych ograniczeń.

Priorytety narodowych strategicznych ram odniesienia (NSRO), przyjęte 4 czerwca 2007 r. przez Komisję Europejską są realizowane w ramach 36 programów operacyjnych dotyczących celów Konwergencja oraz Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, spośród których 31 programów jest współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) na łączną kwotę 8,05 mld EUR, podczas gdy pozostałe 5 programów, w tym jeden krajowy, jest współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w łącznej kwocie 5,39 mld EUR.Europa konkretów

Oto kilka przykładów spośród tysięcy projektów wspieranych we Francji i współfinansowanych w ramach europejskiej polityki regionalnej w latach 2000-2006, które pozostają priorytetami programów na lata 2007-2013:

"Cybermassif": Sieć „Cybersites” pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom Masywu Centralnego zapoznać się z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT).

Śladami Juliusza Verne'a: Laboratorium utworzone na Uniwersytecie im. Juliusza Verne'a w Amiens jest centrum europejskiej sieci doskonałości prowadzącej badania nad magazynowaniem energii.

Ośrodek badań technologicznych Nobatek w Bayonne, specjalizujący się w zrównoważonym budownictwie, jest wspierany ze środków EFRR i EFS. Jego działania uświadamiające i edukacyjne umożliwiają przedsiębiorstwom budowlanym z Akwitanii zachować przewagę rynkową w zakresie innowacji.

Inne przykłady znajdują się na stroniehttp://projetsdeurope.gouv.fr/

Więcej informacji na temat europejskiej polityki regionalnej znaleźć można na stronie:http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy