Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez Gminę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia kompetencji wPobieranie 1.07 Mb.
Strona1/10
Data17.06.2016
Rozmiar1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez Gminę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.GMINA SUSZ

14-240 Susz

ul. Józefa Wybickiego 6

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa materiałów dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu pn.:Klub przedszkolaka”

o wartości szacunkowej poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Postępowanie znak: ZP.271.9.2011

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 10.11.2011 r. numer ogłoszenia 293377 - 2011, a także zostało opublikowane na stronie internetowej http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz.Termin składania ofert 21.11.2011 r. do godz. 08:30

Termin otwarcia ofert 21.11.2011 r. o godz. 09:00

ZATWIERDZIŁ:
BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Susz, dnia 10.11.2011 r.


Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 62 kolejno ponumerowanych stronach.
Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część.Spis treści


 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

 2. Tryb udzielenia zamówienia.

 3. Opis przedmiotu zamówienia.

 4. Termin wykonania zamówienia.

 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

 8. Wymagania dotyczące wadium.

 9. Termin związania ofertą.

 10. Opis sposobu przygotowania ofert.

 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 12. Opis sposobu obliczenia ceny.

 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 15. Spotkanie z Wykonawcami

 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 19. Unieważnienie postępowania

 20. Oferty częściowe

 21. Oferty wariantowe

 22. Zamówienia uzupełniające

 23. Aukcja elektroniczna

 24. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

 25. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą

 26. Załączniki


INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa materiałów dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Klub przedszkolaka

Pozstępowanie znak: ZP.271.9.2011
 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zamawiający: Gmina Susz

Adres zamawiającego: ul. Józefa Wybickiego, 14-240 Susz,

Telefon: (55) 278-60-15, 278-61-07

Fax: (55) 278-62-22

e-mail: sekretarz@susz.pl

NIP: 581-10-15-015

Godziny pracy: Pn, wt., czw., piąt. 7.00 – 15.00, śr. 8.00-16.00

Strona internetowa, na której publikowane będą: SIWZ, ogłoszenia oraz wyjaśnienia dotyczące postępowania: http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi.


 1. Tryb udzielenia zamówienia

  1. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 tj. kwoty 193.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawcę usług dla zadania pn.: Dostawa materiałów dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Klub przedszkolaka”, Postępowanie znak: ZP.271.9.2011
  1. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.2010.113.759 z późn. zm).

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający do wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2009.226.1817)

 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795)

 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2009.224.1796)

 5. Kodeks cywilny
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu pn:. „Klub przedszkolaka. Projekt pn.: Klub przedszkolaka realizowany jest na podstawie umowy
o dofinansowanie Nr POKL.09.01.01-28-035/10-00 z dnia 26.07.2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju 200 dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkujących gminę Susz poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Aby cel osiągnąć projekt zakłada utworzenie i prowadzenie w okresie VIII.2010 – VII.2012 pięciu Klubów Przedszkolaka działających przy Szkołach Podstawowych w: Babiętach Wielkich, Jawtach Wielkich, Kamieńcu, Lubnowych i Piotrkowie.

Celem szczegółowym projektu: wzrost zespołów wychowania przedszkolnego o 5 klubów przedszkolaka, pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których rodzice zaczną dostrzegać problem właściwego wychowania już od najmłodszych lat i potrzebę edukacji przedszkolnej, pod kierunkiem fachowej kadry przygotowanie dzieci do dalszej edukacji poprzez podniesienie umiejętności komunikacyjnych, manualnych, społecznych, zwalczanie głęboko zakorzenionych stereotypów dot. Nierówności płci, poprzez zajęcia edukacyjne dzieci i rodziców, aktywizacja ojców w wychowywaniu potomstwa. Projekt realizowany jest od 02.08.2010 r.
do 31.07.2012 r. Całkowita wartość projektu: 914.342,00 zł

Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji przedmiotem zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest:

    1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Klub Przedszkolaka” w punktach przedszkolnych zlokalizowanych w:

- Szkole Podstawowej w m. Kamieniec

- Szkole Podstawowej w m. Lubnowy Małe

- Szkole Podstawowej w m. Piotrkowo

- Szkole Podstawowej w m. Babięty Wielkie

- Szkole Podstawowej w m. Jawty Wielkie


    1. Materiały dydaktyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dostosowane dla dzieci
     w wieku przedszkolnym oraz posiadać aktualne atesty i certyfikaty na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm, przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, należytej jakości, pozbawiony wad. Wymagane przez Zamawiającego atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunki zawarte w Załączniku nr I do SIWZ w części zatytułowanej „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” określają minimalne wymagania Zamawiającego co do funkcji, które winny spełniać poszczególne pozycje asortymentowe składające się na przedmiot zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w niniejszej ofercie obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały dydaktyczne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

    2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony asortyment na okres minimum 12 miesięcy liczony od daty dostawy.

    3. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje transport do 5 punktów przedszkolnych oraz rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia. Transport, rozładunek oraz wniesienie na ryzyko i koszt wykonawcy.

    4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w SIWZ, załączniku Nr I do SIWZ oraz projekcie umowy, o której mowa w punkcie XVII SIWZ.

    5. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

    6. Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

39162100-6 pomoce dydaktyczne

30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki

37524000-7 gry

37822100-7 kredki

44812300-8 farby do celów szkolnych

22110000-4 drukowane książki

30197600-2 papier i tektura gotowe

24910000-6 kleje

39241200-5 nożyczki37442900-8 różnorodny sprzęt gimnastyczny

    1. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie samodzielnie.

    2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

    3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

    4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

    5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 1. Termin wykonania zamówienia

   1. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

   2. Termin określony w ust.1) jest terminem ostatecznym (maksymalnym).
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnianie warunków:

 1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2. posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie

 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 5. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ustawy pzp.

 1. Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
  1. W zakresie warunku wskazanego w pkt. V ust. 1 lit. a) SIWZ, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w pkt. VI. ust. 1 ppkt. 2 SWIZ. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ
  1. W zakresie warunku wskazanego w pkt. V ust. 1 lit. b) SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w pkt. VI. ust. 1 ppkt. 2 SWIZ. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ.  1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zmówienia:
 • osoby zdolne do wykonania zamówienia: dla wykazania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust. 1 ppkt. 2 SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ

 • potencjał techniczny: dla wykazania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w pkt. VI. ust. 1 ppkt. 2 SWIZ. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ
  1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia, wykonawca złożyły oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w pkt. VI ust.1 pkt.2) SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ  1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. e) wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie VI ust. 1, ppkt. 4), 5), 6), SIWZ oraz złożonego oświadczenia zgodnie z wzorem nr 2a, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.3) SIWZ.

 1. Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:ppkt

Dokumenty wymagane:

1)

Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru Nr 1 do SIWZ

2)

Podpisane oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - wg wzoru Nr 2 do SIWZ

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument może złożyć lider bądź wszyscy Wykonawcy.

3)

Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - wg wzoru 2a do SIWZ

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę

4)

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy - wg wzoru Nr 2b do SIWZ

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

5)

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

6)

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

7)

Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów składa:

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - wg wzoru Nr 2c do SIWZ8)

Wykaz prac zleconych podwykonawcom – wg wzoru nr 3 do SIWZ  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI ust. 1 ppkt 4), 5), 6) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. 2 ppkt 3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich wystawienia.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Znak postępowania: ZP.271.9.2011 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 2. Wszelka komunikacja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. dalej zbiorczo, „Korespondencja”) na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu z zachowaniem tajności źródła pytania.

 3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie Korespondencji pisemnie lub faksem (numer faks wskazany w punkcie I SIWZ). Jeśli zamawiający lub wykonawca przekazuje Korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, aby korespondencja, o której mowa w ust. 2 niniejszego punktu przekazywana faksem była potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną

 5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt.3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

 6. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

 7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi.

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści treść ww. zmiany na stornie Zamawiającego http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

 10. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

   1. Jadwiga Lichaczewska – tel. 600-481-784- informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

   2. Agnieszka Kasicka – tel. 693-074-358 - w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 1. Wymagania dotyczące wadium

  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 1. Termin związania ofertą

 1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1) Pzp wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składnia ofert

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Warunki formalne sporządzenia oferty:

 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

 4. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 5. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.

 6. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, wykazy, o których mowa w SIWZ) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez udzielającego pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu lub notariusza. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. Ewentualne poprawki (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 7. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej tekst bądź inny znak graficzny i podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

 8. Ofertę zaleca się złożyć na kolejno ponumerowanych stronach, a numerację stron rozpocząć od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może:

 1. nie numerować czystych stron

 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

 2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

 3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

 4. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

 5. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

 6. Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji stanowią jej integralną część.

 7. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.

 8. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach gwarantujących zachowanie poufności jej treści i zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz oznakowana w sposób następujący:.

 1. koperta zewnętrzna - nie oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.

Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz,
Oferta w postępowaniu znak: ZP.271.9.2011 na zadanie pn.:

Dostawa materiałów dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu pn.:Klub przedszkolaka”
- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 21.11.2011 r. godz. 09.00.
 1. koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy.

 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 2. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 3. W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

 1. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert:

 1. w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w punkcie X ust. 1 ppkt. 16) lit. a) z dopiskiem „wycofanie”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.

 2. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że swoją ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak punkcie X ust. 1 ppkt. 16) lit. a) i b), przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

 2. Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcom ofertę, która została złożona po upływie terminu do składania ofert.
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne):

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 2. Wykonawcy określeni w ust. 3 ustanawiają pełnomocnika do:

a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo

b) reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Treść pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie mogłaby identyfikować wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazywać jakiego postępowania dotyczy, nadto musi wskazywać ustanowionego pełnomocnika oraz określać zakres umocowania pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich wykonawców ustanawiających pełnomocnika.

 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt. 3.3) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.

 3. Załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.

 5. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 7. W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców

   1. każdy Wykonawca składa dokumenty wskazane w pkt VI ust. 1 TABELA Lp. 4, 5, 6 SIWZ. Z kolei oświadczenie z pkt VI ust. 1 TABELA Lp. 2 SIWZ składa lider bądź wszyscy Wykonawcy, oświadczenie z pkt. VI ust. 1 TABELA Lp. 3 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie bądź łącznie na jednym dokumencie. Jeżeli liderem (np. pełnomocnikiem konsorcjum) jest podmiot nie będący Wykonawcą – przedmiotowe oświadczenia składa w imieniu Wykonawców;

   2. oferta, składane dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez każdego z wykonawców lub ustanowionego pełnomocnika;

   3. dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy, formularze sprzętowe, formularze asortymentowo - cenowe itp. (jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

   4. wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną

   5. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. nr 102, w terminie do dnia 21.11.2011 r. do godziny 08:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, sala Nr 1, w dniu 21.11.2011 r. o godzinie 09:00

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny ofertowe.

 3. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony.

 4. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwarte.

 5. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 6. Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz naruszą zasady ustawy zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 prawo zamówień publicznych.

 7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 8. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

 9. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1.

 10. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o siwz, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr I do SIWZ oraz projekt umowy, o której mowa w punkcie XVII niniejszej SIWZ.

 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym wg wzoru Nr 1 do SIWZ. Wykonawca wypełnia zamieszczoną w formularzu ofertowym tabelę podając „cenę jednostkową brutto odpowiednio za sztukę/ opakowanie / ryzę / karton – kolumna nr 4 (zgodnie z podaną jednostką miary) oraz wartość brutto pozycji – kolumna nr 5.

 3. W przypadku zaoferowania Zamawiającemu produktu równoważnego do opisanego przez Zamawiającego za pomocą znaków towarowych w kolumnie nr 2 tabeli formularza ofertowego Wykonawca wypełnia pola: nazwa producenta / marka oraz oznaczenie produktu. Poprzez oznaczenie produktu Zamawiający rozumie wskazanie takich elementów produktu, które pozwolą na jego zidentyfikowanie np. nazwa handlowa, numer, kod, nazwa producenta. Dla każdego zaoferowanego produktu równoważnego Wykonawca załącza: próbkę, opis, specyfikację techniczną, kartę katalogową (przy czym specyfikacja, karty winy być podpisane przez wykonawcę). Brak wpisu w polach wyznaczonych lub ich przekreślenie zostanie uznane przez Zamawiającego za oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego z nazwy towarowej.

 4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 5. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysu, a o jego błędach poinformować Zamawiającego przed terminem składania ofert.

 6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu, rozładunku oraz wniesienia materiałów dydaktycznych.

 7. Cena oferty jest ceną ustaloną na okres obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem §9 projektu umowy.

 8. Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w punkcie XII ust. 2, punkcie XIV ust. 5 ppkt. 1) oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 9. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

 10. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić zamawiający.

 11. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym.

 12. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

 13. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.

 14. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.8) ustawy.

 15. Zamawiający nie będzie akceptował żadnych dodatkowych roszczeń finansowych zgłoszonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, których wycenę pominięto w kwocie ofertowej, a wynikała ona z opisu przedmiotu zamówienia, siwz, wykazu elementów placów zabaw.

 16. Tak obliczona cena (z podatkiem VAT) dla zakresu rzeczowego jest ceną ofertową. Nie przewiduje się waloryzacji cen (tzn. regulacji wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem wskaźników waloryzacji wynikających ze zmian cen usług ogłoszonych w biuletynach GUS).
 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

 2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione w warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
L.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena

100 %
 1. W odniesieniu do każdego wykonawcy, który spełnił postawione warunki komisja dokona oceny oferty na podstawie następującego wzoru:

cena oferty najniższej

1) ilość punktów badanej ceny oferty = ------------------------------------ x 100 pktcena oferty badanej

 1. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

 2. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

 3. #Wynik - oferta z maksymalną liczbą przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

 2. O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy Pzp oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt.1) (Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej) na stronie internetowej: http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi oraz w swojej siedzibie na „tablicy ogłoszeń”.

 4. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże w zawiadomieniu o wyborze oferty termin i miejsce podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz punkcie VII ust. 1 i 4 SIWZ lub w 11 dniu, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 5. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: nie dotyczy

  1. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt tejże umowy (art. 6471 KC).

  2. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum).
: zalaczniki
zalaczniki -> „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi I niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia zolirm w Owińskach”
zalaczniki -> Chojnów: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01. 04. 2011 r do dnia 30. 11. 2011 r. Numer ogłoszenia: 23596 2011; data zamieszczenia: 16. 02. 2011
zalaczniki -> Konkurs ekologiczny dla najmłodszych
zalaczniki -> Międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej „Wzajemne wzbogacenie literatur słowiańskich: doświadczenia analizy naukowej”
zalaczniki -> Uchwała Nr 204/603/06 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 listopada 2006 r w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Rozbudowę Powiatowego Centrum Ratownictwa Medycznego”
zalaczniki -> Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44
zalaczniki -> Konkurs matematyczny
zalaczniki -> Konkurs polonistyczny gimnazjum motyw przewodni
zalaczniki -> Konkurs matematyczny gimnazjum
zalaczniki -> Lista osób upoważnionych przez Bank do korzystania z Portalu srg


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy