Projekt planu ochronyPobieranie 1.34 Mb.
Strona1/15
Data18.06.2016
Rozmiar1.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Załącznik nr 1

do uchwały nr …….

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia ………….

PROJEKT PLANU OCHRONY


WILANOWSKIEGO PARKU KULTUROWEGO
CZĘŚCI:

I -PRACE PRZYGOTOWAWCZE

II - DIAGNOZA - ANALIZY I STUDIA STANU ISTNIEJĄCEGO

III – PROGNOZA - SCENARIUSZE ZMIAN ORAZ ZASADY ROZWOJU

IV – PROJEKT PLANU OCHRONY - USTALENIA I WYTYCZNE

V –ANEKSY

Autorzy:


arch. Janusz Korzeń i prof. dr hab. arch. Zbigniew Myczkowski (koordynatorzy),

dr inż. arch. krajobrazu Małgorzata Kaczyńska, mgr hist. sztuki Krzysztof Korzeń,mgr inż. arch. krajobrazu Marta Wielochowska

Jelenia Góra - Warszawa, marzec 2009r.
Treść:
Wprowadzenie

str. 4

Część I. Prace przygotowawcze
1.

Dotychczasowe działania na rzecz utworzenia Parku

str. 5

2.

Projekty uchwał w sprawie utworzenia i zatwierdzenia planu ochrony Parku

str. 7

3.

Założenia do przeprowadzenia akcji informacyjnej i ankietyzacji głównych użytkowników terenu

str. 7

Część II. Diagnoza – Analizy i studia stanu istniejącego
1.

Powiązania Parku z otoczeniem

str. 8

2.

Charakterystyka stanu zagospodarowania przestrzennego2.1. Kryteria i podział na jednostki strukturalne

str. 8
2.2. Jednostka Nr 1 Wilanów - Morysin

str. 9
2.3. Jednostka Nr 2 Ursynów - Gucin Gaj - Wolica

str. 9
2.4. Jednostka Nr 3 Natolin

str. 10
2.5. Jednostka Nr 4 Powsinek - Powsin

str. 10
2.6. Jednostka Nr 5 Zawady - Kępa Zawadowska

str. 10

3.

Analiza walorów kulturowych  1. Ogólna charakterystyka zespołu założeń rezydencjonalnych w Wilanowie, Ursynowie i Natolinie z ich otoczeniem i systemjego ochrony

jego ochrony

str. 11
3.2. Jednostka Nr 1 Wilanów - Morysin

str. 11
3.3. Jednostka Nr 2 Ursynów - Gucin Gaj - Wolica

str. 15
3.4. Jednostka Nr 3 Natolin

str. 18
3.5. Jednostka Nr 4 Powsinek - Powsin

str. 19
3.6. Jednostka Nr 5 Zawady - Kępa Zawadowska

str. 19

4.

Analiza walorów przyrodniczych i krajobrazowych4.1. Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczych i krajobrazowych i systemu ich ochrony

str. 19
4.2. Jednostka Nr 1 Wilanów - Morysin

str. 21
4.3. Jednostka Nr 2 Ursynów - Gucin Gaj - Wolica

str. 22
4.4. Jednostka Nr 3 Natolin

str. 23
4.5. Jednostka Nr 4 Powsinek - Powsin

str. 24
4.6. Jednostka Nr 5 Zawady - Kępa Zawadowska

str. 25

5.

Waloryzacja zasobów środowiska kulturowego i przyrodniczego5.1. Kryteria i podział na zespoły architektoniczno-krajobrazowe oraz ich waloryzacja

str. 25
5.2. Syntetyczna waloryzacja zasobów środowiska kulturowego

str. 28
5.3. Syntetyczna waloryzacja zasobów środowiska przyrodniczego

str. 29

6.

7.


Synteza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Analiza ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

i ważniejszych przesądzeń lokalizacyjnych


str. 30

str. 33


8.

Ogólna analiza struktury władania terenów

str. 35

Część III. Prognoza - scenariusze zmian oraz zasady ochrony i rozwoju
1.

Scenariusze rozwoju nowych form ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego

jako elementów zrównoważonego rozwojustr. 36

2.

Analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń

str. 37Część IV. Projekt planu ochrony - ustalenia i wytyczne dla ochrony, udostępniania i zagospodarowania oraz zarządzania w Wilanowskim Parku Kulturowym
1.
2.

Cele ochrony krajobrazu kulturowego i zabytków oraz prowadzenia zróżnicowanych polityk ich ochrony, udostępnienia i zagospodarowania

Zasady ochrony walorów kulturowych, przyrodniczych i kształtowania krajobrazu

w strukturze jednostek i zespołów architektoniczno-krajobrazowych


str. 39
str. 40

3.

4.


Wytyczne dla ochrony walorów kulturowych, przyrodniczych i kształtowania krajobrazu w strukturze zespołów architektoniczno-krajobrazowych i wytyczne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wytyczne dla udostępniania Parku dla turystyki i rekreacjistr. 42

str. 67


5.

Wytyczne dla form i zasad zarządzania Parkiem

str. 68

6.

Wytyczne dla rozwiązywania konfliktów i ograniczania zagrożeń

str. 79

7.

Wytyczne dla wdrażania, promowania i monitorowania realizacji planu ochrony

str. 70

Część V. Aneksy
1.

Wybrane przepisy dotyczące parków kulturowych z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

str. 71

2.
3.

Uchwała Nr LXXXIV/2866/2006 Rady M. St. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego i załącznikami

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Parku z uzasadnieniem i załącznikamistr. 72
str.72

4

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Parku z uzasadnieniem

str. 82

5.

Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 1.09.2006 r.

str. 83

6.

Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 14.07.2008 r

str. 84

7.

Bibliografia

str. 85


Część graficzna:

Rysunek nr 1.

Powiązania planowanego Parku z otoczeniem na tle ustaleń studium dla struktury funkcjonalno- przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego, skala podstawowa 1:20.000 oraz pomniejszenia do formatu A3

Rysunek nr 2.

Ustalenia studium dla ochrony dziedzictwa kulturowego, skala podstawowa 1:10.000 oraz pomniejszenia do formatu A3)

Rysunek nr 3.

Charakterystyka stanu zagospodarowania przestrzennego, skala podstawowa 1:10.000 oraz pomniejszenia do formatu A3

Rysunek nr 4.

Analiza walorów kulturowych na tle ustaleń studium, skala i pomniejszenia jw.

Rysunek nr 5.
Rysunek nr 6

Analiza walorów przyrodniczych i krajobrazowych na tle ustaleń studium, skala i pomniejszenia jw.

Struktura zespołów i jednostek architektoniczno-krajobrazowych obszaru i ich waloryzacja, skala i pomniejszenia j.w.Rysunek nr 7.
Rysunek nr 8.

Rysunek nr 9


Rysunek nr10
Rysunek nr11.
Rysunek nr12
Rysunek nr13
Rysunek nr14

Analiza ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, skala i pomniejszenia jw.

Struktura władania, skala i pomniejszenia j.w.

Rysunek planu ochrony - Wytyczne dla ochrony, udostępniania i zagospodarowania Parku ( w 4 sekcjach), skala 1:5000 oraz pomniejszenia do formatu A3

Granice Parku i jednostek architektoniczno-krajobrazowych na tle ortofotomapy i podziałów ewidencyjnych, skala i pomniejszenia jw.

Załącznik do projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku z jego granicami (z 2009 r.), skala podstawowa 1:10.000 oraz pomniejszenia do formatu A3

Koncepcja wstępna delimitacji granic Parku (z 2005 r. - materiały archiwalne), skala podstawowa 1:10.000 oraz pomniejszenia do formatu A3

Załącznik do projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku (z 2006 r. - materiały archiwalne), skala i pomniejszenia j.w

Załącznik do projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku (z 2007r. - materiały archiwalne), skala i pomniejszenia jw.

WPROWADZENIE
1. W rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym Miasta Stołecznego Warszawy bardzo ważne miejsce zajmuje problematyka ochrony i rewitalizacji jego dziedzictwa kulturowego. Wiąże się to zarówno z aspiracjami i potrzebami mieszkańców stolicy w tym zakresie, jak i z ogólnoeuropejskimi tendencjami dla szczególnego traktowania walorów kulturowo-krajobrazowych oraz ochrony tożsamości przestrzeni miejskich. Zatem zarówno w strategii rozwoju Warszawy jak i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazuje się odpowiednie formy ochrony i udostępniania zasadniczych komponentów dziedzictwa kulturowego miasta. Najwłaściwszą formą ochrony i udostępnienia najbardziej wartościowych jego elementów jest zaplanowane w w/w dokumentach utworzenie dwu parków kulturowych, obejmujących zespół rezydencji wilanowskich i ich otoczenia oraz system dawnych fortyfikacji warszawskich. Podstawę prawną dla podjęcia działań w tym zakresie daje ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Planowane powołanie Wilanowskiego Parku Kulturowego, co do utworzenia którego Rada M. St. Warszawy wyraziła już swą aprobatę 26 października 2006 r. uchwałą nr LXXXIV/2866/2006, ma na celu wzmocnienie skuteczności ochrony i udostępniania walorów krajobrazu kulturowego i zabytków, znajdujących się na jego terenie. Dotyczy to zwłaszcza rezydencji wilanowskiej i jej historycznych filii wraz z ich powiązaniami kompozycyjnymi i widokowymi i najbliższym otoczeniem. Z elementami tymi będzie się harmonizować współczesne i przyszłe zmiany tego obszaru, związane z intensywnie przebiegającymi procesami urbanizacyjnymi, jakie mają tu miejsce. Podstawowym narzędziem dla realizacji w/w celu ma opracowanie i przyjęcie planu ochrony Parku, wymagane przez prawo po formalnym utworzeniu Parku. Opracowanie projektu w/w planu stanowi przedmiot niniejszego opracowania, wykonanego na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków.
3. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w ogólny sposób określa cele i tryb powoływania parków kulturowych i nie ustala żadnych regulacji, dotyczących zakresu merytorycznego opracowania dla nich planów ochrony. Autorzy projektu planu dla Wilanowskiego Parku Kulturowego, kierowali się przy jego konstrukcji przede wszystkim ustawowym wskazaniem celów ochrony zabytków, które polegają m. in. w szczególności na:

1) zapewnieniu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2) zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;

3) uwzględnianiu zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.Układ i zakres projektu planu nawiązuje ponadto do „Zasad tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim i opracowania planu jego ochrony”, sporządzonych pod egidą Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w 2005 r. i w autorskim ujęciu zaadoptowanych do potrzeb tego opracowania.
4. Niniejsze opracowanie obejmuje:

 1. opis dotychczasowych prac przygotowawczych do utworzenia Parku (z załączonymi w aneksie projektami uchwał w sprawie utworzenia Parku i zatwierdzenia planu ochrony),

 2. diagnozę - analizy i studia, dotyczące istniejącego stanu zagospodarowania obszaru Parku i jego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów kulturowych oraz przyrodniczych i krajobrazowych, a także informacji o obowiązujących opracowaniach planistycznych,

 3. prognozę - scenariusze zmian oraz zasady ochrony i rozwoju w obszarze Parku,

 4. projekt planu ochrony - ustalenia i wytyczne dla ochrony, udostępniania i zagospodarowania Parku oraz zarządzania.

Ostania z w/w części opracowania stanowi załącznik do projektu uchwały Rady M. St. Warszawy o zatwierdzeniu planu ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego.

CZĘŚĆ I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE


1. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA NA RZECZ UTWORZENIA PARKU
1. Wybitnym elementem dziedzictwa kulturowego Warszawy jest rozległy kompleks wilanowskich rezydencji z zespołem pałacowo-parkowym w Wilanowie - Morysinie, towarzyszącymi rezydencjami w Natolinie i Ursynowie oraz Gucin Gajem i innymi zespołami zabytkowymi. Tworzy on obok osi Saskiej i Stanisławowskiej trzecią pod względem znaczenia wielkoprzestrzenną kompozycję urbanistyczną Warszawy. Wyjątkowe wartości kulturowo-krajobrazowe i przyrodnicze terenów, które wchodzą w skład tego kompleksu, wymagają szczególnej, wzmożonej ochrony. Działania na rzecz wzmocnienia tej ochrony w formie utworzenia Wilanowskiego Parku Kulturowego zostały podjęte z inicjatywy władz samorządowych M. St. Warszawy jeszcze w połowie 2004 r. Ich pierwszym etapem było powołanie na, podstawie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 12.07.2004 r., Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku. Został on wyznaczony do dokonania wszechstronnej analizy warunków, trybu, zasad i form utworzenia Parku, przygotowania projektu uchwały Rady Miasta o utworzeniu Parku, opracowania projektu planu ochrony, a także założeń do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Pierwszym elementem prac przygotowawczych do utworzenia Parku było opracowanie w 2005 r. „Programu prac nad wstępną koncepcją utworzenia Wilanowskiego Parku Kulturowego”, służącego określeniu celów i zakresu ochrony jego wartości kulturowych oraz wyznaczeniu potencjalnych granic. Następnie w sierpniu 2006 r. opracowany został „Projekt uchwały Rady Miasta St. Warszawy w sprawie utworzenia Parku”, pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w dn. 1.09.2006 r. 26 października 2006 r. uchwałą nr LXXXIV/2866/2006 Rada M. St. Warszawy wyraziła wolę utworzenia Parku. Podjęcie tej uchwały umożliwiło kontynuację dotychczas wykonanych prac i ich dostosowanie do nowych uwarunkowań, czego wyrazem stało się opracowanie zaktualizowanych projektów uchwał w sprawie utworzenia Parku i zatwierdzenia planu ochrony oraz opracowanie projektu tego planu w listopadzie 2007 r., który uzyskał w dn. 14.07.2008 r. pozytywną opinię Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. (W/w opinie wojewódzkich służb konserwatorskich załączone są w poz.6 i 7 . Aneksu).Omawiane opracowanie zostało poddane w marcu 2009 r. aktualizacji, sporządzonej przez ekspertów Fundacji Karkonoskiej z Jeleniej Góry – wykonawców wcześniejszych opracowań dla planowanego do utworzenia Parku. Potrzeba tej aktualizacji wynikła w związku z uzyskaniem w na przełomie 2008 i 2009 r. szeregu uwag i zaleceń z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu M. St. Warszawy oraz zarządów Dzielnic Ursynów i Wilanów i potrzebą ich wykorzystania w finalnej redakcji projektu planu.
3. W wyniku dotychczas przeprowadzonych prac wypracowane zostały propozycje dotyczące formuły i zasięgu przestrzennego Parku ( w szeregu wariantach), a także przygotowana argumentacja na rzecz jego utworzenia. Wskazuje się w niej m.in. na to, że wprowadzenie w 1994 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie i Morysinie na listę Pomników Historii RP (jako części kompleksu zabytkowego o nazwie „Warszawa – historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem”) stanowi podstawowy dowód na tezę o jego unikalnych, wybitnych walorach krajobrazu kulturowego.
4. Kompleks wilanowski wraz z sąsiednimi zespołami rezydencjonalnymi w Ursynowie i Natolinie, kościołem św. Katarzyny z jego otoczeniem, położonymi na Skarpie Warszawskiej, oraz chronionymi terenami doliny Wilanówki i związanymi z nią terenami otwartymi tworzą szczególną koncentrację walorów kulturowo - przyrodniczo-krajobrazowych w tej części Warszawy. Cechują go następujące wartości:

 1. zachowanie pierwotnej kompozycji przestrzennej, która uległa nieznacznym przekształceniom,

 2. jednorodność stylowa i posiadanie czytelnych i zharmonizowanych ze sobą historycznych nawarstwień,

 3. należyte wyeksponowanie w przestrzeni miejskiej i krajobrazie,

 4. zaprojektowanie przez wybitnych twórców, architektów, planistów, architektów krajobrazu i ogrodników,

 5. dobry w większości stan zachowania, w części tylko wymagający rekonstrukcji lub odnowy,

 6. poddawanie kompleksowym pracom konserwatorskim.

5. W ramach przeprowadzenia w l. 2005-2006 prac analityczno-studialnych wskazano następujące reprezentatywne i charakterystyczne cechy krajobrazu kulturowego omawianego kompleksu: 1. modelowe wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych terenów położonych nad wielką rzeką i ich wyróżniających się ich elementów:

- dla wyeksponowania skarpy nadrzecznej oraz rozległych, otwartych przestrzeni doliny Wisły i stworzenia wielkoprzestrzennej, sukcesywnie kształtowanej i pielęgnowanej wielkoprzestrzennej kompozycji krajobrazowej, w harmonijny sposób łączącej komponenty środowiska przyrodniczego i kulturowego,

- stworzenia kompozycji krajobrazowej o wzrastających wartościach jej komponentów przyrodniczych i z utrzymaniem wysokiego stopnia ich naturalności, z wytworzeniem dojrzałych form jej ukształtowania urbanistyczno – architektonicznego, częściowo pochodzących z epoki baroku i przede wszystkim z epok romantyzmu i klasycyzmu,

- utrzymania charakterystycznego dla dna doliny Wisły naturalnego układu cieków wodnych i komponowanego, historycznie ukształtowanego systemu melioracji, z elementami pochodzącymi z okresu przed lokacją rezydencji wilanowskiej, a także układu otwartych przestrzeni łąk i łęgów;

2) zachowanie w wysokim stopniu pierwotnie ukształtowanej, spójnej kompozycji przestrzennej głównych zespołów zabytkowych, tworzących integralne części całego kompleksu, stanowiącego wybitny przykład harmonijnych przekształceń dawnego majątku ziemskiego w długoletniej perspektywie, zachowującego charakterystyczną dla pierwotnej, barokowej kompozycji założenia krajobrazowego w Wilanowie osiową kompozycję oraz utrzymującego krajobrazowe powiązania z rezydencjami filialnymi, powstałymi w późniejszych epokach z ich stylistycznymi odrębnościami, w części tylko zniekształconymi lub zdegradowanymi wskutek postępującej urbanizacji i jej negatywnych przejawów;

3) zachowanie czytelnych sylwet historycznie ukształtowanych założeń pałacowo-parkowych w Wilanowie -Morysinie, Ursynowie i Natolinie jako wybitnych elementów krajobrazu kulturowego tej części Warszawy.
6. W ramach w/w prac z przyjęto następujące założenia dla układu przestrzennego Parku:


 1. obszar Parku obejmie 4 wilanowskie zespoły rezydencjonalne z ich otoczeniem, stanowiące jego podstawowe komponenty przestrzenne,

 2. przy delimitacji granic w/w obszaru uwzględni się zasięgi przestrzenne terenów chronionych, tworzących system przyrodniczy Wilanowa,

 3. w/w obszar obejmować będzie w pełni tereny obszarowej ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, położone w obrębie Wilanowa oraz w zachodniej części Ursynowa, wskazane w szeregu wcześniejszych opracowaniach a także w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M. St. Warszawy.

7. Przy uwzględnieniu powyższych założeń w następujący sposób wskazany został w pierwotnym ujęciu obszar Parku, złożony z dwu zasadniczych części: 1. wschodniej, obejmującej zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie wraz z dawnym parkiem w Morysinie i ich otoczenie, w tym tereny cmentarza oraz Osiedle Powsinek, a także jeziorka Wilanowskie i Powsinkowskie;

 2. zachodniej, obejmującej zespół pałacowo-parkowy w Ursynowie wraz z Gucin-Gajem, wzgórze z kościołem św. Katarzyny, zespół pałacowo-parkowy w Natolinie oraz pozostałe tereny Skarpy Warszawskiej, położone pomiędzy w/w rezydencjami.

Obie w/w części Parku powiązano trzema głównymi osiami kompozycji krajobrazowej założenia wilanowskiego, przebiegającymi wzdłuż Al. Wilanowskiej, Osi Królewskiej i ul. Klimczaka oraz rozszerzonym pasmem powiązań parku w Natolinie z jego otoczeniem.

(Układ przestrzenny planowanego do utworzenia Parku wg omówionych wyżej propozycji z 2005 r., przedstawia się na rys. nr. 12 -.Koncepcja delimitacji granic Parku).
8. Po opracowaniu analiz i studiów, których generalne wyniki przedstawiono wyżej, opracowany został w 2006 r. projekt uchwały o utworzeniu Parku, którego załącznik graficzny określa granice planowanego do utworzenia Parku w szerszym zasięgu, z powiększeniem jego terenów na przedpolu Skarpy Warszawskiej oraz w otoczeniu zespołu pałacowo – parkowego w Natolinie. ( Te zmienione granice przedstawia się na rys. nr 13.- Załączniku do projektu uchwały w sprawie Parku z 2006 r.). Projekt w/w uchwały przedłożony został do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, który w piśmie z dn. 1.09.2006 r. nr WKZ P 4116-1/06 przekazał pozytywną opinię na ten temat. Mimo jej uzyskania nie doszło do formalnego powołania Parku w trakcie ówczesnych starań o jego utworzenie. W dn. 26.10.2006 r., pod koniec swej kadencji, Rada M. St. Warszawy przyjęła jednakże tzw. „intencyjną” uchwałę w sprawie Parku (o treści innej niż przedstawiona przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, w której zakładało się formalne jego utworzenie). (W/w uchwała jest załączone w poz. 2.w. Aneksie).

9. Po opracowaniu w 2007 r. projektu planu ochrony Parku wraz z załącznikiem ze wskazaniem jego granic (przedstawionym na rys. nr 14 - Załączniku do projektu uchwały w sprawie Parku z 2007 r.). Stołeczny Konserwator Zabytków uzyskał zawartą w piśmie z dn. 14.07.2008 r. nr WD. 0713-1/3/08 pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uzyskanie tej opinii jak i wcześniejszej opinii z 2006 r. na temat uchwały o utworzeniu Parku umożliwiają zarówno formalne utworzenie Parku jaki i zatwierdzenie jego planu ochrony.


: zdjecia
zdjecia -> 1. charakterystyka krajobrazu kulturowego wilanowa charakterystyka elementów przyrodniczych krajobrazu wilanowa
zdjecia -> Festiwal odbywa się pod patronatem burmistrza miasta żywiec. V międzynarodowy festiwal twórczości „kalejdoskop talentóW. Jesień 2015”
zdjecia -> Vii międzynarodowy festiwal twórczości „kalejdoskop talentóW. Wiosna 2016”
zdjecia -> Wyjaśnienia treści siwz art. 38 ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Pzp
zdjecia -> Artykuł zamieszczony w 11/2003 numerze magazynu modelarskiego „ rc revue” Pulsar I – polski szczupak na rynku czeskim
zdjecia -> Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r o Bateriach I akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) Obowiązki przedsiębiorcóW
zdjecia -> Cisza dla zdrowia Nadmierny hałas jest ceną, jaką płacimy za rozwój cywilizacyjny I technologiczny. Jego ograniczanie jest ważnym wyzwaniem dla projektantów wnętrz, których zadaniem jest zapewnienie użytkownikom komfortowych warunków pracy
zdjecia -> Interpretacje spo „Rybołówstwo I przetwórstwo ryb 2004-2006”
zdjecia -> Dzięki licznym atrakcjom i szerokiej ofercie prezentowanych produktów
zdjecia -> Tytuł Cena biletu Godz


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy