Strona główna

Projekt nr poig. 02. 02. 00-32-001/08-00 pn.:„Budowa I wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji I Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobieranie 149.98 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar149.98 Kb.Projekt nr POIG.02.02.00-32-001/08-00
pn.:„Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych”


jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoZnak sprawy: ZP/WNoŻiR/ZOiB/1867/2009


Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapo modyfikacji z dnia 11.02.2010 r.

NA WYKONANNIE I DOSTAWĘ GADŻETÓW REKLAMOWYCH nA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH W PROJEKCIE INWESTYCYJNYM

pN: „bUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BIOIMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH

MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

DLA ZachodniopomorskIEGO UniwersyteTU TechnologicznEGO w Szczecinie
Nazwa i kod Słownika CPV przedmiotu zamówienia: 39.29.41.00-0 artykuły informacyjne i promocyjne,
22.46.20.00-6 materiały reklamowe.

dalej zwana „specyfikacją”Pełna nazwa Zamawiającego:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

REGON 320588161

NIP 8522545056

e-mail: agnieszka.lawrynowicz@zut.edu.plfax: 091 449 46 90
Szczecin, dnia 01.02.2010 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej kwoty 193.000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, tekst jednolity z późn. zm.) – zwaną dalej „PZP” - oraz wydanych i obowiązujących na jej podstawie przepisów wykonawczych. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji zastosowanie bezpośrednie ma PZP, jej przepisy wykonawcze oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

 2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszone na stronie internetowej i tablicy informacyjnej zamawiającego.

 3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji mowa jest o:

  1. wykonawcy zagranicznym” – należy przez to rozumieć wykonawcę, o którym mowa
   w art. 2 pkt. 11 PZP, mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  2. ofercie wspólnej” – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez wykonawców, którzy, działając na podstawie art. 23 PZP, wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. Ofertą wspólną jest w szczególności oferta składana przez wykonawców działających w formie spółki cywilnej bądź konsorcjum wykonawców ustanowionego w celu założenia oferty w niniejszym postępowaniu,

  3. złożeniu oferty lub innego wymaganego niniejszą specyfikacją oświadczenia wykonawcy
   na piśmie”, czy też „z zachowaniem formy pisemnej” – należy przez to rozumieć obowiązek złożenia przez wykonawcę oświadczenia woli w sposób określony w art. 78 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jednak z wyłączeniem formy elektronicznej, tj. wyłącznie sposób polegający na złożeniu własnoręcznego podpisu minimum na ostatniej stronie dokumentu zawierającego oświadczenie woli. Podpis powinien być złożony przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wykonawcy, co najmniej w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, w sposób umożliwiający jej identyfikację (podpis z czytelnie napisanym przynajmniej nazwiskiem składającego oświadczenie woli, jeżeli podpis składany jest nieczytelnie, Np. jako tzw. „parafa”, musi dodatkowo zawierać czytelne oznaczenie składającego, Np. poprzez odciśnięcie pieczęci z oznaczeniem co najmniej nazwiska składającego oświadczenie woli),

 4. Pracownikiem zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się sprawach niniejszego postępowania jest Agnieszka Ławrynowicz tel. 091 449 49 16, fax 091 449 46 90, e-mail: agnieszka.lawrynowicz@zut.edu.pl

 5. Postępowanie niniejsze prowadzone jest z prawem do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujących na zasadach określonych w dziale VI PZP (poinformowanie, odwołanie, skarga). Wykonawcy przysługuje prawo do poinformowania zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy – na które nie przysługuje odwołanie. Odwołanie (a w konsekwencji ewentualna skarga do sądu) przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  1. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia;

  3. odrzucenia oferty odwołującego.

 6. Z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego działu specyfikacji, przekazywane w związku z niniejszym postępowaniem oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiającego i wykonawcy – dalej zwane łącznie jako „oświadczenia” - będą przekazywane za pomocą poczty elektronicznej (e -mail) lub faksu. Ze strony zamawiającego adres poczty elektronicznej, faks oraz osobę uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami określa ust. 4 niniejszego działu specyfikacji. W odniesieniu do wykonawcy przyjmuje się, iż dane w zakresie jego poczty elektronicznej oraz faksu stanowić będzie którykolwiek z adresów wskazanych w jego ofercie lub innych oświadczeniach składanych zamawiającemu w związku z niniejszym postępowaniem.

 7. Przekazanie oświadczeń mających związek z niniejszym postępowaniem i pochodzących
  od zamawiającego, a dotyczących etapu postępowania przed złożeniem ofert nastąpi poprzez ich zamieszczenie (z możliwością pobrania) na stronie internetowej zamawiającego www.zut.edu.pl
  (menu: zamówienia publiczne).

 8. Postanowienie ust. 7 niniejszego działu specyfikacji nie wyklucza możliwości przekazania oświadczenia faksem lub pocztą elektroniczną jednak pod warunkiem, że wykonawca złoży zamawiającemu wniosek o takie przekazanie z podaniem danych w zakresie numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, bądź też obowiązek takiego przekazania wynikać będzie z PZP.

 9. Postanowienia ust 6 – 8 niniejszego działu specyfikacji nie naruszają prawa do przekazywania oświadczeń na piśmie, tj. z zachowaniem formy pisemnej.

 10. Miejscem doręczenia zamawiającemu oświadczeń na piśmie jest adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 17. Jeżeli doręczenie wykonywane jest osobiście lub przy pomocy instytucji kurierskiej (poczty kurierskiej) miejscem doręczenia jest również Dział Zamówień Publicznych ZUT, al. Piastów 48, IV piętro, pok. 404 - 407 (doręczenie bezpośrednio do Działu Zamówień Publicznych możliwe jest w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.30; z wyjątkiem sytuacji, gdy dni te stanowią dni ustawowo wolne od pracy).

 11. Sposób przygotowania i złożenia zamawiającemu oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu do złożenia wraz z ofertą, jak też wymagany termin
  do ich złożenia określa wyłącznie dział VIII i IX specyfikacji.

 12. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

 13. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w specyfikacji, postępowanie niniejsze prowadzone jest w języku polskim.

 1. Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby prowadzenia działalności informacyjnych i promocyjnych w projekcie inwestycyjnym pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - określa załącznik nr 1 do specyfikacji. Ilekroć w dalszej części specyfikacji używany będzie termin „gadżety reklamowe” bez bliższego określenia rozumieć przez to należy gadżety reklamowe zgodne z opisem podanym w załączniku nr 1 do specyfikacji.

  2. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) zamawianych gadżetów reklamowych mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianych produktów. W przypadku powoływania się przez Zamawiającego na marki dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

  3. Projekt graficzny nadruków dostarcza Zamawiający. Wykonawca dostosuje dostarczony mu projekt do pola zadruku.

  4. Wykonawca przystąpi do wykonywania druku i grawera na gadżetach reklamowych dopiero po akceptacji przez Zamawiającego (i braku zastrzeżeń co do technicznych możliwości ich wykonania przez Wykonawcę) projektu graficznego.

  5. Dostawa gadżetów reklamowych ma nastąpić do Biura Promocji ZUT al. Piastów 17, 70-311 Szczecin.

  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczania produktów innych niż fabrycznie nowe.

  7. Gadżety reklamowe winny pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  8. Nazwa i kod Słownika CPV przedmiotu zamówienia: 22.46.20.00-6 materiały reklamowe, 39.29.41.00-0 artykuły informacyjne i promocyjne.


III. Termin wykonania zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia (czynności wymaganych na podstawie działu II specyfikacji) musi nastąpić w terminie do 14 dni (słownie: czternaście dni) od daty podpisania umowy o zamówienie publiczne (termin wymagany). Dopuszcza się możliwość dostarczenia pamięci USB w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków


 1. O zamówienie niniejsze mogą ubiegać się wykonawcy, który spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w dziale V niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 1. Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale IV ust. 1 pkt. 1 – 4 Wykonawca winien złożyć:

 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 specyfikacji.

 1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, wykonawca przedkłada zamawiającemu następujące (spośród i na podstawie wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane - Dz. U. Nr 226, poz. 1817) dokumenty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 specyfikacji.

 2. z zastrzeżeniem pkt 3) niniejszego ustępu, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Za aktualne w rozumieniu niniejszego punktu uznaje się dokument wystawiony z datą nie wcześniejszą niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,

 3. wykonawca zagraniczny, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1) niniejszego ustępu, przedkłada aktualny dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju,
  w którym wykonawca zamieszkuje lub ma siedzibę, potwierdzających, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Jeżeli w kraju wykonawcy zagranicznego nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie wymagane jest przedłożenie w ich miejsce dokumentu zawierającego aktualne oświadczenie wykonawcy odnośnie wskazanych okoliczności złożone (według wyboru wykonawcy zagranicznego) przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy zagranicznego. Za aktualne w rozumieniu niniejszego punktu uznaje się dokumenty wystawione lub sporządzone z datą nie wcześniejszą niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego – wykonawca przedkłada zamawiającemu (spośród i na podstawie wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane - Dz. U. Nr 226, poz. 1817):

   1. próbki lub fotografie wraz z opisem, każdego (z 12 rodzajów) opisanych w Załączniku nr 1 specyfikacji – gadżetów reklamowych, które stanowią przedmiot oferty Wykonawcy.


VI. Wadium
W postępowaniu niniejszym wniesienie wadium nie jest wymagane.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Cenę – zwanej dalej „ceną oferty” - należy skalkulować (obliczyć) i podać w ofercie stosownie
  do wymagań minimum zawartych w ust. 2 – 4 niniejszego działu na Formularzu ofertowym
  – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

 2. Ceną oferty jest cena skalkulowana jako kwota uwzględniająca całkowity wydatek ponoszony
  przez zamawiającego względem wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia zgodnie z wymogami działu II oraz XIV specyfikacji, a także ofertą wykonawcy. W cenie oferty uwzględnić należy podatek od towarów i usług (podatek VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej zwaną „ustawą o podatku VAT” - czynności wchodzące w zakres zadania podlegają, w odniesieniu do wykonawcy, obciążeniu tymi podatkami.

 3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do specyfikacji. Sposób dokonania oceny oferty, określa odpowiednio dział XII.

 4. Cenę oferty, jak też ewentualnie wyszczególniane w jej ramach inne kwoty pieniężne można podać maksymalnie z dokładnością do 1 grosza (jednej setnej złotego).


   1. Informacje dotyczące przygotowania i złożenia oferty
  1. Można złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia
   oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt. 6 PZP. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 PZP.

  2. Ofertę w niniejszym postępowaniu stanowią oświadczenia wykonawcy dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia oraz oświadczenia wykonawcy dotyczące istotnych postanowień przyszłej umowy o wykonanie tego zamówienia. Obowiązkową treść oferty stanowią oświadczenia wykonawcy wymagane do złożenia na podstawie ust. 3 - 4 niniejszego działu specyfikacji. Brak w treści oferty oświadczeń w pozostałym zakresie traktowany będzie jako oświadczenie wykonawcy stanowiące jego zobowiązanie do wykonania zamówienia na warunkach wskazanych w dziale XIV niniejszej specyfikacji.

  3. Oferta musi zawierać oświadczenie wykonawcy w przedmiocie ceny oferty skalkulowanej stosownie do wymagań zawartych w postanowieniach działu VII specyfikacji. Zaleca się sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór określa załącznik nr 2 do specyfikacji.

  4. Do oferty winny być załączone próbki lub fotografie wraz z opisem oferowanych gadżetów reklamowych (po 1 sztuce każdego z asortymentu).

  5. Niezależnie od obowiązku wskazanego ust. 4 niniejszego działu, zalecane jest przedstawienie
   w samej treści oferty opisu oferowanych gadżetów reklamowych w takim zakresie w jakim pozwoli to na bezpośrednie porównanie ich parametrów z parametrami wskazanymi jako wymagane w załączniku nr 1 specyfikacji.

  6. Jeżeli wykonawca przewiduje powierzenie części oferowanego zamówienia podwykonawcy, oferta musi zawierać oświadczenie wykonawcy o wskazaniu części zamówienia, którą wykonawca przewiduje powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń co do części zamówienia, które nie mogą być wykonane przez podwykonawców. Za działania i zaniechania ewentualnego podwykonawcy związane z wykonywaniem niniejszego zamówienia wykonawca odpowiada względem zamawiającego jak za własne.

  7. Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie podaje informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
   w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
   (Dz. U Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) – dalej „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” - i wyraża wolę, aby wskazane informacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, powinien co do tych informacji złożyć oświadczenie o ich zastrzeżeniu jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie wykonawcy nie może dotyczyć informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak też dotyczyć nazwy wykonawcy (firmy), jego adresu, oraz oferowanej ceny. Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy załączyć do oferty.

  8. Wszelkie oświadczenia wykonawcy zawarte w ofercie nie mogą, pod rygorem odrzucenia oferty, naruszać postanowień zawartych w dziale XIV oraz XV specyfikacji. Postanowienie niniejsze nie narusza art. 87 ust. 2 PZP.

  9. Do oferty wykonawca musi załączyć:

   1. dokumenty wymagane na podstawie działu V specyfikacji. W przypadku złożenia oferty wspólnej, każdy z wykonawców występujących wspólnie składa w odniesieniu do siebie dokumenty wymienione w dziale V ust. I. i II. specyfikacji (dokumenty wykonawcy zagranicznego w ramach oferty wspólnej składa w odniesieniu do siebie ten wykonawca, który nie ma w Polsce siedziby lub miejsca zamieszkania). Treść oświadczeń zawarta w załączniku nr 3 i 4 specyfikacji może być złożona przez wykonawcę także na dokumencie utworzonym przez niego, jednak tak przygotowany dokument musi zawierać i odpowiadać minimum treści podanej w specyfikacji dla tego załącznika,

   2. pełnomocnictwo wskazujące osobę reprezentującą wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej w rozumieniu działu I ust. 3 lit. b) specyfikacji (przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie). Wskazane pełnomocnictwo nie jest wymagane w przypadku oferty spółki cywilnej ustanowionej i funkcjonującej w obrocie nie tylko w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeżeli oferta i składane wraz z nią dokumenty zostaną podpisane (złożone na piśmie w rozumieniu działu I ust. 3 lit c specyfikacji) przez wszystkich wspólników spółki,

   3. odrębny dokument upoważnienia (pełnomocnictwo) do reprezentowania wykonawcy w zakresie złożenia (podpisania) oferty i innych oświadczeń wykonawcy składanych do oferty, w przypadku gdy upoważnienie do złożenia tych oświadczeń nie wynika z dokumentów, o których mowa w dziale V ust. II. pkt 2) lub 3) specyfikacji.

  10. Ofertę, a także inne, wymagane na podstawie niniejszej specyfikacji do złożenia wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, złożyć należy, pod rygorem nieważności, na piśmie w rozumieniu działu I ust. 3 lit c) specyfikacji.

  11. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 niniejszego działu specyfikacji składa się w oryginale lub odpisie notarialnym, z tym, że dokumenty wymagane na podstawie działu V ust. II pkt. 2 specyfikacji złożyć można również jako ich kopie. Na dokumencie przedkładanym jako kopia wykonawca składa na piśmie oświadczenie o treści według następującego wzoru „za zgodność z oryginałem stwierdzono”. Oświadczenie o zgodności z oryginałem musi odnosić się do każdej strony przedkładanej kserokopii.

  12. Oferta, inne oświadczenia wykonawcy składane wraz z ofertą, a także dokumenty, o których mowa w ust. 9 niniejszego działu specyfikacji muszą być złożone w języku polskim. Wymogu języka polskiego nie będą naruszać podane w ofercie i dokumentach nazwy własne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w dziale V ust. II. pkt 3 specyfikacji sporządzone są w języku innym niż polski należy do nich dołączyć ich tłumaczenie na język polski z poświadczeniem tłumaczenia. Wystarczające będzie poświadczenie tłumaczenia dokonane przez wykonawcę.

  13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają art. 93 ust. 4 PZP.

  14. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być napisane czytelnie, pismem utrwalonym
   na papierze w sposób trudnościeralny.

  15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty lub innych składanych wraz z ofertą dokumentów muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  16. Zaleca się, aby oferta i składane wraz z nią dokumenty były zszyte lub spięte w sposób trwały
   (np. zbindowane), a te jej strony, które są zapisane treścią, ponumerowane.

  17. Oferta i składane wraz z nią dokumenty winne być umieszczone w opakowaniu
   (kopercie) z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy.

  18. Jeżeli oferta, stosownie do postanowień ust. 7 niniejszego działu specyfikacji, zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, zaleca się aby informację te zostały umieszczone w osobnym opakowaniu (kopercie) zatytułowanej „Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”.

  19. Opakowania wraz z zawartością, o której mowa w ust. 17 i 18 niniejszego działu specyfikacji zaleca się umieścić w odrębnym opakowaniu (koperta zewnętrzna).

  20. Koperta zewnętrzna podlega następującemu oznaczeniu:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych


70-311 Szczecin

Al. Piastów 48

z dopiskiemOferta na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych dla ZUT w Szczecinie w przetargu nieograniczonym ZP/WNoŻiR/ZOiB/1867/2009”

  1. Ofertę i składane wraz z nią dokumenty wymagane na podstawie ust. 9 niniejszego działu złożyć należy w Dziale Zamówień Publicznych ZUT, 70-311 Szczecin, al. Piastów 48, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, IV piętro, pok. 404 – 407.

  2. Koperta zewnętrzna musi być zamknięta (zaklejona).

 1. Na wniosek składającego ofertę wydane zostanie pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z datą i numerem, jakim została oznakowana oferta.


IX. Termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 16 lutego 2010 do godziny 12.00. Oferta złożona po tym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Niniejszy termin uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta zostanie złożona w miejscu wskazanym w dziale VIII ust. 21 specyfikacji.

 2. Postanowienie ust. 1 niniejszego działu specyfikacji odnosi się również do wymaganych na podstawie działu VIII ust. 9 pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą. Postanowienie
  nie narusza art. 26 Pzp.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2010 r. o godz. 12.30 w pomieszczeniach zamawiającego: Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT, Szczecin, al. Piastów 48, IV piętro, sala konferencyjna nr 430.


X. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.
XI. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu


   1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie ustalenia istnienia jednego z dwóch alternatywnych zdań: „spełnia/nie spełnia warunek”.

   2. Podstawę oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu stanowią dokumenty, o których mowa w dziale V niniejszej specyfikacji.

   3. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki, tj.:

  1. wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w dziale V ust. I pkt. 1) i ust. II pkt 1) specyfikacji (w przypadku oferty wspólnej oświadczenie złoży każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),

  2. wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w dziale V ust. II pkt. 2) specyfikacji. W przypadku oferty wspólnej dokumenty, o których mowa w dziale V ust. II pkt. 2) specyfikacji złoży każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca krajowy i zagraniczny złoży dokumenty w zakresie dla siebie wymaganym treścią działu V ust. II pkt. 3 specyfikacji,

  3. wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w dziale V ust. III pkt. 1) specyfikacji. W przypadku oferty wspólnej dokumenty, o których mowa w dziale V ust. III pkt. 1) specyfikacji wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie złożą jeden wspólny.

  4. dokumenty, o których mowa w pkt a), b) i c) niniejszego ustępu zostaną złożone
   wraz z ofertą, w terminie wyznaczonym na złożenie oferty w niniejszym postępowaniu,
   a w przypadkach wskazanych w art. 26 ust. 3 PZP, dokumenty te zostaną złożone w dodatkowym terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

  5. dokumenty, o których mowa w dziale V specyfikacji wykonawca przedłoży w formie
   oraz w sposób dopuszczony postanowieniami działu V oraz działu VIII specyfikacji,

  6. wymagane dla danego wykonawcy dokumenty, o których mowa w dziale V ust. II specyfikacji nie będą zawierały okoliczności skutkujących koniecznością wykluczenia tego wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu z przyczyn wskazanych w art. 24 ust 1 pkt 2 PZP,

  7. w postępowaniu nie zostaną ustalone inne niż wskazane w pkt a - f) niniejszego ustępu okoliczności skutkujące koniecznością wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowania na podstawie art. 24 PZP.

   1. Jeżeli którakolwiek z przesłanek ustępu 3 niniejszego działu specyfikacji nie zostanie spełniona
    – wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.XII. Ocena ofert

 1. Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP oraz oferty nie podlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 PZP. Przy ocenie ofert zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w rozumieniu art. 91 a) i nast. PZP.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następującego kryterium oceny:

  1. cena oferty – waga kryterium 100 %

gdzie podana wyżej waga procentowa jest wagą punktową według zasady: jeden % = jeden pkt

 1. W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną oferty, skalkulowaną stosownie do postanowień działu VI niniejszej specyfikacji (lub jej korektą dokonaną
  w trybie i na warunkach określonych w art. 87 ust. 2 PZP) uzyska największą maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cenaC = ------------------------------------- x 100

cena oferty badanej 1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców zagranicznych, których dotyczą przepisy w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen stosownie do ust. 3 niniejszego działu doliczy do ceny oferty podatek VAT, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.


XIII. Warunki zawarcia umowy o zamówienie publiczne


 1. Zamawiający wezwie do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą stosownie do postanowień działu XII specyfikacji. Jeżeli
  za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawców złożona jako oferta wspólna zamawiający zastrzega sobie prawo wezwać tych wykonawców do przedłożenia umowy regulującej współpracę między nimi, związaną ze wspólnym ubieganiem się o niniejsze zamówienie publiczne.

 2. Wstępny projekt umowy o wykonanie zamówienia przygotuje zamawiający. Umowa zostanie zawarta
  w języku polskim.

 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu specyfikacji będzie się uchylał od zawarcia umowy, a nie zachodzą określone w PZP przesłanki do unieważnienia niniejszego postępowania, zamawiający wezwie do zawarcia umowy wykonawcę, którego oferta zawiera, stosownie do postanowień działu XII specyfikacji, drugą w kolejności ofertę najkorzystniejszą. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż jako jeden z przypadków uchylania się od zawarcia umowy traktowane będzie nie przedłożenie, w warunkach określonych w ust. 1 niniejszego działu specyfikacji, umowy regulującej współpracę podmiotów, którzy złożyli ofertę wspólną.

 4. Jako termin zawarcia umowy zostanie wyznaczona data przypadająca nie wcześniej niż w szóstym dniu licząc od dnia przekazania przez zamawiającego uczestnikom postępowania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy przed terminem wskazanym w ust. 4 niniejszego działu, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty.

 6. Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące wykonawcę inne niż osoby podpisujące ofertę, wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem przekaże zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do zawarcia umowy. Przedłożenie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia (podpisania) umowy przez wskazane osoby wynika z dokumentów załączonych do oferty.

 7. Zawarcie umowy o wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania nie będzie uzależnione od złożenia przez wykonawcę zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 PZP.

XIV. Istotne postanowienia umowy
Zobowiązania Stron w przyszłej umowie o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego uwzględniać muszą następujące istotne postanowienia:

 1. Przedmiot zamówienia i miejsce dostarczenia (spełnienia świadczenia) – według postanowień zawartych w dziale II specyfikacji. Dostarczenie na ryzyko wykonawcy. Wykonawcę obciążać będą poniesione koszty wydania gadżetów reklamowych, w szczególności ewentualne koszty opakowania, koszty przesłania.

 2. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z ofertą (oferta nie może naruszać postanowień w zakresie długości terminu określonych treścią działu III niniejszej specyfikacji).

 3. Podstawą wykonania zamówienia będzie podpisany przez zamawiającego protokół odbioru zamówienia. Moment podpisania protokołu odbioru będzie chwilą wydania rzeczy w rozumieniu art. 548 § 1 kodeksu cywilnego.

 4. Zapłatę za wykonanie umowy stanowić będzie cena oferty. Jeżeli cena ta została w toku postępowania poprawiona w trybie i na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 kwotę zapłaty z tytułu wykonania umowy stanowić będzie cena uzyskana w wyniku poprawienia.

 5. Termin i warunki zapłaty za wykonanie zamówienia – 100% zapłaty po podpisaniu protokołu odbioru zgodnie z ust. 3 niniejszego działu, płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury.

 6. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku zamawiającego. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze.

 7. Wykonawca złoży w umowie oświadczenie, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

 8. Wykonawca oświadczy w umowie, iż przedmiot umowy pochodzi z bieżącej produkcji i posiada wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 9. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w przypadku:

 1. nie spełniania przez dostarczane gadżety reklamowe wymagań, o których mowa w ust. 8,

 2. stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym, a dostarczonym przedmiotem zamówienia,

 3. uszkodzenia lub wady gadżetów reklamowych uniemożliwiających ich użycie.

 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakościowych na dostarczony przedmiot zamówienia. Gwarancja jakościowa udzielona zostanie na okres 12 m-cy liczony od daty dostawy towaru.

 2. W przypadku gody dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie odpowiadał pod względem jakościowym produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji.

 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego, określone w Załączniku nr 1 specyfikacji – w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji lub udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi, zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.

 4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 12 reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

 5. W umowie zastrzeżona zostanie możliwość dochodzenia od wykonawcy odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących wypadkach i na następujących zasadach:

   1. z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do wyznaczonego zaoferowanego lub wyznaczonego na podstawie ust. 2 terminu wykonania zamówienia wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki,

   2. z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do terminów wyznaczonych na podstawie
    ust. 12 niniejszego działu wykonujący zamówienie zapłaci zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 30 PLN (słownie: trzydzieści złotych) za każdy dzień zwłoki,

   3. w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę zapłaci On zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy,

   4. zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.

 1. Ewentualne spory wynikające z zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.


XV. Dopuszczalne przypadki zmiany zawartej umowy

 1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy
  o niniejsze zamówienie publiczne – zwanej dalej „umową” - zawartej w stosunku do treści ofert,
  na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w przypadkach wskazanych w ust. 2 – 9 niniejszego działu specyfikacji.

 2. Terminy wynikające z umowy, w tym termin wykonania zamówienia mogą ulec zmianie w następujących przypadkach:

 1. zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez wykonawcę lub zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy, a wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową;

 2. w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy, powodujących, iż wykonanie zamówienia w określonym terminie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione;

 3. wstrzymania przez zamawiającego prac objętych umową (zawieszenie terminów wynikających
  z umowy) z powodu opóźnienia lub zawieszenia przekazywania zamawiającemu środków finansowych, z których płatne jest wynagrodzenie z tytułu umowy przez ich dysponenta,
  w tym Instytucję finansującą.

 4. opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu Siły wyższej. Przez siłę wyższą
  będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą zamawiającego i wykonawcy
  i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nie­uniknione, nawet
  po przedsięwzięciu przez zamawiającego lub wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków
  dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, pro­mieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

 1. Określone w umowie wynagrodzenie wykonawcy, może ulec zmianie w następujących przypadkach:

 1. Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT;

 2. Wyłączenia części prac, w tym dostaw z zakresu umowy;

 3. Innych niż wskazane w pkt 1, 2 i 3), jeżeli prowadzą do obniżenia wynagrodzenia wykonawcy.

 1. Przedmiot umowy będzie mógł zostać zastąpiony przez inny tego samego rodzaju o parametrach technicznych i innych właściwościach nie gorszych niż stanowiący przedmiot umowy, jeżeli nie prowadzi to do zmiany wysokości wynagrodzenia.

 2. Niezależnie od postanowień ust. 2 - 4 przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy
  w przypadku, gdy:

  1. nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje umowy;

  2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem
   lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego;

 1. Dopuszczona zostanie również zmiana oznaczeń zamawiającego lub wykonawcy oraz zmiana tekstu umowy w zakresie niewskazanym w ust. 1 – 5, jeżeli zmiany nie będą miały wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań.

 2. Pod rygorem nieważności, zmiany i uzupełniania umowy, o których mowa w ust. 2 – 6:

 1. będą mogły zostać dokonane wyłącznie na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP;

 2. wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Strony w formie pisemnej
  aneksu do Umowy.

 1. Zmiany umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 – 4 zostaną wprowadzone w zakresie ustalonym negocjacjami zamawiającego i wykonawcy.

 2. Postanowienia ust. 2 - 4 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania
  do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).


A K C E P T U J Ę :

Szczecin, dnia 09.02.2010 r. ..............................................................(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa opisanych poniżej gadżetów reklamowych.


Lp.

Opis gadżetu reklamowego

Ilość

Zdjęcie przykładowe

1

Długopis biodegradowalny, długość 13,8mm, korpus z przetworzonego kartonu, klip drewniany, przycisk + końcówka przy wkładzie plastikowa, kolor dodatków w długopisie niebieski, znakowanie – nadruk 1 kolor w dwóch miejscach

10002

Komplet długopis i ołówek aluminiowy w kolorze niebieskim o wymiarach 13,5cm. x 0,8cm, całość zapakowana w etui wyściełane atłasem, grawer laserowy na długopisie i ołówku, nadruk 1 kolor na etui

1003

Pamięć USB w kształcie karty kredytowej, materiał ABS, pojemność 2 GB, wielkość 85x55x1mm, kolor karty biały, nadruk na karcie pełen kolor na całej powierzchni karty (od krawędzi do krawędzi),

3004

Kubek ceramiczny 330 ml, wysokość 98 mm, kształt walca, kolor kubka biały, nadruk kalka ceramiczna z wypałem pełen kolor – zdjęcie + grafika, dookoła kubka

1505

T-shirt z bawełny czesankowej o gramaturze min. 185g/m2, brak szwów bocznych, ściągacz wzmocniony lycrą, koszulki wzmocnione taśmą na karku, podwójny szew, rozmiary od S do XL, kolor chabrowy, nadruk 1kolor jedna strona

1006

Teczka na dokumenty, materiał poliester, klapa zapinana na plastikowy zatrzask, kolor teczki niebieski, kontrastowe obszycie w kolorze czarnym, czarny pasek na ramię, wielkość teczki 37x31x13cm, nadruk 1 kolor w jednym miejscu

1007

Długopis aluminiowy niebieski, przyciskany mechanizm włączający, przycisk, klip oraz końcówka przy wkładzie w kolorze srebrnym, na korpusie znajdują się ozdobne dziurki w czterech rzędach, grawer laserowy w jednym miejscu

20008

Pilot do prezentacji, laser czerwony o zasięgu 100m, umożliwia przewijanie slajdów w MS PowerPoint, technologia plug&play - działa zaraz po podłączeniu do komputera przez port USB, kształt długopisu z klipsem, odbiornik chowany w pilocie, grawer laserowy


309

Notes z długopisem, materiał plastik, papier biały, wielkość 10,6x8x1,2cm, długopis przyciskany, zapięcie notatnika w formie zasuwki z długopisu, kolor niebieski, nadruk 1 kolor na notesie

30010

Urządzenie do podejmowania decyzji w kształcie kuli, 9 decyzji, metal srebrny matowy, grawer laserowy w jednym miejscu

3011

Torby papierowe o wielkości 25x35cm, papier offsetowy biały ze sznurkiem bawełnianym, nadruk 4 kolory z jednej strony,

50012

Wskaźnik laserowy z teleskopem i długopisem metalowy w metalowym etui. Wymiary wskaźnika: 14,8 x 0,9 cm długość teleskopu:
56 cm. Zasięg lasera do 100 m. Grawer laserowy na pudełku.

30Informacje dodatkowe:

 1. Treść możliwych nadruków podlegająca umieszczeniu na gadżetach reklamowych:

  • logo Innowacyjnej Gospodarki Narodowej Strategii Spójności,

  • logo Unii Europejskiej,

  • logo ZUT ,

  • adres strony: www.cbimo.zut.edu.pl

  • napis: Projekt nr POIG.02.02.00-32-001/08-00 pn.:„Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

  • zdjęcie obiektu CBiMO.

 2. Ilość treści nadruku lub grawera uzależniona będzie od wielkości gadżetu reklamowego i ostatecznie uzgodniona zostanie z Zamawiającym.

Załącznik nr 2 do SIWZ
pełna nazwa Wykonawcy ...........................................................................

adres siedziby Wykonawcy: ...........................................................................

NIP ...................................................

REGON ...................................................

Nr konta bankowego ...................................................

nr telefonu ...................................................

nr faksu ...................................................

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: ..................................................................

dane osoby upoważnionej do podpisania umowy (pełnomocnictwo): ...............................................................


O F E R T A W Y K O N A W C Y

 1. Oferujemy dostawę: gadżetów reklamowych na potrzeby prowadzenia działalności informacyjnych i promocyjnych w projekcie inwestycyjnym pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla ZUT w Szczecinie, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ za łączną cenę:

cena netto: .............................................................................. zł

słownie: ..................................................................................................................................... .../.....

Stawka podatku VAT: ...... %Cena brutto: ....................................... zł (słownie: ......................................................................... .../.....
w tym:

Lp.

Nazwa gadżetu reklamowego

Cena jednostkowa netto

Ilość szt.

Wartość netto
(cena jedn. x ilość)


1.

Długopisy biodegradowalne
1 000
2.

Komplet: długopis i ołówek
100
3.

Pamięć USB
300
4.

Kubek ceramiczny
150
5.

T-shirt z bawełny
100
6.

Teczka na dokumenty
100
7.

Długopis aluminiowy
2 000
8.

Pilot do prezentacji
30
9.

Notes z długopisem
300
10.

Urządzenie do podejmowania decyzji
30
11.

Torby papierowe
500
12

Wskaźnik laserowy
30
Łączna wartość netto:


 1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie maksymalnie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy. Miejsce dostawy: Biuro Promocji ZUT al. Piastów 17, 70 310 Szczecin.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 4. Oświadczamy, iż oferowane gadżety reklamowe są fabrycznie nowe.

 5. Integralną część niniejszej oferty stanowią:

 1. dokumenty wymagane treścią działu V niniejszej SIWZ;

 2. wypełnione i podpisane załączniki: 2, 3 i 4 do SIWZ;

 3. próbki lub fotografie wraz z opisem oferowanych gadżetów reklamowych.

.................................. , dnia ...................... ……...........................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 3 specyfikacji

…………………………………………

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych dla ZUT w Szczecinie, znak sprawy: ZP/WNoŻiR/ZOiB/1867/2009 – spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:
 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia;

 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2010 r.

_______________________________podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania WykonawcyZałącznik nr 4

…………………………………………

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/Oświadczenie

Oświadczam, że jako wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych dla ZUT w Szczecinie, znak sprawy: ZP/WNoŻiR/ZOiB/1867/2009 – nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


______________, dnia ____________2010 r.

_______________________________podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość