Strona główna

Projekt strategia Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego


Pobieranie 0.64 Mb.
Strona1/9
Data19.06.2016
Rozmiar0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


PROJEKTStrategia Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2013 - 2020


Wąbrzeźno, listopad 2012SPIS TREŚCI


I. Proces tworzenia strategii oraz jego uczestnicy. 3

1.Metoda opracowania strategii. 3

2.Uczestnicy procesu tworzenia strategii. 3

3.Harmonogram przebiegu prac nad strategią. 5

II. Diagnoza stanu powiatu wąbrzeskiego. 5

1.Położenie geograficzne i podział administracyjny. 5

2.Uwarunkowania środowiskowe. 6

3.Infrastruktura techniczna 12

4.Charakterystyka społeczno-demograficzna 14

5.Gospodarka powiatu 21

6.Budżet powiatu 21

III. Uwarunkowania rozwoju powiatu wąbrzeskiego 24

1.Badanie ankietowe mieszkańców powiatu wąbrzeskiego 24

2.Analiza SWOT 30

3.Wizja rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego 31

4.Cele strategiczne i operacyjne 32IV. Załączniki

  1. Plan działań strategii rozwoju powiatu wąbrzeskiego na lata 2013-2016 33

  2. Powiat Wąbrzeski na tle pozostałych powiatów w województwie w 2010 r. 53

  3. Analiza realizacji strategii rozwoju powiatu wąbrzeskiego na lata 2007-2015 54


I.Proces tworzenia strategii oraz jego uczestnicy.
  1. Metoda opracowania strategii.

Strategia rozwoju powiatu wąbrzeskiego do 2020 roku powstała w wyniku realizacji projektu „Decydujemy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5. 3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Decydujmy razem” jest wspólnym przedsięwzięciem siedmiu instytucji i organizacji. Rolę lidera pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.


Jest to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski, którego celem jest: upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z samorządami lokalnymi powstałych w Polsce i za granicą, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu jej wspierania.
Władze powiatu zdecydowały się opracować nowy dokument strategiczny w modelu partycypacyjnym przy szerokim udziale społeczeństwa. Obecnie obowiązująca strategia została przygotowana na lata 2007 – 2015. Jednakże za powstaniem nowego dokumentu przemawia opracowanie nowych dokumentów strategicznych województwa oraz dyskusja nad nową prognozą finansową Unii Europejskiej. Powyższe wymusza konieczność myślenia o przyszłości w nieco inny, niż dotychczasowy sposób.
Prace nad dokumentem strategii opierały się o wykorzystanie:

- informacji będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie,

- danych statystycznych GUS,

- badania społecznego mieszkańców powiatu,

- analizy SWOT,

- spotkań warsztatowych,

- założeń do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

- strategii rozwoju miasta oraz dokumentów strategicznych gmin,

- strategii sektorowych powiatu.

  1. Uczestnicy procesu tworzenia strategii.

Strategia powiatu wąbrzeskiego powstała przy współpracy środowiska lokalnego. W całym procesie wzięli udział: władze samorządów lokalnych, radni powiatu i gmin, przedstawiciele instytucji samorządowych i rządowych, przedsiębiorcy, rolnicy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. W ramach prac nad opracowaniem strategii przeprowadzono 9 warsztatów (od marca do października 2012). Prace zespołu wspierane były przez dra Cezarego Trutkowskiego - doradcę zewnętrznego z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zespól PartycypacyjnyLp.


Imię i nazwisko


Instytucja/organizacja/mieszkaniec


1

Krzysztof Maćkiewicz

Starosta Wąbrzeski

2

Bożena Szpryniecka

Wicestarosta – koordynator w projekcie

3

Adam Puchała

Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

4

Józef Krawczyk

Sekretarz Powiatu - Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

5

Krzysztof Goleń

Skarbnik Powiatu

6

Stanisław Szarowski

Wójt Gminy Dębowa Łąka

7

Krzysztof Zieliński

Zastępca Wójta - Urząd Gminy Książki

8

Wojciech Bereza

Zastępca Burmistrza Wąbrzeźna

9

Marcin Skonieczka

Wójt Gminy Płużnica

10

Piotr Piątkowski

Przewodniczący Rady Gminy Wąbrzeźno

11

Andrzej Chojnicki

Radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

12

Marek Markowski

Radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

13

Zbigniew Ceglarski

Radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

14

Józef Molczyński

Radny Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

15

Wojciech Dombrowski

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie

16

Krzysztof Lewandowski

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie

17

Justyna Przybyłowska

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

18

Bolesław Künstler

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

19

Tomasz Wilamowski

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

20

Stanisław Bytnar

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

21

Aleksandra Kurek

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Wąbrzeźnie

22

Zenon Wilczyński

Prezes Lokalnej Grupy Działania Wieczno

23

Marta Kowaliszyn

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie,

Przewodnicząca - Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski24

Mirosława Tomasik

Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica

25

Jarosław Herbowski

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

26

Elżbieta Lubomska

Kierownik Powiatowego Zespół Doradztwa Rolniczego w Wąbrzeźnie

27

Edyta Brzoskowska

Kierownik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie

28

Joanna Krause

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

29

Marcin Zdziebłowski

Urząd Gminy Wąbrzeźno - inspektor

30

Romuald Mencel

Przedsiębiorca- ZPHU „Profit” Wąbrzeźno

31

Ryszard Lewalski

Przedsiębiorca- PUKiM EKOSYSTEM Wąbrzeźno

32

Marlena Górska

Przedsiębiorca - EURO Edukacja

33

Radosław Krajewski

Sołtys Wsi Brudzawki

34

Grażyna Kesler

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Dębem”, Sołtys Wsi Szczuplinki

35

Barbara Kozłowska

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno, rolnik

36

Anna Wetzel

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie – animatorka w projekcie

37

Karol Eichberger

Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

38

Danuta Krzyżanowska

Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

39

Edward Kochman

Prezes Koła Pszczelarzy w Wąbrzeźnie


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość