Projekt stałej organizacji ruchuPobieranie 46.37 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar46.37 Kb.

Rodzaj opracowania:


Projekt stałej organizacji ruchu
Rodzaj robót, lokalizacja:
Przebudowa ulicy Okulickiego w Stalowej Woli

Inwestor:


Miasto Stalowa Wola
ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola.Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Usług Budowlanych

mgr inż. Andrzej Głąb

Al. Jana Pawła II 25a/312 37-450 Stalowa Wola


tel. (0-15) 642-03-00


Autorzy opracowania:

Projektant


Asystent projektanta

Asystent projektanta

Asystent projektantaTytuł zawodowy imię i nazwisko

Nr uprawnień

Podpis i data

mgr inż. Andrzej Głąb


mgr inż. Grzegorz Dubik

mgr inż. Marek Froń

mgr inż. Adam Siry

124/Tbg/86, 34/Tbg/97Zawartość opracowania:
nr karty
1


nazwa
Strona tytułowa.

2-3

Karty uzgodnień

4-7

Opis techniczny.
8-10

Część rysunkowa – sytuacja 1:500


Stalowa Wola 05.2006


OPIS TECHNICZNY
do projektu organizacji ruchu.1) Podstawa opracowania: • zlecenie wykonawcy,

 • kopia mapy syt. – wys. 1:500,

 • rozpoznanie i inwentaryzacja w terenie,

 • projekt budowlany przebudowy ulic,

 • obowiązujące przepisy i normy.2) Dane podstawowe:

Inwestor:


Miasto Stalowa Wola
ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola.
3) Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt stałej organizacji ruchu w związku z przebudową ulicy Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli.

4) Charakterystyka drogi, istniejąca organizacja ruchu:


 • Droga istniejąca – ul. Okulickiego droga gminna nr 100986R, klasa techniczna – L, przekrój uliczny, nawierzchnia asfaltowa, obustronne chodniki z płyt chodnikowych lub kostki betonowej. Krawężniki betonowe obustronne.
  Ulica dwukierunkowa o szerokości od 12 do 14,5 m. Droga pełni funkcję zbiorczą i zapewnia obsługę ruchu do ulokowanych wzdłuż ulicy budynków mieszkalnych jak i budynków użyteczności publicznej tj. dworzec autobusowy, targ miejski z zabudową handlową,
  stacja benzynowa.

 • Z uwagi na całkowitą wymianę oznakowania (pełna przebudowa) nie załączono inwentaryzacji oznakowania istniejącego.

5) Opis projektowanego zakresu robót: • Wykonanie korekty geometrii, przebudowa skrzyżowań na ronda, wzmocnienie nawierzchni, przebudowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, likwidacja kolizji. • Podstawowe parametry techniczne ul. Okulickiego po przebudowie:
  Klasa techniczna – L.

Nośność – 100 kN/oś.

Szerokość jezdni – przekrój dwujezdniowy 2x3,0m, przekrój jednojezdniowy 2x3,5 m

Kategoria ruchu – KR4.

Prędkość projektowa: na terenie zabudowy – 40 km/h.

 • Podstawowe parametry geometryczne w stanie projektowanym:

  - Odcinek od km. 0+000,00 do km 0+225,00:


  Przekrój dwujezdniowy 2x2x3,0m, jezdnie oddzielone wyspą szerokości od 1,85m do 6m, prawostronne i lewostronne chodniki a od km 0+075,00 prawostronna ścieżka rowerowa.


-
Odcinek od km. 0+225,00 do km 0+963,00:

Przekrój jednojezdniowy 2x3,5m z miejscowymi poszerzeniami na pasy włączania i wyłączania oraz zatoki autobusowe, obustronne chodniki oraz jezdnie manewrowe oddzielone od jezdni głównej wyspami, zapewniające dojazd do miejsc postojowych wyznaczonych w pasie drogowym ul. Okulickiego. Jezdnie manewrowe zapewniają także obsługę ruchu rowerowego oraz zjazdów publicznych i indywidualnych.

Km 0+555,35 skrzyżowanie typu rondo: średnica zewnętrzna ronda 30m, średnica wyspy środkowej 15,4m, szerokość jezdni ronda 5,3m, szerokość pierścienia 2m.

Km 0+906,67 skrzyżowanie typu rondo: średnica zewnętrzna ronda 35m, średnica wyspy środkowej 21,4m, szerokość jezdni ronda 4,8m, szerokość pierścienia 2m.Uzbrojenie terenu:

W ramach przebudowy ulicy projektuje się: • Przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, - zmiana lokalizacji wpustów ulicznych i dodatkowe studnie kanalizacyjne.

 • Likwidację kolizji z istniejącą siecią co – wydłużenie kompensaty w rejonie projektowanego ronda.

 • Przebudowę oświetlenia ulicznego – zmianę lokalizacji słupów i linii zasilającej.

 • Likwidację kolizji z istniejącymi elementami sieci elektroenergetycznej.

 • Likwidację kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną.

 • Wymianę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – pod projektowana jezdnią.

 • Przebudowę kolidującego odcinka sieci wodociągowej.6) Termin wprowadzenia: • Stała organizacja ruchu będzie wprowadzana sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu w czasie wykonywania robót.
  Początek robót – I kwartał 2007r. • Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na całym terenie objętym opracowaniem przewiduje się na koniec 2007r.7) Opis projektowanej organizacji ruchu:


 • Projektowane zmiany organizacji ruchu, są konsekwencją przyjętych rozwiązań geometrycznych.

 • Dokonano rozdziału poszczególnych grup użytkowników: Rozdzielono manewry przejazdu wzdłuż ulicy od manewrów parkowania. Wyłączono ruch rowerowy z jezdni głównej.

 • Skrzyżowanie z ulicą Popiełuszki z sygnalizacją świetlną – bez zmian.

 • Odcinek od ulicy Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Św. Floriana – przekrój dwujezdniowy 2x2 pasy ruchu.

 • Skrzyżowanie z ul. Św. Floriana – wraz ze zjazdem na parking w rejonie dworca PKS – zaprojektowano skrzyżowanie typu „cygaro” z wydłużoną wyspą centralną. Rozwiązanie to umożliwia bezpieczne wykonywanie manewrów lewoskrętów oraz zawracanie.
  W rejonie dworca PKS zaprojektowano przebudowę parkingu i postoju TAXI.


 • Na dalszym odcinku, na prawej jezdni, wydzielono pas dla lewoskrętów, przeznaczony wyłącznie dla autobusów PKS – do zjazdu na teren dworca, oraz prawy zanikający pas umożliwiający zatrzymywanie się autobusów (przewozy pracownicze). Na lewej jezdni zaprojektowano zatokę autobusową, przechodząca w dalszej części w drugi pas ruchu. Poza jezdnią główną zaprojektowano jezdnię manewrową z miejscami postojowymi, łączącą się z jezdnią główną na skrzyżowaniu z ul. Św. Floriana.

 • Za zjazdem na teren PKS zaprojektowano wyspę kanalizującą kryjącą wydzielony pas dla lewoskrętów dla autobusów i lewoskrętów z kierunku przeciwnego w ulicę osiedlową. Wyspa stanowi również azyl na przejściu dla pieszych.

 • Na dalszym odcinku następuje stopniowe zwężenie i przejście z przekroju dwujezdniowego na jednojezdniowy. Po lewej stronie jezdnia manewrowa z miejscami postojowymi. Zjazd na jezdnię manewrową wspólny ze zjazdem do galerii handlowej.

 • Na odcinku do skrzyżowania z łącznikiem wiaduktu w rejonie hali targowej – przekrój jednojezdniowy. Po obu stronach jezdni głównej zaprojektowano jezdnie manewrowe z miejscami postojowymi, oddzielone od jezdni wyspami brukowanymi.

 • Skrzyżowanie z łącznikiem zaprojektowano typu „małe rondo”. Oprócz trzech głównych wlotów, ze skrzyżowania zaprojektowano dwa zjazdy na drogi manewrowe i jeden wyjazd z drogi manewrowej.

 • W rejonie skrzyżowania zaprojektowano przebudowę istniejącego parkingu, zwiększając ilość miejsc postojowych.

 • Na odcinku od skrzyżowania do wiaduktu przyjęto przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Po obu stronach jezdni głównej zaprojektowano jezdnie manewrowe, rozbudowując istniejące parkingi.

 • Pod wiaduktem wprowadzono przekrój jednojezdniowy, czteropasowy. Dwa pasy ruchu obsługują ruch na jezdni głównej, dwa pozostałe obsługują manewry zjazdów na parkingi i do obiektów przy ulicy: autosalonu i stacji paliw.

 • Na odcinku do skrzyżowania z drugim łącznikiem wiaduktu, po prawej stronie znajduje się wydzielony pas ruchu do obiektów. Po prawej stronie – jezdnia manewrowa z miejscami postojowymi.

 • Skrzyżowanie z drugim łącznikiem z wiaduktu – również typu „małe rondo”.

 • Za skrzyżowaniem z istniejącego przekroju ulicy Okulickiego wydzielono zasadnicze pasy ruchu i miejsca postojowe. Dalsza część przebudowy ujęta została w dokumentacji projektowej zagospodarowania placu targowego, oraz w projekcie budowy wiaduktu łączącego ulicę Okulickiego z ul. Przemysłową. • Na opracowywanym terenie wyznaczono miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wyznaczone przejścia dla pieszych na jezdni głównej podkreślono przez zaprojektowanie nawierzchni z bruku betonowego. Wzdłuż ulicy głównej zaprojektowano bariery łańcuchowe, zabezpieczające pieszych – uniemożliwiające przekraczanie jezdni poza przejściami.
 • Pełne oznakowanie – zgodnie z częścią graficzną.


8) Wymagania formalno - prawne:

Przy wykonawstwie robót należy zachować obowiązujące przepisy, w szczególności zaś:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zmianami),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515, z późniejszymi zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Opracował : mgr inż. Andrzej Głąb upr. bud. 34/Tbg/97


Karta uzgodnień

Projektu stałej organizacji ruchu

na ul. Okulickiego w Stalowej Woli


Nazwa organu

Treść uzgodnienia

Podpis

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
Karta uzgodnień

Projektu stałej organizacji ruchu

na ul. Okulickiego w Stalowej Woli


Nazwa organu

Treść uzgodnienia

Podpis

Prezydent Miasta Stalowa Wola

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy